Nog geen spoor van Vanden Boeynants I 3 4 5 7 9 )p de vlucht Commerciële tv ^er weg na uitspraak Lubbers 11 Verhoor zaak-Toetanchamon vertraagd BOERENKOOL EN SPEKLAPJES Scoren 6omcmt AflV Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Grro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 122248. l^PAdvértenlies: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W. A. Buijteweg. Maandag 16 januari 1989 80e jaargang no. 24321 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND HET WEER Veel bewolking en af en toe wat regen of motregen. Tem peratuur circa 7 graden. Mati ge westelijke wind. De komen de dagen overwegend droog. Middagtemperatuur rond 5 graden. Zon op: 08.39, onder: 17.01; hoog water Scheveningen: 11. 00 en 23.45; laag water: 06.04 en 18.40. ^heilspellende wolken rook en as stijgen op uit de vulkaan Lon- iiimay in het zuiden van Chili. Het gezin op de foto neemt het Ikere voor het onzekere en vlucht, net als vele andere, uit het prp Malalcaimetlo, dat precies onder de rook van de vulkaan it. Onderzoek heeft uitgewezen dat de vulkaan behalve rook en ook giftig gas uitbraakt. FOTO: EPA jTV-OMROEPEN TELEURGESTELD lILVERSUM Zowel de mroepen als de politieke H prtijen hebben verdeeld H preageerd op de uit- m praak van premier Lub- ers dat er geen behoefte aan commerciële televi- Bj ie, maar dat de zendtijd H jan de STER zou kunnen H gorden uitgebreid. De H iTV-omroepen - AVRO, Hü ?ROS en Veronica - zijn - pleurgesteld, de andere 19 imroepen zijn tevreden. )e AT V-omroepen heb- ten morgen een gesprek Na- het media-minister Irinkman over hun voor- lel om als commerciële iTV-omroep die lucht in gaan. 'olgens het CDA-Kamerlid der Sanden moet achter e woorden van de premier een koersverandering wor- gezocht. „De premier eeft alleen verklaard hoe het limaat op dit moment is voor ommerciele tv en meer niet. Iet die uitspraken zegt hij het ïgeerakkoord niet op". Open huis in Witte Huis (Van onze correspondent Jo Wijnen) WASHINGTON Amerika's komende president George Bush is van plan zijn presidentschap in het teken te stellen van de „openheid". Volgens zijn mede werkers wil hij proberen nauwe en per soonlijke contacten te behouden met de bevolking en zal zijn regering toeganke lijk moeten zijn voor iedere burger. Vandaar ook dat aanstaande zaterdag de dag na de inhuldiging het Witte Huis zal worden opengesteld voor ieder een die maar wil. George en Barbara Bush leiden de ontvangst, die volgens velen in Washington tot chaotische tafe relen aanleiding zal geven. Kamerlid Van Muiden op vakantie overleden DEN HAAG - Het Tweede- Kamerlid mr. G. van Muiden (CDA) is tijdens een ski-va kantie in een ziekenhuis in Oostenrijk overleden aan de gevolgen van een hartinfarct. Van Muiden is 58 jaar gewor den. Op 1 januari kreeg hij een infarct en werd opgenomen in een ziekenhuis in Kufstein. Daar overleed hij vrijdag op de intensive care-afdeling. Van Muiden heeft - met een korte onderbreking - vanaf 1977 zitting gehad in de Twee de Kamer. Hij was ridder in de orde van Oranje Nassau. Voor 1977 was hij algemeen secretaris van het NCOV. Helders bedrijf ontkent bijdrage gifgasproduktie DEN HELDER - Het Helderse bedrijf Kruijff Bunker Service (KBS) ontkent elke betrokkenheid bij het le veren van grondstoffen voor de produktie van chemi sche wapens aan Iraq of aan Libië. Volgens de Ameri kaanse krant Christian Science Monitor (Boston) le verde KBS in 1985 ca. 45.000 ton thiodiglycol aan Iraq waarna het tot gifgas werd verwerkt in een fabriek bij Bagdad. KBS zegt nooit van thiodiglycol, een grond stof van mosterdgas, gehoord te hebben. Economische Zaken stelt een onderzoek in. Vara's actualiteitenru briek Achter het Nieuws toonde gisteravond documen ten waaruit zou blijken dat een chemische stof uit Ant werpen via Rotterdam naar Hamburg is verscheept, waarna het materiaal naar Libië ging. Volgens Busi- nesss Week zijn bedrijven uit twaalf landen betrokken bij de bouw en bevoorrading van de vermeende che mische wapenfabriek in het Libische Rabta. Verdwaalde walvissen naar open zee geleid LA'PAZ Scholieren, vissers, marinepersoneel en toeristen zijn er met vereende krachten in geslaagd 31 grijze Califomi- sche walvissen, die in ondiep water van de Baai van Califor- nië waren verdwaald, terug te loodsen naar open zee. De dieren, die waren gestrand, waren drie tot negen meter lang en wogen gemiddeld vier duizend kilogram. De grijze walvissen zijn afkomstig uit de wateren