Ui ui El Bouw maakt zich op voor stakingen 13 15 17 una! e 21 24 29 34 Justitie onderzoekt „Duivelsverzen" Hiswa Zomer vakantie \S<) m IIOFJUK KV1I1 Ct1 Doden bij bosbrand «//LASER WERKGEVERS HEBBEN NOG ZES DAGEN RESPIJT Miljoenenclaim van banken tegen Staat Ceidae 0omcwit Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vnjdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 0,67 per mm., (amilieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buiiteweg. Zaterdag 18 februari 1989 80e jaargang no. 24350 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND doden Etiopië door nekkramp AMSTERDAM In een paar weken tijd zijn in Etiopië al enige duizenden doden gevallen als gevolg van nekkramp (hersenvliesontste- ling). Miljoenen anderen worden door de ex- ilosieve groei van de ziekte bedreigd, zo meldt de medische hulporganisatie Memisa. De Etio- pische gezondheidsautoriteiten hebben een Iringend beroep gedaan op nationale en inter nationale hulporganisaties om te helpen de epidemie te bestrijden. Er is een groot tekort aan medicijnen, vaccins en hulpmiddelen als spuiten, naalden en infuussystemen. De oorza ken van de ramp zijn de hardnekkige droogte de ernstige ondervoeding van de bevolking. Vrouw na botsing op snelweg doodgereden DELFT Bij een botsing op de snelweg van Rotterdam naar Den Haag, ter hoogte van Delft, is gisteren een 24- jarige vrouw om het leven gekomen. Zij stond op de rij baan te overleggen met een automobilist die haar kort daarvoor had aangereden toen zij werd geraakt door een achteropkomende auto. Werkloosheid op 420.000 DEN HAAG Het aantal werklozen bedroeg in de perio de november-januari gemiddeld 420.000 personen. In de periode oktober-december lag het ge middelde aantal mensen zonder werk achtduizend lager. Het verschil is echter volgens het CDB te gering om een stijging te concluderen. Het CBS leidt uit de driemaandsgemiddelen vanaf begin 1988 juist een da lende tendens af. Begin vorig jaar telde men gemiddeld 485.000 werklozen. Uit de tel lingen blijkt dat gemiddeld 231.000 mensen langer dan een jaar zonder werk zijn. Russische Bush Je hoeft geen Rus sisch te kennen om te zien, dat dit de voorkant moet zijn van een boek over de Amerikaanse pre sident George Bush. Het is de omslag van zijn autobiografie „Looking Forward", waarvan gisteren een eerste editie van 50.000 exemplaren in de Russische boek handels verscheen. Van het boek is ook een Nederlandse ver taling te kOOp. FOTO: ap A(imo6U(xpa(f)wi HET WEER Veel bewolking en nu en dan regen. Temperatuur rond 11 graden. Vrij krachtige zuid westen wind, langs de kust af en toe hard. Zon op: 7.47; on der: 18.01. Scheveningen hoog water: 2.34 en 14.49; laag: 10.45 en 23.00. Amsterdam verbiedt fietsslot om paal AMSTERDAM Fietsbezitters in de hoofdstad mo gen hun rijwiel niet met een ketting aan verkeerspa- len op slot zetten. Dat is verboden, liet het gemeente lijke verzekeringsbedrijf een fietsenbezitter onlangs weten. Het vastzetten van de fiets aan een verkeer- spaal is zo'n beetje de enige zekerheid dat het rijwiel er bij terugkomst ook nog staat. Maar een inwoner van Amsterdam, die zijn rijwiel op deze manier „ver ankerde", stond gek te kijken toen bleek dat Openba re Werken het paaltje had verwijderd, waarna ook de fiets was verdwenen. De eigenaar vroeg schadever goeding aan omdat hij vond,dat de fiets onbeheerd door de ambtenaren was achtergelaten. Maar het ge meentelijk verzekeringsbedrijf stelde de man in het ongelijk omdat „het niet is toegestaan om gemeente eigendommen te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn". PSV in beroep tegen straf a doelman U Lodewijks V Personeel EBR wil extra uitkering Laatste krachtig protest tegen samenvoegen gemeenten Popmuziek is niet gebonden aan leeftijd INKLEUR 1 Verpleging in opstand Toeristendrama bij Borobudur Huwelijk tussen film en stad op Gentse expositie Witte Paters: Het recht van de sterkste is onmenselijk NICE Bij een omvangrijke bosbrand aan de Franse Riviè- ra ten noorden van Nice zijn drie mensen om het leven ge komen. De brand, die begin deze week al ontstond, wordt door honderden brandweerlie den bestreden, maar is nog steeds niet geheel onder con trole. Door de geringe regen val van de laatste tijd zijn ook de Zuidfranse bossen kurk droog. (ADVERTENTIE) Personal Computer Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. WOERDEN De werk gevers in de bouw heb ben nog minder dan een week de tijd. Als zij voor volgende week vrijdag 24 februari 15.00 uur niet zijn ingegaan op de looneisen van de bouw bonden van FNV en CNV voor de nieuwe cao, volgen er