xeicUe Qowuvnt &8 #fi Regering: Twee van Breda moeten worden vrijgelaten LAATSTE NIEUWS Bon: i jdelijk extraatje /oor alleenstaanden 7 9 13 Goed nieuws 10 11 12 w* Opnieuw aanhoudingen in Toetanchamon-zaak 2.99 5.89 fitte bruidsjurk houdt gezagvoerder uit slaap Argentijns leger vecht nog om bezette kazerne Onze Chinese chef is terug van weggeweest. Aandeel DSM gaat 108 gulden kosten lGINA Dinsdag 24 januari 1989 80e jaargang no. 24328 aar mi ft zij al jd voo Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vri|dag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14 00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) I 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER In de nacht en ochtend mist of laaghangende bewolking.'s- Middags af en toe zon. Mini mumtemperatuur van 3 gra den aan zee tot min 2 in het binnenland. Middagtempera- tuur 4 graden. Matige zuidelij ke wind. Zon op: 08.30; onder: 17.15. Scheveningen hoog wa ter: 5.19 en 17.26; laag: 1.00 en 13.16. en wei iald. Na met 1. 100 vri ir was te versl van 2. ïtvoerders sturen 3 entiteitskaart Vanden Boeynants n •de ricl ijn sto jyvenh van he (Van onze correspondent) 'SSEL Het Belgische dagblad Le Soir vanmorgen per post de identiteitskaart angen van de sinds anderhalve week ver- len ex-premier van België, Paul Vanden mants. De Revolutionaire Socialistische ide, de groep die van het begin af de ont- ng heeft opgeëist, heeft hiermee bewezen zij VdB werkelijk in handen heeft. De 5 stuurde de identiteitskaart, en een moge- joor VdB geschreven brief, min of meer op oek van de Belgische Justitie naar Le Soir. echter geen bewijs dat VdB nog leeft. Zo de familie als de politie en Justitie hebben ge week een dringend beroep gedaan op de herders ook daarvoor het bewijs te leveren. DEN HAAG De Haagse politie heeft vanochtend twee man nen aangehouden, die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij de verschillende aanslagen op het Sijthoff-con- cern in december. In IJsselstein werd een 22-jarige man van zijn bed gelicht. Hij wordt onder meer verdacht van brand stichting bij de stadsvestiging van Sijthoff Pers aan het Spui en van het ingooien van ruiten bij Sijthoff-directieleden. In Den Haag werd vanochtend een 24-jarige ex-werknemer van Toe- tanchamon opgepakt. Hij wordt verdacht van het gooien van een bom tijdens de voetbalwedstrijd RBC-FC-Den Haag. De politie verwacht nog meer aanhoudingen. Het vermeende „brein" achter de aanslagen, de 42-jarige E. Hoos, heeft inmiddels toestemming gegeven voor een psychia trisch onderzoek. Hij wordt binnenkort overgebracht naar het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie in Utrecht. Momenteel verblijft Hoos in het penitentiair zieken huis van de Scheveningse strafgevangenis. Hij lijdt aan suiker ziekte en heeft last van hartklachten. Belastingonderzoek bij FC Groningen 00*$ GRONINGEN Voetbalclub FC Gro ningen wordt ervan verdacht de fiscus voor enige tonnen te hebben opgelicht. Medewerkers van de Fiscale Inlichtin gen- en Opsporings Dienst hebben gister morgen op vijf verschillende plaatsen, zo wel bij bestuurders thuis als bij FC Gro ningen, de administratie in beslaggeno men. Volgens officier van justitie mr. M.H. Geerds bestaat er een gerede verdenking dat de club sinds 1984 een foute aangifte heeft gedaan van de loonbelasting. Het onderzoek zal volgens hem enige maan- den in beslag nemen. FC Groningen penze <je vries heeft wel eens eerder onjuist aangifte ge daan en kreeg toen een naheffing. Volgens voorzitter Renze de Vries heeft FC Groningen zich steeds aan de regels gehouden. „Ik verwacht dan ook dat de FIOD wel tot de conclusie zal ko men dat alles correct is". Pag 7: Vele tonnen zoek bij FC Groningen. Twee doden