'uur milieuplan blijft betaalbaar Groen licht Gorbatsjov landbouw te hervormen IDA wil kleinschalige herindeling Rijnstreek Rechtstreeks Plan commerciële tv maakt weinig kans Britse politie zou daders aanslag Lockerbie kennen HET WEER l^cicUc (Somcwit Vrijdag 17 maart 1989 80e jaargang no. 24369 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Wesferpers, behorende tot Sijthofi Pers, Apolhekersdi)k 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank. Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vri]dag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel.071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 AUTOVERHUUR F.PRANGEUS Verhuur van luxe auto's en busies vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 >66 en Links Den Haag egen stadhuis-compromis EN HAAG De fracties van D66 en Links Den Haag de Haagse gemeenteraad willen niet dat het college n B en W op basis van het laatst bereikte stadhuis- mpromis met financier Algemeen Burgerlijk Pen- >enfonds (ABP) gaat onderhandelen. De twee college- rtijen inclusief wethouders vinden dat het colle- hard op weg is de fundamenten onder het stadhuis an weg te slaan. Dit schrijven de fractievoorzitters J. olier (Links Den Haag) en C. van Herwaarden (D66) iar aanleiding van het maandag bereikte PvdA-com- omis over het te bouwen nieuwe stadhuis aan het >ui Toen kwam de PvdA overeen om in de nieuw- uw in het Haagse stadscentrum meer plaats te maken ior kantoren voor commerciële bedrijven en minder lor ambtelijke afdelingen. (Van onze parlementaire redactie) DENJJAAG Het kabinet is bereid de invoering van com merciële televisie in ons land een kans te geven. Maar de voorwaarden die daarbij wor den gesteld lijken niet accepta bel voor de belangstellende omroepen en uitgevers. Van daag heeft het kabinet over Brinkmans voorstellen be raadslaagd. Het was vanmor gen nog niet zeker of er een definitief besluit uit de bus zou rollen. Na intensief vooroverleg met premier Lubbers en de libera le vice-premier De Korte heeft Brinkman van WVC zijn col lega's voorgesteld onder een aantal voorwaarden akkoord te gaan met de plannen van AVRO, TROS, Veronica en de uitgevers Elsevier, Perscombi natie. Telegraaf en VNU ('ATV-EPTV') om samen een commerciële zender in het le ven te roepen. Brinkman heeft in totaal drie varianten aan het kabinet voorgelegd. In de eerste variant komt er geen afzonderlijke commercië le omroep, maar wordt de STER-reclame in het huidige bestel aanzienlijk uitgebreid. Dit plan maakt vanwege hevig verzet van de VVD bij voor baat geen, kans. Variant twee houdt in dat on der voorwaarden het groene licht wordt gegeven voor een 'duaal bestel' met enerzijds een omroep die zichzelf geheel uit reclame-inkomsten bedruipt en anderzijds 'publieke omroe pen' zoals VARA, KRO en NCRV. Een belangrijke voor waarde die hierbij aan ATV- EPTV wordt gesteld is dat zij niet het (gevraagde) recht krijgt om alle televisiereclame op de Nederlandse netten te exploiteren en de inkomsten ervan te beheren in een 'fonds' waaruit ook de overige omroepen een deel krijgen. Verder is bepaald dat het com merciële net maximaal 15 pro cent van zijn zendtijd aan re clame mag besteden. Op de zenders Nederland 1 en 3, via welke de publieke omroepen blijven uitzenden, wordt dan de reclamezendtijd uitgebreid van 5 tot 7,5 procent van het totale programma-aanbod. Pagina 3: Brinkman: afzon derlijke contracten omroe pen en uitgevers (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een ingrijpend milieubeleid zal de overheid en het bedrijfsleven de ko mende 25 jaar rond de 400 miljard gulden kos ten. Dat betekent een verdubbeling van de huidige jaarlijkse uitga ven aan het milieu. De Nederlandse burger zal een extra bijdrage van 200 gulden per jaar voor verbe tering van het milieu moeten overhebben, zo blijkt uit een vertrouwelijk rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Het Planbureau is bij haar bere keningen van de kosten van het Nationaal Milieube leidsplan (NMP) van minis ter Nijpels uitgegaan van een economische groei van 3,5 procent per jaar. Ook is verondersteld dat de ons omringende landen de ko mende jaren flink zullen meewerken aan het terug dringen van de milieuver vuiling. Het geld is onder meer nodig voor het ont wikkelen van milieuvrien delijke produktietechnie- ken, het wegwerken van het mestoverschot en het stimuleren van het open