CeicUe 6oma/nt Scherpe acties in Westlands wegvervoer Bon: 2 3 5 6 7 ANDIJVIE EN SLAVINKEN 100smS11.90 Zon 'ilm „Spoorloos" ediskwalificeerd Rijn violet gekleurd CAO-CONFLICT VERHARDT vanRaag S jevardnadzes missie in Pakistan mislukt 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Experimenteel vaccin tegen reuma Deetman „moet niet met vertrek dreigen,r Vechtpartijen tijdens carnaval Maandag 6 februari 198? 80e jaargang no. 24339 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorende lot Sijtholl Pers. Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275.60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248." Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0.67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W A. Buhteweg Af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Minimumtem peratuur ongeveer 6 graden, middagtemperatuur circa 10 graden. Zuidwestenwind, ma tig. aan de kust krachtig. Zon op: 08.10. onder: 17.39; hoog water Scheveningen: 03.46 en 15.56, laag water. 11.41 en 23.35 (EN HAAG/AMSTERDAM De Nederlandse lm ..Spoorloos" van regisseur George Sluizer is ediskwalificeerd voor competitie in de categorie beste film in een vreemde taal" door de Ameri- inse Academy of Motion Picture Arts Scien- Reden is het gebruik van de Franse taal in izers film. die in Frankrijk en Nederland speelt de eerste samenwerking werd binnen het re- ente film-co-produktieverdrag tussen beide lan- Sluizer reageerde verbijsterd op het nieuws as nog teleurgestelder toen hij dit weekeinde anuit kringen in Los Angeles hoorde dat „Spoor- >n goede kans maakte bij de laatste vijf bui- nlandse films te zullen behoren die kans maak- n op die Oscar. 'agina 8: Franse taal fnuikt Oscarkansen. [V" IJspret Jammer voor de schaatsliefhebbers, maar bevroren me ren en plassen zit ten er voor ons land nog steeds niet in. Mooi weer. dat wel. Maar be gin februari is toch eigenlijk nog wat te vroeg voor de len te. In Portland in de staat Oregon (foto) zou het ijs in tussen wel dik ge noeg zijn voor een Elstedentocht. Maar die kennen ze daar niet. FOTO: AP DEN HAAG Rijkswaterstaat ver wacht dat de verontreiniging die door door het chemieconcern BASF in de Rijn is veroorzaakt, niet eerder dan vrijdag bij Lobith ons land zal binnen komen. De concentratie za: dan nog nauwelijks meetbaar zijn Door een ongeluk bij het chemiecon cern in de Westduitse stad Ludwigs- hafen is gisteren 70 kilo kleurstoffen in de Rijn terechtgekomen. Ook is er een hoeveelheid azijnzuur in de ri vier gelekt. Door de stoffen heeft hei water een violette kleur gekregen; er bestaat geen gevaar voor de vissen. Het gaat om een kleurstof die ge bruikt wordt bij de produktie van kunstmest. De autoriteiten zijn door het bedrijf op de hoogte gesteld van het ongeluk. Betoging aan vooravond van rondetafel-gesprek WARSCHAU Zo'n tweeduizend mensen hebben in de Poolse haven stad Gdansk betoogd voor de legalise ring van het vakverbond Solidariteit. De betogers gingen uiteen nadat de politie hen de weg naar het monu ment voor de slachtoffers van de on lusten in 1970 had versperd. De beto ging viel aan de vooravond van het ronde-tafelgesprek tussen regering en Solidariteit, dat vandaag in War schau is begonnen. Belangrijkste on derwerp van die besprekingen vor men de voorwaarden voor de legali sering van vakverbond, dat na de af kondiging van de staat van beleg in 1981 werd verboden. Pagina 5: Solidariteit en regering om één tafel DEN HAAG - Met werkonderbrekingen van chauffeurs in het Westland is de tweede week van de acties in het beroepsgoederen- vervoer vanochtend in alle vroegté en een stuk grimmiger van start ge gaan. Ongeveer 250 chauffeurs van vier transportonderne mingen - Cargo Boss en Ja- wico uit Pijnacker alsmede Maarten Mooy en Disco uit De Lier - hebben vanoch tend vroeg de trucks met groenten op de veiling laten staan. Werkgevers huurden vrachtauto's om de lading FNV meldden vanuit het Westland heid va procent. actiebereid- vrijwel honderd het Westland betekenen een verharding van het cao-conflict, omdat het hier voor het eerst om bederfelijke waar gaat en er derhalve directe economi sche schade geleden wordt. In de loop van de dag is vandaag bij 38 transporton dernemingen met name in het westen (regio Rotter dam) en het midden van het land actie gevoerd door in totaal circa 2000 chauf feurs. (Vorige week