onder toeschouwers bij rally Monte Carlo MONTE CARLO Twee doden en vijf gewonden, van wie één ernstig. Dat was de trieste balans van de tweede dag van de 57e rally van Monte-Carlo. De Italiaan se Lancia-coureur Alessandro Fiorio, die zondag ook al twee personen had aangere den, verloor binnen 24 uur opnieuw door onbekende oorzaak de macht over het stuur. Hij reed een ravijn in en sleepte vijf, (te) dicht langs de kant van de weg geposteerde, toeschouwers mee. Een Zweedse toerist wa£ op slag dood, een landgenoot overleed later in het zieken huis van Aubenas aan zijn verwondingen. Fiorio en zijn co-piloot klommen licht ge wond uit het wrak. De rally werd na een korte onderbreking gewoon voortgezet. was rinses Sirindhorn rnaar arts ij,ses Maha Chakri Sirindhorn, de 33-jarige dochter van konin- ®ujSirikit en koning Bhumibol van Thailand, volgt drie dagen yvenhcL C0||eges aan het ITC in Enschede. Alvorens zich te verdie- e8r Z'^ J 'n een co"e9e van Pr°f- 'r- N.J. Mulder liet ze zich vanmor- Seii°e J °P de markt verleiden tot het eten van een haring. 'J e 4ina 4: Dochter koning Bhumibol op cursus ,D" FOTO: PERS UNIE DEN HAAG De Duit se oorlogsmisdadigers Aus der Fünten en Fi scher die in de Bredase De Koepel een levens lange gevangenisstraf uitzitten, moeten gratie krijgen. Dat staat in een brief die minister Kort hals Altes van justitie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ka merfracties beraden zich vandaag over de brief. De bewindsman heeft van morgen met het voormalig verzet overleg gepleegd. Voorzitter A. Fels ven het Auschwitz Comité liet voor afgaande aan het gesprek al weten in elk geval tegen te zijn: „Een ontstellend verve lend plan". Het kabinet is na langdurig beraad tot de conclusie geko men dat het langer vasthou den van de hoogbejaarde 'Twee van Breda' zinloos en onmenselijk is. Het is echter nog lang niet zeker dat de twee werkelijk worden vrij gelaten. De beslissing ligt uitdrukkelijk in handen van de Tweede Kamer. Dat is het gevolg van een in 1972 gemaakte afspraak tussen regering en Kamer. Daarin beloofde het kabinet niet zelfstandig over gratie te zullen beslissen. Op verzoek van de directeur van De Koepel is een gede tailleerde studie gehouden naar de psychische en fysie ke toestand van de Twee van Breda. Uit het rapport van een commissie van 'wij ze mannen' blijkt dat de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de Duitsers niet dusdanig is aangetast dat zij per se moeten worden vrijgelaten. Toch vindt de regering vasthouden van de twee niet meer nodig. Dr. L. de Jong, auteur van 'Het Koninkrijk der Neder landen in de Tweede We reldoorlog', vreest dat een nieuw debat over de vrijla ting een golf van emoties zal losmaken. Dat gebeurde ook in 1972, toen de derde ge vangen oorlogsmisdadiger Kotalla nog leefde. De toen malige minister van justitie Van Agt wilde de Drie van Breda vrijlaten, maar zag daarvan af na heftige protes ten uit politiek en samenle ving. De Jong vindt dat de twee gevangen moeten blij ven. Ook in kringen van het voormalig verzet stuit vrijla ting op grote weerstand. De politieke stand van za ken is niet eenduidig. CDA en VVD zijn onderling ver deeld en de PvdA is in prin cipe tegen vrijlating. D66 heeft daar minder moeite mee. In '72 stemde de Ka mer uiteindelijk tegen toen er vanuit het gehele land hevig werd geprotesteerd. Paging 4: Al jaren felle discussie over vrijlating gisten gewoi le vier 2 Halk ide su raakti €H GEEN SPECIALE „BEJAARDEN-AFTREK" (Van onze •arlementaire redactie) HAAG Alleen- anden met een bruto rinkomen tot 35.000 den krijgen volgend r een toeslag van 1125 Iden op de belasting- je som van 4500 gulden, t gaat om een over- ïgsregeling die louter 1990 geldt. Anderzijds