fieidae 6oma/nt FNV: Lubbers hypocriet met zorgen over cao's finale Bon: 5 7 13 15 17 19 22 23 Jachten Politieke kopstukken naar internationale milieuconferentie VANDAAG 21 Dodelijk ongeval op spoorwegovergang AUTO-HEEMSKERK „Zachte kaas slecht tijdens zwangerschap' Zaterdag 11 februari 198! 44e jaargang no. 13377 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071 -122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Bui]teweg. Perioden met zon en vrijwel overal droog. Middagtempera- tuur rond 8 graden. Matige zuidwestelijke wind. Zon op: 08.01; onder: 17.48. Scheveningen hoog water: 07.16 en 19.39; laag water: 02.34 t 15.15 i w Hongerstaker in coma LUTTELGEEST/SCHINNEN Een Palestijnse vluchteling uit het asielzoekers centrum in Luttelgeest in de Noordoostpol der is gistermiddag in coma geraakt en naar het ziekenhuis afgevoerd. De man maakt deel uit van een groep van 23 Pales- tijnen die sinds donderdagmorgen in hon gerstaking is gegaan om als groep de vluchtelingenstatus te krijgen. De groep bestaat uit mensen die tussen de twee en acht weken in ons land zijn. De asielaan vraag van enkelen van hen is afgewezen. In tegenstelling tot de andere hongersta kers weigerde het slachtoffer niet alleen te eten, maar ook te drinken. Een groep van dertien Palestijnen in het doorgangshuis in het Limburgse Schinnen is om dezelfde re den in hongerstaking Hond blaast huis op NANTERRE Een hond die vastgebonden zat aan een gasleiding en wanho pig naar vrijheid verlang de, heeft gisteren een gro te explosie veroorzaakt toen hij zich met leiding en al losrukte. Het appar tement van zijn baas in Bagneux bij Parijs ging de lucht in, de hond zelf ook en vijf aanpalende flats werden beschadigd. Over het IQ van de eigenaar van de hond werden door de politie geen verdere mededelingen gedaan. Weer pech op Schiphol voor goudsmokkelaar SCHIPHOL De douane op Schiphol heeft gisteren een Zwitser aangehouden die 12 kilo gram gouden sieraden ons land wilde binnen smokkelen. De 42-jarige man liep bij een routi necontrole tegen de lamp na uit Zurich te zijn aangekomen. De sieraden, met een geschatte waarde van 311.000 gulden, droeg hij in een smokkelvest met zich mee. Bijna twee jaar geleden bleek de man ook op Schiphol te zijn aangehouden met gouden smokkelwaar. Ook toen moest hij de sieraden volgens zijn verklaring, eveneens bijna 12 kilo gram, afgeven in Antwerpen waar hij per trein naar toe wilde reizen. Dit transport kwam hem toen op een boete van ruim 150.000 gulden te staan. Ronald Brown eerste zwarte voorzitter Democratische Partij WASHINGTON Ronald Brown is gisteren gekozen tot voorzitter van de Amerikaanse Democratische Partij. Brown is de eerste zwarte die een grote Amerikaanse poli tieke partij gaat leiden. „Jullie hebben geschiedenis ge schreven", zo luidde Brov/ns commentaar tegenover het na tionale comité van de Democratische Partij. Brown was eerder de naaste medewerker van Senator Edward Kenne dy en adviseur van de zwarte dominee Jesse Jackson. Vier andere kandidaten voor de functie van vertrekkend partij voorzitter Paul Kirk hadden zich al in een vroeg stadium teruggetrokken zodat Brouwn uiteindelijk als enige kandi- jL^Vllllpllllj daat was overgebleven. „Ik ben trots op wie ik ben en ik „Jullie hebben geschiedenis geschre- ben trots op deze partij, want wij zijn daadwerkelijk de laat- ven", bedankt Ronald Brown het na- ste en beste hoop van Amerika om een brug te slaan tussen tionale comité van de Democratische de verschillende rassen, regio s, religies en etnische groe- Partij dat hem tot voorzitter heeft ge- pen aldus Brown. De 47-jarige Brown is partner van een l<ozen van de grootste en politiek actiefste advocatenfirma s in FOTO: AP Washington: Patton, Boggs and Blow. Borg lacht weer Björn Borg en zijn ver loofde Lore- dana Berte kunnen weer lachen. Na dat de vroe gere Wimble- don-kam- pioen eerder deze week na het innemen van een overdosis slaappillen werd opge nomen in een Italiaans zie kenhuis, zocht hij de Franse Rivie ra op. In het huis van zijn ouders, dat uitkijkt over de baai van Saint Jean Cap Ferrat, geniet hij van het gezel schap van zijn aan staande echtgenote, het panora ma en een korte vakan tie. FOTO: AP VOLGENDE MAAND IN DEN