baar vervoer. Het CPB con stateert dat geen echt zware ingrepen nodig zijn, dat de milieumaatregelen ook niet alle economische groei op souperen en dat het finan cieringstekort ook kan blij ven dalen. In een eerste re actie op het rapport wees directeur Weitenberg van de christelijke werkgevers organisatie NCW erop dat het uiteindelijk de consu ment zal zijn die via belas tingheffing en hogere prij zen het milieubeleid betaalt. Maar de economische groei kan het koopkrachtverlies compenseren. Bisschop Bar wil gesprek over Verklaring van Keulen Strijd tegen vrouwenhandel levert kleine succesjes op Bush haalt vinger van de trekker Mysterieus virus ontslaat maffiosi uit gevangenis Koude nacht met weinig wind en een minimumtemperatuur tussen 0 graden vlak bij zee tot min 5 graden plaatselijk lan dinwaarts. Overdag perioden met zon en droog. Middagtem- peratuur rond 8 graden. Zon op: 06.47; onder: 18.49. Scheveningen hoog water: 0.33 en 12.55; laag water: 08.05 en 21.05 uur. Half miljoen schade bij brand Juliana Kinderziekenhuis DEN HAAG Een korte maar felle brand in het ketelhuis van het Juliana Kinderziekenhuis aan de dr. Van Wel- ylaan in Den Haag heeft vanmorgen voor 500.000 gulden schade aangericht. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Doordat de elektriciteitsvoor ziening werd beschadigd viel zowel de warmwatervoorziening als de centrale verwarming in het ziekenhuis uit. Noodploegen zijn ingezet om de leidin gen te vervangen. Men hoopte in de loop van de dag weer warm water te hebben. in kleur 18 PAGINA'S EXTRA BIJLAGE MOSKOU Sovjetleider Gorbatsjov heeft gis teren van het Centraal Comité het groene licht gekregen voor een grondige hervorming van het landbouwstelsel die een einde moet maken aan de voedseltekorten in de Sovjetunie. De boeren krijgen binnenkort gelegenheid grond te pachten hoewel ook de staatsboerderijen blij ven bestaan. Volgens Jegor Ligatsjov. die de leiding heeft van een commissie van het Politburo voor de landbouw, sprak het partijparlement zich na twee dagen vergaderen vrijwel unaniem voor Gorbatsjovs voorstellen uit. Het super-ministe rie van landbouw Gosagroprom wordt opgehe ven en de vijftien republieken krijgen meer zeggenschap over het landbouwbeleid. Ligatsjov ontkende gisteren overigens ten stel ligste dat hij diepgaand van mening zou ver schillen met Sovjet-leider Gorbatsjov. Pagina 5: Staatsboerderijen blijven rugge- graat lubberspenen it winkels ^STERDAM Albert 'ijn, Aholds Etos-drogistenj- en de drogisterijen van rk van den Broek hebben e rubberen (latex) spenen de schappen laten verwij- ren. Inmiddels hebben fa- ikanten en importeurs grote rtijen babyspenen uit andere nkels teruggehaald. Al eni- tijd is bekend dat in of op ex-spenen stoffen worden vonden die er volgens de aren wet niet mogen voorko- Ook ontbreekt op de ver- ikking regelmatig informatie elke wijze de tul gerei- moet worden. Het minis- rie van WVC komt volgende ;ek met een lijst van goedge- Wde spenen. Siliconen spe- :n (helder en doorzichtig) n in elk geval veilig. krant ontvangen? Bel tussen 00 en 19.00 uur. zaterdags tussen .00 en 15.00 uur. telefoon 071- .22.48 en uw krant wordt nog de- Ide avond nabezorgd. LONDEN De Brit«c- po litie weet wie vorig jaar december de bom hebben geplaatst in de PanAm- Boeing, die neerstortte bij het Schotse plaatsje Loc kerbie. Ook is hun ver blijfplaats bekend. Dat schreven vanmorgen de Britse kranten de Times en Guardian. De kranten zeggen hun infor matie te hebben gekregen van hoge regeringsfunctionarissen. Volgende week zouden nadere mededelingen worden gedaan. De Britse regering zou de Duitse autoriteiten inmiddels van de bevindingen op de hoogte hebben gesteld Zoals bekend is de bom via uit Frankfurt afkomstige bagage aan boord van de PanAm- Boeing gesmokkeld. Intussen is er opnieuw ophef ontstaan over de vraag of de Britse autoriteiten wel op tijd hebben gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag. De Britse minister van verkeer, Channon, sprak beschuldigin gen tegen als zou de Britse re gering niet op tijd hebben ge waarschuwd. Eerder had een woordvoerder van PanAm ge zegd dat de regering in Lon den twee dagen voor de ramp in Lockerbie een waarschu wing had verzonden. De brief arriveerde echter met een ver traging van een maand als ge volg van de kerstdrukte bij de posterijen. Maar volgens mi nister Channon was dit een tweede