£eidóc 6oma/nt Studenten dreigen met nieuwe acties Bon: finale Handelaar bedreigd na verkoop boek Rushdie 2 3 4 8 13 15 17 19 22 23 27 Boeken Boekenweek 1989 21 „Nieuwe handelswet moet niet worden uitgevoerd ,2\ Zaterdag 4 maart 1989 80e jaargang no. 24362 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Morgen af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Mid- dagtemperatuur ongeveer 10 graden. Matige wind uit west tot zuidwest. Zon op: 07.17; onder: 18.26. Scheveningen hoog water: 1.05 en 13.30; laag water: 8.44 en 21.46 uur. Literaire ontmoeting zie pagina 28 i.v.m. Nelli Cooman: wegens succes geprolongeerd Wegens succes geprolon geerd. Nelli Cooman heeft gis teren haar wereldtitel op de 60 meter indoor behouden. De Rotterdamse atlete won in Bu dapest de finale in een tijd van 7,04 seconden. Slechts vier honderdste van een seconde boven haar eigen wereldrecord dat Cooman in 1987 vestigde bij haar eerste wereldtitel, in het Amerikaanse Indianapolis. FOTO: AP Weer stijging aantal gevallen van nekkramp RIJSWIJK Het aantal gemelde gevallen van meningitis is sinds vorige week vrijdag gestegen met twintig, zo heeft een woordvoerster van het ministerie van wvc gisteren laten weten. In totaal zijn dit jaar nu 152 meldingen gedaan: 100 keer ging het om de „gewone" meningitis, ook wel nek kramp genoemd. Vijf mensen stierven hier aan. De rest betrof meningokokken sepsis, waarbij de ziek te wordt veroorzaakt door een bacterie die het bloed vergiftigt. Hier overleden tot nu toe 12 men sen aan. Vorige week vrijdag waren er nog 132 ge vallen van meningitis. Dat aantal betekende al een stijging van 21 in de zeven dagen daarvoor. In heel 1988 stierven elf mensen aan meningitis. Pagina 13: Opening Voorschotense peuterspeel zaal uitgesteld Discovery volgende week de ruimte in CAPE CANAVERAL Het Amerikaanse ruimte veer Discovery gaat, als alles volgens plan ver loopt, volgende week za terdag met een bemanning van vijf astronauten de ruimte in. Het wordt de eerste van zeven shuttle missies die dit jaar op het programma staan. Bij de voorbereiding van de nieuwe missie hebben zich weer tal van technische problemen gemanifesteerd waardoor het aanvankelijk geplande lanceringstijdstip van 18 februari onhaal baar werd. Meer dan helft van Haagse waterbodems verontreinigd DEN HAAG Het slib in meer dan de helft van de waterbodems in ^en Haag is dermate verontreinigd met zware metalen (lood, zink, etc.) en olie dat een miljoenen guldens kosten de schoonmaakactie onvermijdelijk is. Dit blijkt uit de analyseresultaten van een in ventarisatie van de Haagse waterbodems, waaraan de Dienst der Gemeentewerken (GW) momenteel de laatste hand legt. Volgens de on derzoekers van GW kon tot dusver de Haagse bagger na een behandeling als gewone grond worden hergebruikt. Dat blijkt nu bij meer dan de helft van de Haagse waterbodems on mogelijk vanwege de sterke verontreiniging. De na behandeling van het slib resterende „kleifractie" zal naar een stortplaats moeten. Op den duur is uitbaggeren (vanwege het dichtslibben) en schoonmaken (verontreini ging boven de landelijke norm) noodzakelijk. KABINET NOG NIET UIT DE ONDERWIJSPROBLEMEN DEN HAAG De Lan delijke Studentenvak bond (LSVB) zal op nieuw actie voeren als er aanstaande woensdag geen duidelijkheid is over de maatregelen rond de studiefinancie ring en de invoering van de openbaar-ver voerkaart voor studen ten. In een persoonlijk gesprek met minister Deetman van onderwijs wil de LSVB te horen krijgen hoe de vlag er bij hangt. Dat zei LSVB-voorzitter Nicky de Hiep gisteravond als reactie op de uitspraken die premier Lubbers deed na de wekelijkse minister raad. Lubbers maakte dui delijk dat het kabinet nog steeds geen oplossing heeft gevonden voor het wegwer ken van de overschrijding van een miljard gulden op de onderwijsbegroting. Dit weekeinde wordt over het mislukken van de privatise ring van de studiefinancie ring druk overleg gepleegd tussen Lubbers, vice-pre mier en minister van econo mische zaken De Korte, mi nister Ruding van financiën en minister Deetman. Maandag of dinsdag wordt de Tweede Kamer over het resultaat ingelicht. Het