£eicUe (Bowuvnt Genetische proeven zonder vergunning Bon: Deetman komt studenten eindje tegemoet #55 Stip Shrh 2 7 9 10 11 13 Massaal eerherstel voor slachtoffers van Stalin Heftige kritiek op Amerikaanse actie il 1989 Uitgave Westerpers. behorende tot Sijthofl Pers, Apothekersdi|k34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 122248. |i^P Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeurhoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef redacteur W.A. Buijteweg Vrijdag 6 januari 1989 80e jaargang no. 24313 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Eerst droog met opklaringen, in de nacht en ochtend mist. Overdag half tot zwaar be wolkt, later mogelijk (mot)re- gen. Middagtemperatuur circa 8 graden. Matige, later aan de kust vrij krachtige wind draai end van noord naar west. Zon op: 08.47, onder: 16.47; hoog water: 2.40 en 14.49; laag: 10.45 en 22.54. Moordenaars van &andhi opgehangen IEW DELHI Twee Sikhs zijn van morgen in de Indiase hoofdstad New )elhi opgehangen voor de moord op Ie Indiase premier Indira Gandhi op 1 oktober 1984. Het Indiase Hoogger echtshof verwierp gisteren een laat- verzoek om gratie. Uit vrees voor «eweld van Sikhs zijn zwaar bewa- Jende eenheden van de politie en het eger in staat van alarm gebracht in le hoofdsteden van de noordelijke leelstaten. In New Delhi zelf waren ille wegen in een straal van een kilo- neter rond de Tihar-gevangenis afge- jet. Sinds februari 1984 waren geen jxecuties meer uitgevoerd in India. Knalapparaat bij paleis Noordeinde geeft overlast DEN HAAG Het personeel van Paleis Noordeinde in Den Haag voert al enige weken een verbitterde strijd tegen kwette rende spreeuwen, die in groten getale neerstrijken in de Paleis tuin. De vogels zijn als gevolg van de zachte winter nog niet weggetrokken naar warmere streken. Als wapen tegen de voge- loverlast wordt sinds begin december een apparaat ingezet, dat normaal gesproken wordt gebruikt in boomgaarden. Om de hal ve minuut produceert het een luide knal, waardoor de spreeu wen de wijk nemen. Ofschoon het wapen doeltreffend is, wordt het volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst sinds gisteren niet meer gebruikt. Uit de buurt zijn namelijk klachten over geluidsoverlast binnengekomen. Ook functiona rissen van het paleis en het Koninklijk Huisarchief, dat in de Paleistuin staat, vonden het geknal wat bezwaarlijk worden. Bo vendien was het Hof vergeten de krachtens de Hinderwet ver eiste vergunning aan te vragen. Grote schade na kettingbotsing op Rijksweg A 13 RIJSWIJK Een kettingbotsing op Rijksweg A 13 (Rotterdam/Den Haag), ter hoogte van vliegveld Ypenburg, heeft vanmorgen rond tien uur gezorgd voor een file van ongeveer 20 kilome ter. Door nog onbekende oorzaak bot sten vijf auto's op elkaar, maar daarbij is niemand gewond geraakt. De schade was groot. Doordat olie op het wegdek terecht kwam, moest de brandweer er aan te pas komen om de Rijksweg schoon te spuiten. Rond half elf konden twee van de vier rijbanen op de A 13 weer worden gebruikt. Van Breukelen mogelijk maanden uitgeschakeld EINDHOVEN Het ziet er naar uit dat PSV-doelman Hans van Breukelen volgen de week de reis van zijn club naar Zimbab we niet kan meemaken. Vandaag is de goa lie van Oranje met een ernstige knieblessu re vervroegd teruggekeerd van het zaal- voetbaltoernooi in München, waar PSV op de openingsdag één keer verloor en één keer won, om zich in Eindhoven verder te laten onderzoeken aan zijn gekwetste linkerknie. De eerste tekenen wijzen in de richting van een kapot kapsel en gescheur de kruisbanden. Als die eerste diagnose juist is houdt dat in dat Van Breukel n voor enkele maanden is uitgeschakeld. Pagina 7: PSV verliest prestige Nicaragua ontdekt de fiets )e regering van Nicaragua gaat proberen de problemen van het ipenbaar vervoer in de steden te verlichten door de aanschaf 12.000 Russische fietsen. Deze week gingen de prijzen voor lussen, die dank zij enorme regeringssubsidies lange tijd tot de joedkoopste ter wereld behoorden, opnieuw omhoog. FOTO: EPA Keizer Hirohito verder verzwakt TOKIO De toestand van le Japanse keizer Hirohito is vanmorgen verder verslech terd. Dat hebben paleis woordvoerders bekendge maakt. Zij zeiden echter ook dat de 87-jarige vorst bij ken nis was en dat diens toestand „niet kritiek" is. Maar vol gens Japanse persbureaus zijn ook de nierfuncties van de keizer aangetast en ligt hij door zijn veel te