Vandaag Laag belastingtarief komt onder hoge druk Bon: 2 3 8 9 13 15 Militaire coup dreigt in Peru 6 12 Zes overlevenden uit puin Armenië WVC moet strenger toezien op kwaliteit van medische hulpmiddelen reldauto te water Voorlopig paspoort-contract tussen staat en SDU getekend ÜVleubelfabriek Oisterwijk £ekUe 0omarvt Vrijdag 13 januari 1989 80e jaargang no. 24319 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Weslerpers, behorende tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden. Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18 00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familiebenchten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur I J. Hallewas, Chef-redacteur W. A. Buijteweg. Veel bewolking, in de nacht regen. Minimumtemperatuur circa 6 graden. Middagtempe- ratuur rond 9. Vrij krachtige zuidwesten wind. aan de kust eerst nog hard tot stormachtig. Zon op: 08.42; onder: 16.57. Scheveningen hoog water: 7.46 en 20.10; laag: 3.10 en 15.56. ML? MOSKOU „Ik dacht dat de oorlog was uitgebroken. De muren begonnen in te storten en er weerklonk een ver schrikkelijk gedonder. Toch hebben we er nooit aan getwij feld dat we gered zouden wor den". Dat was het tamelijk la- konieke commentaar van Ai- kaz Akopjan, nadat hij woens- het puin van het ingestorte ge dag samen met vijf andere bouw. Zij konden overleven. mensen levend onder het puin van een flatgebouw in de Ar meense stad Leninakan van daan was gekomen, vijf weken na de verwoestende aardbe ving. De zes mannen werden gevonden in een kelder onder omdat in de kelder een grote voorraad voedsel stond opge slagen. De bange weken die hij achter de rug heeft, zijn af te lezen van het gezicht van de vijftigjarige 'rmeniër Aikaz Akopjan. Samen met vijf anderen werd hij levend onder het puin gevonden. FOTO: AP Libië geeft stoffelijke resten VS- piloot terug HOME Het Vaticaan heeft levestigd dat zijn vertegen woordiger in Libië de stoffelij ke resten in ontvangst zal ne men van een Amerikaanse vlieger, die bij een bombarde ment op Libië in 1986 werd neergeschoten. Het stoffelijk overschot is waarschijnlijk vandaag nog in de Libische hoofdstad Tripoli overgedra gen aan bisschop Giovanni Martinelli, die het per militair vliegtuig naar Rome zou bege leiden. „De Libische autoritei ten hebben de Heilige Stoel verzocht te bemiddelen in de overhandiging van het li chaam van de piloot. De Heili ge Stoel stemde hiermee in uit humanitaire overwegingen", aldus een woordvoerder van het Vaticaan. De teruggave lijkt een aanwijzing te zijn dat Libië de spanningen met de Verenigde Staten wil vermin deren, aldus een Amerikaanse functionariè in Washington. Hij voegde hier echter aan toe dat je met de Libische leider -Gaddafi „nooit zeker weet waar je aan toe bent". JURISTEN UNIVERSITEIT WAGENINGEN: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De bewinds lieden van volksgezondheid van de afgelopen twintig jaar hebben zich nauwelijks iets aangetrokken van de kwaliteit van medische hulpmiddelen die op de markt verschenen. Sommige hulpmiddelen, zoals het Dalkon-schildje (een voor behoedmiddel voor vrouwen) en bepaalde kunststof hart kleppen bleken zo ondeugde lijk te zijn dat ze nooit in Ne derland toegepast hadden mo gen worden. De Amerikaanse hartkleppen van het merk Björk-Shiley hebben inmiddels acht Neder landers het leven gekost en het Dalkon-schildje maakte vele honderden vrouwen on vruchtbaar. Als het ministerie van WVC en het vroegere mi nisterie van volksgezondheid en milieuhygiëne strenge kwa liteitseisen aan medische hulp middelen hadden gesteld, dan waren deze ongelukken niet gebeurd. Deze conclusie trek ken twee juridische deskundi gen van de Landbouwuniver siteit Wageningen in een rap port dat zij hebben opgesteld in opdracht van de Stichting wetenschappelijk onderzoek konsumentenaangelegenheden (Swoka). De minister en staatssecretaris van WVC hebben al sinds 1970 de