HAAG DEN HAAG Ruim twintig staatshoofden en regeringsleiders uit ver schillende landen komen volgende maand naar Den Haag voor een congres over een mondiale aanpak van de milieuproblemen. Premier Lubbers bevestigde dit gisteren na afloop van de ministerraad. Het congres, dat naar verwachting op 11 maart zal plaatsvinden, is het initia tief van de Franse premier Mi chel Rocard. Vorig najaar be naderde Rocard zijn Neder landse collega met het plan om in het kader van de viering van 200 jaar Franse revolutie een congres te organiseren waarop de strijd tegen de aan tasting van de atmosfeer cen traal zou moeten staan. Lub bers stond welwillend tegen over het idee en stelde zijn Franse collega voor de Noorse premier Gro Harlem Brundt- land, die eerder furore maakte met een in opdracht van de VN geschreven rapport over de milieu-problemen in de we reld, bij de voorbereidingen te betrekken. Het informele overleg vond eind december plaats op het Catshuis. .Over vorm en inhoud van het congres wilde Lubbers giste ren nog niet ingaan. Ook ging hij niet in op suggesties dat zo wel de Amerikaanse president Bush als de Russische partijlei der Gorbatsjov aanwezig zul len zijn. Wel is zeker dat lei ders uit Oost-Europa op het congres vertegenwoordigd zul len zijn. Lubbers sprak de hoop uit dat de bijeenkomst zal leiden tot gezamenlijke verklaringen - met name gericht op het te gengaan van de uitstoot van vervuilende stoffen - die als steuntje in de rug voor het mi lieubeleid van de Verenigde Naties kunnen dienen. DEN HAAG De cao coördinator van de FNV, J. Draijer, vindt het „hypocriet" dat pre mier Lubbers zich zor gen maakt over de tot dusver afgesloten cao's. „Het kabinet komt ken nelijk nu pas onder de indruk van het herwon nen zelfvertrouwen van de vakbeweging. Dan had het ons maar wat eerder serieus moeten nemen", aldus Draijer. Lubbers vindt de afgespro ken loonsverhogingen aan de hoge kant. Hij zei giste ren dat in de tot nu toe be reikte cao-akkoorden risi co's zijn genomen, vooral voor de werkgelegenheid, „waar je later nog wel eens spijt van zou kunnen krij gen". Kabinet en werkge vers hebben volgens Draijer zelf de kans gemist om af spraken te maken over de werkgelegenheid „waaraan ze alleen maar lippendienst bewijzen". Overigens vindt Draijer dat de bonden zich gematigd opstellen door maar 1,5 2 procent van de volgens hem in veel be drijfstakken aanwezige ruimte van 4 tot 5 procent te claimen. Er is sprake van een behoorlijke economi sche groei. Nu kabinet en werkgevers die niet willen gebruiken voor overheid sinvesteringen en om „te delen" met uitkeringsge rechtigden en ambtenaren, mogen ze volgens Draijer niet verwachten dat de groei louter wordt benut ter versterking van de rende mentspositie van de bedrij ven: „Daar hebben wij al ja ren voor gematigd". De werkgeversorganisaties VNO en NCW lieten weten dat ze de tot nu toe bereikte cao-akkoorden nog bestude ren en daarom ook nog niet kunnen reageren op de uit spraken van Lubbers. Berging Dakota De Australische lucht machtofficier Tony Jo nes inspecteert de brokstukken van de Nederlandse Dakota die op 7 september 1944 met 19 inzitten den in een dicht oer woud in het noorden van Australië neerstort te. De bergingsoperatie van het toestel is giste ren van start gegaan. Volgens Jones wordt de identificatie van de slachtoffers een on doenlijke zaak. Het is de bedoeling dat de stoffelijke resten be graven worden in een gezamenlijk graf in het nabijgelegen Cairns, dat het verongelukte toestel indertijd als be stemming had. Een aantal goederen die in het vliegtuig zijn aange troffen zullen naar Ne derland worden ge stuurd. De Dakota, die afkomstig was van de luchtmachtbasis Me- rauke in het toenmalige Nederlands Nieuw-Gui- nea, is waarschijnlijk in zwaar onweer in moei lijkheden gekomen en neergestort na boom toppen te hebben ge raakt. FOTO: AP 28 PAGINA'S Spannende week voor Van Brienenoordbrug Auto steeds minder in de werkplaats Verdachten Turkse moord land uitgezet Nog geen school voor Leimuidense 'Veelzijdige vertolking „Madamede Sade" Mary Dresselhuys leert volwassenen comedy spelen Louter bruine koppen In de Alpen De duurste boom van Nederland Op pad met een vrachtwagen chauffeur: Jachten