stakings acties in de bouw. Daar bij zullen kleine aanne mers niet worden ge spaard. Deze dreigende taal van de vakbonden klonk gisteren op tal van plaatsen in het land, waar bouwvakkers al vast een voorproefje gaven van hun actiebereidheid door kortstondig het werk neer te leggen. In totaal de den, volgens de bonden, meer dan twintigduizend mensen mee aan de prikac- tie. De bonden houden er al re kening mee de stakingen ze ker een of twee weken zul len gaan duren, voordat de werkgevers op andere ge dachten zullen zijn gebracht, aldus de voorzitter van de Bouw- en houtbond FNV, J. Schuller, gisteravond op een persconferentie in Woerden. Dat ook kleine aannemers met staking te maken kun nen krijgen, heeft volgens bestuurder G. Wildeman van de Hout- en bouwbond CNV te maken met het feit, dat juist deze categorie het niet zo nauw neemt met na leving van de cao. Maar ook grote objecten, zo als de nieuwbouw van de Tweede Kamer of het minis terie van sociale zaken en de aanleg van de nieuwe Van Brienenoordbrug zijn, als het zover komt, een mogelijk doelwit van de stakingen. Overmorgen worden de on derhandelingen tussen werkgevers en werknemers hervat. „De bouw houdt maandag de adem in", aldus CNV-actieleider Wildeman. Vandaag verschijnt deze krant met extra pagina's over Uitgever Rushdie wil gesprek met islamitische organisaties DEN HAAG De Neder landse Middenstands Bank (NMB) en de Natio nale Investeringsbank (NIB) zullen een schade claim van zestig miljoen gulden indienen tegen de Nederlandse Staat. De cu ratoren mr. J.Mentink en mr. H.van Rootselaar van de failliete paspoortprodu cent KEP hebben dit be kendgemaakt. De NIB en NMB zijn de finan ciers van KEP. In totaal heb ben zij naar schatting ruim tachtig miljoen gulden in het bedrijf geïnvesteerd. Volgens de banken heeft minister Van den Broek van buitenlandse zaken op onrechtmatige wijze eenzijdig het contract met KEP opgezegd, waardoor de banken hun geïnvesteerde geld grotendeels kwijt zijn. Een woordvoerder van de NMB verklaarde gisteravond dat de juristen van de bank op korte termijn de procedures tegen de Staat zullen begin nen. De afhandeling ervan kan jaren gaan duren. Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken is de samenwerkingsovereenkomst met KEP eind vorig jaar op goede gronden beëindigd. In november 1988 was vast ko men te staan dat KEP niet in staat zou zijn aan zijn verplich tingen te voldoen. Uit het voornemen van de banken blijkt dat zij geen ver trouwen meer hebben in de mogelijkheid het KEP-pas- poortprocedé door een derde bedrijf te laten overnemen. De Staat en de Staatsdrukkerij ondertekenden in januari een intentieverklaring om te on derzoeken of de Staatsdrukke rij het paspoortproject op basis van het KEP-procedé zou kunnen overnemen. Daar lijkt nu niets van terecht te komen. Volgende week dinsdag zullen de ministers Van den Broek en Korthals Altes met de Tweede Kamer overleggen over de toekomst van het pas poort-project. Volgens het NOS-Journaal van gister avond zou minister Van den Broek voorlopig helemaal af willen zien van een nieuw paspoort en het bestaande „zwarte vod" waar mogelijk aanpassen aan de Europese ei sen. Pagina 3: KEP-curatoren vorderen drie miljoen gul den Ir. De Boon naar Cebeco-Handelsraad HONSELERSDIJK Direc- teur ir.ing. H. de Boon (42) van de Bloemenveiling Westland is per 1 augustus benoemd in de algemene directie van Cebeco- Handelsraad in Rotterdam, de grootste agarische onderne ming in Nederland. Wie hem bij de veiling opvolgt, is nog niet bekend. Guy Laroche overleden Begin dit jaar werd de Franse modekoning Guy Laroche nog onderschelden met de Gouden Vin gerhoed, vanwege zijn prachtige collectie voor de komende zomer (foto). Eergisteren overleed hij, 66 jaar oud, aan de gevolgen van een langdurige ziekte. Laroche genoot grote vermaardheid we gens zijn „prêt-è-porter"-mode tegen betaalbare prijzen. Op de foto Laroche, kort na zijn onder scheiding ip januari, en de echtgenote van de Parijse burgemeester Chirac. foto: ap vredesoverleg Afghanistan KABUL/ISLAMABAD De regering van Afghanistan en het islamitische verzet zouden in het grootste geheim vredes onderhandelingen voeren in een poging een verdere strijd in het land te voorkomen. Dat is vernomen van diplomatieke bronnen in Pakistan. De Afghaanse president Naji- bullah zei gisteren dat hij afge vaardigden heeft gestuurd naar de voormalige koning Mohammed Zahir Shah. Hij gaf geen nadere bijzonderhe den. Mohammed Zahir Shah werd in 1973 afgezet als ko ning van Afghanistan, maar velen zien in hem de enige Af ghaanse leider die in staat zou