Cao-overleg bouw mislukt Bon: Brug Vuilvervoerder Kemp opnieuw aangehouden Kamer verwerpt plan middag-avondwinkels 3 4 5 9 10 12 13 Priesterboord weer verplicht BONDEN STELLEN ULTIMATUM Brienenoord- brug ligt nu definitief op zijn plaats Rob Out wil niet meer in ATY-verband samenwerken VANDAAG Zomer 'ifOitE'HU Dinsdag 21 februari 1989 80e jaargang no. 24352 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijlhotl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, PostDus 112300 AA, tel. 071 122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N. V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72.34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) i. 0.67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. HET WEER Morgen eerst af en toe zon, vanuit het westen toenemende bewolking met in de avond mogelijk wat regen. Mini mumtemperatuur rond 2 gra den, middagtemperatuur om streeks 7 graden. Matige, aan de kust later af en toe krachti ge, zuiden wind. Zon op: 07.41; onder: 18,07. Scheveningen hoog water: 4.19 en 16.26; laag water: 12.25 uur. Wie zijn auto parkeert in het Westduitse Frei burg, speurt eerst even naar een stukje onbe- I wolkte hemel. De parkeermeters voor de univer- f siteit van de stad lopen daar tegenwoordig op zonne-energie. Voorlopig is het nog een experi- J ment, maar de gemeente hoopt de meters in de hele stad te gaan gebruiken. FOTO: EPA Iran roept ambassadeurs J terug BRUSSEL/TEHERAN Iran roept al zijn gezanten en ambassadeurs in de landen van de Europese Gemeenschap terug, zo is vanmorgen bekendge maakt door het officiële Iraanse persagentschap IRNA. De maatregel is een reactie op het terug roepen uit Iran. van alle gezanten en ambassadeurs van de twaalf EG-landen. In Teheran hebben Iraanse re ligieuze leiders gepleit voor het verbreken van alle banden met Groot-Brittannie. Tevens herhaalden zij dat het dood vonnis van ayatollah Khomei ni tegen de Britse schrijver van het voor de islamieten be ledigende boek „De Duivels verzen", Salman Rushdie, moet worden uitgevoerd. De Iraanse groep in Groot-Brit tannie die zich onlangs verant- woordelik stelde voor de aan slag op een Boeing boven het Schotse Lockerbie, heeft ge waarschuwd „al wat Brits is op de korrel te zullen nemen, van pubs tot politici, als Rushdie niet tevoorschijn komt". De twaalf EG-landen besloten gisteren ook geen bezoeken op hoog niveau meer te brengen aan en te ontvangen uit Iran. Ook zullen de leden van de Iraanse ambassades-en missies in de EG sterk in hun bewe gingsvrijheid worden beknot. In Den Haag hebben Weisglas (VVD), Kok (PvdA) en De Vries (CDA) „verheugd" en met „instemming" gereageerd op de maatregelen. Minister Van den Broek (buitenlandse zaken): „Wij hopen dat dit po litieke signaal in Iran en in de moslimwereld in zijn totaliteit duidelijk zal overkomen". De Teheran Times noemt de reac tie van de EG „onbezonnen". De krant betoogt dat de Sov jetunie van de situatie zal pro fiteren. Pagina 5: EG-maatregelen „slecht en slapjes" Ruim honderdduizend mensen niet verzekerd tegen ziektekosten UTRECHT Naar schatting honderdduizend mensen in Nederland, waaronder enkele tien duizenden bejaarden, zijn op geen enkele ma nier verzekerd tegen ziektekosten. Vooral zie kenhuizen hebben in toenemende mate te ma ken met onverzekerde patiënten. Volgens de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ) hebben veel bejaarden zich na april 1987 niet bij een particuliere verzekeraar ge meld toen de bejaardenverzekering en de vrij willige ziekenfondsverzekering werden opge heven. De VNZ wijt dat deels aan de hoge premies bij het afsluiten van een particuliere verzekering. De samenwerkende ouderenbon den zeggen dat de cijfers wederom