£eicUe ©omant Computerkrakers leveren NAVO-geheimen aan KGB HISWA 13 14 17 Wetensgappelijk L— /S Kabinet bereid uitkeringen in 1990 te verhogen EG gaat drijfgassen drastisch beperken Kranten houden rekening met stakingsacties vanaf maandag Vrijdag 3 maart 1989 80e jaargang no. 24361 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071 -122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 1^3003. ^nt^ro-bar^ N-V Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 0/1-1 LLLvi. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur f.f. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Vannacht plaatselijk mist. Overdag af en toe zon, in de avond toenemende bewolking maar waarschijnlijk nog droog. Temperatuur rond 10 graden. Wind west tot zuidwest, matig. Zondag en maandag zacht met af en toe zon. Zon op: 07.20; onder: 18.25. Hoog water Schev.: 12.36; laag w.: 07.07 en 20.40. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabi net is bereid om in ruil voor loonmatiging vol gend jaar de uitkeringen te verhogen. Aan de ver hoging is wel een voor waarde gekoppeld: de vakbeweging zal de lonen sterker moeten matigen dan nu het geval is, aldus minister De Koning van sociale zaken gisteren in NRC-Handelsblad. j De Koning kon nog niet zeg gen hoe sterk de verhoging van de uitkeringen zal zijn. „Dat kan ik pas in de tweede helft van augustus beoordelen. Het moet mogelijk zijn om in 1990 te komen tot een grosso modo gelijkwaardige ontwik keling van inkomens en uitke ringen". De minister zegt op die manier een „dam op te willen werpen tegen dreigen de loongolven in het begin van de jaren negentig". Hij wil proberen nog dit jaar met werkgevers en vakcentrales tot centrale afspraken te ko- j men over loonmatiging, werk- 1 gelegenheid en een gelijk waardige ontwikkeling van lo nen en uitkeringen". Een woordvoerder van de grootste vakcentrale FNV rea geerde gisteren sceptisch op de uitlatingen van minister De Koning. „Eerst zien, dan gelo ven". was zijn reactie. Hij wees erop dat de FNV tijdens het najaarsoverleg in oktober 1988 al een gematigde loonstijging van 1 procent heeft aangebo den op voorwaarde dat de in komens in het bedrijfsleven en de collectieve sector (ambtena ren, trendvolgers en uitke ringsgerechtigden) gelijk op gaan. Het kabinet heeft die handreiking toen genegeerd en 200 miljoen gulden op tafel gelegd, veel te weinig om een gelijke inkomensontwikkeling te waarborgen. De Koning onthulde verder dat hij de werkgevers al in 1985 had willen overhalen een werkweek van 36 uur in te voeren: „Toen hebben zij mij in een gesprek op het Catshuis gezegd: wij zien af van gene rieke arbeidstijdverkorting naar 36 uur. Dat was de enige keer tussen 1982 en nu dat ik me kwaad heb gemaakt. Mijn sinds 1982 gevoerde strategie "viel in duigen". (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. '«a. «ww HAMBURG Wester se inlichtingendiensten proberen zich een beeld te vormen van de scha de, die drie Westduitse computerkrakers de westerse veiligheid heb ben berokkend. De drie speelden een centrale rol in een netwerk, waarmee geheime mili taire, economische en onderzoeksgegevens uit databanken in de Vere nigde Staten, Europa en Japan naar Oost-Europa zijn gesluisd. spionagezaak sedert de ar restatie in mei 1974 van de Oostduitse spion Günther Guillaume, de rechterhand van de toenmalige bonds kanselier Willy Brandt. Drie Westduitse computer krakers, die zijn aangehou den, speelden een sleutelrol. Zij kregen hun instructies van twee tussenpersonen van de Russische geheime dienst KGB en leverden hen duizenden rekencodes, passeerwoorden en compu terprogramma's. Na een ontmoeting met KGB'ers in Oost-Berlijn medio 1985 zouden de com puterkrakers „regelrecht op bestelling" de „zeer belan- gijke data" uit de VS, Ja pan, Groot-Brittannië, Frankrijk. Italië, Zwitser land en de Bondsrepubliek hebben geleverd. Met deze gegevens zou de KGB „toegang hebben ver kregen tot de belangrijkste computercentra in het Wes ten". Tot de databanken waartoe de Sovjetunie toegang zou hebben gekre gen behoren de databanken van het ministërie van de fensie in Washington, het Atoomlaboratorium in Los Alamos en de ruimtevaart organisatie NASA. De Sov jets zouden met verschillen de codes ook een kijkje heb ben kunnen nemen in de computers Van het Europese Ruimtevaartcentrum ESA. Pagina 5: Geld en drugs in ruil voor topgeheimen Muzieklessen voor baby's ENSCHEDE De muziekschool in Enschede start deze maand een cursus voor baby's en hun ouders om hen samen plezier te laten beleven aan muziek en zang. De school hield onlangs een proef waaruit is