mogelijkheid om medische hulpmiddelen op kwaliteit te laten onderzoeken en even tueel te verbieden. De wet me dische hulpmiddelen, die tot stand kwam onder het kabi net-De Jong, biedt daartoe alle ruimte. Van die mogelijkhe den is echter nauwelijks ge bruik gemaakt, zo blijkt uit het onderzoeksrapport. Alleen ten aanzien van condooms en gesteriliseerde hulpmiddelen bestaan strenge kwaliteitsei sen. Het ministerie van WVC had vanmorgen nog geen com mentaar op het rapport. LEIMUIDEN Een geldwa- pen van een knotwilg te wa gen is gistermiddag om zes uur ter. Het vehikel is met behulp in de sloot naast de Geerweg van twee kranen weer op de in Leimuiden gereden. De kant gezet. De chauffeur kon chauffeur van de wagen uit zich zelf in veiligheid brengen. Den Haag ging bij het inhalen De Geerweg is een uur afge- te veel naar links, raakte in de sloten geweest, berm en reed via het scham- Vrouw licht gewond bij aanrijding LEIDEN Een 31-jarige vrouw uit Leiderdorp is gistermorgen licht gewond geraakt bij een aanrijding op de Oegstgeesterweg. De vrouw was vanaf de Boerhaavelaan met haar auto rechtsaf, richting Leiden, geslagen. Een 63-jarige inwoonster van Oegst- leest wisselde op dat moment van rijbaan en botste achter op laar auto. De Leiderdorpse is met nekletsel naar het AZL ge bracht. ADVERTENTIE Quayle op vakantie op kosten partij WASHINGTON De aanstaande vice-president van de Verenigde Sta ten, Dan Quayle, heeft vijftigduizend gulden gekregen van de Republikeinse Partij voor een skivakantie met Kerst mis. Quayle had de partij verzocht „bij te springen" in de kosten van zijn va kantie. Volgens de De Amerikaanse krant „Washington Post" werd het geld zonder problemen verstrekt, na dat de begrotingscommissie van de partij met het „toch wat bijzondere verzoek" had ingestemd. Quayle hoef de niet uit te leggen hoe hij het geld zou uitgeven. Het bedrag valt, aldus de Washington Post, onder de post „on kostenvergoedingen voor de regerings wisseling". TROS- regisseur verongelukt HILVERSUM TROS- regisseur Steef Hoff (43) is gisteren verongelukt tij dens opnamen in Oosten rijk voor het televisie-pro gramma „De eerste de beste". De opnamen wer den gemaakt aan de oever van de rivier de Enz, nabij de plaats Admont. Hoff is hierbij van een rotsblok gegleden en daarbij te recht gekomen in het ijs koude water. Na een twee uur durende zoekactie werd hij stroomafwaarts aan de oeverkant gevon den. Tbc in Alkmaar ALKMAAR In Alk maar en omgeving zijn 21 mensen opgespoord die kans lopen tbc te krijgen. Slechts één van hen vertoont ook wer kelijk de verschijnselen van de uiterst besmette lijke, maar door moder ne anti-biotica relatief ongevaarlijke longziek te. De Basis Gezond heids Dienst hoopt door gerichte medicatie het uitbreken van de ziekte bij de twintig andere besmette personen als nog te voorkomen. (Van onze parlementaire redactie) RIJSWIJK Het lage tarief in het nieuwe be lastingstelsel, dat straks, na de belastinghervor ming, kan sterk onder druk komen te staan. Het tarief (belastingen en sociale premies teza men) is volgens de plannen van het kabi net 35% van het inko men tot 46.000 gulden. In werkelijkheid zou dit tarief in de loop van de jaren tussen de 45 en 50% kunnen komen te liggen en dicht in de buurt komen van het tarief voor de tweede schijf (50%). Dat gebeurt wannneer de twee grote operaties die het kabinet de komende jaren wil doorvoeren - belasting herziening en reorganisatie van de ziektekostenverze keringen - volgens de oor spronkelijke plannen wor den uitgevoerd. Dit blijkt uit voorlopige be rekeningen die zijn ge maakt door fiscale en socia le specialisten van het Ko ninklijk Nederlands Onder- nemersverbond (KNOV). De politieke partijen die volgende week over de ka binetsplannen voor belas tinghervorming debatteren, zijn er tot nu toe steeds van uitgegaan dat het laagste ta rief onomstreden was. Het nieuwe belastingstelsel, ge baseerd op het