lage bloed druk bijna in een coma. Peuter op eigen houtje in vliegtuig naar oma JERUZALEM De 3-jarige Candy Hodson wilde op be zoek bij haar oma in Londen. Als dochtertje van een pop musicus was zij gewend te reizen. Dus pakte ze voor het hotel in Jeruzalem waar haar ouders momenteel logeren een vliegveldbus, glipte langs de douane en stapte op het vliegveld aan boord van een toestel dat in de goede rich ting ging, naar Kopenhagen. Op het vliegveld controleerde niemand of de peuter een ticket. Toen er uiteindelijk een passagier teveel was, moesten de kaartjes worden gecontro leerd en bleek Candy Hodson een verstekeling te zijn. Hui lend werd het meisje uit het toestel gehaald. Vijf uur na haar vertrek was zij terug in haar hotel, waar haar ouders al enkele uren naar haar hadden lopen zoeken. Vader Gra ham Hodson was achteraf niet eens zo vreselijk verrast. „Ze heeft wel eerder dat soort dingen gedaan. Ze is nogal bijdehand". MOSKOU De commu nistische partij in de Sov jetunie wil eerherstel voor honderdduizenden men sen, die onder het bewind van Stalin door speciale tribunalen zonder enige fatsoenlijke vorm van pro ces zijn veroordeeld.' Het Centraal Comité van de partij heeft het presidium van de Opperste Sovjet, het Sovjet- "ussische parlement, voorge teld een wet aan te nemen jvaardoor de veroordelingen van de slachtoffers te niet worden gedaan. Het gaat met name om mensen die zijn ver oordeeld door de zogenoemde trojka's, groepen bestaande uit drie leden van de NKVD, de voorloper van de geheime dienst KGB. De schijnproces sen hebben plaatsgevonden in de jaren dertig en veertig, en aan het begin van de jaren vijftig, aldus het Russische persbureau TASS. Van eerher stel zullen zijn uitgesloten „verraders, nazi-misdadigers, leden van nationalistische bendes, zij die justitiële docu menten vervalsten en gewone criminelen". ADVERTENTIE AUTOVERHUUR GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BH UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA WAGENINGEN DREIGT GEBOUW LANDBOUW UNIVERSITEIT TE SLUITEN WAGENINGEN De gemeente Wageningen dreigt een gebouw voor proefdieren van de Landbouw Universiteit te sluiten als de univer siteit niet voor 16 janua ri een einde maakt aan niet-aangemelde geneti sche proeven op mui zen. De gemeente heeft dat laten weten, nadat zij door het ministerie van milieu was getipt dat de vakgroep vee fokkerij van de Land bouw Universiteit al een jaar lang genetische proeven op muizen uit voert, zonder dat men beschikt over de vereis te vergunningen. De vakgroep veefokkerij begon in januari 1988 met een onderzoek n extra gen voor een groei hormoon. Dat maakt de die ren groter, vetter en trager dan gewoonlijk. In Wage ningen onderzoekt men of het extra gen bij het fokken wordt overgedragen, of het geërfd wordt door nakome lingen. Dat blijkt inderdaad het geval, zij het dat het al leen door een mannetje overgedragen kan worden. De vakgroep is van plan binnenkort te onderzoeken of ook varkens via deze vorm van genetische mani pulatie groter, vetter en tra ger gemaakt kunnen wor den. Voor dergelijk onderzoek, of het nu muizen of varkens betreft, is een gemeentelijke vergunning nodig op basis van de Hinderwet, onder meer omdat maatregelen worden getroffen ontsnappen van gemani puleerde proefdieren onmo gelijk te maken. De Land bouw Universiteit heeft zo'n vergunning nooit aan gevraagd, volgens een woordvoerder omdat de in de Verenigde aren gemanipu- i Wageningen al- naar werden ge- dat de Commis- Recombinant-DN A- Werkzaamheden van het ministerie van milieu er achter kwam dat het onder zoek desondanks werd uit gevoerd en de gemeente in lichtte, anders had er nog steeds geen haan naar ge- Staten w leen nog fokt. Het i kraaid, aldus een woord voerder van de gemeente Wageningen. Het gemeentebestuur van Wageningen weigert de universiteit alsnog een ver gunning te verschaffen en eist dat het onderzoek voor 16 januari wordt stopgezet „Er zijn geen voorwaarden waaronder het onderzoek kan worden voortgezet", al dus de woordvoerder van de gemeente. „Als de mui zen op 16 januari niet zijn afgemaakt of overgebracht naar elders, dan zal de ge meente het centrum voor proefdieren sluiten". Hulp goederen ±WkS kleding zijn bestemd voor de Roemenen van Hongaarse komaf, die uit NEW YORK Arabische landen onder aanvoering van Libië hebben van nacht in de Veiligheids raad van de Verenigde Naties heftige kritiek ge uit op het neerschieten