Ouderdom opnieuw oorzaak ramp Boeing Wilde staking bij dagbladuitgeverijen 5 13 15 finale 23 Weekeinde 2 11 21 22 HISWA Rushdie maakt het redelijk Medisch onderzoek Debussystraat: Geen verband ziekten en bodemgif GAT IN ROMP ZUIGT PASSAGIERS NAAR BUITEN ioycot dreigt voor milieuconferentie AUTO-HEEMSKERK 1989 l£eicUc 6omcwit Uitgave Westerpers, behorende tot Sijtholf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071 122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N. V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. 9 Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Zaterdag 25 februari 1989 80e jaargang no. 24356 HET WEER Eerst af en toe zon. Later op de dag perioden met regen. Middagtemperatuur ongeveer 7 graden. Wind uit zuid tot zuidoost, matig, kracht 4 aan de kust en op het IJsselmeer krachtig of hard, 6 a 7, in de ochtend tijdelijk minder wind. Zo op: 07.32, onder: 18.14; hoog water Scheveningen: 06.16 en 18.28, laag water: 01.44 en 14.04. Industrie in )pwaartse lijn bEN HAAG De orderont vangst en de afzetprijzen van de industrie blijven zich voor- ipoedig ontwikkelen. In janua ri was de orderontvangst iets loger dan in december, terwijl de prijzen van de industriële ifzet in die maand 0,7 procent jeter waren dan in november. In vergelijking met december 1987 was het prijsniveau 3,8 jrocent hoger. Aan de inkoop- tant lagen de prijzen 3,0 pro- ent hoger. Volgens het Cen- raal Bureau voor de Statistiek verwachten de industriële on dernemers in de komende drie naanden een verdere bloei. Bom overweegt stappen tegen Vara en Van Dam HILVERSUM De advocaat van Konsu- mentenman Frits Bom heeft een schadever goedingsprocedure tegen de VARA in voor bereiding naar aanleiding van zijn vertrek bij die omroep. Ook overweegt zijn advocaat een strafklacht tegen VARA-voorzitter Van Dam naar aanleiding van „beledigende, las terlijke danwel smadelijke publieke uitlatin gen' aan Boms adres. In een persverklaring weerspreekt Bom met klem „alle kwalijke suggesties die de VARA verspreidt in ver band met onzuivere berichtgeving, of de mogelijkheid daarvan in het programma de Konsumentenman". In verband met de mo gelijke strafklacht tegen de VAR A-voorzit ter onthoudt Frits Bom zich „tijdelijk, zeer tegen zijn natuurlijke behoefte in, van na der commentaar", zo staat in de verklaring. Smerig Athene wordt met de dag smeriger. Omdat de vuilni sophalers staken, stapelt het afval In de straten zich op. De komende zal het allemaal nog vuiler wor den, want de sta king die drie da gen geleden be gon, zou een week duren. De ophalers en nog enkele duizenden gemeentewerkers willen zo een sala risverhoging af dwingen. FOTO: AP DEN HAAG Medisch onderzoek onder ernstig zieke bewoners van de Claude Debussystraat in Den Haag heeft geen verband aange toond tussen de ziekten en eventue le bodemverontreiniging. De ge meente, die twee weken geleden na klachten van bewoners besloot de straat te laten onderzoeken op ver ontreiniging, schrijft dit in een brief aan de bewoners. De bewoners waren ernstig verontrust over tien ziektegevalleh die zich kort na elkaar in de straat openbaarden. Drie mensen konden nog niet worden onder zocht, maar de overige ziekten staan los van eventuele bodemverontreiniging. Het gaat om twee infectieziekten een rela tie met gif is uitgesloten, aldus de gemeen te om vier mensen met kanker te verschillend van aard en plaats om op gif terug te leiden en om een persoon die al ziêk was voordat hij in de Claude De bussystraat ging wonen. De vier kanker gevallen zijn onderzocht door het Rijksin stituut voor Volksgezondheid en Milieu hygiëne (RIVM), dat nog met nadere in formatie komt. WASHINGTON Op nieuw is