rond Alaska en over winteren in de Stille Oceaan ter hoogte van Californië en Mexico. ONTVOERING EX-PREMIER TWEE MAAL OPGEËIST (Van onze correspondent) BRUSSEL - De opsporingsdiensten in België tasten in het duister na de ver dwijning, afgelopen zaterdag in Brussel, van de Belgische ex-premier Paul Van den Boeynants (69). De ontvoering van Vanden Boeynants is tot nog toe weliswaar door twee organisaties opgeëist, maar zo ver bekend is geen losgeld gevraagd en zijn evenmin andere eisen gesteld. Intussen ont breekt van de ex-premier nog elk spoor. Om vijf voor twaalf gistermiddag kwam bij de RTBF-radio een telefoontje binnen, waarin de tot dan toe onbekende Socialistische Revolutio naire Brigade in het Frans de ontvoering opeis te. Pas gisteravond kwam de politie ter ore dat zaterdag rond middernacht een andere groep, die zich als CCPR of CCRP bekendmaakte, in een telefoontje aan de Brusselse krant Le Soir eveneens de ontvoering had opgeëist. Vanden Boeynants, die van 1966 tot 1968 en van 1978 tot 1979 premier was, verdween zaterdaga vond kort nadat hij was teruggekeerd van een bezoek aan kennissen elders in Brussel. Buren hoorden een gerucht. In de oprit naar zijn gara ge werden zijn pijp, een schoen en zijn gehoor apparaat teruggevonden. Volgens Justitie is een snelle opsporing van de oud-premier van le vensbelang, omdat hij zeer regelmatig medicij nen nodig heeft voor een hartkwaal. Vanden Boeynants kampt met ernstige gezondheidspro blemen sinds hij in '86 wegens belastingontdui king en valsheid in geschrifte tot drie jaar voor waardelijke celstraf en een forse boete werd veroordeeld. Pagina 4: „VdB" meest omstreden politicus van België. Paul Vanden Boeynants. 16 PAGINA'S Poppenmethode nog niet voldoende ontwikkeld Roemenië ligt dwars over mensenrechten Leidse jazzweek geopend Surpriseconcert voor ontroerde Hans Vonk Bodegraafse jongen met auto vermoord ..Médecinsdes hommes": Vechten voor leven in de frontlinie GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3 BUITENLAND 4 LEIDEN 5 KUNST 6 OMGEVING 7 VAN HUIS UIT 8 RADIO EN TELEVISIE 9 SPORT 11 T/M 16 E/t Iverigens is Van der Sanden et volledig eens met Lubbers. In het regeerakkoord staat iet dat er commerciële tv loet komen. Er staat alleen at indien een aantal omroe- en zich los wil maken van et huidige bestel zij aan een antal voorwaarden moeten oldoen. Tot nu toe zijn, de ilannen van de ATV-omroe- in in strijd met het regeerak- loord" 'VD-woordvoerder Loek lermans reageerde verbaasd p de uitlatingen van Lubbers lat er geen behoefte is aan ommerciële televisie. Volgens lermans moet vast worden ehouden aan het regeerak- oord: „We zullen er op toe- ien dat de mediaparagraaf laar letter en geest wordt uit gevoerd Voorzitter André van der van de Mediaraad loemt de uitlatingen van Lub- »ers een opvallende verschui- ing. „In het huidige regeer- irogramma is ruimte voor ommerciële tv, maar die is op 'n minst verkleind" 'agina 3: „Reclame-inkom* iten gelijkelijk verdelen" GRATIS ELKE WOENSDAG DE Bloemen gelegd bij Indisch Monument De dood van de Japanse keizer Hirohito is voor vele Nederlan ders aanleiding de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken en stil te staan bij de in Zuidoost-Azië begane wreed heden. In Den Haag namen zaterdag enkele honderden mensen, uit alle delen van het land, deel aan een stille bloemlegging bij het Indisch Monument aan de Waterpartij. FOTO: MILAN KONVALINKA DIRECTEUR WORDT TOCH VERDEDIGD DOOR EIGEN ADVOCAAT DEN HAAG Het ver hoor van de inmiddels aangehouden Toetancha- mon-directeur E. Hoos (42) is vanmorgen korte tijd vertraagd, omdat de officier van justitie be zwaar maakte tegen het inschakelen van mr. A. Westendorp als advocaat. Deze eigen raadsman van Hoos had al eerder een ver dachte in de Toetanchamon- zaak verdedigd, aldus de offi cier. Op grond hiervan zou de advocaat de belangen van meer mensen in één zaak be hartigen. De officier wilde dit niet toestaan. Volgens mr. Westendorp was deze constatering echter on juist, omdat de eerder aange houden en door hem bijgesta ne voorzitter van de suppor tersclub van FC Den Haag on- 0p het politiebureau liet de schuldig was bevonden. De verdachte volgens de politie rechter-commissaris heeft in niets los. behalve dat hij met de loop van de ochtend beslist een Franse huurauto van Pa- dat Hoos zich toch door mr. rijs naar Den Haag was gere- Westendorp mag laten verde- den. Op de grens van Den digen. Haag en Monster had