"£eicUe ©omcwit Uitbreiding reclame op tv onvermr Verschil inkomens stimuleert zwart werk 2 3 5 7 13 14 16 Discovery ZOEKT U ZAKENRELATIES IN DE REGIO? 125 BEDRIJVEN IN DE REGIO ZOEKEN U! HuysdJering), heeft het zwart Real-PSV met uur vertraging op BRT 11 lat de i. DSB t met 12-47 eek k n, indi and wi >r DIC Dinsdag 14 maart 1989 80e jaargang no. 24366 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaarf. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 0,67 per mm., familieberichten! 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Veel bewolking en perioden met regen, later op de dag en kele opklaringen. Minimum temperatuur ca. 5 graden. Mid- dagtemperatuur 8 graden. Ma tige zuidwestelijk wind, langs de kust eerst nog krachtig. Zon op: 06.54; onder: 18.44. Scheveningen hoog water: 08.45 en 21.25; laag water: 03.54 en 16.06 uur. Een winkel vol voorjaarsideeën WARNECKE MODE Verontrusting over Noorderlicht DEN HAAG Op veel plaatsen in ons land is gisteravond het noorderlicht te zien geweest. Talrijke politiekorpsen kre gen telefoontjes van verontruste mensen die allerlei kleuren in de lucht zagen. Het noorderlicht is een natuurverschijnsel dat Nederland maar weinig wordt waarge- men, aldus een woordvoerder van de sterrenwacht Simon Stevin in het Bra bantse Hoeven. Het ontstaat wanneer de erg actief is. Dit hemellichaam zendt stroom elektrisch geladen deeltjes uit, die worden aangetrokken door het mag netisch veld van de Noordpool. De deel tjes botsen op deeltjes in de bovenste la- i de atmosfeer, waardoor het licht ontstaat. KWF heet voortaan „Nederlandse Kankerbestrijding" AMSTERDAM De Stichting Koningin Wilhel- mina Fonds (KWF) heeft een nieuwe naam. De organisatie heet vanaf vandaag „Nederlandse Kankerbestrijding", zo heeft voorzitter mevrouw N. den Haan-Groen bekend gemaakt. De oude naam zal op een minder prominente plaats in pu blicaties, brieven en folders naar voren komen. De naamsverandering is doorgevoerd omdat het publiek het KWF weliswaar goed kent, maar aan die naam steeds minder als vanzelfsprekend het werk in de kankerbestrijding verbindt. Koningin Beatrix is op de hoogte gebracht van de verande ringen bij het fonds. Pagina 3: 40-jarig KWF: „Overheid blijft ach ter bij kankerbestrijding" Politie vindt voor miljoen aan autoradio' UTRECHT De rijkspolitie in Utrecht heeft gisteren bij een in val in een loods in Maartensdijk drie mensen aangehouden. In de loods lagen negenhonderd dozen met nieuwe autoradio's. De partij heeft een waarde van een mil joen gulden. De radio's komen vermoedelijk uit een container uit Japan die vorig jaar ver dween uit de haven van Antwer pen. De drie aangehouden man nen zijn de eigenaar van de loods, een inwoner uit Maartens dijk en een Utrechter. Er volgen nog meer aanhoudingen. Tanker explodeert De tanker Maasguar, die een lading chemicaliën vervoerde, gaat ten zuiden van Tokyo in vlammen op. Het onder Liberiaanse vlag varende schap vloog in brand na een explosie. Er worden nog 22 bemannings leden vermist. FOTO: AP 'iet Houben uit het Noordlimburgse Maasbracht is een van de lerste aspergetelers die zijn velden al heeft afgedekt. Dit is uit zonderlijk vroeg en is een gevolg van het zachte en droge weer de afgelopen weken. De teler verwacht dat hij ook vroeger dan andere jaren zal kunnen oogsten. FOTO: ANP toren rland vf>f er gaf :n gew< partij het )'/2 u .sperges al vroeg afgedekt WVC LEGT ZICH NEER BIJ EUROPESE RICHTLIJN BRUSSEL Neder land heeft zich gisteren in Brussel neergelegd bij een Europese richt lijn die het niet langer mogelijk maakt om spe cifiek op Nederland ge richte televisiereclame van het scherm te we ren. Minister Brinkman van WVC zal naar verwachting binnen enkele weken met ciële dienstverlening en het de Tweede Kamer overleg gen over de wetswijzigingen die volgens hem nodig zijn. Op 12 april houdt de Kamer een Uitgebreide Commissie vergadering over de media. De Europese Commissie heeft Nederland een juridi sche procedure in het voor uitzicht gesteld als het de Mediawet niet wijzigt. Vol gens de Commissie is televi- EG-verdrag garandeert een vrij verkeer van diensten. Brussel heeft ook vraagte kens geplaatst bij de aan de omroepen opgelegde ver plichting om een belangrijk deel van de faciliteiten te betrekken bij de NOB, het