Nalatigheid ontdekt in nieuw belastingstelsel ur 3 5 7 7 8 9 2 Druk Barometers lopen over door lage luchtdruk Protesten bij bezoek Bush aan Zuidkorea Miljardenkrediet redt Westduitse winkelketen Co-op Minister Deetman klopt nu aan bij pensioenfondsen PREI EN VARKENSLEVER Maandag 27 februari 1989 jaargang no. 24357 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34.2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V Lejden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72.34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 0/1-12Z24Ö. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., lamiliebenchten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hooldredacteur IJ. Hallewas, Chel-redacteur W.A. Bunteweg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Half tot zwaar bewolkt met buien, soms met hagel of natte sneeuw, en zware windstoten. Minimumtemperatuur rond 3 graden. Middagtemperatuur ongeveer 6 graden. Zuidweste lijke wind, vrij krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer hard of stormachtig. Zon op: 07.28; onder: 18.17. 1^ 50i. De storm die de afgelopen dagen onder meer Frankrijk, Spanje en Portugal heeft ge teisterd. hield niet iedereen binnen. In Marseille togen enkele Fransen naar de kust om naar de huizenhoge golven te kijken. DEN HAAG De laagste luchtdruk die, sinds 1706, ooit in De Bilt werd ge meten was 963. Zaterdaga vond werd dat record ge broken, de barometers wezen daar 957 millibar aan. Boven het Kanaal werd die avond zelfs 945 gemeten. In Vlissingen was het kwik toen al gedaald tot 955. De barome ter bij het KNMI, een „zeer professionele", kan dalen tot 870 millibar. Conservator B. Bolle van het Barometermuseum in Maar tensdijk meldde dat in het mu seum al drie barometers waren overgelopen. Een kwikbaro meter is gevuld met kwik en olie. Door de extreem lage luchtdruk drukt de kwikko lom de vloeistof eruit. Bolle werd zaterdagavond suf ge beld door mensen in het land met eenzelfde probleem als in het Barometermuseum. Ook het KNMI kreeg veel telefoon van barometerbezitters. De Soldaat neergestoken op Jordaanoever JERUZALEM Op de door Is rael bezette Westelijke Jordaan oever is vanmorgen een Israëli sche soldaat neergestoken. De Palestijnse dader werd neerge schoten en gevangen genomen. Het leger riep direct een uit gaansverbod uit in de omgeving van het marktplein van het dorp El-Bireh, waar de aanslag werd gepleegd. De dader werd in zijn been getroffen en een tweede man die bij de aanslag betrok ken zou zijn werd door soldaten in elkaar geslagen. De neergesto ken soldaat verkeert niet in le vensgevaar. Pagina 4: Leger belooft vergel ding na dood soldaat Duivesteijn treedt af bij afkeuring stadhuisproject DEN HAAG De Haagse wethouder Adri Duivesteijn (ruimtelijke ordening en stadsver nieuwing) treedt af als de gemeenteraad oor deelt dat de wethouder een slecht stadhuisvoor- stel heeft afgeleverd. Dit zei de wethouder gisteravond in het tv-pro- gramma Belevenissen, waarin hij door de VPRO werd geportretteerd. Duivesteijn zei af te treden als de gemeenteraad zijn voorstel af keurt. Eerder al liet de wethouder doorscheme ren dat zijn politieke lot is verbonden aan het stadhuisproject. Het is nog niet duidelijk wan neer de gemeenteraad een besluit neemt over het nieuw te bouwen stadhuis annex biblio theek aan het Spui. Eerst moeten nog de exter ne adviezen - die vrij negatief uitvielen - in het voorstel worden verwerkt. Drie miljoen boete wegens vieren van Hi tiers verjaardag LAS VEGAS Een Casino eigenaar in Las Vegas heeft 1,5 miljoen dollar (drie miljoen gulden) boete gekregen omdat hij op Hiters verjaardag in zijn zaak nazi-symbolen had uitge stald en een verjaardagsfeest had georganiseerd. De boete werd opgelegd door de contro le-dienst op het gokken in de staat Nevada. Eigenaar Ralph Engelstad van het Imperial Palace kreeg te verstaan dat hij zijn vergunning zou kwijt raken als hij nog eens nazi symbolen zou uitstallen. verklaring is volgens het KNMI „gewoon een enorm diepe depressie". Dat de extreme lage luchtdruk in ons land niet heeft geleid tot een zware storm of erger (hetgeen wel gebruikelijk is), is volgens het KNMI te dan ken aan het feit dat Nederland in de kern van de depressie lag. „In zo'n kern is het vaak windstil, de meeste wind be vindt zich aan de rand van een depressie", aldus een woordvoerder van het KNMI. „Die rand lag in dit geval een stuk zuidelijker, bij Zuid- Frankrijk en Spanje". Boven dien speelde volgens de woordvoerder een rol dat het ging om een „heel uitgestrekt" lage drukgebied, dat ons land geheel bestreek, zodat de wind-ontwikkeling (van hoge naar lage luchtdruk) zich niet in Hollandse regionen voor deed. Pagina 4: Tientallen doden door storm langs Europese kust (Van onze parlementaire redactie) APELDOORN Het kabinet heeft in de „Oort-operatie" voor de belastingvereenvoudi ging en -verlaging een nalatigheid geconsta teerd. Als de regering niet ingrijpt, zal van de bedoelde beperking van de belastingvrije vergoe ding van een aantal kos ten met een privé en za kelijk karakter niets te recht komen. Het kabinet zal daarom nog dit jaar met een nieuw wets voorstel komen om de belas tingvrije vergoeding door de werkgever van auto- en ver huiskosten en de kosten van kantoorruimte en huisves ting buiten de woonplaats alsnog te beperken, zo zei staatssecretaris Koning van financiën vanmiddag op een bijeenkomst van de afdeling Apeldoorn van de Neder landse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Koning noemde de nalatig heid „een bedrijfsongevalle tje". „Oort" zal hierdoor duurder uitvallen dan was bedoeld. Koning hield een pleidooi voor een verdere verlaging van de tarieven loon- en in komstenbelasting. Ook wil hij de vermogens-, kapitaals- en beursbelasting verlagen of zelfs afschaffen. Verder wees Koning de verhoging van de benzineaccijns, be doeld als milieumaatregel en vorige week voorgesteld door minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat, van de hand. „Pleidooien om de benzineprijs zodanig te verhogen dat het zelfs lo nend wordt om vanuit Apel doorn over de grens te gaan tanken, spreken mij niet aan", aldus Koning. i. SEOUL Het bezoek van de Amerikaanse president George Bush aan Zuidkorea is be geleid door een reeks van protesten in ver schillende steden. Bush arriveerde in Zuidkorea vanuit Peking, waar hij de afgelopen dagen gesprekken heeft gevoerd met de Chinese leiders. Inmiddels is hij al weer op weg naar de VS. In Seoul verklaarde Bush dat hij niet van plan is het aantal Amerikaanse soldaten in Zuidkorea te verminderen. „De troepen zullen blijven zolang ze nodig zijn en zolang ze het doel van de vrede dienen", aldus Bush in een toespraak voor de Algemene Vergadering van Zuidkorea. Verder „moedige" hij de poging aan van president Roh Tae Woo van Zuidkorea de betrekkingen met het communistische Noordkorea te normaliseren. De Zuidkoreaanse autoriteiten hebben scherpe vei ligheidsmaatregelen getroffen voor de duur van het bezoek van de Amerikaanse president. Zo zou den alleen al in Seoul zo'n 30.000 man politie op de been zijn gebracht uit voorzorg tegen aangekondig de demonstraties van studenten en burgerrechte nactivisten. Pagina 5: Schaduw over bezoek Bush aan Pe king Zuidkoreanen betoogden tegen de regering van president Roh Tae-Woo en het bezoek van de Amerikaanse president Bush. FRANKFURT De onder een zware schuldenlast zuchtende West duitse winkelketen Co-op is voorlo pig gered van de ondergang. Verte genwoordigers van 143 internatio nale banken, waaronder de Amro, zijn na dertien uur overleg akkoord gegaan met een overlevingsplan. De banken moeten afzien van 1,1 a 1,3 miljard mark aan vorderingen, ongeveer de helft van de schulden van Co-op. De rest van hun vorderingen laten zij rusten tot eind 1990. Tot die tijd betaalt Co-op geen aflossing en slechts een lage rente. Over zes maanden moet er een sanerings plan zijn opgesteld, over drie jaar moet Co-op weer winst maken. Vorig jaar leed het concern een verlies van 123 miljoen mark. Co-op heeft een jaaromzet van twaalf miljard mark en telt 50.000 werk nemers. Het bedrijf heeft een schuld aan banken en crediteuren van tussen de 4,3 miljard en 5,9 miljard mark. Er komt een onderzoek naar het wanbeleid van de in middels ontslagen president-directeur Bernd Otto, onder wiens leiding de finan ciële problemen zijn ontstaan. Olie op de Vliet RIJNSBURG Het water van de Vliet in Rijnsburg is in het afgelopen weekeinde ver vuild met olie. Het gaat om het gedeelte tussen Moleneind en Oegstgeester Kanaal. Omwo nenden zagen en roken de olie zondagmorgen en waarschuw den de politie. Die schakelde het Hoogheemraadschap van Rijnland in. Het aanzetten van het gemaal leverde niet het gewenste effect op; de olie verdween niet, maar werd slechts verspreid. Er werden monsters van de vervuiling genomen voor nader onder zoek. De rijkspolitie van Rijns burg probeert er achter te ko men wie verantwoordelijk is voor de olie in het water. Mo gelijk is de vervuiling afkom stig van tuinderijen of woon boten in de Vliet. Rekken kleding weggenomen LEIDSCHENDAM Onbe- kenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag bij een inbraak enkele rekken kle ding gestolen. De inbrekers gooiden bij een kledingzaak in het winkelcentrum Leidsen- hage een straattegel door de ruit, waarop ze er met de rek ken vandoor gingen. De waar de van de buit is nog onbe kend. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De priva tisering van de studiele ningen voor studenten kan alsnog doorgaan als deze bij de pensioenfond sen worden onderge bracht. De ministers Deet man van onderwijs en Ru- ding van financiën onder zoeken deze mogelijkheid nu de onderhandelingen met de banken hierover vorige week zijn stukgelo pen. Het is nog niet duidelijke of de pensioenfondsen bereid zijn studenten een lening te ver strekken voor hun studie en levensonderhoud. Als de ope ratie lukt komt er een fonds dat door de overheid en de pensioenfondsen gezamenlijk wordt beheerd. Net als bij de onderhandelingen met de ban ken wordt het sociaal risico echter een knelpunt. De ban ken eisten van Deetman dat de overheid garant zou staan voor studenten die na hun stu die niet in staat zijn hun schul den af te betalen. Ook de pen sioenfondsen zullen daarover zekerheid willen hebben. Bij het ministerie wordt evenwel verwacht dat de pensioenfond sen op dit punt minder hoge eisen zullen stellen. Als Deet man geen oplossing voor zijn studieleningen-probleem vindt, ontstaat op zijn begro ting voor dit iaar een gat van 200 miljoen, dat via de schat kist moet worden aangevuld. Kranten gestolen OEGSTGEEST Een kran tendepot aan de Zonnebloem laan in Oegstgeest is zaterdag ochtend vroeg beroofd van 22 pakken kranten. Het is de tweede keer dat bij het depot kranten zijn gestolen. Van de daders ontbreekt elk spoor. Maatschappijleer wordt officieel eindexamenvak DEN HAAG Leerlingen van het voortgezet onderwijs hebben er vanaf 1990 een nieuw examenvak bij: maat schappijleer. Na een strijd van meer dan twintig jaar is het experiment „eindexamen maatschappijleer" door staats secretaris Ginjaar-Maas ge slaagd verklaard. Het experi ment, dat al op veertig scholen loopt, wordt nog voortgezet. Leerlingen kunnen vanaf vol gend jaar het vak in hun exa menpakket kiezen. Met deze beslissing is ook de onzeker heid onder docenten maat schappijleer opgeheven. Het verplichte aantal uren voor dit vak zou wegvallen wanneer het geen regulier examenvak zou zijn geworden. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees vjA® in de aanbieding Prei, kilo Varkenslever, OQ 100 gram -65 O *7 albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Voormalig pand Kooyker korte tijd gekraakt LEIDEN Het voormalige pand van boekhandel Kooy ker op de Nieuwe Rijn in Lei den is zondagochtend korte tijd gekraakt geweest. Tien tot vijftien jongelui hadden bezit genomen van het pand, dat sinds ruim acht maanden leeg staat. Na overleg met politie, de officier van justitie en de makelaar die het pand te koop aanbiedt besloten de krakers in het begin van de middag om het pand te verlaten. Het zou namelijk op korte termijn verkocht worden. Een woord voerder van boekhandel Kooyker, die tegenwoordig aan de Breestraat gevestigd is, bevestigt dat het pand ver moedelijk binnen enkele we ken verkocht wordt. Hij wil niet zeggen wie de nieuwe ei genaar wordt. Dronken in gestolen auto LEIDSCHENDAM De poli- tie heeft zaterdagavond rond kwart óver elf een 20-jarige man uit Utrecht aangehouden. De man had kort daarvoor een aanrijding veroorzaakt op de A12 in ae richting van Den Haag. Na de aanrijding was de man doorgereden. In Den Haag werd hij vervolgens ge signaleerd en aangehouden. Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. 18 PAGINA'S Joodse organisaties bevriezen contacten met katholieken CDA en VVD schrikken van radicale opstelling PvdA Tower laat fles staan, als hij wordt benoemd Bijna iedereen is paranormaal te helpen Leids anatomisch museum bestaat vierhonderd jaar Groene stippenplan in Alkemadese wijken Annie MG Schmidt schrijft Johnny Kraaykamp de hemel in BINNENLAND BUITENLAND KUNST LEIDEN OMGEVING RADIO EN TELEVISIE SPORT11 T/M 18 De barometers hebben het de afgelopen dagen zwaar te verduren gehad. Zo'n lage druk heeft zich nog nimmer in deze contreien voorgedaan. Dat kon er nog wel bij na alle berichten over deze merk waardige winter. Ook wie geen barometer in huis heeft en mogelijk verder niets heeft gemerkt van het „drukrecord", komt het nu allemaal toch te we ten dank zij de Leidse Courant. Dagelijks onder hoge druk gemaakt. Speciaal voor hem of haar. Ook al zijn ze nog geen van twee abonnee. Ze kun nen het altijd worden. Daar hoeft hoge noch lage druk voor te worden uitgeoefend. Dat beslissen ze immers na de veertien-dagenproef gewoon zelf. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1