mt er geen speciale 1 ejaarden-aftrek" voor v'ers die slechts een in aanvullend pensioen bben. 30 bij aai ieling. hij chter kampi -itfutsef et 6-2 Hier zijn de belangrijkste ge- de heJëen van de gisteren gehou- BC I selijke den uitgebreide commissiever gadering in de Tweede Kamer. Daarin is een deel van de wetsvoorstellen „Oort" per ar tikel behandeld. De vergade ring, die nogal wat vertraging opliep door de langdurige dis cussies, wordt vanavond voortgezet. De bereikte resultaten zijn met name het gevolg van de on verwachte opstelling van het CDA, dat lange tijd elke com pensatie voor alleenstaanden had afgewezen, maar zich wel sterk had gemaakt voor een bejaarden-aftrek. De christen-democraat Van Amelsvoort gaf echter toch steun aan een overgangsrege ling voor alleenstaanden die door de coalitiegenoot, de VVD. is gemaakt. CDA en VVD hebben een meerderheid in de Kamer. Omgerekend re sulteert het voorstel van de VVD'er De Grave, dat hon derd miljoen gulden kost, in een extra netto jaarbedrag van vijfhonderd gulden voor 200.000 alleenstaanden. Vol gens De Grave worden de ne gatieve inkomenseffecten in de meeste gevallen gehalveerd of tot 75% teruggedrongen. Minister Ruding staat niet op voorhand afwijzend tegenover een tijdelijke overgangsrege ling voor alleenstaanden. Hij ziet echter niets in een structu rele regeling. Pagina 3: Alleen PvdA houdt vast aan toeslag al leenstaanden (ADVERTENTIE) I Op woensdag 25 januari gaat I alle koffie in prijs omhoog Maar al onze AH-Huismerk I koffie verkopen we deze I week nog voor de oude prijs* Bijvoorbeeld Perla Mild: Ü1 Pak 250 gram CI1 Pak 500 gram Zolang de voorraad strekt Bbert Heijn. Per traditie gebrand op koffie-kwaliteit. fc* ok er 1 OORSCHOTEN Met de vraag: „Hebt u een sneeuwwitte uidsjurk?" wordt drs. J. de Vos uit Voorschoten vooral in de ronduren en zelfs 's nachts lastig gevallen. Hij is ten einde tad. Oorzaak van zijn ellende is de tophit van Henk Wijngaard. lerste lie bezingt zijn teleurstelling over een huwelijk dat niet is door- igaan en leest in de krant dat de bruidsjurk via een telefoon- ummer te koop wordt aangeboden: het zelfde nummer als dat De Vos. „Ik heb bij de PTT al een nieuw nummer aange- gd, want het loopt werkelijk de spuigaten uit". Als het num- ler in een café in het centrum van Voorschoten wordt ge raaid, is er altijd wel iemand die gaat proberen of het telefoon- Ummer echt bestaat. De Vos werkt als gezagvoerder bij een ichtvaartmaatschappij en wil 's nachts maar één ding: rust. Hij verweegt een proces tegen de zanger of de platenmaatschappij. Politie bekeurt 120.000 hardrijders DEN HAAG De rijkspolitie heeft sinds 1 mei 1988 ruim 120.000 processen-verbaal op gemaakt tegen automobilisten die de sedert die datum gel dende maximum snelheden van 100 en 120 kilometer per uur op snelwegen lieten voor wat zij waren, In augustus maakte het NIPO bekend dat uit een enquête was gebleken dat 300.000 automobilisten zich niet houden aan de grens van maximaal 120 kilometer per uur. Argentijnse agenten in burger hielden vanachter rioolbuizen de kazerne onder schot, die gisteren door een onbekende groep gewapende burgers bezet werd. FOTO: AFP BUENOS AIRES Net buiten de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires was vanmorgen nog steeds geen einde gekomen aan de bezetting van een ka zerne door een groep ge wapende burgers. Verslaggevers ter plekke meldden voortdurende hevige schotenwisselingen, zowel van binnen de kazerne als op het terrein er omheen. Speciale eenheden van het leger had den een kordon gelegd rond de kazerne en zouden later vandaag proberen het laatste gebouw dat bezet werd gehou den te bestormen. Intussen bestaat in Argentinië grote verwarring over de