PvdA fel tegen „pretpakket" in belastingstelsel Cao-overleg Hoogovens vast op atv Staatsgeheim CDA stelt tweede koopavond voor rorbatsjov belooft terke vermindering fan defensie-budget fietsenstalling station taat twee dagen blank Ceidbc 0oma/rit 80e jaargang no. 24324 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen' 071 313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl 6% BTW) f. 0.67 per mm., (amiheberichten f 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Bui]teweg. Losse nummers f. 1,10 Veel bewolking en plaatselijk mist. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. Middag- temperatuur circa 3 graden. Zwakke tot matige zuidelijke wind, kracht 3. Zon op: 08.36 uur; onder: 17.06 uur. Scheve- ningen hoog water: 1.59 en 14.09 uur; laag: 9.44 en 22.24 20 PAGINA'S Wereldraad vreest mislukken Conciliair Proces Broeikaseffect niet schuldig aan zachte winter Dood in cel dreigt voor Tsjechische gevangenen Geen twijfels meer bij Ronald Koeman Omwonenden station boos over gebrek aan inspraak Agrarische school in Ter Aar moet sluiten Nieuwe Katwijkse burgemeester geïnstalleerd Leefbaar Leiderdorp vecht zandwinning aan Kunstschilder Cloetingh: atelier vol historische sfeer Bestrijding van vandalisme onder de loep De Uit-bijlage van de Leidse Courant bevatte gisteren een aantal foutieve pagina's. Daarom treft u vandaag opnieuw de wekelijkse bijlage Wethouder Bergen op Zoom apt niet op na publikaties IGEN OP ZOOM De in opspraak geraakte wethouder ;.M. Stuart van Bergen op Zoom stapt formeel niet op. Wel ben de twee PvdA-wethouders van de raad in Bergen op m gisteravond na ampel beraad het vertrouwen opgezegd in CDA-wethouder van economische zaken. Het CDA be- luwt dit standpunt als het opzeggen van het vertrouwen in oalitie tussen CDA en PvdA, waarin beide partijen elk twee houders leveren. Wethouder Stuart wordt er in het nieuwe imer van het weekblad Nieuwe Revu van beschuldigd zijn n zakken te hebben willen spekken door zijn hulp bij de :iging van nieuwe bedrijven op het grondgebied van de ge- ;nte. Twee journalisten van het weekblad hebben - zich rdoend als adviseurs van een Amerikaans bedrijf - monde- met de wethouder „zaken gedaan". Vanmiddag boog de ge- •nteraad zich over de affaire, ina 3: Wethouder: „Ik ben ongelooflijk misleid" (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat gemeenten de vrij heid krijgen om een tweede koopavond in te stellen. Dat is de essentie van een initi atief-wetsontwerp dat de CDA-kamerle- den Hajé Schartman en Gerrit Terpstra vandaag hebben ingediend. Het wetsontwerp is bedoeld als alternatief voor het voorstel van staatssecretaris Evenhuis (economische zaken) die winke liers de keuzemogelijkheid wil geven 's morgens en 's middags öf 's middags en 's avonds open te zijn. Dit plan stuit op veel weerstand in de organisaties voor het midden- en kleinbedrijf. Door gemeentebesturen de mogelijkheid te geven om in overleg met de midden stand en de regionale Kamer van Koop handel een tweede koopavond in te stel len denken de CDA-kamerleden alle be trokken partijen (ook de consumenten) te vreden te kunnen stellen. Elke gemeente mag volgens het initiatief-wetsontwerp zelf uitmaken op welke dagen de koopa vonden worden gehouden. Die keuzevrij heid zal voortaan ook moeten gelden als men het bij één koopavond wil laten. Nu staat in de winkelsluitingswet nog de be paling dat koopavonden uitsluitend op donderdag of vrijdag mogen worden ge houden. Schartman zei vanmorgen dat vooral levensmiddelenzaken en winkels in duurzame gebruiksgoederen behoefte