üMm (Bowuvnt f Eenvoudiger aanvraag verblij fsvergunning 2 3 5 i 9 13 15 20 Voorspelling Syrië en Libië achter aanslag op Boeing MM. 11 Schoolplicht voor langdurig werklozen 44e jaargang r 13369 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0.67 per mm., familiebenchten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. In de nacht en ochtend enige mist. Overdag wolkenvelden en droog. Minimumtempera tuur ongeveer min 1. Middag- temperatuur rond 5. Matige zuidwestenwind, langs de kust af en toe krachtig. Zon op: 08.17; onder: 17.32. Schevenin- gen hoog water: 0.36 en 12.55; laag: 8.10 en 20.54. Wijn duurder DEN HAAG - De wijn wordt dit jaar duurder, zo verwachten de Nederlandse wijnimporteurs. De wijnlanden hebben aanmerkelijk minder geoogst dan in 1987 en dit uit zich in sterke prijsstijgin gen in de produktielanden. Het btw- voordeel waarop de consument rekende, wordt hierdoor geheel tenietgedaan. De kwaliteit van de wijnoogst 1988 is overi gens goed tot uitstekend, aldus secreta ris mr. R. Wallast Groenewoud van de Centrale Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (CVNW). Na uitputting van de bestaande voorraad in de win kels zal de consument rekening moeten houden met prijsstijgingen die schom melen tussen de 5 procent en 30 pro cent, aldus Wallast. Pagina 6: Wijnlanden oogsten minder Dolfijnen dood door algenplaag WASHINGTON Bijna de helft van de dol fijnen aan de Amerikaanse oostkust is gestor ven na het eten van door rode algen vergif tigde vis. De algen kleuren rood door een na tuurlijk gif en infecteren haring en makreel, die op hun beurt door de dolfijnen worden gegeten. De wetenschappers spreken van een zeldzaam sterke „rode golf". De rode algen komen doorgaans alleen voor in de Golf van Mexico en hebben een korte levensduur. In 1987 echter bleef zo'n „rode golf" maanden lang voor de Amerikaanse oostkust drijven. Volgens onderzoeksleider Geraci was dolfij- nensterfte op zo'n grote schaal nog nooit eerder voorgekomen. Hij schatte het aantal dode dieren op minstens 750, maar zei dat het er ook duizenden konden zijn. Big en bul Een buldog is misschien niet de mooiste hond, maar wel een van de liefste. Dit één maand oude biggetje in Flo rida weet dat nu al en durft daarom onver schrokken de eetbak van zijn wat filosofisch ingestelde huisgenoot leeg te eten. FOTO: AP Effatha zet onhandelbare dove jongen op straat ZOETERMEER Het doveninstituut Effatha in Zoetermeer heeft gisteren een 14-jarige dove, zeer moeilijk opvoedbare jon gen op straat gezet. Het instituut is niet toegerust om de ernstige gedragsproblemen van de pupil te hanteren. Directeur K. Koe nen van Effatha pleit voor een aparte opvang van doven met ernstige gedragsproblemen. De doveninstituten in ons land tel len 1.400 pupillen tussen de nul en twintig jaar, van wie „een handjevol" ernstige gedragsproblemen vertoont. De instituten kunnen die in hun huidige opzet niet aan. Volgens Koenen lijdt het onderwijs eronder, voelen medeleerlingen zich onveilig en dreigen hun ouders de kinderen elders onder te brengen. Koe nen: „Soms worden er grenzen overschreden. Met een aantal ge vallen kun je gewoon niet verder". De directeur vindt dat de betreffende jongeren thuishoren in het circuit van moeilijk op voedbare kinderen maar dat is weer niet ingesteld op doven. Pagina 13: Geen plaats voor moeilijk opvoedbare kinderen bij doveninstituten. AMERIKAANS TV-STATION: WASHINGTON Syrië en Libië zijn verantwoor delijk voor de aanslag op de Boeing-747 van Pan Am, die op 21 decem ber neerstortte op het Schotse Lockerbie. Dat heeft de Amerikaanse te levisiezender CBS gemeld. Volgens CBS was de aanslag bedoeld als wraak voor het Amerikaanse bombardement op Libië in 1986, maar ook als reactie op de beslissing van de VS een dialoog aan te gaan