Verzekeringen in actie tegen diefstal auto's Bon: Rel tussen KRO en politie Amsterdam Zomer vakantie 'S<) 2 3 13 15 21 22 23 Veelzijdig Staatsgreep eist honderden doden Hirohito krijgt 's werelds drukst bezochte begrafenis Zaterdag 4 februari 1989 80e jaargang no. 24338 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthofi Pers. Apothekeredi)k 34,2312 DD Leiden. Postbus 11.2300 AA. tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (inclj6% BTW) per maand f.24.24 (aut. betaling), kwartaal f. 72.34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vnjdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% ËTv/j I 0,67 per mm., lamilieberichten 0,60 per mm. Telelax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Bui)teweg. Eerst plaatselijk mist. Veel be wolking en vooral in de avond af en toe regen. Middagtempe- ratuur ongeveer 4 graden. Zuidwestenwind, matig, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig, in het Waddengebied toenemend tot hard. Zon op: 08.13; onder: 17.35. Scheveningen hoog water: 2,26 en 14.35; onder: 10.16 en 22.45 Vandaag verschijnt deze krant met extra pagina's over In één maand 7000 aids- patiënten erbij GENEVE In de hele wereld zijn in de maand januari 7000 nieuwe aids-gevallen geregistreerd, waarmee het to taal aantal patiënten officieel is opgelopen tot bijna 140.000. De meeste nieuwe slachtoffers vielen in Europa en Amerika. De Verenigde Staten alleen al maakten mel ding van 4000 nieuwe patiënten. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) schat dat het werkelijke aantal pa tiënten eind vorig jaar rond de 400.000 lag, omdat de ziek te zeer veel voorkomt in centraal Afrika, waar de regis tratie nog in de kinderschoenen staat. In het zuiden van de Sovjetunie blijken in een ziekenhuis 27 kinderen besmet te zijn met het aids-virus doordat verpleegsters injectienaalden gebruikten die niet waren gesteriliseerd. Vijf kinderen hebben het virus ook op hun moeder overgedragen. Inmiddels is men begonnen de 12.000 inwoners van de streek rond het stadje te onder zoeken op het virus. De directeur van het ziekenhuis is ontslagen. Haai verscheurt duiker voor Italiaanse kust PIOMBINO Een haai heeft voor de Italiaanse kust bij Piombino in Toscane een 46-jarige duiker gedood. De man, die op enkele honderden meters voor de kust een telefoonkabel inspecteerde, werd voor de ogen van zijn zoon in stuk ken gescheurd. Gianluca Costanzo, de 18-jarige zoon van het slachtoffer, die sa men met een vriend in een bootje zat op de onheilsplek, beschreef wat er gebeur de. „Een meer dan zes meter lange witte haai maakte eerst twee keer een omtrek kende beweging rond mijn vader en trok hem vervolgens onder water. Het was verschrikkelijk. Ik zag hoe de haai mijn vader in de bek had. Na korte tijd kleur den de golven rood". Deskundigen zijn het er niet over eens of het werkelijk een witte haai was. Voor 24 min visfraude in Urk en Harlingen DEN HAAG Op de gemeentelijke visafslag van Urk is vorig jaar voor 20 miljoen gulden illegale vis geveild. Op de visafslag in Harlingen werd voor vier miljoen aan illegale vangsten ver handeld, aldus cijfers van de Algemene Inspectiedienst (AID). Naar schatting van de AID neemt de fraude ten opzichte van voorgaande jaren af. Wel worden er steeds ingewikkelder schijnconstructies toegepast om de vangstbeperkingen te ontdui ken. Bij het naar de afslag brengen van de illegale vangsten wordt gewerkt met BV's die als stroman dienen. Daardoor voorkomen vissers dat de vangsten van hun persoonlijke contingenten wor den afgeschreven. Op de afslag van Urk opereert met dit doel de Allerhande BV. Deze zorgt ervoor dat nauwelijks te achterhalen valt welke vissers er achter schuil gaan. Vorig jaar oktober zijn op de afslagen in Urk, Harlingen en Scheveningen en in diverse woningen invallen gedaan. Het ge rechtelijk vooronderzoek naar fraude in Scheveningen loopt nog. Kat op de koop toe Belangstellenden voor een huis in het Engelse Market Drayton maken geen enkele kans als zij geen kattenliefhebbers zijn. Eigenaresse Valerie Glanfield wil de verkoopakte alleen tekenen als haar kat Figaro bij de transactie wordt betrokken. Zij denkt er niet over Figaro te scheiden van de tuin. Kat en huis kosten zo'n 500.000 gulden. foto: ap Feest in de hoofdstad van Paraguay, waar deze mensen opge lucht reageerden op het vertrek van dictator Stroessner. foto: anp ASUNCION Bij de hef tige gevechten die zich gisteren in Asuncion heb ben voorgedaan en die uitliepen op de staatsgreep door generaal Andres Ro driguez zijn tussen 200 en 250 mensen om het leven gekomen. Ex-president Alfredo Stroessner, die 34 i'aar onafgebroken staats- ïoofd van Paraguay ge weest