aantonen dat op korte termijn aan de wetgeving op dit punt iets moet gebeuren. De zeven jaar oude „Jackpot" blikt op het Newyorkse vliegveld Kennedy wantrouwend in het rond. Vreemd is dat niet, want het is het werk van „Jack pot" om wantrouwend te zijn. Het dier is een van de snuffelhonden van de Amerikaanse dienst die toeziet op de import van land- bouwgoederen. Ze zijn erin getraind fruit en andere landbouwpro- dukten op te sporen, die van de Amerikaan se autoriteiten het land niet in mogen. FOTO: AP ROTTERDAM Het dragen van de priesterboord, de zogenaamde Ro meinse collaar, en een donker kos tuum is de voorgeschreven kleding voor alle priesters, regulier en secu lier, en diakens. Zo luidt een van de 27 toepassingsbesluiten die de Neder landse bisschoppenconferentie on langs heeft genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van het nieuwe kerkelijk wetboek. De brief met de bepaling van de priesterboord wordt de^er dagen verzonden aan alle priesters en diakens. Pagina 2 Pastoors voor minimaal zes jaar DEN HAAG Er komen vanaf volgende week acties in de bouw, nadat in de af gelopen nacht in Den Haag het cao-overleg voor de bouwnijverheid (250.000 werknemers) is stukgelopen op de vormgeving van de arbeidsduurverkorting. Uit eindelijk stond (volgens de vakbonden) een enkele dag een akkoord in de weg. bondsbesturen van de Bouw en Houtbonden van FNV en CNV hebben inmiddels een ulti matum opgesteld. Daarin staat dat als er voor vrijdag drie uur 's middags niet alsnog overeen stemming wordt bereikt, er vol gende week maandag actie zal worden gevoerd in de bouw. Na ruim vijftien uur onderhan delen en bemiddelen door onaf hankelijk voorzitter Lammers (commissaris der koningin in Flevoland) liepen partijen op nieuw vast op de vormgeving van de arbeidsduurverkorting. Die komt in de bouw via zestien roostervrije dagen op 37 uur per week uit. Nadat de bonden al eerder van verdere uitbreiding op weg naar de 36-urige werk week afzagen, wilden de werk gevers vier collectieve atv-dagen gebruiken om tot een aangeslo ten wintersluiting van de bouw in de kerstperiode te komen. Daartoe zouden de vier snipper dagen die daar (naast al voor de winterperiode ingeboekte atv- dagen) nu voor worden gebruikt, vrij opneembaar worden gedu rende de rest van het jaar. De werkgevers zouden hierdoor worden verlost van vier dagen waarop de bouw volledig stilligt. Dat is tijdens de kerstperiode geen ramp. Maar in de seizoenen dat er in regel een hoge produk- tiviteit kan worden behaald, is dat in de ogen van de werkge vers een zonde. De bouw- en houtbonden zagen een compromis waarin zij twee atv-dagen wilden ruilen tegen snipperdagen, afketsen. Volgens onderhandelaars De Vries (FNV) en Van der Meulen (CNV) kwamen zij hiermee de I werkgevers meer dan halverwe- i ge tegemoet. Onderhandelaar De Fouw ver dedigde de opstelling van de werkgevers in de „dagenruil" door te stellen dat tegenover hun eis tot meer produktivteit in de bouw een uitstekend pakket van werkgeverszijde stond. Dat bestond uit drie procent meer loon aan het eind van de eenjari ge looptijd (een procent meer loon plus twee procent prijscom- I pensatie) en werk voor jongeren. - V- i hmm ROTTERDAM De nieuwe Van Brienenoordbrug ligt op zijn plaats. Vanochtend eindigde het vijzelen, een speöiale manier van hydraulisch op krikken waarmee de brug naar een hoogte van 24 meter werd getild. dersteuningen gelegd. Het hele karwei was rond het middaguur geklaard, waarna de Nieuwe Maas over de hele breedte van de bruggen voor het scheepvaartverkeer werd vrijgegeven. Het duurt nog vijf maanden om de pijlers onder de brug op de juiste dikte af te bou wen. Daarna komt de nieuwe Van Briene- noord nog een paar meter