gebleken dat vier tot vijf maan den oude baby's heel veel genoegen beleven aan muziek. In tien lessen van elk een uur worden de baby's en ouders vertrouwd gemaakt met versjes, liedjes en muzikale spelletjes die passen bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. „Ou ders leren zo met welk liedje of versje zij hun kinderen een plezier kunnen doen. Muziek via radio of tv spreekt baby's nauwelijks aan. Ouders moeten de muzikale ontwikkeling van kinderen zelf stimuleren. Net als vroeger", verklaart mevrouw M. Albers van de muziekschool. Albers kwam op het idee voor de cursus door haar ervaring dat kinderen die naar de kleuterschool gaan tijdens het zin gen vaak niet meer dan „bromgeluiden" produceren. „Ze hebben een lage stem omdat ze die niet optimaal hebben ge bruikt", zo stelt ze vast. In de zon Vol trots laat de Fransman Patrick Mars een model zien van de zonnige woning die hij ontworpen heeft. Het huis, dat geheel uit hout is opgetrokken, draait rond om een gemotori seerde as waardoor het de gehele dag de zon kan volgen. FOTO: AP Valse biljetten van 250 gulden in omloop HAARLEM In Haarlem zijn deze week vijf valse biljetten van 250 gulden opgedoken. Volgens de politie zijn deze biljetten dinsdag en woensdag verspreid in het centrum van Haarlem en een buitenwijk. Twee valse briefjes van 250 gulden zijn bij een bank aangetroffen en drie in de kassa van winkelbedrij ven. Bovendien zou een man twee maal hebben geprobeerd met een valse „vuurtoren" te betalen, maar dit werd door het winkelpersoneel tijdig opgemerkt. De man maakte zich daarop snel uit de voeten. Vol gens een politiewoordvoerder is het nepgeld gemakkelijk te onderschei den van echte bankbiljetten. Uitzendbureau helpt academici aan werk MINISTER DE KONING: Emancipatie- debat zonder inhoudelijke discussie Amerikaanse huisvrouwen ten strijde tegen tv-serie Vrouwen van Kabul tegenover mujaheddin Jan Brokken reist verder in Afrika Oppositie in /k KNVB is vooral VI verdeeld V De Amerikaanse computer-expert Clifford Stoll (foto) was erg verbaasd toen hij in het com putersysteem van het bedrijf waar hij werkt een „indrin ger" ontdekte. Hij volgde het „spoor" van de computer kraker naar de Bondsrepubliek en droeg zo bij tot de ontdekking van een spionagenet van on gekende omvang. ROTTERDAM De Erasmus Universiteit in Rotterdam is van plan een uitzendbureau voor werkzoekende academici op te richten. Het nieuwe uitzendbureau, dat zal gaan ope reren onder de naam Topstart, is een geza menlijk initiatief van het arbeidsbureau, het non-profit uitzendbureau Start en de Rotter damse universiteit. De achtergronden voor het oprichten van Topstart zijn onder andere de toenemende werkloosheid onder academi ci en de terughoudendheid bjj sommige werkgevers in vooral het midden- en klein bedrijf om hoger opgeleiden in dienst te ne men. Door het uitzendbureau kunnen deze werkgevers ervaring opdoen met academici in hun bedrijf en wordt voor de academici de kans om werk te vinden vergroot. 20 PAGINA'S Verwrongen beeld islam door affaire-Rushdie versterkt Telefoon is achilleshiel van de samenleving Constantijn: ziekte van Pfeiffer DEN HAAG Prins Con stantijn heeft de ziekte van Pfeiffer. De prins moet het rustig aan doen en zal voorlo pig geen colleges volgen aan de universiteit van Leiden. Een RVD-woordvoerder kan verder geen bijzonderheden verschaffen over de toestand van de jongste zoon van ko ningin Beatrix en prins Claus. 25 FEBRUARI T/M 5 MAART geopend van 10-17 en 19-22 uur zaterdag en zondag 10-17 uur toegang fl. 15,-, 's avonds tl. 10.- fvm Gratis pendeldienst: volg in?! borden RAI (£J AMSTERDAM ral Zes mille buit bij inbraak LEIDEN Uit het pand van de stichting Huisvesting Wer kende Jongeren aan de Nieuwstraat is vannacht een bedrag van 6000 gulden gesto len. De inbrekers vernielden om binnen te komen een ruit en doorzochten het hele pand. Met behulp van een sleutel uit een opengebroken sleutelkas tje kon het geld uit gehaald worden. De Leidse Werkgroep Homo- sexualiteit is bij een inbraak in het pand aan de Langegracht duizend gulden kwijtgeraakt. Ook werden waardebonnen ter waarde van duizend gul den gestolen. De inbraak werd in het weekeinde gepleegd. Minister De Koning FOTO: DIJKSTRA BRUSSEL Om de zwaar aangetaste ozonlaag rondom de aarde niet nog verder in gevaar te bren gen, gaat de Europese Ge meenschap korte metten maken met alle drijfgas sen die deze luchtlaag be dreigen. Het gebruik van chloorfluor koolwaterstoffen, kortweg cfk's, in spuitbussen, koelkas ten en schuimplastic wordt zo snel mogelijk met 85 procent teruggebracht en moet uiter