zijn de verschillen tussen de diverse partijen en bevolkings groepen te overbruggen Ook Sovjetleider Gorbatsjov heeft zich opnieuw ingezet om verder bloedvergieten in Af ghanistan te voorkomen. In een brief aan de Amerikaanse president Bush heeft hij voor stellen gedaan voor gezamen lijke Amerikaans-Russische pogingen een oplossing te vin den voor de kwestie-Afghanis- tan. Tegelijkertijd heeft de Sovjetunie Pakistan gewaar schuwd tegen inmenging in het buurland. Moskou zal zich niet afzijdig houden, als Pakis tan in Afghanistan interve nieert ten gunste van de op standelingen, aldus Russische woordvoerders. Pagina 4: Najibullah „de os" geeft zich niet zo gauw ge wonnen Hongarije wil archieven van '56 inzien BUDAPEST De Hon gaarse regering heeft de Sovjetunie om inzage ge vraagd in de geheime Sovjet-archieven over de Hongaarse opstand van 1956. Dit heeft de Hon gaarse premier Miklós Ne- meth gezegd. In Hongarije woedt al enige tijd een heftige discussie over de aard van de opstand van 1956. Hervormers binnen de partij, zoals Politburolid Imre Pozsgay, willen dat de opstand van 1956 in de toekomst wordt gezien ais een volksopstand en niet als een contra-revolutie, zoals deze 32 jaar lang is om schreven. Tijdens een geheime partijbijeenkomst, die donder dag en gisteren werd gehou den, is besloten dat er nog veel onderzoek gedaan moest wor den naar de ware gebeurtenis sen in 1956. Hongaarse histori ci zeiden te verwachten dat de geheime nationale archieven weldra zouden worden geo pend, maar dat raadpleging van de Moskouse dossiers voor een totaalbeeld nodig is. Of de Sovjetunie het Hongaarse ver zoek haar archieven te openen zal inwilligen, is nog onduide lijk. NMB EN NIB VERHALEN SCHADE De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): DEN HAAG/TEHERAN De Nederlandse rege ring zal enige exemplaren moeten aanschaffen van het omstreden boek „Dui velsverzen" van de In- disch-Britse schrijver Rushdie, zodat ambtena ren van het ministerie van justitie kunnen onderzoe ken of er bij publikatie in Nederlandse vertaling van het boek sprake is van „smadelijke godslaste ring". Tot het onderzoek is besloten omdat de regering rekening houdt met gerechtelijke stap pen vanuit de moslim-gemeen schap in ons land. Volgens premier Lubbers, die het on derzoek gisteren na het kabi netsberaad aankondigde, moet binnen het Nederlandse rechtsbestel rekening worden gehouden met de gevoelens van religieuze minderheden. In het geval van het boek van Rushdie zou er sprake kunnen zijn van het in de wet veran kerde begrip „smadelijke gods lastering Intussen houden de „Duivels verzen" de gemoederen in tal van landen nog steeds zeer be zig. In Pakistan, Iran en Ban gladesh demonstreerden giste ren duizenden mensen tegen de schrijver, diens boek, de VS en Groot-Brittannië. Maar de Iraanse president Khamenei, mogelijk geschrokken van de felle reacties, liet doorscheme ren dat het doodvonnis over de schrijver ongedaan ge maakt zou kunnen worden als Rushdie ziin excuses aanbiedt en toegeeft dat hij een fout heeft gemaakt. Premier Lubbers zei het on aanvaardbaar te vinden dat van officiële zijde (de Iraanse regering) iemands leven wordt bedreigd. Dat is ook de Iraanse ambassadeur in ons land „frank en vrij" te verstaan ge geven. Lubbers zei het volko men juist te vinden dat minis ter Van den Broek zijn bezoek aan Iran heeft afgezegd. De kwestie-Rushdie komt maan dag ter sprake op een vergade ring van de EG-ministers van buitenlandse zaken in Brussel. Pagina 3: Uitgever wil ge sprek met islamitische orga nisaties Geheim Verzet De vader van een Palestijnse jongen, die gisteren in Oost-Jeruzalem door het Israëlische leger werd aangehouden, tracht tevergeefs zijn zoon te hulp te schieten. Een andere Israëlische militair houdt de vader, tot zichtbare schrik van de omstanders, met enig geweld tegen. foto: ap Een hovercraft voor recreatief gebruik. Dat is een van de noviteiten, die de aandacht trekken op de Hiswa, die van 25 februari tot en met 5 maart in de RAI te Amsterdam wordt gehouden. Dat wordt een Hiswa, die anders is dan anders. Mede omdat er de laatste tijd behalve deze „droge" Hiswa ook nog een „natte" Hiswa bestaat in september. Hoe anders die Hiswa eruit ziet, leest u vandaag in de „Finale", de zaterdagbijlage bij de Leidse Courant. Daarin wordt ook uitgelegd, hoe zo'n beweeglijk pleziervaartuig toch tot het onroerende goed kan worden gerekend. Ga in zee met de Leidse Cou rant: een krant met een vaste koers. In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement n or den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1