dichter bij de oude brug te liggen en komt het wegdek op gelijke hoogte met dat van de eerste brug. De nieuwe brug wordt in mei volgend jaar Onder het schijnsel voor het verkeer opengesteld. de hoogte gekrikt. van de volle maan wordt de tweede Van Brienenoordbrug (voorgrond) langzaam maar zeker naar de goe- FOTO: ANP HILVERSUM Veronica-directeur Rob Out wil niet meer met zijn collega's van AVRO en TROS samenwerken in ATV-ver- band. Reden is dat er verdachtmakingen tegen hem zijn geuit door iemand die toegang heeft tot de hoogst vertrouwelijke ATV-vergaderingen. Volgens Out wordt door midcfel van zijn persoon Veronica de zwarte piet toegespeeld nu de opzet van commerciële televisie in Nederland dreigt te mislukken. In het Gooise roddelcircuit wordt gezegd dat Out sukkelt met zijn gezondheid, vaak onbereikbaar is en geregeld afwezig op de ATV-vergaderingen, waardoor besluiten moeten worden uitge steld of niet genomen kunnen worden. Volgens Out moet het bestuur maar beslissen of het eventueel een ander met het over leg wil belasten, maar voor Out is de maat vol. Pagina 15: Veronica het liefst in z'n eentje verder ALPHEN AAN DEN RIJN j-je voormaiige directeur S. Kemp v$n het gelijknamige afvalbedrijf uit Hazerswoude is op nieuw aangehouden en in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht van het il legaal storten van che misch en industrieel afval op de stortplaats in de Al- phense Coupépolder. „Hij was nog niet voor de Al- phense zaak verhoord. Dat gaat nu gebeuren", al dus justitie. Ook een inwo ner van Hazerswoude die in 1978 bedrijfsleider was bij het bedrijf Kemp, is in gesloten. Directeur Kemp heeft onlangs geruime tijd vastgezeten op verdenking van het storten van giftig afval in België. Thans heeft de aanhouding plaatsgevonden in het kader van de verontreiniging op de Alphense vuilstortplaats. Het onderzoek naar het illegaal storten bevindt zich thans in de eindfase. In de eerste publi caties over de verontreiniging in het Alphense recreatiege bied Zegersloot, dat op de voormalige stortplaats is aan gelegd, werd gesproken over de aanwezigheid van zeker 100.000 vaten chemisch afval. Bij opgravingen heeft een on derzoeksteam 130 vaten aange troffen. De voormalige vuil- transporteur, die inmiddels van Hazerswoude is verhuisd naar Den Haag, ontkent alle beschuldigingen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het voor stel van staatssecretaris Evenhuis (economische zaken) voor de invoering van 'middag-avondwin kels' die van twaalf tot negen uur open mogen zijn, krijgt geen steun van de meerderheid van de Tweede Kamer. Van de grote fracties is alleen de VVD, Evenhuis' eigen par tij, voorstander van het kabi netsplan. Wel zijn alle grote fracties ervan overtuigd dat winkels ook 's avonds open moeten kunnen zijn. Voor geen enkel plan is echter een meerderheid te krijgen. Dat is gisteren duidelijk ge worden tijdens de landelijke demonstratie van ongeveer tweeduizend winkeliers en hun personeelsleden in Den Haag. De middenstanders, die na een bijeenkomst in het Cir custheater te Scheveningen naar het Binnenhof trokken, willen geen enkele verande ring van de huidige winkeltij den. VVD-woordvoerder Van Rey werd uitgejouwd toen hij het voorstel van Evenhuis ver dedigde. Woordvoerder Van Gelder van de PvdA maakte duidelijk dat zijn fractie het plan niet goed vindt. Dat de den ook Groenman (D66) en Schartman (CDA). „Dit is het slechtst denkbare voorstel voor de winkelsluitingswet", aldus Schartman. Het CDA heeft een plan ingediend vocfr een tweede koopavond. Alle andere grote fracties zien hier niets in. „Het kan niet zo zijn dat het CDA de lachende der de is", aldus Van Gelder, die de gemeenten invloed wil ge ven op het