6oma/nt Bush belooft strijd tegen armoede en drugs 5 7 11 13 15 21 24 Romantisch M amer wil vlucht )edrijven voorkomen Naleven rijtijden blijkt mogelijk EG hopeloos verdeeld in vleesoorlog LIBIË VREEST BOM EN IS VERLIEZER Zaterdag 21 januari 1989 80e jaargang no. 24326 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND" Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank_N.\ Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand i. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vri|dag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -1 Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., (amilieberichten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chefredacteur WA. Bui]teweg. Half tot zwaar bewolkt en en kele buien. Middagtempera- tuur rond 6 graden. Matige zuidwesten wind, langs de kust tijdelijk krachtig, in de avond draaiend naar west. Zon op: 08.34, onder: 17.10; hoog water Scheveningen: 03.35 en 15.34; laag water: 11.14 en 23.34. tabinet stelt besluit ver delegatie naar apan nog uit "EN HAAG Het kabinet heeft npg tijd geen beslissing genomen over de aag wie de Nederlandse regering zal irtegenwoordigen bij de begrafenis van Japanse keizer Hirohito op 24 febrau- Vermoedelijk wordt de knoop pas tij- ns het kabinetsberaad van volgende °ek vrijdag doorgehakt. •emier Lubbers zei gistermiddag dat it kabinet zich niet opgejaagd voelt or het verzoek van Japan om in elk val uiterlijk dinsdag mee te delen wie komt. „Ik wil eerst een definitief zicht -bben'op het karakter van de begrafe nisplechtigheid en verder wil ik ook pre- ?s weten wie er van de andere landen lemaal heen gaan", aldus Lubbers. Nederlands gif op Cyprus aangespoeld NICOSIA De regering van Cyprus heeft gisteren alle visserij bij het zui delijke schiereiland Akrotiri verbo den na de vondst van ruim honderd aangespoelde plastic zakken met een Nederlands etiket die een gevaarlijk landbouwgif bleken te bevatten. Het gif magnesiumfosfaat, dat gebruikt wordt voor de bestrijding van knaag dieren en ook voor mensen bij in wendig gebruik dodelijk kan zijn, is gefabriceerd door het Westduitse Bayer-concern. Volgens de directeur van het Cyprische ministerie van vis serij zijn de zakken door een passe rend schip over boord gezet. Ge vreesd wordt dat een aantal zakken in het zeewater is open gescheurd. Iran voert snelrecht tegen misdadigers in TEHERAN De leider van de Iraanse revolutie Khomeini heeft rechtbanken in het land opdracht ge geven snelrecht toe te passen en de wet te omzeilen. Dat hebben Iraanse luisteraars gisteren kunnen verne men van radio Teheran die het vrij daggebed uitzond dat werd voorge dragen door één van de hoogste rech ters, ajatollah Mussawi Ardebili. De rechter meldde dat meer dan hon derd mensen de afgelopen weken wegens handel in drugs zijn geëxecu teerd. Voor het mujaheddin-verzet zijn de uitlatingen van Ardebili een bevestiging van hun beschuldiging dat er sinds het bestand in de oorlog Iran-Iraq 12.000 politieke gevange nen zijn geëxecuteerd. Opmerkelijk Passanten in het hart van Göte- borg konden gisteren getuige zijn van een opmerkelijk optreden. Niemand minder dan Ard Schenk (rechts) en Kees Verkerk trokken een paar rondjes op een bijzonde re piste. Doel was de aandacht van inwoners van de Zweedse ha venplaats te vestigen op het toer nooi om de Europese schaatstitel voor heren, dat vandaag en mor gen wordt gehouden en waarvoor om twee uur het beginsignaal wordt gegeven. Tomas Gustafson meldde ziph gisteren overigens af voor het evenement, hetgeen als een ernstige verzwakking kan wor den beschouwd. Pag. 9: Tomas Gustafson verde digt schaatstitel niet. l ze: 2ner- n d( 3 var laak (Van onze correspondent Jo Wijnen) WASHINGTON In vrij harde bewoordingen