ouderdom van een Boeing de zeer waar schijnlijke oorzaak van een ernstig vliegongeluk. Dit keer scheurde de romp open van een 747 van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines. Van de 356 passagiers en 19 be manningsleden die aan boord waren, zijn er ze ker zestien door het gat naar buiten gezogen en om het leven gekomen. Twaalf mensen raakten gewond. Volgens de FBI scheurde het toestel open nadat het een vrachtdeur had verloren. Functionarissen van de Ame rikaanse federale luchtvaart dienst FAA zeiden dat de scheur niet ontstond door een explosie, maar het gevolg was van moeheid in het ske let van de machine die 19 jaar oud is. United Airlines staat overigens bijzonder goed aangeschreven waar het gaat om onderhoud van zijn luchtvloot. Het toestel was op weg van Hawai naar Nieuw-Zeeland. De piloot slaagde erin terug te vliegen en te landen op het vliegveld van Honolulu. Daar werden de van boord gehaald. Het onge luk gebeurde in de eerste klas. „Drie of vier rijen stoe len die vijftig centimeter voor ons stonden werden uit het vliegtuig gezogen", zei een passagier. Vorig jaar deed zich boven Hawaii ook een vliegtuiginci dent voor waarbij een piloot naar buiten werd gezogen. Duidelijk is het gat te zien in de romp van de Boeing waardoor zeker zestien mensen naar buiten werden gezogen. FOTO: ANP arm Gratie voor aids-gevangene DSLO Een Nederlandse ge vangene in Noorwegen, Jo- lannes Schwartzman (34), die jesmet is met het aidsvirus, leeft gratie gekregen van ko- ling Olav V. Schwartzmanp, lie indertijd <ot een gevange- lisstraf vaA\ "^ven jaar werd veroordeelcÜLS daarvan al drie jaar heeft uitgezeten, had geen leven meer in de landsgevan- genis Ila nadat was uitgelekt dat hij besmet was met het aidsvirus. Medegevangenen vroegen het ministerie van justitie hem niet langer als koster te laten fungeren in de kerk van de gevangenis, daar rij vreesden dat hij het virus zou kunnen verspreiden via iet brood en wijn voor de :ommunie. Het ministerie wees dit verzoek af, maar be- vestigde wel dat Schwart- zmann besmet was. Volgens zijn advocaat leidde dat ertoe dat hij werd geïsoleerd. Het ministerie wees eind 1988 een verzoek van Schartzmann om vervroegd ontslag uit de ge- vangenis af. De avondploeg bij de Perscombinatie in Amsterdam besloot gisteravond het werk neer te leggen. Drie landelijke kranten zijn daardoor vandaag niet verschenen. AMSTERDAM Een aantal kranten is vandaag niet verschenen door wil de stakingen van het gra fisch personeel. Deze volgden op het mislukken van het cao-overleg, gis teravond. Belangrijkste breekpunten varen de aanvulling van de wao- uitkering en de vut-rege- ling. Niet verschenen zijn vandaag de landelijke kranten van de Perscombinatie in Amsterdam, (de Volkskrant, Trouw en Het Parool) waar tot zondagavond negen uur wordt gestaakt, voorts de Provinciale Zeeuwse Courant en de dagbladen van Van der Loeff in Enschede: Tubantia, Hengelo's Dagblad en het Dagblad van het Oos ten. De acties worden om juridi sche redenen niet gesteund door de FN V-bond Druk en Papier, maar de bond sympa thiseert „uiteraard" wel met de actievoerenden. De vak bond ziet de acties duidelijk als een ondersteuning van de on derhandelingen. De grafische bonden willen de ledenraad van de werkgeversorganisatie KVGO, die maandag verga dert, nog een kans geven om het mandaat van de onderhan delingsdelegatie te verruimen. Als dat niet gebeurt zullen ze formeel een ultimatum stellen en acties gaan voorbereiden. De werkgevers stellen dat ze een eindbod hebben gedaan waarmee ze verder zijn gegaan dan het mandaat dat ze van hun leden hadden gekregen. Het eindbod van de werkge vers omvatte een loonsverho ging van 2 