Doodseskaders op weg naar Rushdie 11 13 14 Rijnoord trekt handen af van fusie met Elisabethziekenhuis 2 Op peil Krantenfusie van de baan -Rekenkamer zoekt ^ïaar miljoenen an Smit-Kroes Oplichter verkoopt louten videocamera's mooi kt bemind Vrijdag 17 februari 1989 80e jaargang no. 24349 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Weslerpers. behorende tot Sijthoff Pers. Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071 -122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl 6% BTW) 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1:10 Veel bewolking, af en toe (mot)regen. Minimumtempera tuur rond 4 graden, middag- temperatuur circa 10 graden. Krachtige zuidwestelijke wind, langs de kust af en toe hard. Zon op: 7.49; onder: 17.59. Scheveningen hoog water: 1.56 en 14.03; laag: 9.45 en 22.15. Ir Dging Heerema pp te lichten IDEN Een 53-jarige oud-werknemer van het ingenieurs- eau en offshorebedrijf Heerema aan de Vondellaan is dins- r in zijn woning in Reeuwijk aangehouden op verdenking van ichting van het bedrijf voor een bedrag van 1,8 miljoen gul- verdenking ontstond toen de man probeerde voor 400.000 lar zelfstandig werkopdrachten aan te nemen, uit te laten tren en af te wikkelen tot en met de betaling. Het ging om ingen naar olie en onderzoeken naar de bodemgesteldheid laf exploitatieschepen. Opdrachtgevers waren meestal olie- atschappijen in het buitenland. Enkele keren liet de man ook rachten uitvoeren waarna hij rekeningen uitschreef met zijn ?n bankrekening daarop. Dat is in de zomer van 1988 een r keer goed gegaan. De man wist daarmee zijn vermogen met 000 gulden te vergroten. Bij zijn laatste poging in december ig jaar viel hij door de mand doordat bankpersoneel ontdekte het rekeningnummer niet klopte. De man heeft verklaard zijn daden te zijn gekomen uit onvrede met het ontslag dat n eind vorig jaar is aangezegd. De recherche verwacht dat jwel het ehele bedrag door het bedrijf terug te krijgen is. Fusie Postbank en NMB rond DEN HAAG - De Postbank en de Nederlandse Midden- standsbank (NMB) zijn het eens geworden over een fusie. Vorig jaar september werden de eerste besprekingen over de mogelijkheden van een nauwe samenwerking gestart. De voorzitters van de raden van bestuur van de beide banken hebben vandaag officieel meegedeeld dat het fusieplan rond is. Alleen de ondernemingsraden van Postbank en NMB en vakorganisaties kunnen nu nog roet in het eten gooien. De Dienstenbonden FNV en CNV hebben in een eerste reactie voorzichtig positief gereageerd. Zij zijn blij dat de fusie niet met gedwongen ontslagen gepaard gaat. Wel maken zij zich zorgen over de regeling van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de Postbank-NMB-combinatie. Ton de Leeuw den Bouter van de Dienstenbond CNV zei vanmor gen: „Er bestaan op dit moment nog grote verschillen in ar beidsvoorwaarden tussen de beide banken. Integratie van die voorwaarden kan wat mij betreft niet met gesloten beurzen, en dat is nu net wat de nieuwe combinatie in gedachten heeft". Michael van Praag Ajax krijgt naheffing van fiscus AMSTERDAM De voetbalclub Ajax heeft dertig decem ber vorig jaar een voorlopige naheffingsaanslag van de fiscus ontvangen. De nieuwe voorzitter van de voetbalclub, Mi chael van Praag, heeft dat vandaag medegedeeld. Hij ont kende dat de aanslag een omvang van tien miljoen gulden zou hebben. „Het gaat om een lager bedrag en het betreft een voorlopige naheffing". Volgens Van Praag is de aanslag nog niet definitief, zodat Ajax ook geen beroep tegen het bedrag kan aantekenen. „Maar ik wil verder niets over de zaak zeg gen zolang het onderzoek van de FIOD niet is afgerond". Vorig jaar zijn bij een inval door de fiscale opsporingsdienst (FIOD) onregelmatigheden aan het licht zijn gekomen. Ajax zou foutieve belastingopgaven hebben gédaan en bij transfers zou er geregeld wat aan de strijkstok zijn blijven hangen. Na dat de FIOD de boekhouding in beslag had genomen, wer den onder anderen de pas afgetreden voorzitter Ton Harm- sen, ex-penningmeester Brandsteder, commercieel directeur Arie van Eijden en ex-Ajacied Sören Lerby gearresteerd. (kmsterdam iitgeroepen ot „Foto van iet Jaar". De loto(serie) is lemaakt or David furnley. FOTO: ANP Pagina 3: Ongelukken Vallen in de prijzen LONDEN