Nederlandse Omroep Be drijf. Het toelaten van op Neder land gerichte reclame bete kent onvermijdelijk dat de druk op minister Brinkman om meer reclame of zelfs een commerciële zender te gedogen zal toenemen. Vol gens de Europese ontwerp richtlijn moeten tv-zenders de mogelijkheid krijgen om maximaal vijftien procent van hun zendtijd aan recla me te besteden. In Neder land is dit percentage op het ogenblik nog veel kleiner. Nederlandse diplomaten in Brussel verwachten dat Ne derland morgen als voorzit- de Raad van Europa begin kan maken met de ondertekening van de ontwerp-mediaconventie van de Raad. Tegen de ver wachting in is het echter nog steeds niet gelukt de twaalf EG-landen op één lijn te krijgen over de ver plichting aan Europese zen ders om een bepaald per centage programma's van Europese makelij uit te zen den. De Vries (CDA) wil fonds tegen armoede >a30NGEN CDA-fractielei- fyk De Vries heeft gisteravond Kens een spreekbeurt in tongen gepleit voor de vor ming van fondsen om het pro- jleem van armoede in Neder- d aan te pakken. De Vries dat armoedebestrijding een iadering op maat vereist. Jet algemene maatregelen verloicun Je er we'n'g aan doen, al- ióte vei'us Vries. Hij wees erop 'de laat 'at ecbte financiële problemen spei iet meest voorkomen bij de can Zo(n'mma- Ook bij hogere inko- degradanens kunnen schulden tot vvenbo10ëe financiële moeilijkheden an jeiden. Met een verhoging van gppie uitkeringen met I of 2 pro- is het probleem van de we armoede niet op te los- aldus de CDA-fractielei- Ook de uitkering aan de :chte minima bood geen soe- ging 1 aas. Volgens De Vries is te reef sto'enken aan verruiming van fonds Bijzondere Bijstand lan de vorming van een w steunfonds. Moeizaam 'troP verleg Jverwacht met erpleeg- undigen EN HAAG Minister J. de ningen{Koning van sociale zaken en )ng, m^verkgelegenheid vindt de met Ijlooneis van 4 plus 1 procent de VVIO (Verplegenden isestellilpn Verzorgenden in Opstand) Benschpepleiten, onhaalbaar. De be- lijkstaafvindsman zei gisteravond vast id gewae blijven houden aan een per- oie cofentage van 0,23. De Koning dame freest dat het gesprek dat bleek Staatssecretaris Dees en hij ndijk v»norgen met vertegenwoordi- id 4-4. |ers uit de gezondheidszorg in pen Haag zullen voeren, lastig ï!Xordt- veel ziekenhuizen sert- "Ojiebben specialisten volgens "t crt" landelijke afspraak hun LbB )verkroosters aangepast om zo- 'eel mogelijk verpleegkundi- de gelegenheid te geven te doen aan demonstraties Den Haag op het linnenhof, in Arnhem laastricht en zaterdag trecht). 'agina 5: Temperatuur bin- Rosdten gezondheidszorg loopt 'ink op iekandif jktij (6 Het J*"*? i. Bak| iters, C Vluchten voor de oorlog Een groep vluchtelingen uit Sudan dromt mensen zijn gevlucht om de oorlog, die in Naties gaan volgende maand noodhulp samen in het kamp Mugled, ruim vijfhon- het zuiden woedt tussen regeringslegers verlenen aan de slachtoffers. derd kilometer zuid van Khartoum. De en rebellen, te vermijden. De Verenigde FOTO: AP AUTOVERHUUR F.PRANKSliiaS Verhuur van luxe auto's en busies vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon, 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. ADVERTENTIES Effektief kontakt leggen op de Bedrijven Kontakt Dagen 15 EN 16 MAART: GR0EN00RDHALLEN IN LEIDEN Openingstijden 14.00-22.00 uur LSG DuyndpEN HAAG Het kabi- espectiefcetsbeleid dat het verschil Ritussen lage en hoge inko- demerit116115 bevordert (denivel- tegen Sfbijverdienen gestimu- De Joleerd. Als de overheid »re stellfevvart werken wil tegen- ijk aanJgaan, verdient het aanbe- lig te tr veling de inkomensver schillen niet groter te ma ken. Ook de opmars van steeds meer flexibele en tijdelijke ar beidscontracten moet worden tegengegaan, zo concludeert de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) in zijn vandaag gepubli ceerde rapport „Wie werkt zwart?". In de OSA zijn de ministeries van onderwijs, sociale zaken, economische zaken, WVC en binnenlandse zaken vertegen woordigd. In zijn rapport er kent de OSA dat zijn aanbeve lingen op gespannen voet staan met de „heersende vi sies" bij deze ministeries. Het is aan de politiek, aldus het onderzoeksbureau, te beoorde len of de voordelen van een strikte bestrijding van het zwartgeld-circuit wel opwegen tegen de nadelen. OSA