is, is inmiddels naar Chili vertrokken. Generaal Rodriguez heeft een nieuwe regering benoemd. De leden ervan zijn allen lid van de regerende Colorado-partij. Ex-partijleider Juan Ramos Chaves (87) krijgt de strategi sche positie van minister zon der portefeuille. In de nieuwe regering zitten zes burgers en twee militairen. Er bestaat nog een vacature voor de departe menten van gezondheidszorg en defensie. Duizenden Paraguayanen kwamen na afloop van de strijd de straat op om de afzet ting van dictator Stroessner te vieren. Zelfs leden van de ri valiserende Colorado- en Libe rale partijen, die elkaar sinds hun oprichting meer dan een In een eerste reactie wees Charles Redman, woordvoer der van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse za ken erop dat Rodriguez zegt Paraguay te willen democrati seren en de mensenrechten te zullen eerbiedigen. „Wij zou den elke daadwerkelijke stap in de riehting van een meer democratische regering in dat lartd verwelkomen," zei Red- Zeker 30 functionarissen zijn door de nieuwe machthebbers aangehouden en gevangen ge zet op een marinebasis nabij de stad Presidente Stroessner aan de grens met Brazilië. Onder hen zouden zich Stroessners privé-secretaris Mario Abdo Benitez en de tweede vice-pre sident van de regerende Colo- radopartij bevinden. DEN HAAG De ver zekeringen hebben maatregelen aangekon digd om de diefstal van auto's en vooral de dief stal uit auto's terug te dringen. Op verzoek van de verzekeraars heeft TNO een lijst van be trouwbare alarmsyste men opgesteld. De diefstal van auto's en vooral de diefstal uit auto's blijven onverminderd toene men. In 1988 zijn bijna 26.000 personenauto's gesto len en is 190.000 keer een auto opengebroken. In tien jaar tijd is de diefstal van au to's met 119 procent geste gen. De diefstal uit auto's is in deze periode met ruim vijfhonderd procent toege nomen, aldus de Nederland se Vereniging van Automo bielassuradeuren. De diefstal van en uit auto's heeft de verzekeraars in 1987 tussen de 150 en de 160 miljoen gulden aan schade- uitkeringen gekost. In de hoop deze vorm van crimi naliteit enigszins te kunnen beteugelen heeft TNO op initiatief van de verzeke raars een lijst samengesteld van alarmsystemen die aan bepaalde eisen voldoen en met certificaten mogen wor den verkocht. Volgens een woordvoerder van de verze keringen zijn er heel wat onbetrouwbare alarmsyste men in omloop. TNO heeft inmiddels acht tien niet-merkgebonden alarmsystemen voor auto's goedgekeurd. Twee autofa brikanten, Mercedes en BMW, verkopen eigen syste men die alleen bruikbaar zijn in deze beide merken. Miljoen schade bij brand Sijthoff Pers RIJSWIJK Een kleine maar hevige brand heeft gis termiddag in de drukkerij van Sijthoff Pers een flinke chaos aangericht. De schade wordt door de Rijswijkse brandweer geschat op een miljoen gulden. De brandweer kwam om half vijf in actie na een alarm van de automatischebrandmelder bij de uitgeverij. Bij aankomst bleek de brand door een auto matische sprinkler te zijn ge blust. De brand was ontstaan door slijpwerkzaamheden bij de afzuiginstallatie waarbij een filter van drie vierkante meter vlam vatte. De sprinkler blus te de brand in korte tijd, maar zorgde wel voor aanzienlijke waterschade. Het water liep van de derde verdieping tot op de begane grond. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Ringendans Je houdt het niet voor mogelijk, maar deze Indiaan slaagt er in om met deze uitrusting een dans uit te voeren. Daarin symboliseren de ringen het leven, in dit geval het schildpad, de slang, de adelaar en de bloem. De dans maakt onderdeel uit van een voorstelling van het Indian Dans Theatre, dat veel voorstelling geeft voor schoolkinderen. Volgens kenners zijn ze om door een ringetje te halen. foto: ap TOKYO De begrafenis van de Japanse keizer Hi rohito zal op 24 februari door hoogwaardigheidsbe kleders uit 133 landen zal worden bijgewoond. On der hen zijn 54 staatshoof den. Daarmee krijgt Hiro hito de drukst bezochte begrafenis uit de geschie denis. Die eer kwam tot nu toe de Joegoslavische leider Tito toe, wiens be grafenis in 1980 werd bij gewoond door vertegen woordigers uit 119 landen. In een tempel in de buurt van de begraafplaats ontplofte gis teren een bom. De explosie be schadigde de tempel en een aangrenzend theehuis, maar niemand raakte gewond. De politie vermoedt op grond van resten van de bom dat de aan slag is gepleegd door een link se groepering uit protest tegen het keizerlijk systeem. Er is een politiemacht van 15.000 agenten op de been om te voorkomen dat er aanslagen worden gepleegd tijdens de be grafenis, maar tempels waren tot nu toe geen prioriteit van de