hebben aan een tweede koopavond. Record kerst- en nieuwjaarspost DEN HAAG De PTT heeft vorig jaar 163,7 mil joen kerst- en nieuwjaars wensen verwerkt. Zij spreekt van een absoluut recordeen stijging ten op zichte van 1987 met 10 pro cent. De groei is deels te danken aan de decern ber- postzegel van slechts 50 ct. In totaal heeft de PTT 154.6 miljoen van deze zegels ver kocht. De sterke groei heeft niet voor grote problemen gezorgd op de expeditie knooppunten. De kaarten worden de laatste jaren steeds vroeger gepost. Den Bosch toch niet verlost van tasjesrovers DEN BOSCH De aanhouding van twee 16-jarige jongens in Den Bosch heeft geen einde gemaakt aan een lange reeks tasjesroven in deze plaats. Intus sen is weer een oudere vrouw beroofd van haar tas met daarin enkele guldens en een rozenkrans. Eind vorige week hield de politie de twee jongens aan kort nadat ze een als oud vrouwtje verklede agente hadden beroofd van haar tas. Het bleek echtpr hun eerste beroving te zijn. De nieuwe overval lijkt op het werk van de al lang gezochte tasjesdie ven. De Bosche politie zal gebruik blij ven maken van alle creatieve (en con ventionele) mogelijkheden die de wet biedt om de gevreesde tasjesrovers te pakken. VVD: NA '90 VOORRANG VOOR MILIEU (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is giste ren in aanvaring geko men met de VVD, de kleinste regeringspartij. Dat gebeurde op de openingsdag van het twee weken durende debat over de belasting verlaging en -vereen voudiging. De coalitiepartners CDA en VVD kunnen zich net als D66 in grote lijnen vinden in het kabinetsplan dat 1 ja nuari 1990 moet ingaan en dat is gebaseerd op het voorstel van de commissie- Oort. De PvdA is het met de vereenvoudiging op zich eens, maar wijst de belas tingverlaging van 4,1 mil jard gulden van de hand. Dat doen ook de kleine linkse fracties. „Het plan- Oort is op ongehoorde wijze vervuild door een forse las tenverlichting", aldus de PSP. Binnen de VVD wint overi gens de gedachte veld dat het na 1990 voorlopig even uit moet zijn met belasting verlagingen. De partijcom missie onder leiding van mr. E.H. Toxopeus, die het liberale öntwerp-verkie- zingsprogramma voor 1990- 1994 opstelt, is van mening dat het milieubeleid absolu te voorrang moet krijgen boven lastenverlichting. Het ontwerp-programma wordt waarschijnlijk begin februari gepubliceerd. In de Tweede Kamer steu nen vrijwel alle partijen het idee om het aantal belas tingtarieven terug te bren gen van negen naar drie, te weten 35, 50 en 60 procent. Ook vindt de Kamer net als de regering dat er moet worden gesneden in een groot aantal aftrekposten. De PvdA keerde zich met klein links echter fel tegen de flinke financiële vooruit gang voor de midden- en hoge inkomens. „De VVD wilde eerst,v 1,5 miljard gulden smeergeld gebruiken voor Oort. Dit bedrag is uitgegroeid tot een pretpakket van 4,1 miljard", zei PvdA-woordvoerder Kombrink. Volgens Kom brink is het zonneklaar dat de belastingverlaging meer op potverteren lijkt en wei nig te maken heeft met ver eenvoudiging „Met het oog op de verkiezingen van vol gend jaar is een enorme ex tra impuls tot stand ge bracht, die weinig van doen heeft met een verantwoord sociaal-economisch beleid", aldus Kombrink. VVD-woordvoerder De Grave reageerde gepikeerd: „Dat zijn bijzonder kwalijke aantijgingen. De PvdA be gon met een miljard voor Oort en kwam via een Bra ziliaans inflatietempo op meer dan twee miljard. Dat gaat ook ten koste van het milieu. Het onevenwichtige voorstel van de PvdA is het resultaat van een forse par tij vrij worstelen