heeft de nieuwe Ameri kaanse president George Herbert Walker Bush gisteren beloofd de strijd aan te binden tegen de drugs. „Er zijn een aan tal zaken waartegen de samenleving zich als een man tegen moet verzet ten en waartegen we niet tolerant mogen zijn. Het meest duidelijke voorbeeld^ daarvan zijn de drugs/Vertrouw mij op mijn woord als ik zeg: aan deze gesel zal een einde worden gemaakt", aldus Bush nadat hij gis teren als de 41e presi dent van de Verenigde Staten was beëdijgd. Bush legde de eed af op de zelfde Bijbel waar George Washington 200 jaar geleden als eerste president van de Verenigde Staten de eed op ratie ten einde kwam, een welvarend en vredig Ameri ka had achtergelaten. Hij voegde er echter aan toe dat er thans „een nieuwe wind waait", en dat zijn eigen vierjarige ambtstermijn een „tijdperk van de uitgestoken i worden. In de parade liepen ook eskimo's van de Nationale Garde van Alaska mee. aflegde. Het plechtige mo ment werd gevolgd door een saluut van 21 kanonschoten. Kort tevoren Quayle als vi beëdigd. Bush zei dat het acht jaar durende bewind van Ronald Reagan, dat met zijn inaugu- Bush' toespraak werd met een donderend gejuich be groet door de honderden mensen op de ere-tribune en de ongeveer 140.000 toe schouwers op de gazons voor het Capitool. Felicitaties Westerse regeringsleiders hebben gisteren de nieuwe president van de Verenigde Staten geluk gewenst met zijn benoeming. De Britse premier, Margaret Thatcher, feliciteerde Bush met zijn inauguratie en zijn belofte vast te houden aan de spe ciale band tussen de VS en Groot-Brittannië. „Ik zal er alles aan doen dat de specia le band tussen onze landen, die van groot nut is geweest, ook in de toekomst wordt voortgezet", schreef That- Onder toeziend oog van Dan Quayle legde de nieuwe Ameri kaanse president George Bush de eed af. foto: ap cher in een brief aan Bush. De Westduitse bondskanse lier, Helmut Kohl, sprak de hoop uit dat de langjarige vriendschap tussen beiden een goede basis kan zijn king. De Franse president Francois Mitterrand wenste George Bush veel geluk toe met zijn presidentschap. Ook president en partijleider Michail Gorbatsjov van de Sovjetunie feliciteerde Geor ge Bush. Gorbatsjov sprak over „een sfeer van verbe terde Sovjet-Amerikaanse betrekkingen die bijdraagt aan een wezenlijke verbete ring van het internationale klimaat". Gorbatsjov noem de de „stabiele ontwikkeling in de betrekkingen tussen onze landen" belangrijk voor vrede in de hele we reld. „De Sovjetunie van haar kant is bereid in die richting te werken". lEN HAAG De Tweede neigt er sterk toe om naf 1990 tot een inkomen n 46 mille de loonbelasting /oorstel 7 procent) te verho len en de premie volksverze- ;ering (28,2 procent) evenveel e verlagen. Daarmee moet /orden voorkomen dat bedrij- iar plaatsen net over de vluchten. In het loon- by, Detiiakje merkt de werknemer niets van: de inhouding ilijft in totaal 35,2 procent. s de uitkomst van een ommissievergadering die gis- eren is gehouden. De staatsse cretarissen De Graaf (sociale aken) en Koning (belastin gen) weten geen raad met de iremievlucht van vooral >ouwbedrijven. Het zou vol- het ministerie van finan- leressaniii 155. ciën voor de schatkist niet in de papieren lopen. Daar heb ben de ambtenaren volgens de kamerleden wel gelijk in, maar het leidt wel tot een on gewenste vlucht van bedrij- PvdA-kamerlid Elske ter Veld kwam met het voorbeeld van een Nederlands bouwbedrijf dat zich net over de grens ves tigt. De bouwvakkers blijven maximaal een jaar in Neder land werken, dan even in het buurland, en vervolgens weer in Nederland. Fiscaal voor deel: die bouwvakkers betalen hier voortdurend slechts-zeven procent loonbelasting, en over de grens tientallen procenten