©omont Verdriet en berusting na vrijlating Twee van Breda Bon: Gehaast politiek overleg om bloedbad Kabul te voorkomen 2 3 9 11 13 15 19 C I nnd Ie 21 Zestig jaar Kinderen massaal met aids besmet VANDAAG Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Zaterdag 28 januari 1989 jaargang no. 24332 Losse nummers f. 1,10 Eerst perioden met zon. In de loop van de dag meer bewol king. Middagtemperatuur rond 8 graden. Matige en aan de kust af en toe krachtige zuid westenwind. Morgen zon op: 8.24 uur; onder: 17.22 uur. Schev. hoogw.: 7.30 en 19.56 uur. Laag: 2.45 en 15.10 uur. rijwel zeker acties in eroepsgoederenvervoer 'RECHT - De vervoersbonden van FNV en V raadplegen morgen hun leden, waarna naar irwachting reeds morgenavond acties beginnen:' xkonderbrekingen van acht tot 48 uur bij bedrij- n, pleisterplaatsen en industrieterreinen. De .rkgevers in het beroepsgoederenvervoer heb- m gistermiddag het ultimatum laten verlopen om t middaguur met betere voorstellen voor de cao te komen. In een brief aan beide bon- in stelt voorzitter H. Bergmans van de Federatie egvervoer niet bereid zijn in te gaan op de loon- 5 en invoering van nieuwe arbeidssystemen. erkgeversvoorzitter Bergmans stelt in de brief eens dat de loonruimte van 4 tot 5 procent die bonden opeisen voor verbetering van de ar- lidsvoorwaarden, funest is voor de bedrijfstak. Russen gered van ijsschots Üg MOSKOU Russische pool- vorsers die nabij Groenland op een ijsschots in de proble- /aren geraakt, zijn vei- Moermansk aangeko- De met kernenergie aangedreven ijsbreker Ros- siya pikte de wetenschappers op. Die zaten al bijna tien maanden in het onderzoeks- station „Noordpool 28", toen door een warme waterstroom het ijs waarop hun kamp was gebouwd losbrak van de pool kap, naar het zuiden afdreef en langzaam begon te smel ten. Politie onderzoekt handel in mensenhoofden AMSTERDAM - De Amsterdamse politie stelt een onderzoek in naar de handel in anato misch bewerkte mensenhoofden waarvan KRO Brandpunt gisteren op de televisie ver slag heeft gedaan. In de universitaire wereld en de acht anatomie-instituten in ons land is geschokt op de bevindingen gereageerd. De journalisten van Brandpunt kwamen vorige week een groep handelaren op het spoor die de hoofden te koop aanbood. Brandpunt kreeg in een Amsterdams motel vijf hoofden aangebo den die in prijs varieerden tussen de 750 en 1250 gulden. De hoofden zijn hoogstwaar schijnlijk afkomstig van mensen die hun li chaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld. Pagina 5: Geschokte reacties op handel in mensenhoofden. Henk Vonhoff opgestapt als voorzitter NOC NIEUWEGEIN Henk Vonhoff is gisteren met onmiddellijke in gang opgestapt als voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité. De commissaris van de Koningin in Groningen trad in mei 1985 in functie. Vonhoff maakte zijn be slissing bekend tijdens de bestuursvergadering va De achtergrond van het vertrek 1 kritiek op zijn functioneren en de moeilijkheden die zijn ont staan over het samengaan tussen de Nederlandse Sport Fede ratie en het NOC. Vonhoff maakt daarvan melding in zijn verklaring. In zijn ledenvergadering van 29 mei zou de ver kiezing van de voorzitter aan de orde zijn gekomen. Pagina 9: Meer kritiek dan lof voor Vonhoff Henk Vonhoff. FOTO: DIJKSTRA het NOC in Nieuwegein. de voorzitter ligt D 3 Franz Fischer (I) en Ferdinand aus der Fünten stapten gisteravond In de buurt van Venlo aan de Nederlands-Duitse grens uit een ziekenwagen over in particuliere wagens nadat de Duitse oor logsmisdadigers na 43 jaar gevangenschap uit de Koepel van Breda in vrijlating waren gesteld. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De vrijla ting gisternamiddag van de oorlogsmisdadigers Fischer en Aus der Fün ten, enkele uren nadat de Tweede Kamer had ingestemd met het rege ringsvoorstel tot gratie verlening, heeft in Ne derland vele uiteenlo pende reacties teweegge bracht, variërend van verdriet en woede tot be rusting of opluchting. Vrijwel onmiddellijk na het kamerdebat gisteren, zette minister Korthals Altes (Jus titie) zijn handtekening on der het al gereedliggende Koninklijk Besluit tot gratië- ring van de Twee van Breda. Ook tekende hij een besluit waarmee het tweetal tot on gewenste vreemdelingen werden verklaard. Franz Fischer (87) en Ferdi nand Hugo Aus der Fünten (79) verdwenen als dieven in de nacht. Begeleid door een escorte van zes motoragenten en een communicatiewagen van de rijkspolitie uit Drie bergen werden ze tegen half zes bij Venlo over de grens gezet en overgeleverd door familieleden. De aldaar aanwezige pers werd niet te woord gestaan. Het duo reed de Bondsrepubliek Duitsland met onbekende bestemming binnen. Naar wordt aangenomen, zijn De Twee ondergebracht op een rustig plek totdat de storm van publiciteit is gaan liggen. De regering in Bonn, de Duitse douane en de poli tie van Rijnland-Westfalen is er alles aan gelegen De Twee uit de publiciteit te houden om te voorkomen dat links danwel rechts enig politiek voordeel uit de affaire haalt. In elk geval heerste er gister avond rust in de plaatsen waar de familie van De Twee woont en waar zij naar wordt aangenomen hun levensa vond zullen doorbrengen. De Westduitse regering heeft gisteren gezegd dat De Twee zich in de Bondsrepubliek mogen vestigen en een Duits paspoort krijgen. Een even tueel verzoek om uitlevering van Israel zal dan ook geen zin hebben. „Zij zijn hier vrije mensen en heboen het recht het land binnen te ko men. Ik weet niet wat hun plannen zijn als ze hier een maal zijn", verklaarde rege ringswoordvoerder Ulrich Strempel. Dat was amper vijf uur nadat de Tweede Kamer besloot om „zich te ontdoen van twee armzalige restjes le ven", zoals minister van jus titie Korthals Altes het giste ren verwoordde. Pagina 3: Vertrokken als dieven in de nacht. Zwarte dag voor rechtsstaat. (NOS). iwaar materaal 'p0üdehfoor viaduct ïrtien geprefabriceerde |etonelementen zijn afgelopen jacht geplaatst op de twee pij- het viaduct over de latweg bij de Bijhorst Wassenaar. Groot materiaal loest daarvoor van stal wor- operetterrien gehaald. De kraan die de ton wegende betonele- lenten op de plaats tilde, leeft een maximaal hijsvermo- en van 400 ton en weegt zelf 00 ton. Hoofduitvoerder B. van het aannemers- ledrijf van Hattem en Blanke- iie fruitmajoort klaarde deze uitzonderlij- le klus met vijftien man. Gedu- ënde de gehele nachtelijke e weg ee,)Peratie werd het verkeer om" leleid via de Landscheidings- lieg en Zijdeweg. De bussen deur). ,an <je NZH mochten, wanneer |e Werkzaamheden dit toelie- dio West:en' wel langs de mammoet- litgaanstip raan hun weg richting Den Pop. HitHaag vervolgen. De directie bid-Holland van Rijkswater- taat verwacht dat over onge- eer twee maanden het weg- iwkMè.óaek op de betonelementen dag. Radiveer berijdbaar zal zijn en de 'linger via de nu als autobrug prógramrrebruikte fietsbrug kan wor- en opgebroken. Dan wordt 10k de huidige fietsbrug afge- iroken. met Fre I: 12.00 Hl ogramma Installatie haalt chadelijk gas jit koelkasten c ES! FOTO: JEROEN DE JONG )LDENZAAL - De Universiteit 'wente heeft een mobiele in- tallatie ontwikkeld die uit koel en en diepvriezers het koel- kan halen. Door het aftap van dit freongas wordt oorkomen dat het in de lucht lelandt en de ozonlaag aantast. )e apparatuur verwijdert uit de :oelkasten en diepvriezers iveneens de voor het milieu irl chadelijke olie. Pnderzocht zal worden of de onsument, de detailhandel, de ;ringloopwinkels, reinigings- liensten en schroothandelaren lelangstelling hebben voor het iroject, In Nederland wordt aarlijks een half miljoen koel- sten en diepvriezers gesloopt versnipperd terwijl het koel- ISLAMABAD Op ver schillende fronten is ge haast politiek overleg gaande om te voorkomen, dat de definitieve aftocht van de Russische troepen uit Afghanistan leidt tot een nieuwe ronde in de burgeroorlog in dat land en een bloedbad in de hoofdstad Kabul. De Russische minister van buitenlandse zaken, Sjevar- nadze, reist volgende week C.aar Pakistan, van waaruit het Afghaanse verzet groten deels opereert, voor bespre kingen met de Pakistaanse regering. Ook de VN zijn be zig met een nieuw diploma tiek offensief om een escala tie van de strijd te voorko men. VN-secretaris-generaal Perez de Cuellar is door pre sident Najib van Afghanistan uitgenodigd voor overleg, om op de valreep een vreedzame oplossing uit te werken. De speciale