of het zwartgeld-circuit wel schadelijk is voor de „for mele" economie. Volgens re cente studies wordt jaarlijks vier miljard gulden zwart ver diend; waarmee totaal 150.000 mensjaren werk gemoeid zijn. Deze arbeid zou mogelijk niet verricht worden als een offi cieel uurloon berekend moest worden, aldus de OSA. BRUSSEL De voetbal- wedstijd Real Madrid- PSV, die morgen in Ma drid wordt gespeeld, is met een uur vertraging in zijn geheel te zien op de Belgische zender BRT 2. De uitzending begint 22.15 De BRT was aanvankelijk van plan het treffen tussen het Belgische KV Mechelen en Eintracht Frankfurt uit te zen den. De Vlaamse commerciële zender VTM heeft de wed strijd echter voor de neus van de BRT weggekaapt, waardoor de staatszender ruimte over hield. Nederlanders die geen Belgi sche televisie kunnen ontvan gen, blijven vooralsnog versto ken van beelden van het Eu ropacup-duel tussen Real Ma drid en PSV. De Spaanse tv- maatschappij TVE, vraagt 600.000 gulden voor uitzend rechten. De NOS vindt dat te veel. De BRT hoeft maar 40.000 gulden te betalen. De zes ton is het zelfde bedrag dat de Spaanse TV twee we ken terug voor de NOS-beel- den van de eerste wedstijd in Eindhoven moest betalen. Het bureau Pro Sport dat namens PSV optrad, vond destijds dat de wedstrijd zoveel mogelijk moest opbrengen. Nu de wedstrijd met PSV te duur is, zal de NOS zoals be kend woensdag AC Milan- Werder Bremen op het scherm brengen. PSV-Ajax De competitiewedstrijd PSV- Ajax wordt komende zondag rechtstreeks door de NOS op de televisie uitgezonden. Om de belangstelling voor andere voetbalwedstrijden niet te ver minderen, is het aanvangstijd- stip van het duel verschoven naar 17.30 uur. In verband daarmee begint Studio Sport (Ned. 3) om 17.25 uur. Pagina 11: Ploegsma weigert half miljoen te laten schie- 20 PAGINA'S Leger des Heils wil meer dan naams bekendheid Jeugd schuift verder in conservatieve richting Roerige tijden voor jarige marechaussee Botha heeft afgedaan voor Nationalisten John van Loeri is geen crimineel Poster EHD en brandweer Leiden valt niet bij iedereen in goede aarde Veense Nelly de Jong op bezoek bij Lubbers Leidse ijsvereniging AC snakt al 60 jaar I'S naar ijsvermaak lw Pontje Valkenburg vaart weer als vanouds GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/5 BUITENLAND 7 ECONOMIE9 SPORT 11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15/16/17 KUNST 18 RADIO EN TELEVISIE 19 Voetbal op tv Vanavond Duitsland 1. 20.15 uur Voetbal: Bayern München-Heart of Mid- Veel vragen rond moord op broers DEN HAAG De moord op de broers Hendrik en Jan van Reken afgelopen weekeinde in het Brabantse Rijsbergen, heeft veel vragen opgeroepen. Aanwijzingen voor een moge lijk verband met de moord op de Rotterdamse bingokoning John Bestebreurtje of de dood van diens Haagse concurrent Willem Scheffer ontbreken. Hendrik en Jan van Reken, 33 en 21 jaar, waren afkomstig uit respectievelijk Rijswijk en Voorburg. Pagina 5: Geen aanwijzin gen voor verband met bingo- moorden Ernstig ongeluk met transport raketten WURZBURG Een Ameri- kaans legertransport met drie op scherp staande raketten is gistermiddag bij Wilrzburg in het zuidwesten van de Bonds republiek verongelukt. Uren lang bestond er gevaar voor explosies. Volgens de West- duitse politie was het Ameri kaanse transport in de buurt van een viaduct in botsing ge komen met een auto. De 23-ja- rige bestuurder van de auto kwam bij het ongeluk om het leven. Drie Amerikaanse sol daten raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Met een oponthoud van twee uur is gisteren het Amerikaanse ruimteveer Discovery op Cape Cana veral gelanceerd. Het was mistig en dus bepaald geen ideaal weer om zo'n toestel de ruimte in te sturen. De vijfkoppige bemanning zat wel even in spanning, want het „lanceervenster" stond maar een beperkte tijd open. Ze hebben een 200 miljoen kostende communicatiesatelliet bij zich, die ze in een baan om de Aarde moeten brengen. Hoe dat allemaal verloopt hopen we de komende vijf-dagen, die het veer in de ruimte blijft, te melden. Nog geen abonnee? Dan nu even snel onze krant bestel len. De Leidse Courant: een ontdekking. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnem den gew eigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1