lijk in het jaar 2000 geheel zijn beëindigd. Tot dat verrassende besluit kwamen gisteren in Brussel de twaalf milieuministers. Geza menlijk verbonden zij zich er toe na de eeuwwisseling het gebruik van de beruchte cfk's die de beschermende ozonlaag afbreken, te beperken tot toe passingen in de medische en informaticasector. Voor alle andere toepassingen moeten tegen die tijd milieuvriendelij ke alternatieven zijn gevon den. „Een doorbraak," aldus de zeer tevreden Nederlandse mi lieuminister Nijpels. „Een half jaar geleden was een reductie met 85 procent in de EG nog onbespreekbaar". In een eerder vraaggesprek met de Nederlandse Aerosol vereni ging (NAV), verklaarde secre taris Diessen dat de spuitbusse- nindustrie ruimschoots kan voldoen aan de afspraken met de regering over de verminde ring van het gebruik van cfk's. Bij de NAV zijn vrijwel alle producenten van spuitbussen aangesloten. Pagina 5: Europese Twaalf bannen de spuitbus Marian Laudin voelt zich manusje van alles Leiden betaalt mee in aanloopkosten hotel Eerste kievitsei dit weekeinde verwacht Opleiding verpleeg kundigen naar Oegstgeest Verhoor Het lijkt net alsof deze Venezolaan se soldaat toekijkt hoe de liggende man wordt vermorzeld onder de wielen van een vrachtwagen. De werkelijkheid is heel wat minder gruwelijk. De soldaat verhoort een man, die tijdens de rellen van gisteren in de hoofdstad Caracas werd aange houden. In zijn linkerhand houdt hij de steen, die bestemd was om naar leger en politie te worden gegpooid. FOTO: AP RIJSWIJK De eerste officiële stakingen in de grafische industrie zijn vanaf vandaag een feit. Na enkele niet door de bonden gesteunde werk onderbrekingen - waar door kranten niet of in noodeditie konden ver schijnen - zag het er vanmmorgen naar uit dat vanmiddag de Friese Pers (Leeuwarder Courant) en enkele kleinere drukke rijen zouden worden ge troffen. Maandag loopt het ultimatum van de bonden af bij Sijthoff Pers, uitgeefster van onder meer onze krant. Het is nog onduidelijk of het grafisch personeel dan direct het werk zal neerleggen. Volgens voor zitter Doezé van de grafische bond Druk en Papier kunnen de bonden hun actie .jaren volhouden". De grafische bonden willen door middel van estafettesta kingen voor onbepaalde tijd druk uitoefenen op de grafi sche werkgevers om de cao-ei sen af te dwingen. De breek punten betreffen de vut-rege- ling (na 40 dienstjaren of 35 ploegendienstjaren) en een uit breiding van de wao-verzeke- ring. In totaal eisen de bonden de door hen berekende loon ruimte van 6 procent geheel op. De werkgevers houden vast aan hun laatste bod: 2 procent loonsverhoging en de vut-leeftijd structureel op 60 jaar met een uitkering van 100 procent netto. In het ultima tum van de bonden wordt de directie van Sijthoff Pers ge vraagd akkoord te gaan met een loonsverhoging van 2 pro cent (met een vloer van 350 gulden) en een uitbetaling van 4 procent van de loonsom aan de bonden om de andere eisen te verwezenlijken. Dit laatste element acht de directie on verantwoord. Voorzitter Doezé van de grafische bond Druk en Papier noemt de loonruim te van 6 procent overigens niet heilig. „Als iemand met argu menten kan aantonen dat mijn verhaal niet klopt, ben ik be reid tot concessies". Gisteren zijn ook stakingen aangezegd aan Rotagravure in Etten-Leur (veel weekbladen), Hofstad druktechniek in Zoe- termeer en Wolters-Noordhoff in Groningen (boeken en tijd schriften). De tienduizend werknemers van de kleine grafische bedrij ven zijn via pamfletten en ad vertenties uitgenodigd van daag een van de negen regio nale protestbijeenkomsten te bezoeken. Daar zal moeten blijken of er voldoende actie bereidheid is. De bonden wil len dan vanaf medio volgende week bij de kleine bedrijven regionale estafettestakingen organiseren. (ADVERTENTIE) Wat vroeger foud wert gevonden is binnenkort goet. De niewe idejen van de Nederlanse Taalunie over de spelling gaan volgens sommigen apsuluut niet ver genoeg. Dat vint ook de Vereniging voor Wetensgappelijke Spelling, die dengt dat het kin deren en volwassenen veel makkelijker moet wor den gemaakt de taal te leren dan nu wort voorge- stelt. Dat verhoogt volgens hen de kwalitijt van het taalonderweis. Ze zullen denken, dat dit aardig past bij tal van maatsgappelijke ontwikkelingen, waarbij ook nu goet wort gevonden wat vroeger fout was. Als u hier anders over dengt is het nu teit de Lijdse Courant te gaan lezen. Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aatMeidmg beslaat, kan een verzoek oneen proefabonnement wor den geweigerd. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1