door Amerikaanse jagers van twee Libische MiGs. De zitting van de raad wordt later vandaag voortgezet. Volgens de Libische zaakgelas tigde bij de VN, Ali Muntasser, was het neerschieten van „on gewapende verkenningsvlieg tuigen" een welbewuste en voorbereide daad. Hij riep tot een scherpe veroordeling van de VS. Maar aangezien die in de raad het veto-recht hebben, zal het nooit zover komen. De Amerikaanse afgevaardigde, Herbert S. Okun, verdedigde het optreden door te wijzen op het „recht op zelfverdediging". Sovjet-ambassadeur Alexander Belonogov zei dat hij vond, dat de Amerikanen wat snel had den geschoten. Intussen heb ben Amerikaanse en Italiaanse autoriteiten de veiligheid op gevoerd rond Amerikaanse militairen in Italië, uit voor zorg voor een mogelijke ver geldingsactie voor het neer schieten van de twee Libische straaljagers boven de Middel landse Zee. Pagina 5: Video-beelden ge ven geen duidelijkheid. ZOETERMEER De kou is uit de lucht in het over- tussen minister Deet man (onderwijs) en de stu dentenvertegenwoordi gers. Liepen de studenten de vorige keer kwaad weg uit het overleg met Deet man, deze keer konden de belangrijkste grieven in een ontspannen sfeer grondig worden bespro ken. De minister deed zelfs een aantal toezeggin gen. Zo nam hij een aantal bezwa ren van de studenten tegen de harmonisatiewet weg. Deze wet beperkt het recht op stu diefinanciering tot een maxi mum van zes jaar. De be windsman denkt er nu over studenten de gelegenheid te geven na het eerste jaar nog van opleiding te veranderen zonder daardoor een inschrij vingsjaar kwijt te raken. Stu denten kunnen daardoor met een schone lei en zes jaar in schrijvingsduur aan de slag. Van een dergelijk voorstel voor het tweede en derde jaar wilde Deetman niets horen. Ook wil de schrijvingsduur. stromers" van het hbo naar het universitair onderwijs en andersom aanpassen. Een tweede studie betekent nu nog drie extra studiejaren, ook als de eerste studie minder dan zes jaar in beslag heeft geno men. In plaats van drie jaar wil de minister terug naar twee extra jaren met behoud van het restant aan inschrij vingsduur uit de eerste zes jaar. Volgens de bewindsman worden studenten door deze maatregel geprikke'd om hun eerste studie zo snel mogelijk af te maken. Pagina 3: Deetman houdt vast aan 2-jarige vervolgstu- Beslissende rol CDA bij bouw Haags stadhuis DEN HAAG De CDA-frae- tie in de Haagse gemeenteraad krijgt een beslissende rol in het besluit om een nieuw stad huis annex bibliotheek te bou wen aan het Spui nu het CPN- raadslïd A. Koger heeft aange kondigd tegen het stadhuis- voorstel te stemmen. De CPN heeft de fractie van Links Den Haag, waarvan de communis ten samen met de PSP en PPR deel uitmaken, laten weten dat er te veel onzekerheden en fouten in het voorstel zitten om er mee in te stemmen. Door de houding van de CPN verliest het college de meer derheid (23 tegen 22) voor het stadhuisvoorstel in de gemeen teraad. Het CDA wil nog geen stand punt innemen voordat de in geschakelde externe bureaus met een advies komen over de voorgestelde financiering. RK Kerk Polen houdt sluiting klooster Auschwitz tegen Juridisch steekspel rond Oliver North Nederlands zaalteam kan zich opmaken voor volgende ronde Nieuwe voorzitter Kamer van Koophandel: Rijnland verliest voorsprong Voetbal vereniging Woubrugge neemt afscheid van voorzitter Wijsman Piet van der Pouw Kraan 40 jaar molenaar in Hoogmade Provincie dwarsboomt bouwplannen Lisse BINNENLAND BUITENLAND LEIDEN OMGEVING LAND EN TUINBOUW KERKDIENSTEN BOEKEN KUNST FILM Daar heb je de stip! Wie zal het in zijn militaire dienstjaren niet eens hebben gezegd, als hij de ad judant-onderofficier zag aankomen. Of dat altijd even enthousiast werd geroepen is wat anders, maar de man werd - en wordt nog - zo genoemd. Maar als je een tuinder, die paprika's teelt hoort zeggen dat hij een stip ziet, is er iets heel anders aan de hand. En nog erger is het als hij de stip niet zozeer ziet, maar veronderstelt dat de stip aan de binnenkant van de paprika zit. Wie vandaag de Leidse Courant en met name de -rubriek „In en om de kas" leest weet waar het over gaat. W ant de Leidse Courant is een krant, waar geen stip aan zal ontbreken. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. A B Indien daartoe aanleiding bestaat kan een verzoek oni een proefabonnement wor den geweigerd. CcidócSoUAOAlt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1