De veront waardiging over de Iraanse oproep de schrijver Salman Rush die te vermoorden neemt steeds grotere vormen aan. De prijs op het hoofd van de auteur van Satanic Verses is inmiddels verhoogd tot ruim tien miljoen gul den. Vanuit Pakistan en andere moslimlanden zouden al doodseska ders naar Engeland op De Nederlandse uitgever Veen in Utrecht denkt er niet over de publicatie van het boek hier te stoppen. Men hoopt de vertaling on der de titel De Duivelsver zen in het najaar op de markt te brengen. Advocaat mr. M. Moszkowicz onder zoekt of dat juridisch te voorkomen is. Hij doet dat in opdracht van de islamiti sche gemeenschap in Ne derland. Moskovicz moet het boek nog bestuderen. Daarvan hangt het af of er een kort geding wordt aan gespannen. Daar ziet het volgens hem wel naar uit. Pakistan heeft van Groot- Brittannië en de Verenigde Staten geëist dat het om streden boek in die landen wordt verboden. Het land overweegt gerechtelijke stappen. De Franse uitgever heeft de publicatie van Rushdies boek voorlopig op geschort, maar in Italië komt het boek volgende week op de markt. Groöt- Brittannië heeft heftig ge protesteerd tegen het dood vonnis en besloten de diplo matieke betrekkkingen met Iran te bevriezen. Bij de Britse radio BBC en bij het Indiase persbueau United News of India (UNI) zijn anonieme telefoontjes bin nengekomen waarin werd gedreigd met aanslagen op Britse verkeersvliegtuigen zolang Rushdie niet op nieuw in het openbaar ver schijnt. Pagina 7: Rushdie zal al tijd in angst leven ROTTERDAM De fusie tussen de Nederlandse Dagbladunie (uitgever van onder meer Alge meen Dagblad en NRC/ Handelsblad) en de Pers combinatie (uitgever van Volkskrant, Trouw en Pa rool) gaat niet door, zo meldt het Algemeen Dag blad vanochtend. Direc teur drs. B. Voors van de NDU noemt het bericht echter „volstrekt onjuist". Volgens het Algemeen Dag blad hebben de voltallige di recties van de beide uitgevers afgelopen maandag urenlang overlegd. Hun restte geen an dere conclusie dan dat de oor spronkelijke fusieplannen van tafel moesten. Vooral het ver zet van de redacties is daar de oorzaak van. Over eventuele alternatieve plannen (geen fu sie, maar een minder vergaan de vorm van samenwerking) zijn de directies het volgens het Algemeen Dagblad volsla gen oneens. De besprekingen die nog zullen volgen zouden slechts dienen „als achterhoe degevecht en zwarte-pieten- spel". Voors zegt daarentegen dat er nog steeds gepraat wordt over het plan dat op 17 november is gelanceerd. „Ik ontken dat het plan van de baan is. Er is geen nieuws. We praten nog steeds over de mogelijkheid om de fusie van de grond te krijgen". Voors zegt dat hij niet tevoren gekend is in de publicatie van het Algemeen Dagblad: „Zo werkt dat hier niet. De redac ties zijn onafhankelijk". Hoofdredacteur Abram van het Algemeen Dagblad noemt de publikatie in zijn krant „waterdicht" en weigert te vermelden waar zijn informa tie vandaan komt. „Hebt u wel eens een journalist ontmoet die zijn bronnen prijsgaf?" SelfN HAAG De finan- le specialisten in de /eede Kamer hebben de gemene Rekenkamer vraagd snel te onder ken waar minister iit-Kroes van verkeer pjai| waterstaat enkele hon- rden miljoenen guldens eft gelaten die zij van enbaar-vervoerbedrij- n had teruggekregen, e bedrijven hadden het ld niet nodig. Kamer heeft al drie keer irobeerd een duidelijk ant- ord van de minister te krij- LP ge i op de vraag wat zij doet de teruggestorte voor schotten aan het openbaar ver voer. Het antwoord van de mi nister blijft onduidelijk, zo vindt de Kamer. Het ministerie van verkeer en waterstaat geeft de opgnbaar- vervoerbedrijven elk jaar for se bijdragen omdat zij anders niet kunnen opereren. Zo heeft het openbaar vervoer (exclusief NS) vorig jaar bijna twee miljard gulden gekregen. In januari heeft de minister de Kamer geschreven dat zij in de periode 1982-1988 350 mil joen gulden van' het openbaar vervoer terug had gekregen. Vorig najaar konden de spe cialisten het geld nergens te rugvinden. Ook een tweede poging, nu van de gehele Ka mer, mislukte. (ADVERTENTIE) l:BMH VAN DE TV! 