met de Palestijnse Bevrijdings organisatie (PLO). De belang rijkste organisator van de aan slag waarbij 270 mensen de dood vonden is volgens CBS Ahmad Jibril, het hoofd van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina-Alge- meen Commando en ex-offi cier in het Syrische leger. Dit front is mordicus tégen elke De Palestijnse terroristenleider Jibril, die het brein zou zijn achter de aanslag op de PanAm-Boeing. FOTO: ANP oplossing van het Israelisch- Arabische conflict langs de weg van onderhandelingen. Jibril verblijft in Syrië, maar bij de voorbereiding van deze operatie handelde hij, nog steeds volgens CBS, namens de Libische leider Gaddafi. Ver der zou hij steun hebben ge had van de Syrische geheime diensten. De organisatie van Jibril, die forse financiële steun van Li bië krijgt en op Syrische logis tieke steun kan rekenen, be schikt over een beperkt aantal guerrillastrijders. Maar vol gens terrorisme-experts is de beweging een van de weinige die de technische kennis in huis heeft voor een gecompli ceerde aanslag als die op de PanAm-Boeing. Files verwacht bij uittocht krokusvakantie DEN HAAG/DRIEBERGEN Dit weekeinde zullen vooral de snelwegen in Belgié, Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland het toneel van veel files en vertragingen zijn. Ook in die landen begint het komend weekeind de voorjaarsvakantie. In eigen land worden voor het verkeer geen problemen verwacht, aldus de ANWB en de Politieverkeerscentrale. Pagina 7: Geen sneeuw in Oostenrijk? Dat is een grote leu gen Inzittenden van Dakota al per abuis begraven DEN HAAG De Oor logsgravenstichting is in grote verlegenheid ge bracht door het bericht dat vorige week in Au stralië de lichamen zijn gevonden van dertien Ne derlandse inzittenden van een in 1944 neergestortte luchtmacht-Dakota. Zeven van de dertien slacht offers, allen jachtvliegers van het op voormalig Nieuw- Guinea gestationeerde 120e squadron, waren door de Oorlogsgravenstichting per abuis al „begraven" op het ereveld van het kerkhof Menteng Pulo in Jakarta. In 1974 troffen medewerkers van de stichting op Nieuw- Guinea een herdenkings plaat aan waarop de namen van zeven piloten stonden vermeld. Ten onrechte con cludeerde men dat hun li chamen onder die plaat moesten liggen, en men bracht „aarde en ander ma teriaal" over naar de ere-be- graafplaats in Jakarta, waar zeven graven werden aange legd, voorzien van een kruis met daarop de naam van de omgekomen vliegers. Nabe staanden hebben de graven de afgelopen jaren meer dan eens bezocht. De Oorlogsgravenstichting noemt de gang van zaken „hoogst vervelend" en heeft zijn excuses aan de nabe staanden aangeboden. „De begrafenis heeft in 1974 in alle overtuiging plaatsgevon den, maar dit had natuurlijk niet mogen gebeuren", aldus een woordvoerder van de ^stichting. ADVERTENTIE AMSTERDAM DEN HAAG De pro cedures die vreemdelin gen moeten doorlopen bij de aanvraag van een verblijfsvergunning zul len worden vereenvou digd. Hemel stellen dit voor in het ontwerp voor een nieu we Vreemdelingenwet, die de verouderde Vreemdelin genwet uit 1965 moet ver vangen. De Tweede Kamer heeft al acht jaar geleden aangedrongen op een nieu we wet. De beslissing over de vraag of een vreemdeling een verblijfsvergunning krijgt komt volgens de wet in eerste instantie te liggen bij de minister van justitie. Is die beslissing af wijzend, dan kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend. Binnen vijf we ken moet de minister dan bekend maken of hij zijn besluit herziet. Is dat niet het geval, dan kan een vreemdeling beroep aante kenen bij een der nieuw in te stellen 'vreemdelingen kamers', die zullen worden ondergebracht bij de arron dissementsrechtbanken van 's-Gravenhage, Zwolle, Haarlem en Den Bosch. Als de vreemdelingenkamer een