hij de Hoos. die werd gezocht wegens auto achtergelaten. Hij zou betrokkenheid bij een aantal terreurdaden onder meer ge richt tegen Sijthoff Pers en wethouder Duivesteijn, meld de zich gistermiddag vrijwillig bij de politie. De directeur was moeilijk herkenbaar, omdat hij zijn baard had afgeschoren en zijn blonde krullen bruin had geverfd. Het vermeende „brein" ontkende iets uitstaan de te hebben met de aansla gen. Hij weigerde echter ver der te praten zonder de aan wezigheid van zijn advocaat. De dienstdoende piket-advo caat werd door Hoos afgewe- niet het risico hebben willen lopen onderweg naar het poli tiebureau gearresteerd te wor den. Daarom was hij te voet verder gegaan. Politie van Leipzig en Praag treedt hard op tegen betogers PRAAG LEIPZIG De politie in Praag (Tsjecho- slowakije) en Leipzig (DDR) is gisteren keihard opgetreden tegen beto gers. In Praag waren dui zenden mensen op de been om de dood te her denken van Jan Palach, de student die zich in 1969 in brand stak. In Leipzig eisten zo'n vijfhonderd betogers meer vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. De demonstratie in Praag ter herdenking van de dood van Jan Palach was vorige week door de autoriteiten verboden. De duizenden mensen die zich daar niets van aantrokken kwamen te staan tegenover een indrukwekkende politie macht, die gebruik maakte van wapenstokken, traangas, honden en een waterkanon om de betoging uiteen te drij ven. Enige tientallen mensen werden aangehouden, terwijl de leden van een Westduitse cameraploeg in elkaar werden geslagen. Het was de derde botsing tussen politie en de monstranten in Praag in vijf maanden tijd. Tsjechische dis sidenten zijn van plan op 21 ja nuari een inmiddels verboden pelgrimstocht te maken naar de geboortestad van Palach, die zich in '69 in brand stak uit protest tegen de Rusissche in val in Tsjechoslowakije. Bij de betoging in het Oost- duitse Leipzig werden tachtig demonstranten door de politie aangehouden, nadat zij wei gerden gehoor te geven aan opdrachten zich te versprei den. Tijdens zijn eerste verklaring Wapens en deel buit overval teruggevonden LEIDEN Bij een huiszoeking in een woning aan de Antillen- straat zijn vrijdag en zaterdag enkele vuurwapens en een deel van de buit van de overval op een postagentschap aan de Ha ven teruggevonden. Daarbij werd afgelopen donderdag 3000 gulden buitgemaakt. Ongeveer de helft is nu teruggevonden. Eén van de gevonden vuurwa pens is vermoedelijk bij de overval gebruikt. De hoofdbe woner van het pand, een 49-ja- rige man, is zaterdag door de politie aangehouden. Hij is de vader van twee van de eerder aangehouden verdachten. In het huis is een hoeveelheid hasj en versneden heroïne gevonden. Vrijdag werden een 2L-jarige Hagenaar en een 27-jarige Em- menaar in verband met de overval aangehouden. Een 21- jarige Haagse vrouw en een 23- jarige man uit Den Haag wer den aangehouden op verden king van medeplichtigheid aan de overval. De Emmenaar en de 23-j^rige Hagenaar bleken te zijn ontsnapt uit de strafinrich ting Bankenbosch in Veenhui- zen. Een 19-jarige man uit Lei den die in eerste instantie ook was aangehouden, is vrijdag middag weer vrijgelaten omdat hij niets met de overval te ma ken had. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees je in de aanbieding .r 1 Boerenkool, Cri panklaar gesneden, zak±300g99 Speklapjes, met zwoerd, 500g 4r?53.25 CAQ kilo i albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Brazilië is de eerste wereldkampioen zaalvoetbal geworden. Nederland greep ernaast. In Rotterdam wisten de Zuidamerikaanse voetballers de titel in dit toernooi te veroveren. De ware sportliefhebbers hebben hierover inmiddels al heel wat in de Leidse Courant kunnen lezen. Als ze tenminste abonnee zijn, want alleen op maandag een los nummer ko pen met de sportbijlage - zoals vandaag weer velen doen - daarmee red je het tegenwoordig niet meer. De Leidse Courant brengt immers elke dag een ka tern vol sport, waarbij vandaag het nieuwtje over bijvoorbeeld AC Milan-Como. Dank zij doelpunten van Gullit en Van Basten eindigde dat met 4-0. Reden voor de losse-nummerkopers om onderstaan de bon in te vullen en als (proef-)abonnee nu ook eens flink te scoren. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: dc Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B. Indien daartoe aanleiding hostaal, kan een \er:oek om een proefahon den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1