minder sociale premie. Een voordeel in besteedbaar inko men dat in doorsnee twintig procent kan schelen. ",e»70 KILOMETER OP DEEL RIJKSSTRAATWEG Wassenaar oneens met beslissing Smit-Kroes "^wassenaar De beslissing !t°gesti Verkeer en Waterstaat ien. maximum-snelheid van 70 kilometer toe te laten 3 van deze gemeente in het verkeerde keelgat geschoten. Zij heb- gisteren herziening van dit besluit gevraagd. Het Wasse- se college vindt een maximum-snelheid van 60 kilometer ek ËralPer uur °P gehele weg voldoende. Sneller zou niet kunnen 212101 vanwege alle in- en uitritten, zijwegen en tankstations. Op deze drukke weg geldt nu een maximaal toelaatbare rfnelheid van 50 kilometer per uur, op de rest van het traject 70 Kilometer. Tot een matiging van de maximum-snelheid werd be- moten nadat begin vorig jaar vijf mensen bij één ongeluk om het 1.391 leven kwamen. Inmiddels is onder meer een middenberm en - 'o geleiding aangebracht en worden er regelmatig controles gehou den De maatregelen zijn actief, maar zullen dat alleen blijven 'J -snelheid van 60 kilometer op de hele weg, al dus burgemeester en wethouders. üd9bi Iftsekad .071 aagse plantsoenarbeiders akkoord met vuilwerktoeslag aJDEN HAAG De ongeveer 300 Haagse plantsoenarbeiders 1 hebben gistermiddag unaniem het aanbod van honderd gulden Jvuilwerktoeslag geaccepteerd. Verdere acties zijn hiermee van Ide baan, aldus Abva/Kabo-voorzitter K. Voormeulen. Gister- Imorgen gingen de hoveniers uit onvrede over het uitblijven van |jeen bevredigende regeling in staking. Na aanvankelijk voorstellen voor toeslagen van 57 tot 93 gulden jbruto, bood wethouder mevrouw F. Vooys gistermiddag 100 gul- Iden bruto voor alle 268 mensen die echt in de plantsoenen en langs wegbermen en sloten werken. De 50 arbeiders die de i sportvelden onderhouden krijgen 75 gulden bruto, omdat dit e werk volgens de gemeente minder vuil is. De ongeveer dertig monteurs moeten het doen met 50 gulden bruto. Talrijke collega's van het Lebedev- instituut voor Natuurkunde in Moskou stemden gisteren voor afvaardiging van Andrej Sacharov naar het nieuwe Sovjet-parlement. Hiermee protesteerden zij tegen de Academie van Wetenschappen die de voormalige dissident Sacharov had gepasseerd bij de benoeming van afgevaardigden. GRONINGEN Het naleven van het rijtijdenbesluit door chauffeurs is wel degelijk mo gelijk. Dat is gebleken bij een experiment dat Justitie in Groningen heeft opgezet, sa men met de chauffeurs van het vervoersbedrijf Nijdam en de vervoersbond FNV. Het experiment hield in dat Justitie voortaan de chauf feurs zelf verantwoordelijk zou stellen voor overtreding van het rijtijdenbesluit. Dat heeft gewerkt: bij een steek proef, afgelopen december, constateerde de Rijks Ver- keersinspectie in twee weken tijd geen enkele overtreding. Vorig jaar juni werden bij een zelfde controle honderd over tredingen geconstateerd. Aanleiding voor het experi ment was het feit dat chauf feurs niet alleen het rijtijden besluit overtraden door toe doen van verkeerde plannin gen van het transportbedrijf, maar ook doordat ze hun werktijden naar eigen belie ven inrichtten. Nijdam en de chauffeurs moesten meedoen aan het experiment: Justitie had een boete van dertigdui zend gulden voor die honderd overtredingen als stok achter de deur. Betalen of meedoen was de keuze. Het openbaar ministerie wil ook met andere transportbedrijven dezelfde methode hanteren. De ver voersbond had een belangrijk controlerende taak in het ex periment: chauffeurs die het rijtijdenbesluit buiten hun schuld overtraden, moesten dit melden bij de bond. (Van onze correspondent Frans Boogaard) BRUSSEL De gisteren aan getreden nieuwe VS-president George Bush lijkt op zijn eer ste werkdag al een mooie slag te hebben geslagen: de EG is verdeelder dan ooit over de houding die Europa moet aan nemen in het sinds 1 januari tussen Washington en Brussel spelende hormoonconflict. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, is in strijd met alle eerdere stel- lingnames nu toch bereid om het EG-verbod op het gebruik van hormonen in rundvlees voor te leggen aan een GATT- panel. De Amerikaanse vlees export naar Europa wordt door dit verbod met jaarlijks 100 miljoen dollar benadeeld. Volgens N. Wegter, de woord voerder van EG-commissaris Andriessen (Handelsbetrek kingen), is er geen sprake van een beleidswijziging, omdat de wereldhandelsorganisatie slechts een wetenschappelijke uitspraak mag doen over de eventuele schadelijkheid van hormonen in vlees, en niet over het recht van de EG om hormonen hoe dan ook te ver bieden. Maar Wegter ontkent niet dat het GATT zijn op dracht ruimer kan interprete- De twaalf EG-lidstaten zijn in de opstelling van de Commis sie niet gekend. ALGIERS Libië heeft de kwalificatiewedstrijd voor de we reldtitel voetbal afgezegd die dit weekeinde tegen Algerije zou worden gespeeld. Daarmee verliest het deze wedstrijd reglemen tair met 2-0. Het veld ligt dicht bij de controversiële fabriek in Rabta, waar volgens de Verenigde Staten chemische wapens worden gemaakt. Libië, dat zegt dat de fabriek dient voor de produktie van medicijnen, vreesde een Amerikaans bombarde ment tijdens de wedstrijd, aldus Radio Algiers. 28 PAGINA'S Hypotheekrente gaat omhoog AMSTERDAM De hypo theekrente gaat, in navolging van de rente op de kapitaal markt, stijgen. De Rabobank heeft al aangekondigd dat met ingang van maandag de tarie ven omhoog gaan en de Vere nigde Spaarbank volgt dins dag. De meeste overige ban ken zullen vermoedelijk begin volgende week volgen. De Ra bobank verhoogt de rente op hypothecaire leningen met een variabele rente met 0,2 pro cent. De andere hypotheken worden 0,3 procent duurder. De Verenigde Spaarbank ver hoogt de tarieven met 0,4 pro cent tot 0,5 procent. (ADVERTENTIE) VAKMddag na DE NIEUWE WOONINFO UIT Q 17.00 UUR IS Neem mee uit de wooninto- L l box naast de huizenetalage bij ons kantoor of bel even Van Beukering Makelaardij M Zonnebloem 72 Leiden nvm 071-21.45.21 «n Vonk weer thuis AMSTERDAM Hans Vonk, chef-dirigent van het Residentie Orkest, is van daag ontslagen uit het VU- ziekenhuis in Amsterdam, waar hij werd verpleegd nadat hij twee maanden ge leden werd geveld door een verlammingsziekte. Vonk krijgt thuis fysiotherapeutische begelei ding. Wanneer hij Calvinist moet humor leren waarderen De groeiende behoefte aan rustig winkelen Regering Zuidafrikain Max Havelaar- koffie loopt als een trein Leidse universiteit trekt meer studenten Katholieke ouderen halen fel uit naar Noordwij kse politiek De directeur is een clown Gorters Mei een eeuw oud CO CM Logeren in een antiekpakhuis geestelijk leven 2 binnenland 3/5 sport .8/9 economie leioen 13 omgeving radio en televisie finale 2 „Het Meest Romantische Country House Hotel" staat in Lenham bij Ashford in Kent, ongeveer hal verwege de M20 tussen Folkstone (bij Dover) en Londen. Haal de kaart er maar bij. Het staat van daag ook in volle glorie in de Finale en er valt heel wat over te vertellen. Arjen van der Sar is er geweest en heeft gemerkt, dat het door Europese regeringsleiders, vorsten, vorstinnen, bankdirecteu ren, popsterren en andere vermogende lieden voor minimaal 37.000 gulden per dag wordt gehuurd. Met personeel en al. Weer een van die aardige ar tikelen in Finale: de weekendbijlage, die je bij de Leidse Courant krijgt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. ndien daartoe aanleiding beslaatkan een \er:oek,om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1