beveiliging. De politie wordt op 24 februari uitge breid tot 32.000 agenten. Ter gelegenheid van de begra fenis zal aan zo'n 30.000 kleine criminelen en wetsovertreders gratie worden verleend. Daar naast worden nog eens beper kingen van de burgerrechten van zo'n 11 miljoen anderen als gevolg van vroeger begane overtredingen en misdrijven opgeheven. Spookachtig Milaan is volledig in de ban van de luchtvervuiling. Sommige agenten regelen het verkeer met een gasmasker op, maar deze twee hielden het op een stofmasker. Met hun witte helmen daarboven leken het meer spookfiguren in een ook al spookachtige stad. BRANDPUNT GEEFT GEBRUIK STAND-IN TOE AMSTERDAM/HILVER SUM De KRO is uiterst verbolgen over de wijze waarop de Amsterdamse politie het werk van haar Brandpunt-redactie in een kwaad daglicht heeft ge steld. De leiding van de omroep vindt dat de poli tie bij een persconferentie gisteren een foutief ver band heeft gelegd tussen een vorige week uitgezon den reportage over handel in mensenhoofden en een drie weken eerder ver toond verslag over een la boratorium waar Extacy- peppillen worden ge maakt. Beide reportages zouden door gestoken kaart zijn, zo sugge reerde politiewoordvoerder Klaas Wilting volgens de KRO. Verslaggever Willibrord Frequin en eindredacteur Ton Verlind waren er echter vol gens de omroepleiding van overtuigd dat het getoonde la boratorium de echte aanmaak- plaats van de peppillen was. Het lab was in geen geval spe ciaal ingericht om de reporta ge echter te laten lijken, zo zegt de KRO in een gister avond verspreide verklaring. Politiewoordvoerder Wilting gaf eerder op de dag te ken nen dat hij de indruk had dat de 45-jarige man die de politie in verband met de hoofden- zaak had verhoord de waar heid sprak toen hij over het nep-lab vertelde. De man had voor een bepaald bedrag een kamer als zodanig ingericht, zo had hij tijdens een verhoor ge zegd. Eindredacteur Ton Verlind gaf gisteren in een uitzending van het NOS-journaal toe dat de doör hem in de reportage getoonde maker van de Exta- cy-pillen in feite een stand-in was. „De fabrikant zelf wilde de be niet grijpelijke redenen. We heb ben naar zijn verhaal geluis terd en dat is vervolgens in de reportage door een stand-in verteld. Dat is niet gebruike lijk in de journalistiek. Er is ook niks op tegen, als je maar aan één voorwaarde voldoet: je moet er even bij zeggen dat het betreffende onderdeel in scene is gezet. Dat is vergeten; de betrokken verslaggever is daarvoor op z'n vingers ge tikt", aldus Verlind. Volgens de KRO zijn de Brandpunt-medewerkers don derdag op het hoofdbureau vijf uur lang aan een „zinloos ver hoor" onderworpen. Tijdens dat verhoor liet de politie we ten dat de publiciteit voor Brandpunt positief zou uitval len als de redacteuren de naam van hun informant zou den noemen; zij zijn daar evenwel niet op ingegaan. Britse PTT LONDEN De Britse PTT de kletslijn kost een abonnee sluit alle 06-lijnen af iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiim sluit maandag alles 06-lijnen af. Volgens de directie gebeurt piekuren dat „in het algemeen belang". Op de praat-lijnen is veel kri tiek omdat ze verslavend zou den zijn voor met name jonge ren. Een minuut babbelen via f'n 1,30 per ongeveer 90 cent op andere tijden. Ouders met aan 06-lijnen ver slaafde kinderen krijgen soms rekeningen van enkele tien duizenden guldens. k'S Opnieuw onderzoek Vaticaan naar werk Schillebeeckx WVC wijzigt verdeling geld bejaardenoorden Kasteel opgegraven aan Zijloever in Leiden Carnavalsprinsen heersen weer XTTPÏÏ Hollands carnavalsvirus moet nog wat doorbroeien Washington overspoeld door golf van geweld Straks heeft iedereen een Drupsteen op zak geestelijk leven opinie/weer. binnenland buitenland economie sport leiden omgeving kunst raoio en televisie finale 2 „Ik sla toch nog wel eens wat pagina's in de krant zo maar om. Die interesseren me niets". Woorden van een toch wel trouwe lezeres, deze week, op een bijeenkomst waar de krant en de journalistiek aan de orde kwamen. Ze zei dat ze alleen de dingen las, die haar interesseerden. Juist! Dat is nu de kracht van de krant. In één hand en op hetzelfde ogenblik heb je alles bij elkaar. Je haalt de hele wereld in huis. En daar is voor elk wat wils bij. Als de radio iets uitzendt wat je niet interesseert, moet je maar wachten tot ze over iets anders be ginnen. Met de tv is het idem dito. Alleen de krant is zo gezien een echt veelzijdig nieuwsmedium, vooral als het om de Leidse Courant gaat. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. /V ff Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement w or den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1