kabinet vindt in tegen stelling tot Deetman dat de problemen met de studiefi nanciering binnen de be groting van onderwijs moeten worden opgelost. „Er zal echter een restant van de problemen overblij ven. Dat komt aan de orde in de Voorjaarsnota", aldus Lubbers. De premier zei ook dat de regering er nog steeds van uitgaat dat de maximum leeftijdsgrens om voor studiefinanciering in aanmerking te komen wordt verlaagd van 30 naar 27 jaar en dat het recht op een uitwonende beurs wordt beperkt tot het hoger onderwijs. Dit tot woede van de studentenvakbon den, die menen dat Deet man bereid was deze maat regelen te heroverwegen. Dat had de minister tijdens het reguliere overleg met de studenten laten weten. Eind vorig jaar voerden de studenten al massaal actie tegen de onduidelijke situa tie rond de studiefinancie ring. Later leek de lucht wat op te klaren. „We zijn nu dus terug bij af", conclu deerde LSVB-voorzitter De Hiep. „Studenten mogen niet zo lang in onzekerheid worden gelaten. Wij hebben de laatste plannen Deetman over de OV-kaart gezien. Er staan storende fouten in, waaruit duidelijk blijkt dat het een haastklus is geweest en dat er eei chaos dreigt. Daarmee ne men wij geen genoegen' Opnieuw gif in de Rijn LIESTAL Circa zeven honderd kilo trichloorethy- leen is. begin deze week ont snapt uit de chemische fa briek Rohner in Pratteln in het noorden van Zwitserland waarvan een gedeelte in de Rijn terecht is gekomen. De milieudienst van het kanton Basel, die pas gisteren door het bedrijf in kennis werd gesteld van het voorval, ver klaarde dat de rivier niet ernstig is vervuild. Het tri- chloorethyleen ontsnapte in de nacht van maandag op dinsdag via de bedrijfsafwa- tering uit de fabriek. Een achttien ver diepingen tellend gebouw verdwijnt in een grote stof wolk. Het ge bouw in het Fran se Lille zakte gis teren als een kaartenhuis in el kaar nadat op meerdere plaat sen aangebrach te explosieven tot ontploffing werden gebracht. FOTO: AFP Iraanse taferelen gisteren in Den Haag. Kinderen schreeuwen leuzen tegen de uitgave van The Satanic Verses van Rushdie. Ongeveer 5000 moslims namen deel aan de demonstratieve tocht door de Haagse binnenstad. FOTO: CEES VERKERK AMSTERDAM De Am sterdamse boekhandel Dickens Bookshop, die gisteren in een krantenad vertentie exemplaren te koop aanbood van The Sa tanic Verses van Salman Rushdie, is voorlopig ge sloten. De eigenaar van de zaak is door een onbeken de telefonisch met de dood bedreigd. Nadat de eigenaar van de boe kenzaak aangifte had gedaan van de telefonische bedreiging met de dood raadde de politie hem aan zijn zaak te sluiten. De boekhandelaar heeft hier aan gehoor gegeven. Ook van- De Iraanse president, Ali Kha menei, heeft gisteren in het vrijdaggebed in Teheran felle kritiek geleverd op de houding van Groot-Brittannië en de Bondsrepubliek Duitsland in de zaak-Rushdie. Khamenei waarschuwde dat Iran „ieder een die de beginselen van de islam aanvalt de handen zal afhakken". Hij maakte duide lijk dat Teheran niet tevreden is met de opmerking van de Britse minister van buiten landse zaken dat het boek van de Brits-Indiase schrijver Sal man Rushdie „diep beledi gend" is. Ook Rushdie zelf was niet ge lukkig met de uitspraken van de minister. Hij belde gisteren met de leider van de Britse Democratische partij Paddy Ashdown om te vertellen dat hij geschrokken was van Ho we's uitspraak dat zijn boek ook anti-Brits zou zijn. Rush die zegt niet anti-Brits maar anti-Tory te zijn. Ook in Nederland laaiden de emoties over het boek hoog op. In Den Haag demonstreerden ongeveer 5000 moslims tegen de uitgave van The Satanic Verses. In Amsterdam betoog den zo'n honderd mensen te gen de bedreigingen van Rushdie. Pagina 3: Boosheid over ge brek aan respect voor islam Eed van trouw aan Vaticaan wordt voor RK theologen verplicht Agrariër in dorpspolitiek pas laat teruggedrongen Verschil van 75 cent leidde spoor naar computerkrakers Yvonne van Rooy: Mascotte van de Nederlandse export Nekkramp veroorzaakt paniek in Voorschoten Leidse regio tegen rijksweg 11-west Van Asten moedig met stuk Koltès Ad Langebent: Nederlandse katholiek