procent per.l april in plaats van per 1 juli. Verder willen ze de vut-uitkering voor werknemers van 60 jaar en ouder vanaf 1 september vijf jaar lang aanvullen tot 100 procent. De daarmee gemoeide extra premieverhoging van 0,8 procent willen ze voor hun re kening nemen. De bonden ei sen een regeling voor tien jaar, inclusief 1989, die niet alleen geldt voor 60-jarigen maar ook voor mensen met 40 dienstja ren (of 35 jaar ploegendienst). In ruil daarvoor zien ze voor lopig af van een 32-urige werkweek. Volgens de werk gevers zou de vut-premie daardoor met nog eens 1 of 2 procent stijgen. wPhKT 28 PUNA'S Ondergrondse Hongaarse kerk werd bron van vernieuwing Krachtproef voor kabinet: Nachtegalen leren te brullen Raoul Jacobs gestopt met roken voor deelname Camel- Trophy Leidse parkeerpolitie dreigt met acties Bouw nieuwe clubhuizen in Oude Wetering van start INKLEUR Dustin Hoffman en „Rain Man" Managers voeren slecht crisisbeleid Interview met Gijs van Aardenne GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING KUNST RADIO EN TELEVISIE FINALE21 RUSSEL De interna- ionale milieuconferentie ie premier Lubbers, zijn 'ranse collega Rocard en :ijn Noorse collega Brundtland zaterdag 11 aart in Den Haag willen houden, dreigt op een fi asco uit te draaien. Diverse EG-landen zijn niet uitgenodigd en dat heeft bij di verse regeringen geleid tot on begrip, woede en verbittering. De ambassadeurs in Brussel van vrijwel alle niet-uitgeno- digde EG-landen hebben dat duidelijk gemaakt tijdens hun wekelijkse vergadering. Een aantal onder hen wil de zaak aan de orde laten stellen door hun milieuministers, die el kaar donderdag in Brussel ont moeten voor een reguliere Mi lieuraad. De altijd zeer publici- teitsgevoelige Italiaan Ripa di Meana wil daar niet eens op wachten. Hij heeft de kwestie al voor woensdag op de agen da laten zetten voor bijeen komst van de Europese Com missie. Dat zou kunnen leiden tot een Europese boycot van de conferentie, waaraan nu behalve Nederland en Frank rijk, de twee Westeuropese ini- tatiefnemers, slechts drie EG- landen deelnemen: Spanje, Ita lië en West Duitsland. Poetry International wil vrijlating Havel ROTTERDAM Zestien be kende Nederlanders, allen nauw betrokken bij de Stich ting Poetry International, hebben in een open brief aan de Tsjechische regering aan gedrongen op de vrijlating van de schrijver Vóclav Havel en andere schrijvers die mo menteel terecht staan. De zestien noemen de veroor deling van Havel en de pro cessen tegen andere leiders van Charta 77 „volstrekt in strijd met de Universele Ver klaring van de Rechten van de Mens". Enkele onderteke naars zijn Remco Campert, Wim de Bie, Hans Kombrink en Willem van Toorn. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Introductiekoers DSM-aandelen niet te laag DEN HAAG De uitgiftekoers van de aandelen DSM op 23 januari is niet te laag geweest. Bij een hogere uitgiftekoers zou een onaanvaardbaar risico zijn gelopen. Van benadeling van de schatkist was dan ook geen sprake. De ministers De Korte (eco nomische zaken) en Ruding (financiën) hebben dit geschreven in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Wöltgens (PvdA). Deze had gesteld dat de ontwikkelingen van de DSM- koers, die op 8 februari een niveau van 124,50 gulden per aan deel bereikte, aantoont dat de introductiekoers van 108 gulden veel te laag was. De schatkist zou daardoor voor meer dan 100 miljoen zijn benadeeld. De huidige koers van 118 119 ligt vol gens de bewindslieden op een „bevredigende afstand van circa 10 procent van de introductiekoers". ADVERTENTIE OFF. DEALER LEIDEN Lammenschansweg 128 IR^mi^amI ROELOFARENDSVÉEN Tel. 071-310811 J Alkemadelaan 1 Tel. 01713-12866 B «A TV! T~VC 1 ^"aa8 kleurenfolders van de ES \//\\\l IJEj 1 Iraaie Radson radiatoren, H 1 cv-ketels en boilers. rTVn 1 Antwoordnummer 67, H IV* 1 5960 VJ Panningen. (Geen postzegel!) Stap naar uw installateur of bel 04760-88580. i 5 ?ADSON .paart u energie (ADVERTENTIE) 25 FEBRUARI T/M 5 MAART geopend van 10-17 en 19-22 uur zaterdag en zondag 10-17 uur toegang fl. 15,-, 's avonds fl.10.