betrof het per dag 20 tot 25 bedrij ven). Chauffeurs reden niet uit of onderbraken het ver voer voor het bijwonen van actievergaderingen op pleis terplaatsen. Bij de grensovergang 01- denzaal parkeerden chauf feurs hun truck vanochtend vroeg op één rijbaan. Hoe wel in het Zuiden vanwege carnaval geen acties ge pland waren, lagen vanoch tend beneden de grote ri vieren twee grote transport ondernemingen plat. Het verharden en uitbrei den van de acties lijkt de Vervoersbonden succes op te leveren. Vanochtend hebben werkgevers in het wegvervoer meegedeeld nog deze week een nieuw voorstel te zullen formule ren voor nieuwe onderhan delingen over een cao in het beroepsgoederen vervoer. Pagina 3: Werkgevers wegvervoer formuleren nieuw voorstel. De Riiswiikse politie moest er met honden aan te pas komen om de slaags geraakte jongeren uit elkaar te halen, foto: PEf er van mulken Portiers jeugdsoos aangehouden na fatale schietpartij RIJSWIJK De twee portiers van jongerensociëteit Endless aan de Schaapweg in Rijswijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag aan gehouden op verdenking van het doodschieten van Wout Boermans (19) uit Rijswijk. Het slachtoffer overleed nog dezelfde afgelopen weekeinde voor het eerst open. nacht aan zijn verwondingen in een zie- De twee uit Den Haag afkomstige ver kenhuis. Zijn 21-jarige broer B. Boermans dachten, 30 en 31 jaar, konden op aanwij- werd in zijn rechterbeen geschoten, maar zingen van getuigen worden aangehou- kon na behandeling weer naar huis. De den. Volgens de politie is één van hen de schietpartij ontstond toen een groep van vermoedelijke dader. Zij hadden circa twintig jongeren, onder wie de gen nog niet bekend, broers, rond half één de toegang tot de so ciëteit werd geweigerd. De jeugdsoos was 16 PAGINA'S Dominicaanse woede op Vaticaan Onderzoek homoseksualiteit wekt veel verontrusting Nijpels moet collega's flink om #1 de oren slaan i Stroessner krijgt asiel in Brazilië Carnaval in Leidse regio Leidse school De Horst door brand verwoest BUITENLAND MOSKOU De voorbe reidingen voor een ont moeting tussen de minis- van buitenlandse za ken van de Sovjetunie, Edoeard Sjevardnadze, en het Afghaanse verzet in Pakistan zijn op niets uit gelopen. De plannen voor overleg lie pen stuk toen de Sovjetminis- weigerde in te gaan op de dat Moskou zijn steun zou staken aan de regerende com munistische partij. Sjevard nadze kwam gisteren in Isla mabad aan om met de Paki- se regering te praten over de kwestie Afghanistan. De laatste Sovjet-militairen heb ben de Afghaanse hoofdstad Kabul verlaten en zijn op weg naar de grens met de Sovjetu nie. Dit heeft Radio Moskou gemeld onder aanhaling van een verklaring van generaal Boris Gromov die vandaag in het partijblad Pravda is gepu bliceerd. Het nieuws komt als een verrassing. Volgens eerde re berichten waren er nog tus sen de vijfhonderd en twee duizend Sovjet-militairen in Kabul om de luchthaven te bewaken. Uit Shindand in het westen van Afghanistan zal het Rode Leger vandaag ver trekken. meldde Pravda. ADVERTENTIES hebben we groente en vlees in de aanbieding Andijvie, kito Slavinken, 100 s kilo albert heijn (Ingezonden mededeling) 2,5 miljoen aan extra prijzen in Bank- en GiroLoterij. ROTTERDAM - In 1989 wordt bovenop het "normale" prijzenpak ket 2,5 miljoen gulden uitgekeerd. Er zijn per loterij jaarlijks 6 trek kingen. Hoe het prijzenpakket er dit jaar precies uit gaat zien kunt Vuile lucht in Parijs De precies honderd jaar oude Eifeltoren leek de afgelopen dagen gehalveerd. De dicht mist in Parijs onttrok het bovenste deel van de toren aan het zicht. De mist leidde er bovendien toe dat de uitlaatgassen van honderdduizenden auto's boven de stad ble ven hangen. Waardoor de Parijse autoriteiten genoodzaakt wa ren de inwoners van de stad het autorijden zoveel mogelijk te ontraden. Vanmorgen was de situatie in de Franse hoofdstad wat opgeklaard: in plaats van mist hing er zware bewolking. FOTO: AP LEIDEN Het Acade misch Ziekenhuis Leiden (AZL) gaat binnenkort reuma-patiënten injecte ren met hun eigen af- weercellen. De reumatolo gen hopen dat de afweer in het lichaam van de pa tiënten op deze manier beter gaat werken. met de ziekte, waarvoor nog geen goed medicijn bestaat, hoopgevende resultaten waren geboekt. De specialisten gaan ervan uit dat wanneer het li chaam kennismaakt met on schadelijk