te reformatorisch INKLEUR Kenzo: mode met een glimlach We zoeken neofascisme op de verkeerde plaats SintPieterin het stof De haat liefdeverhouding tussen boek en film GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5/7 CONSUMENTENINFORMATIE 7 ECONOMIE8 SPORT 9/11 LEIDEN 13 OMGEVING KUNST RADIO EN TELEVISIE 18/19 14/15 FINALE ..21 T/M 32 STAATSSECRETARIS VAN ROOY TEGEN AMERIKAANSE REGERING: 11 DEN HAAG De nieu- we Amerikaanse regering moet uiterst terughoudend zijn met het uitvoeren van de nieuwe handelswet. Deze wet, die het mogelijk maakt dat de Verenigde Staten eenzijdige vergel dingsmaatregelen nemen tegen landen die worden verdacht van 'oneerlijke handelspraktijken', vormt een belemmering in de economische betrekkin gen. Dat zal staatssecretaris Yvon ne van Rooy (buitenlandse handel) dinsdag zeggen in ge sprekken die zij in Washing ton voert met vertegenwoordi gers van de Amerikaanse re gering. Zij praat met onder an deren landbouwminister Yeut- Het Amerikaanse congres en de senaat hebben de handels wet in de nadagen van de re geerperiode van Reagan aan genomen met de bedoeling de Amerikaanse concurrentiepo sitie te versterken. Nederland en de Europese Gemeenschap (EG) vinden echter dat de wet de toetreding tot de Ameri kaanse markt ernstig kan be- Voetbal afgelast De afde lingen Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Limburg en Nijme gen van de Koninklijke Ne derlandse Voetbal Bond heb ben voor vandaag alle wed strijden afgelast in verband met de slechte gesteldheid van de terreinen. VANMIDDAG NA 17.00 UUR IS DE NIEUWE WOONINFO UIT Neem mee uit de wooninfo- C y box naast de huizenetalage J5T bfJ ons kantoor of bel even Van Beukering "^Makelaardij KJ5 Zonnebloem 72 III Lelden NVM 071-21.45.21 President Brazilië mijdt Haagse milieuconferentie BRASILIA De Braziliaanse president Jose Sarney heeft giste ren een uitnodiging afgeslagen om de internationale milieucon ferentie bij te wonen die volgende week in Den Haag wordt ge houden. Brazilië krijgt steeds meer kritiek te verduren op de vernietiging van het Amazonewoud. Volgens een zegsman besloot Sarney niet naar Den Haag te ko men na overleg met zijn adviseurs. De Braziliaanse regering was van mening dat ze niets te winnen had bij een nieuwe discussie over de Amazone. Brazilië heeft voorstellen van buitenlandse regeringen en milieu-activisten afgeslagen om delen van het Amazoneland te beschermen in ruil voor een gedeeltelijke kwijtschelding van zijn 245 miljard gulden (115 miljard dollar) buitenlandse schuld. Ongeveer vijftien procent van het Amazo negebied is reeds vernietigd door landbouw, goudzoeken en mij- nontginning, schat het Amerikaanse Instituut voor Beleidstu- dies. Milieu-activisten en buitenlandse regeringen vrezen dat de voortschrijdende vernietiging van 5,2 miljoen vierkante kilome ter regenwoud in de Amazone het „broeikas-effect", waardoor het klimaat op de aarde gestadig warmer wordt, versterkt. Bloemen voor oma Thatcher Spontaan biedt een politie-agente Margaret Thatcher een bloemetje aan nadat bekend was gewor den dat de Britse premier voor de eerste keer grootmoeder is geworden. De Amerikaanse vrouw van Thatchers zoon Mark, Diana, bracht eergisteren in Dallas een jongen ter wereld van 6,5 pond. Het kind wordt Michael genoemd, zo deelde Thatchers bureau mee. Hoewel de 63-jarige premier „ontzettend opgetogen" was, heeft zij nog geen plannen de baby te bezoeken. „Wij kijken uit naar de eerste foto's", aldus de trotse oma. Uitgevers, boekhandelaren, schrijvers en dichters. Ze zijn de komende week allemaal in touw om het Nederlandse koperspubliek met nadruk te wijzen op het boek. VVarmgedraaid op het jaarlijkse boe kenbal, dinsdagavond in het Amsterdamse Tu- schinki, storten zij zich immers meteen op de vie renvijftigste Boekenweek. Die staat in het teken van „Boek en Film". Voor onze filmcriticus Bert Jansma aanleiding om daar eens een boekje over open te doen. In de Finale, de zaterdagbijlage van De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): i open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. .V B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1