identiteit van de bezetters, on der wie ook enkele vrouwen, en hun motieven. Niet uitge sloten wordt dat de groep link se guerrillastrijders zijn, die uit waren op wapens. Bij de gevechten van gisteren en vannacht, waarbij een groot deel van de kazerne door het leger werd heroverd, zouden twintig van de aanvallers en vijf soldaten gedood zijn. Ze ker dertig anderen liepen ver wondingen op. Bij deze aan vallen werden tanks, artillerie en helikopters ingezet. (ADVERTENTIE) Zijn drie kookboek jes vielen zo in de smaak, dat ze tijdelijk waren uitverkocht. Daarom is onze Chinese chef nieuwe gaan halen. Ze liggen nu in de winkel met alle andere Chinese chef produkten. U weet wel, de hoisin-, de oester- en de sojasaus. En de karak teristieke sesamolie, de sojabonen en de ch gedroogde paddestoelen. Een nieuwe manier van etenllj.Variaties met vlees, kip en vis 12) en Variaties met groente, rijst en mie (3). per boekje Q Q p- •Zolangde voorraad strekt O.^/O - 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten, s DEN HAAG/BRASILIA - De prijs van het aandeel DSM is offi cieel vastgesteld op 108 gulden. Dat heeft minister De Korte van Economische Zaken vanmorgen vanuit de Braziliaanse hoofd stad Brasilia bekend gemaakt. Het nieuws werd via een open satellietverbinding doorgeseind naar Den Haag, waar vertegen woordigers van overheid, banken en bedrijfsleven een vlaai ver orberden en het glas hieven op de privatisering van het Lim burgse chemieconcern. Vooral minister Ruding van Financiën toonde zich zeer ingeno men met de vraagprijs voor de 12 miljoen aandelen DSM: 34 procent van het staatsbelang in dit concern. Bij volledige in schrijving zal de emissie 1,3 miljard gulden opbrengen, 450 mil joen meer dan in de begrotingen voor '88 en '89 was voorzien. Hoewel in de Kamer stemmen waren opgegaan om deze ver wachte meevaller te gebruiken voor het milieubeleid, liet Ru ding vorige week weten.dat hij de extra opbrengst aan het fi nancieringstekort ten goede wil laten komen. Vanmorgen wierp hij opnieuw een dam op tegen het bij voorbaat uitgeven van meevallers. De minister voelt zich daarin gesteund door de Stu diegroep Begrotingsruimte, die deze week adviseerde absolute voorrang te geven aan terugdringing van het financieringste kort. P^ina6: Nog geen toestemming voor opties DSM 16 PAGINA'S Paus roept bisschoppen VS bijeen Voorbeelden stimuleren vrouwelijke studenten Boeing slachtoffer van eigen succes Stefan Edberg wint met blessure Onderzoek naar wijkteams politie Leiden mogelijk vertraagd Zwammerdamse moordzaak blijkt noodlottig ongeval Engelse literatuur is in Leiden in goede handen Rijnoord en Elisabeth Ziekenhuis garanderen werkgelegenheid Voorhoutse kapper mag blijven knippen GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 4/5 ECONOMIE 6 SPORT 7 LEIOEN 9 OMGEVING 10/11/13 KUNST 14 RADIO EN TELEVISIE 15 IADVERTENTIE AUTOVERHUUR F.IPIBAMK&EiaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Soms staat er goed nieuws in de krant. Zoals van daag over die dief die spijt heeft van zijn diefstal. Hij stuurt zelfs het buitgemaakte geld terug. Voor al de dieyen, die de laatste tijd nogal wat (soms hoog-) bejaarden hebben bestolen, zouden dat ge voel eens moeten krijgen. Niet alle overvallers kun nen zo veel moed opbrengen als deze berover van de Amerikaanse benzinepomphouder Dave Pasto- rek dat kon. De benadeelde was op het ergste voorbereid toen bij hem [flotseling een envelop in de bus viel. Maar hij keek net zo blij als u naar de Leidse Courant, toen hij zag welk goed nieuws in de begeleidende brief stond. Bent u nog geen abonnee, stuur ons dan ook een envelop met goed nieuws: een ingevulde bon. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1