binnen de fractie". Pagina 3: PvdA: minder voordeel voor hogere in komens Afscheid In de Amerikaanse hoofdstad Was hington zal van daag en morgen bij de vele af scheidsbijeenkom sten voor Ronald en Nancy Reagan menige traan wor den weggepinkt. Gisteren gebeurde dat ook al, toen de Reagans afscheid namen van enkele honderden mede werkers. Met tra nen in de ogen zei Reagan: „Wij zijn allen revolutionai ren geweest. De revolutie is ge slaagd". Nancy Reagan, ook in tranen, kwam niet verder dan „Dank jullie wel". Na de beëdiging van George Bush, morgen om 18.00 uur Nederlandse tijd. verhuizen de Reagans naar Ca- lifornië. FOTO: AP Pagina 10: Voor Reagan begint geld nu pas te stromen Familie Vanden Boeynants vraag om levensteken BRUSSEL De familie van Paul Vanden Boey nants heeft in een geëmo tioneerde verklaring om een levensteken gevraagd van de waarschijn lijk ontvoerde Belgi sche ex-premier. „Mijn moeder, mijn zusters en ikzelf zijn zeer ongerust omdat van leven gekregen hebben van onze vader. In tegenstel ling tot bepaalde berichten hebben wij geen enkel contact met de ontvoerders. Er zijn dus geen onderhandelingen aan de gang", aldus Christian, de zoon van „VdB". Een recht streekse oproep aan de ont voerders kwam in de verkla ring van Christian Vanden Boeynants overigens niet voor. De Belgische politie heeft gis teren de bevolking om mede werking gevraagd bij het on derzoek naar de ontvoering van de oud-premier. De leider van het onderzoek onder streepte gisteren, de vierde dag van de ontvoering, dat men over nog geen enkel be wijs beschikt dat de Socialisti sche Revolutionaire Brigade (BSR) de 69-jarige oud-politi cus in handen heeft. OSKOU Sovjet-partij- ïder Michaïl Gorbatsjov [eft aangekondigd dat [t defensiebudget van n land met 14,2 procent blaag gaat. [t is echter niet duidelijk er wat voor bedragen het erbij gaat, omdat de omvang n de Russische defensie-uit een geheim zijn. brbatsjov deed zijn belofte pens een ontmoeting met [nry Kissinger, de ex-minis- r van buitenlandse zaken in de Verenigde Staten, de voormalige Franse president Valery Giscard d'Estaing en de ex-premier van Japan, Ya- suhiro Nakasone. Hij gaf ove rigens niet aan, wanneer het defensiebudget omlaag gaat. Gorbastjov verklaarde verder dat in het kader van de reeds eerder aangekondigde vermin dering van de Sovjet-strijd krachten 240.000 manschappen worden teruggetrokken- uit het Europese deel van de Sovjetu nie. Uit de oostelijke sector worden 200.000 man terugge trokken en uit de zuidelijke sector 60.000. VELSEN De onderhan delingen bij Hoogovens zijn gisteravond na de vierde overlegronde vast gelopen, omdat werkge vers en vakbonden het niet eens konden worden over arbeidstijdverkor ting. Ook in de grafische sector zijn de partijen er deze week niet uitgeko men. Zij spreken eind vol gende week verder. Hoogovens is niet bereid de werkweek voor het kantoor- en dagdienstpersoneel tot 36 uur te verkorten, zoals de in dustriebonden willen. Invoe ring van de volledige vijfploe gendienst is voor Hoogovens wel bespreekbaar, maar het bedrijf verlangt daarvoor, vol gens de bonden, te veel offers. De werknemers in de ploegen diensten zouden naast 1,5 pro cent van hun toeslag bijna alle feestdagentoeslagen en twee vakantiedagen kwijt raken. De werkgevers hebben wel een loonsverhoging van 1,5 pro cent en 0,5 procent éénmalige uitkering geboden. De Indus triebond FNV laat het aan de leden over om volgende week donderdag te beslissen of er acties moeten komen om de directie van Hoogovens op an dere gedachten te brengen. In de grafische sector