plan-Oort, moet 1 januari 1990 worden ingevoerd. De effecten van de combinatie tussen 'Oort' en het ziektekostenplan- Dekker (dat in 1991 moet zijn afgerond) zijn niet of nauwelijks berekend. De kern van het originele plan-Dekker behelst de in voering van een basisverze kering voor iedereen, waar in bijna alle gezondheids voorzieningen vzijn onderge bracht. De huidige Algeme ne Wet Bijzondere Ziekte kosten (AWBZ), die op dit moment al een voor ieder een geldende verzekering biedt voor de zogeheten „zware risico's" (zoals zie kenhuisopname), zal daar om geleidelijk worden uit gebreid. Door deze vergro ting van de AWBZ in de richting van een algemene basisverzekering zal het premiedeel van het lage be lastingtarief zeker stijgen, meent het KNOV. Omdat in het plan-Oort bovendien de premies voor de volks verzekeringen alleen door het inkomen uit de eerste schijf worden betaald, daalt de premiegrens van 65.000 naar 46.000 gulden. De „pot" voor de AWBZ moet dus uit veel minder belas tinggeld worden gefinan cierd dan nu. Het gevolg is dat het lage tarief nooit 35% kan blijven, stelt het KNOV. Personal computer De drie grote partijen in de Tweede Kamer (CDA, VVD, PvdA) hebben al dui delijk gemaakt dat de kos ten van een personal com puter fiscaal aftrekbaar blij ven. Het kabinet vindt dat particulieren vanaf 1990 hun computers niet meer als aftrekpost zouden mo gen opvoeren. Als iemand dergelijke apparatuur voor zijn of haar werk nodig heeft, moet de werkgever er maar voor opdraaien, meent het kabinet. Werkge vers mogen dergelijke kos ten namelijk wèl als aftrek post blijven opgeven. Vals geld De Italiaanse politie heeft gisteren beslag weten te leggen op meer dan twintig miljoen gulden aan valse dollars. De agenten op de foto wilden de groene briefjes kennelijk toch even van dichtbij bekijken, voor zij werden weggehaald om vernietigd te worden. Tien mensen werden aangehouden op de verdenking betrokken te zijn bij het massaal verspreiden van valse dollars. FOTO: AP (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De lang verwachte eerste stap op de nieuwe weg die moet leiden naar de invoering van een fraudebestendig Nederlands paspoort is gisteren gezet. Het minis terie van buitenlandse za ken en de sinds kort ge privatiseerde Staatsdruk kerij- en Uitgeverij (SDU) hebben gisteren de inten- HET KLEURRIJKE NIEUWE WONEN... Kom nu naar Meubelfabriek Oisterwijk en ontdek het verrassend nieuwe wonen. In kleur, met onze nieuwe collecties Provence en Manor House. Maar natuurlijk ook met onze traditionele Oisterwyck- collectie. Berkel (Z.H.), Noordeindseweglló. 01891-14670. Beverwiik, Meubelboulevard Het verrassend nieiave wónen. (Parallelweg 100), 02510-26923. tieverklaring getekend waarin staat dat de SDU het nieuwe paspoort mag gaan maken. De SDU wil volgens de ver klaring het document gaan vervaardigen in samenwer king met de Nederlandse bankbiljettendrukkerij Joh. Enschedé en Zonen in Haar lem. De banken NMB en NIB, die de vorige paspoortproducent KEP hadden gefinancierd, zullen bij de nieuwe opdracht betrokken worden. Zij hebben de intentieverklaring welis waar niet mede ondertekend maar er wel hun fiat aan gege ven. De principe-overeen komst stond kort voor Kerst mis al op papier, maar doordat de banken plotseling nog na dere voorwaarden wilden stel len ontstond er vertraging bij de ondertekening. Er is overi gens uiteindelijk niets aan de oorspronkelijke verklaring veranderd. Het ministerie van buitenland se zaken, de SDU, Joh. En schedé en de banken zullen nu gaan overleggen over het defi nitieve paspoortcontract. In de principe-overeenkomst staat dat men ernaar streeft dit con tract op 1 februari rond te hebben, maar die datum is volgens alle betrokkenen niet meer haalbaar. Vermoed wordt dat er nog zeker een maand nodig zal zijn om het contract (waarin alle financië le, technische, organisatorische en juridische aspecten zullen worden opgenomen) rond