gemaakte ziektekie men, het daarna zelf de reuma met antistoffen of giftige witte bloedcellen zal aanvallen. De verwachting is dat de experi mentele methode vooral succes kan hebben bij beginnende of niet ver gevorderde reuma; gewrichtsschade als gevolg Reuma, de ziekte van ontste kingen in de gewrichten, wordt waarschijnlijk veroor zaakt door een overgevoelige reactie van het eigen afweer systeem. In feite richt de actie van het afweersysteem zich op het eigen lichaam; volgens de Leidse reumatologen ont breekt een „rem" op deze im munologische reactie. De activiteiten van de in ont stoken gewrichten massaal aanwezige „afweertroepen" kunnen wellicht tót staan wor den gebracht door zogeheten T-cellen in te spuiten. Die T- cellen spelen een belangrijke rol in het afweersysteem, met name in de herkenning van vreemde of besmette cellen. De troepen krijgen door injec- tering van nieuwe T-cellen als het ware het sein „ziektekiem onder controle" en staken hun overspannen arbeid. Pagina 3: Nog geen afdoende behandeling reuma CDA-KAMERLID W. VAN DE CAMP: (Van t parlementaire redactie) DEN HAAG Het is „niet verstandig" van minister Deetman (onderwijs) voortdurend te roepen dat hij verdere bezuinigingen niet meer voor zijn verantwoor delijkheid kan en wil nemen. Dat zegt het CDA-kamerlid W. van de Camp in een reactie op de uitlatingen van minister Deetman (CDA) in een interview met Trouw afgelopen zaterdag. De minister brengt daarmee zijn partij in de Tweede Kamer in een lastig parket. Het CDA voelt er namelijk niets voor Deetman naar huis te sturen. „Als de mi nister straks weer een overschrijding op zijn begroting heeft, moeten alle zeilen worden bijgezet voor het vinden van een op lossing. Op de onderwijsbegroting zijn zo veel ontwikkelingen van invloed dat het niet verstandig is steeds te dreigen met af treden", meent Van de Camp, één van de onderwijsspecialisten van zijn fractie. Alleen in geval van een economische ramp vindt Deetman het „nog verantwoord om de onderwijsbegroting verder in te snoe ren". De bezuinigingen die hij met het kabinet heeft afgespro ken wil de minister nog uitvoeren, maar daarmee moet het voor hem afgelopen zijn. Voor Deetman is „de grens nu echt bereikt". Hij wijst erop dat de kwaliteit van het onderwijs en de rechtspo sitie van het onderwijsgevend personeel dreigen te worden aan getast. Het is overigens al de derde keer dat Deetman aankon digt geen verdere bezuinigingen meer te zullen accepteren. NOORDWIJKERHOUT/ ALPHEN AAN DEN RIJN Zes Sassenhei- mers, in leeftijd variërend van 17 tot 23 jaar, zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden we gens mishandeling van minstens negen mensen tijdens de carnavalsvie ring in Noordwijkerhout. De vechtpartijen hadden plaats op de Maandagse- wetering in Noordwijker- hout. Het zestal sloeg wil lekeurig op voorbijgan gers in. Toen de politie arriveerde Vervolgens gingen de rad draaiers, bij de politie niet on bekend, op de vuist met de agenten. Daarbij liepen twee agenten verwondingen op. Met behulp van versterkingen konden de Sassenheimers worden ingerekend. De ge meentepolitie van Noordwijk, de Koninklijke Marechaussee van marinevliegkamp Valken burg en omliggende rijkspoli tiekorpsen verleenden assis tentie. In totaal hebben negen personen aangifte gedaan van mishandeling. De verwondin gen varieren van kneuzingen en ontvellingen tot breuken in het gelaat en hoofdwonden. Er zijn mensen, die elke dag precies willen weten hoe laat de zon opkomt en hoe laat ze weer onder gaat. In één oogopslag willen ze dan ook nog voor zich zien hoe laat ze in Scheveningen met hoog of tewel laag water te maken krijgen. Welke mensen dat precies zijn weten we niet, maar meestal zijn het lieden, die 's morgens helemaal niet vroeg hoe ven op te staan of - wonend in een hoge en droge flat - absoluut niet in de war hoeven te zitten ooit door te hoog water natte voeten te krijgen. Beide gegevens vinden ze wel trouw elke dag in de' Leidse Courant, vlak onder het weerbericht. Bent u njet alleen een fervent zonaanbidder, maar ook nog een zeehengelaar, dan moet u helemaal niet aarzelen d* bon hieronder in te vullën. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres; Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. B Indien daartoe aanleiding bestaat kan een versoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1