VN-afgezant voor Afghanistan, Cordovez, zal de komende dagen eveneens het uiterste doen om het Af ghaanse verzet en het pro- Moskou-bewind in Kabul na der tot elkaar te brengen. Op 15 fabruari zullen de laatste Russische troepen uit Afgha nistan zijn verdwenen. Ge vreesd wordt dat het verzet daarna de aanval zal openen op de hoofdstad Kabul. Pagina 7: Interim-regering lijkt enige kans Afghanis tan ADVERTENTIE Ook Tsjechen en Bulgaren gaan korten op defensie PRAAG Na de Sovjetunie, Polen, Hongarije en de DDR gaan nu ook Tsjechoslowakije en Bulgarije eigen ontwape ningsmaatregelen treffen. Al leen Roemenië, dat steeds geï soleerder komt te staan in het Oostblok, heeft nog geen troe penverminderingen aangekon digd. Tsjechoslowakije kondig de gisteren aan dat voor 1991 het defensiebudget met vijf tien procent zal worden gekort en dat de strijdkrachten met met 12.000 man worden inge krompen. Bulgarije treft soort gelijke maatregelen. Volgens westerse bronnen zijn de re cente voorstellen van de lan den van het Warschau Pact onderdeel van een groot scheepse propaganda-campag- MOSKOU Verpleeg sters in een kinderzieken huis in de Zuidrussische stad Elista hebben door besmette injectienaalden te gebruiken per ongeluk minstens 27 kinderen, van wie de meesten baby's, met de dodelijke ziekte aids besmet. Dat hebben kranten in de Sovjetunie gemeld. Het vakbondsdagblad „Trud" schreef over „misdadige na latigheid" in het kinderzie kenhuis. De massale besmet ting werd afgelopen novem ber ontdekt toen een kind en vrouwelijke bloeddonor aids bleken te hebben. De vrou wen hadden de ziekte ken nelijk opgelopen toen ze hun besmette kinderen borstvoe ding gaven, aldus Trud. Via wondjes aan de tepels moet de ziekte zijn overgebracht. Vadim Pokrovski, hoofd van het aids-laboratorium in het centrale onderzoeksinstituut voor besmettelijke ziekten in Moskou, zei te vrezen dat het aantal aids-gevallen dat kan worden teruggevoerd op het ziekenhuis in Elista wel eens twee of drie keer zo hoog zou kunnen liggen. Hij sprak van een gebeurtenis zonder pre cedent. Pokrovski's directeur op het instituut, zijn naamgenoot Valentin Pokrovski, gaf de schuld van de besmetting aan het ziekenhuispersoneel. „Ik geloof dat we eenvoudig kunnen zeggen dat het ver plegend personeel schuldig is; verpleegsters die waar schijnlijk niet-steriele injec tienaalden hebben gebruikt, of één injectiespuit hebben gebruikt en slechts de naal den hebben gewisseld, wat op hetzelfde neerkomt". Volgens het vakbondsblad heeft de betrokken zieken huisstaf elke hygiëne-regel overtreden. Het vakbonds blad haalde verder fel uit naar de medische stand: „In plaats van de ziekte te be strijden, houden de dokters in de Sovjetunie zich bezig met een ideologische strijd in hun pogingen het Westen de schuld te geven van de ver spreiding van aids". Het aan tal gevallen van de ziekte in de Sovjetunie is het laatste jaar dramatisch gestegen. (ADVERTENTIE) 28 PAGINA'S Hongaren vragen hulp voor Roemeense vluchtelingen Vertrokken als dieven in de nacht „Vertrek Vonhoff goede zaak voor de sport" Deeltijdarbeid is geen toverformule Bushokjes voor stadhuis doorn in het hoog Zuiverings installatie moet Rijpwetering van stank verlossen m Documentarist Joost Tholens graast de halve wereld af ■■muil. Gorilla's in de mist Rik de Saedeleer met pensioen ICO CM GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER.. BINNENLAND BUITENLAND LEIDEN OMGEVING KUNST RADIO EN TELEVISIE Ze is aan uitputting gestorven. De rubriek „Geïllu streerd Zondagsblad die vele jaren lang door Ton Pieters op diens geheel eigen wijze werd samenge steld, is ter ziele. Op redactioneel niveau, zo meldt hij vandaag, is gekozen voor een nieuwe zaterdagse rubriek met terugblikken op „De Leidsche Cou rant" van zestig jaar geleden. Voortaan dus ter ver heviging van de nostalgie: vergrijsd nieuws en nieuwtjes uit de wereld, stad en regio in het jaar 1929. Met heel wat herkenbaars voor de oudere le zers onder onze abonnees. (Proef)abonnees, die nu de Leidse Courant in huis halen, lopen de kans daar zo aan verknocht te raken, dat ze het nieuws van vandaag over zestig jaar weer lezen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1