en wachten BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING KUNST RADIO EN TELEVISIE FINALE 21 T/M 28 OOST-FRIESLAND WIL NEDERLANDS GIF WEL OPSLAAN JEMGUM Oost-Friesland is bereid gifafval uit Nederland op Remmers: „Het is geven en nemen. Ik meen dit ernstig. Over te slaan in zoutkoepels. Als tegenprestatie moet Nederland dan die ruil wil ik serieus met minister Nijpels praten". In ons land de Bondsrepubliek helpen bij een ander milieuprobleem, dat is opslag van chemisch afval in zoutkoepels zeer omstreden. Mi- van de drijfmest. Dit verklaarde dr. Werner Remmers, minister nister Remmers sloot niet uit dat afval uit andere Europese lan- van milieu in de deelstaat Nedersaksen, gisteren op een protest- den naar Oost-Friesland wordt getransporteerd. „Europa 1992 bijeenkomst in Jemgum tegen opslag van zwaar chemisch afval betekent voor mij een serieuze eenwording. Nederland bekijk ik in zoutholtes in Oost-Friesland. dan niet anders dan welke Duitse deelstaat ook". HAZERSWOUDE De 19-jarige J. van Lienden uit Hazers- woude-Dorp is gistermorgen om het leven gekomen op de onbe veiligde spoorwegovergang bij de Kruiskade in haar woonplaats. De vrouw stak om 11.40 uur met haar bromfiets de spoorbaan over en werd gegrepen door een uit Alphen afkomstige trein. Zij werd op slag gedood. Het treinverkeer op het enkelspoor tussen Utrecht en Leiden is door het ongeval stil komen te liggen. Rond 13.00 uur werd het treinverkeer weer hervat. (ADVERTENTIE) jaw* i, -ifijjgai i£j ii* OFF. DEALER leiden Lammenjchansweg 128 ROELOFAREN'dSVEEN Tel. 071-310811 imi Ml*l Alkemadelaan 1 Tel 01713 12866 Moord op vrouw (74) HEERLEN In een flatwo ning in Heerlen is gisteren een 74-jarige alleenwonende we duwe dood aangetroffen. Zij werd gevonden door een fami lielid die in Kerkrade woont. Volgens de Heerlense politie is de vrouw door een misdrijf om het leven gekomen. GRATIS ELKE WOENSDAG DE LONDEN De Britse medische inspectie heeft zwangere vrouwen giste ren gewaarschuwd geen zachte kaas, zoals Camem bert, Brie of geitekaas, te eten. Dit kan leiden tot tot infectie door de listeria- bacterie. Deze kan ook het kind be smetten en leiden tot een mis kraam, een doodgeboren kind of zware ziekte van de pasge borene. De waarschuwing geldt ook voor mensen met verzwakte immuunsystemen. „Maar alle andere mensen kunnen deze kaas gewoon blij ven eten, want voor wat be treft listeria is het risico zo klein dat er voor hen geen re den is om dat niet meer te doen", zo werd meegedeeld. Albert Heijn heeft de Kern- hem-kaas na een zeer korte stop weer in de verkoop geno men. Volgens een woordvoer der van het Ahold-concern heeft de kwaliteits-advies- dienst in de betreffende kaas niks aangetroffen. Vermoed wordt dat de bacterie listeria monocytogenes, die volgens berichten in Japan werd aan getroffen in Kernhem-kaas (en in zeven Franse kaassoor ten), niet in Nederland in het kaasprodukt terecht is geko- Zeg het met hasjbloemen ESSEN Een Nederlands echtpaar uit Venlo heeft de afgelo pen twee jaar niet slechts bloemen, maar ook verdovende mid delen verkocht in zijn bloemenwinkel in de Westduitse stad Es sen. Volgens de politie speelde de winkel van het echtpaar een sleutelrol in de activiteit van een internationale drugsorganisatie die de afgelopen twee jaar ten minste 1,2 ton hasjisj verkocht met een straatwaarde van meer dan tien miljoen gulden. De Venlonaren smokkelden wekelijks 50 kilo hasjisj van hun woon plaats naar Essen, waar de drugs vervolgens werden verdeeld. Ir^ deze zaak zijn nu bijna gonderd personen gearresteerd. Het leven van een vrachtwagenchauffeur lijkt sterk op dat van een journalist. Het is pezen, jachten, ja gen en wachten. Vandaar dan ook, dat Corien Bot man, die deze week met groenterijder Joop Nie- wold meereed naar West-Berlijn, er zo goed over kan meepraten. Er over schrijven, liever gezegd, want dat doet ze vandaag in Finale. Allemaal in het kader van de cao-onderhandelingen, die deze week nogal opmerkelijk in het nieuws en dus in onze krant hebben gestaan. De Leidse Courant: de hele week brandend actueel van de maandagkrant tot en met de Finale. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. /V B Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1