te krijgen. In het contract zal waarschijnlijk geen streefda tum worden opgenomen voor de introductie van het nieuwe paspoort. Inbreker rooft tas, breekt in en steekt 81-jarige met mes DEN HAAG Een inbreker, die gistermiddag een 81-jarige vrouw in de Stieltjessteraat van haar tas beroofde, heeft de vrouw vannacht in haar wo ning ernstig gewond. Om streeks vier uur hoorde de vrouw dat iemand haar wo ning met een sleutel binnen drong. Zij betrapte een man fjje met een 'zaklantaarn bezig was haar kasten te doorzoe ken. De vrouw greep de in dringer beet, waarna deze een wandelstok op haar hoofd stuksloeg. Toen zij daarop een vleesmes wilde grijpen was de indringer haar voor en stak het mes van achteren tussen haar schouders, waarna hij er vandoor ging. Met het mes nog in de rug heeft de vrouw toen de politie gewaarschuwd. Pas in het Westeinde Ziekenhuis is het mes verwijderd; daarbij bleek dat haar longen net niet \yaren geraakt. (Van onze speciale verslaggever Ruud van den Hoed) LIMA In Peru klinken steeds luidere geruchten over een op handen zijnde staats greep van militairen. Ontken ningen van politici en hoge militairen zijn allang niet meer voldoende om de ge ruchtenmachine tot staan te brengen. Peru verkeert op het ogenblik in een ongekende po litieke en economische chaos. President Alan Garcia wilde onlangs al zijn ontslag indie nen, omdat hij de problemen niet meer de baas kan. Hij heeft te maken met een econo mische crisis van ongekende omvang, ontevreden militai ren en een steeds sterker wor dende guerrillabeweging, die zich over vrijwel het gehele land heeft verspreid. Politieke waarnemers menen overigens dat het leger niet echt staat te trappelen om de macht over te nemen. De maatschappelijke en economische malaise is der mate groot, dat er ook voor het leger weinig eer valt te beha len met een nieuwe militaire regering. Pagina 6: Chaos en ontredde ring beheersen leven Peru Ingrid Paul naar EK WEST-BERLIJN Reserve Ingrid Paul is vanmorgen af gereisd naar West-Berlijn, waar dit weekeinde om de Eu ropese titel wordt geschaatst. Paul is de mogelijke vervang ster van Marieke Stam die zich niet geheel fit voelt. (ADVERTENTIES) AUTOVERHUUR F. p>DaAM<a>iEias Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 11-15 JANUARI 1989 OPENINGSTIJDEN WOENSDAG 11 JANUARI VAN 14-18 UUR. DONDERDAG 12 T/M ZONDAG 15 JANUARI VAN 10-18 UUR Toegangsprijs: 110.- p p O Voordelige Trein toegangsbiljetten bij de NS-stations U JAARBEURS UTRECHT/HOLLAND 18 PAGINA'S Kerkleden geven 700 miljoen gulden Met aanstellen ombudsman heeft Kamer kans laten schieten „Leugen premier Tojo redde Japanse keizer" Holland Festival stevent af op faillissement Italië bezorgt Oranje plaats in halve finale Landmacht beproeft materieel In Alphen Rijk meet met twee maten bij j j afwijzen Leidse T 1 bouwplannen I I Nico Dofferhoff zit met z'n handen in 'thaar Restauratie Rijnsburgse Vliet deze zomer GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN2 BINNENLAND3/4/5 BUITENLANO6 ECONOMIE 7 KUNST 8 SPORT 9 LEIDEN 11 OMGEVING 12/13/15 LAND-EN TUINBOUW 14 KERKDIENSTEN 14 RADIO EN TELEVISIE 17 De toiietjuffrouw van een Brussels station kreeg onlangs de verrassing van haar leven: een belas tingaanslag van 110.000 frank, zijnde 5.200 gulden. Wat bleek? Een belastinginspecteur had haar een half uur lang gadegeslagen en de reizigers geteld, die zich in hoge nood naar haar afdeling hadden begeven. Hij berekende, dat ze niet minder dan ze ventig klanten per uur moest hebben. Op jaarbasis leverde hem dat een bedrag op dat ruim boven de belastingvrije som uitkwam. Vandaar de aanslag. Uiteraard kwam dit allemaal in de krant, zoals on langs al in de column van Frans Boogaard in de Leidse Courant. En als u nu snel een proefabonne ment neemt, leest u wellicht nog of zij binnenkort - zoals ze dreigt - uit protest in hongerstaking gaat of niet. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1