'uilT1 Waag kleurenfolders van d< (raaie Radson radiatoren. CV-ketelsen boilers. Antwoordnummer 67, 5960 VJ Panningen. (Geen postzegel!Stap naar uw installateur of bel 04760-88580. SSE Een 35-jarige Haar- nmer meende gisteren in sse een écht buitenkansje te bben. Hij werd kort na drie ir op de Herenweg aange- roken door een man die zich tgaf voor vertegenwoordiger n Sony. Hij had een speciaal nbod: een video-camera met n waarde van vierduizend ilden kon de Haarlemmer Inschaffen voor zeshonderd gulden. I splinternieuw en zaten nog in koffer. De toestellen werden getoond in de plastic verpak king. De Haarlemmer slaagde erin niet één maar twee came ra's te kopen. Toen de geluk kige koper korte tijd later de camera's van hun plastic ver pakking ontdeed, bleek hij te zijn opgelicht. De camera's wa ren van hout. Water Niets lijkt veranderlijker dan het weer in de VS. Vorig jaar heer ste er in grote delen van het land een ernstige droogte. Deze winter werden delen van het land overvallen door extreme kou. En nu wordt onder meer de staat Kentucky geteisterd door zwa re overstromingen. FOTO: AP ALPHEN AAN DEN RIJN De medische staf van het Alphense zieken huis Rijnoord heeft gister avond besloten de handen af te trekken van de fu siebesprekingen tussen het ziekenhuis Rijnoord en het Elisabeth zieken huis Leiderdorp. Directe aanleiding is de benoe ming van J.W. Gruijters tot interim-directeur. De medische staf vindt dat Gruijters onvoldoende ka liber' heeft. „Het Elisabeth ziekenhuis Lei derdorp haalt straks de kren ten uit de pap. Alphen aan den Rijn heeft dan geen volwaar dig ziekenhuis meer, iets dat, iedereen zegt na te streven. Wij hebben hier voortdurend voor gewaarschuwd. Het be stuur denkt het blijkbaar alle maal zelf te kunnen en nu zoe ken ze het maar uit. Wij doen ons werk en bemoeien ons er niet meer mee. De verant woordelijkheid ligt bij het be stuur van Rijnoord. Wij zullen zorgen dat alles in het zieken huis piekfijn draait". Dat zegt H. Hornstra, woord voerder van de medische staf van het ziekenhuis Rijnoord. Volgens Hornstra heeft Gruij ters onvoldoende ervaring met fusies en verliep bovendien het contact met hem moei zaam. Gruijters is gistermiddag benoemd onder druk van het ministerie van welzijn, cultuur en recreatie. Staatssecretaris D. Dees heeft een brief met tien eisen aan Rijnoord ge stuurd waaraan het Alphense ziekenhuis moet voldoen. Door de benoeming van een inte rim-manager is aan een van de eisen van Dees voldaan. De staatssecretaris eist verder dat er eind maart een fusie-ak koord is, dat er een extra anes thesist wordt aangesteld en er een betere regeling komt voor de waarneming van specialis ten. Het Elisabeth ziekenhuis, waarmee Rijnoord wil fuseren, heeft inmiddels toegezegd het Alphense ziekenhuis hierbij te II//LASER Personal Computer Eisen Syrische echtparen in kort geding afgewezen DEN HAAG De Staat is niet verplicht de twee Syri sche vrouwen uit Enschede die samen met een dochtertje (5) op 7 januari naar hun vader land zijn uitgewezen, weer toe te laten. -Verder mogen hun thans in Nederland onderge doken echtgenoten worden uitgewezen. Dit is vervat in de twee afwijzende vonnissen van de Haagse vice-president AUTOVERHUUR F.PRAMGEKS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Hervormd Den Haag wil af van domineeskerk Zwart verzet breekt met Winnie Mandela Na de koffie nu a tijd voor ff „zuivere" textiel V Rob Jacobs zonder rancune terug naar FC Groningen Leidse stadsreiniging bestaat 75 jaar Crisis dreigt bij Rhijndael GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/S BUITENLAND 7/8 ECONOMIE9 BOEKEN 10 SPORT li LEIDEN 13 OMGEVING 14/15/17 LAND EN TUINBOUW 16 KERKDIENSTEN16 KUNST 18 FILM18 RADIO EN TELEVISIE 19 De cafés direct aan de Nieuwe Maas in Rotterdam zijn er vannacht voor open gebleven. Het spectacu laire transport van de tweede Van Brienenoordbrug was dat wel waard. Ook al zijn er dan misschien mensen, aan wie het transport daardoor misschien juist volledig is voorbijgegaan. Hier en daar was het transport anders wel centimeterwerk. Het water werd onder de Botlekbrug zorgvuldig op een be paald laag peil gehouden, zodat de brug daar nog maar net kon passeren. Een adembenemend gebeu ren, op de voet gevolgd door de Leidse Courant. De krant, die zorgvuldig op een hoog peil wordt gehouden. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement nor- den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1