verblijfsvergunning ook afwijst, staat voor de vreemdeling tenslotte nog de mogelijkheid open om bij de Raad van State in beroep te gaan. Hij mag die be roepszaak echter niet af wachten maar moet onmid dellijk het land verlaten. In de wet worden drie soorten verblijfsver gunningen onderscheiden: verblijf van korte duur (tot drie maanden), verblijf voor bepaalde tijd (hooguit drie jaar) en verblijf voor onbe paalde tijd. Vreemdelingen die als ongewenst de grens worden overgezet, kunnen na vijf jaar een verzoek in dienen tot intrekking van de ongewenstverklaring. Na tien jaar vervalt een onge wenstverklaring automa tisch. Gouden dag voor Van Basten Zeven maanden na het behalen van de Europese voetbaltitel stond Oranje gisteravond opnieuw in het zonnetje. Bij de jaar lijkse uitreiking van de voetbaltrofeeën, stond het AO Milan-trio Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard in Monte-Carlo centraal. Van Basten kreeg onder meer voor zijn prestaties tijdens het EK'88 de gou den bal overhandigd. Het kleinood in zilver was voor Gullit en bij Rijkaard komt de bronzen bal op de schoorsteen. Van Basten werd tevens onderscheiden met de gouden schoen als top scorer van het EK-toer- nooi. Als laatste kwam gisteravond PSV aan de beurt voor een huldiging. De Eindhovense club, die duizend kilometer noor delijker kansloos ten on der ging tegen KV Me- chelen in het duel om de Super Cup, kreeg als Eu ropa's beste het gouden klaverblad uitgereikt. FOTO: AP 22 PAGINA'S Vraag naar zin van leven weer in trek SDU-directeur Peters zwaar teleurgesteld in KEP „Maar wie controleert nu eigenlijk de Rekenkamer?" Genadeloze les voor naïef PSV Leidse professor Kamphuisen proefkonijn poolexpeditie Verkeerstuin Katwijks Zeehospitium onder handen genomen Mooie primeurs op informatieve Auto-Rai Jozef van den Berg roepende in de woestijn in nieuwe productie GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLANO BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIOEN OMGEVING AUTORAI KUNST RADIO EN TELEVISIE Extreme kou overvalt Verenigde Staten NEW YORK In het noorden van de Vere nigde Staten heeft zich in korte tijd een drama tische temperatuurdaling voorgedaan. Van on gewoon warm voor de tijd van het jaar werd het plotseling extreem koud, onder invloed van de koude ijslucht die vanuit Alaska zuidwaarts trok. In sommige steden in het noorden daalde de temperatuur binnen 24 uur tijd met maar liefst 44 graden. In één stad werd binnen een minuut een daling van 13 graden gemeten. De ijzige koude ging vergezeld van sneeuwstormen en kwam voor de meeste inwoners van het noorden en middenwesten van de VS als een volkomen en uiterst onaangename verrassing. In Valentine, Nebraska, was het eerst met 21 graden nog ongewoon warm voor de tijd van het jaar. Binnen tien uur was de temperatuur gekelderd naar 17 graden onder nul. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll KTS Voorhout ontruimd na bommelding VOORHOUT De Voor- houtse Katholieke Techni sche School (KTS) is gis termiddag ontruimd na een bommelding. De mel ding kwam om kwart voor drie telefonisch bin nen. De schoolleiding nam onmiddellijk contact op met de politie waarna besloten werd de school te ontruimen en de lokalen langs te gaan. De ruim 400 aanwezige leer lingen werd gevraagd zonder jas en tas naar buiten te gaan. De politie heeft vervolgens de school doorzocht evenals de ruimte rond de school. Er is geen bom gevonden. Adjunct directeur J. van der Zijden: „De leerlingen stonden onder tussen zonder jas buiten de school. De formele procedure vereist dat je zelf of met een team ook nog eens de school inspecteert. Dat kost minstens een uur. We hebben besloten de kinderen naar huis te stu ren. Er zijn groepjes gevormd die de kinderen begeleidden bij het halen van hun jas. Hun