waarschuwing, nadat Britse luchthavens en lucht vaartmaatschappijen al in no vember uitdrukkelijk waren gewaarschuwd voor een moge lijke terroristische aanslag. Joe Lopez, een plaatselij ke golf-groot- heid in Ocala (VS) leert ne gen middelba re scholieren uit de Sovjetu nie de eerste beginselen van het golfen. De kinderen ma ken een rond reis door Amerika in het kader van een uitwisselings project voor scholieren. FOTO: AP [JNSTREEK De fractie in de Tweede amer heeft haar twijfels er de gemeentelijke irindeling in de Rijn- 'eek, dat blijkt uit een tactie van de christen- ïmocraten op de wets voorstellen ten aanzien van de herindeling. Het CDA vindt dat er meer aandacht moet worden besteed aan de alternatie ven die de betrokken ge meenten zelf hebben in gediend. De christen-democraten kun nen zich bijvoorbeeld goed vinden in het alternatieve plan waarin Leimuiden en Rijnsaterwoude worden sa mengevoegd en Woubrugge- /Hoogmade zelfstandig blijft. Het voorstel van de provincie is om al deze gemeenten tot Jacobswoude samen te voegen. De CDA-fractie is van mening dat de kernen Hoogmade en Leimuiden wel erg veel van elkaar af liggen. Dezelfde ar gumenten zijn van toepassing op Aarweijden, de samensmel ting van Ter Aar, Nieuwveen en Zevenhoven. Er zou door de grote afstanden geen sa menhangende gemeente ont staan, vinden de christen-de mocraten. Ter Aar zou heel goed zelfstandig kunnen blij ven, de combinatie Nieuw- veen-Zevenhoven lijkt levens vatbaar ondanks het wat lage inwonertal. Voor wat betreft de nieuwe gemeente Rijneveld is een splitsing aan te bevelen, aldus het CDA. Koudekerk en Ha- zerswoude Rijndijk zouden sa men kunnen gaan, evenals Hazerswoude-dorp en Bent huizen, in plaats één .groot ge heel. Het gemeentebestuur van Hazerswoude voelt daar overi gens niets voor. Verkoop bollen wordt beperkt DEN HAAG Het Produkt- schap voor) Siergewassen heeft voor een aantal bloembollen soorten een periode ingesteld waarin ze niet mogen worden verkocht door de detailhandel. Dit is gedaan om de consu ment meer bescherming te bieden. Het gaat om de bollen van tulpen, narcissen en kro kussen. Het verhandelingsver bod loopt van 1 januari tot 1 juni en gaat volgend jaar in. Voor hyacinthebollen geldt al vanaf 1987 een dergelijk ver bod voor de periode van 1 ja nuari tot 10 augustus. De maatregel is genomen omdat bloembollen die in de genoem de periode zouden worden verkocht en opgeplant naar alle waarschijnlijkheid niet in bloei komen. Madonna ja verschuilt zich |l% niet langer IV Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. SB Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd De teleurstelling over de gebeurtenissen in het Ma- drileense stadion valt voor PSV misschien wat be ter te verwerken in de wetenschap dat zondag te gen Ajax weer veel kan worden goedgemaakt. Het kampioenschap gloort aan de voetbalhemel van Eindhoven, waar deze wedstrijd wordt gespeeld. Wat zelden gebeurt, gebeurt zondagmiddag: de hele wedstrijd wordt, te beginnen om half zes, recht streeks op de televisie uitgezonden. Niet voor zes ton, zoals men in Madrid eiste, maar voor veel minder. En voor wie de match dan nog moet mis sen: geen nood. Want de (proefabonnee van de Leidse Courant krijgt het verslag straks voor nog geen gulden rechtstreeks in de brievenbus. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: itievoerende ouderen en begeleiders hebben stermiddag gedemonstreerd tegen de voorge- men sluiting van een aantal Haagsè verzor- ïgshuizen. Zo'n 250 verontruste ouderen be tten tussen half twee en twee uur de Escher- al in het Congresgebouw waar een bijeen- mst van deskundigen uit de gezondheidssec- van start ging. Onder hen ook het doelwit n de actie, wethouder C. Martini van Gezond- idszorg. i afloop van de actie verklaarde de wethouder een eerste reactie alle beroering wat voorba- I te vinden: „Er is nog helemaal geen beslis sing genomen, er is slechts sprake van een voorontwerp. Er staan twee overlegrondes met alle betrokkenen voor de deur. Als die betrok kenen vinden dat mijn criteria verkeerd zijn, dan kunnen die veranderd worden. We blijven alleen wel met het gegeven zitten dat Den Haag in de toekomst 31 miljoen gulden minder per jaar van het Rijk krijgt dan tot nu toe Op het totale bud get van honderdtwintig miljoen is dat vijfen twintig procent". FOTO: CEES VERKERK

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1