is tussen werkgevers en vakbonden een knallende ruzie losgebarsten. De partijen beschuldigen el kaar ervan de zaak op de spits te drijven. De verontwaardi ging van de grafische werkge vers treft vooral de FNV bond Druk en Papier. Volgens de werkgevers is de bond er op uit zich zo snel mogelijk bij ac ties van andere FNV-bonden (metaalnijverheid, bouw en wegtransport) aan te sluiten, die voor het eind van deze maand zijn voorzien. Van vakbondszijde wordt dit ontkend. Pagina 6: Vakbonden maken van atv weer strijdpunt Geen spatje schade aan borrelbussen „Onze bussen hebben geen spatje schade opgelopen", aldus een woordvoerder van de NZH. Hij doelde met die uitspraak op de drie borrelbussen die gisteravond en vannacht waren ingezet tijdens de kroegentocht, het drukstbezochte evenement van de Leidse Jazzweek. Vorig jaar liepen de bussen voor enkele dui zenden guldens schade op. Om die reden had de organisatie nu begeleiders op de voertuigen mee laten rijden. „Wij hadden de chauffeurs de opdracht gegeven ogenblikkelijk de bus aan de kant te zetten bij ongeregeldheden. Dat is niet gebeurd. Daar zijn we verschrikkelijk verheugd over", aldus de NZH. Ook de politie had gisteren niet te klagen. Het aantal incidenten was minimaal. Vannacht is in Leiden en de omliggende gemeen ten een alcoholcontrole uitgevoerd. Er zijn 150 automobilisten staande gehouden. Vier bestuurders werden geverbaliseerd en er werden tien rijverboden opgelegd. FOTO: HENK VAN DEN ENDE Pagina 13: Verstand van jazz niet nodig tijdens kroegen tocht. zetten, liepen zonder uit zondering een paar natte voeten op. Ongeveer tien mensen van het loodgie- tersbedrijf van de Neder landse Spoorwegen zijn de afgelopen twee dagen met pompen en waterstofzui gers bezig geweest een laag water van zo'n tien centimeter weg te halen. De stroom water was af komstig uit een gespron gen waterleiding. Het lek ontstond nadat in de nacht van maandag op dinsdag was gewerkt aan de vervan ging van een oud deel van de hoofdwaterleiding. Dinsdag ochtend, toen de werkzaamhe den beëindigd waren, ontstond plotseling een lek in één van de oude buizen die aan het plafond van de fietsenstalling hangt. Terwijl de werklieden daar nog mee bezig waren, brak rond vier uur een tweede waterleiding. Gisterenmiddag was vrijwel al het water uit de stalling ge pompt. Er is verder geen scha de onstaan door de lekkages. K Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): I JAARBEURS UTRECHT/HOLLAND De minister heeft het zelf gezegd: het aantal staatsgeheimen neemt af. Neemt sterk af, want er zijn niet meer zoveel mensen nodig, die vertrou wensfuncties behoeven te vervullen. Het aantal van die mensen is zelfs met, schrik niet, dertigduizend verminderd. De minister zegt niet, dat dit wel eens zou kunnen komen, omdat zo veel kranten en ande re media die mensen nogal wat staatsgeheimen ont futselen. Zo dat er nog nauwelijks van vertrou wensfuncties sprake is. De zogenaamde „lekken", bedoelen wij, waardoor er ook wel eens via de Leidse Courant staatsgeheimen zijn onthuld. Dat is er dan weer de reden van, dat u er geen geheim van wilt maken (proef-)abonnee van de Leidse Cou rant te willen worden. In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2509 VD Den Haag. V B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een \er:oek om een proefabonnement wor den geweigerd EIDEN Fietsenbezit- irs die de afgelopen twee agen hun voertuig in de lling bij het station aan t Stationplein wilden (ADVERTENTIE) DeNationale DoeHetZelf Beurs De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1