tassen zijn blijven liggen. Om kwart over vier waren alle kinderen naar huis". Volgens Van der Zijden gaat het hier ongetwijfeld om een misplaatste grap. „Het pro bleem is dat je dat pas weet als je zekerheid hebt over de af wezigheid van een bom. Je kunt de kinderen, die je onder je hoede hebt, nooit aan gevaar blootstellen. We hebben wel nauw contact met de politie om te kijken of we dergelijke dingen kunnen voorkomen". De politie in Voorhout beves tigde vanochtend dat men er van uit gaat dat het om een misplaatste grap gaat. CDA-VOORZITTER VAN VELZEN: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het CDA zal in zijn nieuwe verkie zingsprogramma dwang maatregelen niet schuwen om langdurig werklozen tot 35 jaar aan een baan te helpen. Werklozen die weigeren een baan te ac cepteren of geen vakop leiding willen volgen kunnen rekenen op een korting van hun uitke ring, zo heeft CDA-partij- voorzitter Wim van Vel- zen aangekondigd. In een interview met het dagblad Trouw zegt Van Velzen dat de dwangmaatre gelen voor langdurig werklo zen „absoluut" in het nieuwe verkiezingsprogramma wor den opgenomen. Tegenover jjechten (op een uitkering) moeten ook plichten staan, zo betoogt de partijvoorzitter. „Ik denk aan een beperking van de sociale uitkeringen aan langdurig werklozen die weigeren zich te laten om scholen". De CDA-voorzitter, die door de jongerenorganisatie CDJA onlangs in een artikel gety peerd werd als een koele technocratische bestuurder, windt zich bijzonder op over de onmacht van de gemeente Amsterdam om straatbendes van jongeren aan te pakken. „Wat wordt er nu aan ge daan? Niets toch! Ze worden opgepakt, een nachtje opge sloten en vervolgens banje ren ze weer langs de straat". Volgens Van Velzen komt ook het jeugdwerkgarantie plan van minister De Koning veel te langzaam van de grond. Daarom zou het nieu we kabinet in 1990 meteen pijkers met koppen moeten spijl s^-xa. Unicef: Spoedhulp Sudanese kinderen GENÈVE Het Kinderfonds van de Verenigde Naties, Uni cef, heeft een dringende op roep gedaan om hulp te bieden aan de kinderen van de hon derdduizenden vluchtelingen in Sudan. Volgens Unicef is op korte termijn een bedrag van 23 miljoen gulden nodig voor de- verstrekking van medicij nen, voedsel en drinkwater aan de ontheemde gezinnen in het zuiden van het land en in de regio-Khartoum. Al ander half jaar is de toestand in het zuiden kritiek als gevolg van langdurige droogte en de ver scherpte burgeroorlog tussen de regering en de verzetsbe weging SPLA. In het noorden van het land ondervinden de Sudanezen nog steeds de ge volgen van de recente over stromingen. ANWB pleit voor opheffen tol DEN HAAG Het tolgeld dat op veel bruggen, sluizen en vaarwegen wordt geheven, moet verdwiinèn. De recrea tievaart wordt er in belangrij ke mate door afgeremd, aldus de ANWB in een gisteren ver schenen rapport. In de aanbe velingen schrijft de ANWB dat door andere bedieningsvor- men van bruggen en sluizen veel geld kan worden be- De Enkhuizer Almanak moet met een glimlach ge lezen worden. Dat staat al te lezen op het gezicht van het boertje van buuten, dat - met een molen op de achtergrond - op de omslag van het boekje prijkt, terwijl hij erin slaagt tegelijkertijd er een blik in te werpen. Wat voor weer er voor februari in wordt voorspeld melden wij u maar liever niet, omwille van de auteursrechten. Veel zin heeft het trouwens ook niet, want de voorspellingen voor ja nuari zijn in het geheel niet uitgekomen. En of onze verwachting, dat u veertien dagen de Leidse Courant op proef neemt, wél uitkomt, dat is iets waar u, in tegenstelling tot bij het weer, tenslotte zelf altijd nog de hand in hebt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N B Indien daanoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1