- im Gratis pendeldienst: volg borden RAI (M AMSTERDAM ral Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, teletoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. LONDEN De Britse schrijver Salman Rushdie heeft vanuit zijn onder duikadres laten weten dat hij het redelijk wel maakt. Van zijn hand zal morgen een boekbespreking verschijnen in The Observer. Literatuur-re dacteur Blake Morrison van het Britse weekblad zei dat de 41-jarige schrijver door de te lefoon „niet hopeloos terneer geslagen" had geklonken. Rusdie zit met zijn vrouw op een onbekend adres sinds de Iraanse ayatollah Khomeini een oproep deed om hem te vermoorden, omdat Rusdie in zijn boek De Duivelsverzen de Islam zou hebben beklad. Het boek dat Rushdie bespreekt is de autobiografie „The Facts" van zijn collega-schrijver Phi lip Roth. Volgens Morrison laat Rushdie in die recensie „voorzichtig en subtiel" zijn gevoelens blijken over de toe stand waarin hij verkeert. Roth, een Amerikaanse jood, heeft zelf van geloofsgenoten bittere kritiek te verduren ge had voor zijn schildering van het joodse leven en denken, vooral in zijn roman Portnoy's Klacht uit 1967. Advocaat mr. M. Moskowicz sr. vindt dat er voldoende juri dische aanknopingspunten zijn om de rechter te vragen de Nederlandse vertaling van The Satanic Verses van Sal man Rushdie of bepaalde pas sages uit het omstreden boek te verbieden. De advocaat uit Maastricht concludeert dit na bestudering van Rushdies boek. Moskowicz is door de stichting World Islamic Mis sion Nederland, die de belan gen behartigt van de moslims uit Suriname, Pakistan en In dia, gevraagd te onderzoeken of het boek volgens het Neder lands recht geoorloofd is. Moskowicz zal zijn cliënt aan raden pas een kort geding aan te spannen als de uitkomst be kend is van de onderzoeken die door minister-president Lubbers en minister Korthals Altes van justitie in het voor uitzicht zijn gesteld. Het minis terie van justitie weet niet hoe lang het door Lubbers en Korthals Altes aangekondigde onderzoek naar het boek van Rushdie zal duren. PvdA-partijvoorzitter Marian ne Sint vindt het onjuist als uitgeverijen afzien van publi- katie van het boek. Naar haar mening vereisen vrijheid van meningsuiting en drukpers dat gevoelens van gekwetstheid bij delen van de Islamitische bevolking publikatie en ver spreiding van het boek niet in de weg staan. Pagina 17: Iran wast handen in onschuld als Rushdie wordt vermoord Wie de Leidse Courant leest weet dat er deze week dure plannen rondom het station bekend zijn ge worden. Voor een half miljard wordt immers de omgeving van het station aangepakt. Maar van een behoorlijke presentatie van de plannen was geen sprake. Erg armoedig was het, zo lezen we vandaag in Weekeinde, de rubriek waar elke week iedere le zer van de Leidse Courant weer naar uitkijkt. Of die nu in Leiden woont of in Oegstgeest, dat maakt niet uit. Want ook over de achtergronden van de „deal van de eeuw" in deze gemeente meldt Week einde. Zorg ervoor, dat u de Leidse Courant niet meer mist: geen weekeinde. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: .Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. S B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement w or den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1