vaststellen van de winkeluren. Woordvoerders van de werk geversorganisaties KNOV en NCOV en de Dienstenbonden FNV en CNV deden een emo tioneel beroep op Evenhuis. „Een gewijzigde winkelslui tingswet zal de komende cao- onderhandelingen in de detail handel moeilijker maken", zei Joke Segaar van de Diensten bond FNV. Evenhuis, die her haaldelijk werd uitgfefloten, ergerde zich aan de „karika tuur" die volgens hem bestaat over zijn wetsvoorstel: „Ik zet niet alles op z'n kop. Sommi gen doen neerbuigend over de veranderingen in de samenle ving. Maar de behoefte bij de consument aan meer winkel mogelijkheden moet door de middenstand worden benut". Alleen de Consumentenbond steunt Evenhuis. In een ver klaring noemde de bond de demonstratie „achterhaald". „De demonstratie getuigt van klant-onvriendelijkheid, kort zichtigheid en conservatisme", aldus de Consumentenbond. Pagina 3: „Evenhuis, hoe laat is mijn mammie thuis?" Burgemeester G. Hendrickx verlaat Warmond WARMOND Mevrouw G. H. M. Hendrickx-Vlaar, burge meester van de gemeente Warmond, is per 16 maart benoemd als burgemeester van de gemeente Asten (N-B). Zij volgt daar de heer Rutten op die met pensioen gaat. Asten is een plaats in de Peel met 15.000 inwoners onder de rook van Helmond. Me vrouw Hendrickx is bijna acht jaar burgemeester van Warmond geweest. Het vertrek van Warmonds eerste burger komt als een verrassing. De drie fracties in de gemeenteraad spreken in een eerste reactie over „verbazing" en .vinden het jammer dat ze weggaat". Mevrouw Hendrickx neemt op 10 maart in een bijzon dere raadsvergadering afscheid. Op 9 maart zal zij haar laatste „normale" raadsvergadering voorzitten. Pag. 12: „Asten is een nieuwe uitdaging voor mij". (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR IF.PRAM&ICn Verhuur van luxe auto's en busies vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Milieucongres nu definitief DEN HAAG De door Frankrijk voorgestelde inter nationale milieu conferentie in het Haagse V redespa leis gaat definitief door. De conferen tie, waaraan rege ringsleiders van 23 landen zullen deel nemen, wordt op zaterdag 11 maart gehouden. De bij eenkomst wordt georganiseerd door premier Lubbers, de Franse premier Rocard en de Noorse premier mevrouw Brundt- land. Justitie zal ernstige milieudelicten per 1 maart aanzienlijk zwaarder straffen dan voorheen. Ook wordt de verja ringstermijn voor zo'n delict, nu twaalf jaar, ver lengd naar vijftien jaar. 16 PAGINA'S Baas gelooft niet in carrière secretaresse Bewaking Israëlische toestellen verscherpt Sjevardnadze spreekt met Arens en Arafat Hotel, terrassen of beeldentuin in „gat van de Boommarkt" Reconstructie Achterweg Nieuwe Wetering in 1990 Deken Buil van dekenaat Zoeterwoude j j draagt functie 1 over I Oegstgeester wethouder in april aan de slag als Haagse ombudsvrouw Koeman en Thijssen beste spelers op vakbondsfeest GEESTELIJK LEVEN... BINNENLANO BUITENLAND ECONOMIE LEIDEN OMGEVING... SPORT KUNST RADIO EN TELEVISIE Wie het dezer dagen over „de brug" heeft, heeft het natuurlijk over de Van Brienenoordbrug. De tweede dan, want die is inmiddels vannacht vlak naast de eerste op zijn plaats terechtgekomen. Een karwei, waar ze in Rotterdam maar wat trots op zijn. De verkeersstroom van hier naar het zuiden maakt het nodig deze flessehals te verwijden. Of dat ook effect heeft, daarover houdt de Leidse Cou rant u op de hoogte. Zelf ook duidelijk fungerend als een brug tussen de nieuwsbronnen en het lezerspubliek. Met het doel zoveel mogelijk mensen van zoveel mogelijk feiten kennis te laten nemen. Wilt u dat ook, dan is het wel nodig om (hieron der) eerst over de brug te komen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1