Dalende werkloosheid in de Leidse regio Middenpartij nieuwkomer bij gemeenteraadsverkiezingen jmferentie ntver ^öllege- lorming ROENOORD „DICHT" IJDENS CONCERT QUEEN Kleedkamer- dieven betrapt Acht maanden cel voor plegen meineed AD LEIDSE COURANT WOENSDAG 21 APRIL 1982 PAGINA 3 id( Een scène Elvis Costello grillig en wisselvallig LEIDEN Het muzikale evenknietje van Woody Allen, Elvis Costello, heeft in zijn nog korte maar zo explosieve carrière kans gezien ruim 110 liederen het vinyl in te zingen. Hij had daarvoor nog geen zes jaar nodig, een moyenne van ongeveer twee songs per maand dus. Natuurlijk zijn niet alle werkjes van Costello muzikale hoogstandjes, maar na zorgvuldige selectie hou je toch nog zo'n 50 sublieme ver tolkingen van ingetogen ge dachten en felle aanklachten over. Vergelijk collega-songs mid Nick Lowe, die met pijn en moeite per jaar slechts drie meer dan redelijke deunen componeert Costello is zo enorm produktief omdat hij een man is die zijn leven brandt als een fakkel en zich zodoende genoodzaakt ziet de schaarse behoefte „tijd" opti maal te gebruiken. Mooie voorbeelden daarvan zijn altijd 's mans concerten. Het liefst zou „Elvis, the king specta cles" drie favoriete songs tege lijk zingen. Net als gistera vond, in de fraaie Stadsge hoorzaal te Leiden. Het werkt soms wel wat ver warrend. De Leidenaars die gisteren vijftien gulden had den geruild voor een mooi en treebiljetje hadden het er ook zichtbaar moeilijk mee. Swin gen of aandachtig luisteren, la chen of huilen, hollen of stil staan? Zoals gezegd, Elvis doet het allemaal tegelijk. Zonder problemen en zonder over gang zong hij het ontroerende „Good Year For The Roses" tussen het agressieve „Shabby Dog" en een ongemeen felle uitvoering van „From A Whis per To A Dream". Juist op het moment dat de aanwezigen doorhadden dat het spetteren de „King Horse" van de on derschatte GetHappyü-elpee uitnodigde tot ritmisch bewe gen, ontregelde Costello on aangekondigd met een 16-toe- ren versie van „I Can't Stand Up For Falling Down". Maar was het nou een mooi concert?, zo vragen de geïnte resseerde thuisblijvers zich af. Ja, het was een heel mooi con cert Hoewel,... hoeveel mooier had een helaas niet aan bod gekomen ononderbroken sere nade van „Alison", „Party Girl", „Shot With His Own Gun" en „How Much I Lied" wel niet geklonken? Aan de andere kant, hadden we dan niet gezegd: .Jammer dattie zo voorspelbaar is ge worden"? Vast wel, want met Costello is het net als met Freek de Jonge en Woody Al len. Hoe grilliger en wisselval liger, hoe beter. AP VAN DER MEULEN stonden 154 vacatures. De da ling in de Leidse regio stemt overeen met het landelijke beeld. Ten opzichte van vorig jaar was er nu sprake van een verheugende ontwikkeling. Vorig jaar nam de werkloos heid in maart immers nog toe. Het aantal vacatures wordt door het Gewestelijk Arbeids bureau (GAB) Leiden als niet groot aangemerkt De werkloosheid in de ver schillende gemeenten die tot het gebied van het GAB Lei den behoren was als volgt: Plaats mannen vrouwen Alkemade 168 46 Katwijk 548 129 Leiden 3387 1222 Leiderdorp 287 107 Oegstgeest 161 68 Rijnsburg 82 22 Valkenburg 20 12 Voorschoten 229 92 Warmond 53 23 Zoeterwoude 94 34 Overige 20 11 Schoolverlaters Het GAB Leiden verwacht dit jaar meer schoolverlaters van het vwo op de arbeidsmarkt dan in voorgaande jaren. Men heeft de scholen voor alge meen vormend onderwijs, la ger beroepsonderwijs en een Twee paaltjes te veel LEIDEN Een vrachtwagen chauffeur heeft het gisteren met twee zogenaamde Leide- naartjes aan de stok gehad. De man kon met zijn auto de Lammermarkt niet passeren, omdat de twee paaltjes en een verkeerbord in de weg ston den. Omdat hij zijn lading toch kwijt wilde, haalde hij de paal tjes uit de grond. De gealar meerde politie vond dat de chauffeur de enige goede ma nier had gekozen om zijn werk te doen. De politie was het met de man eens dat met het plaat sen van de Leidenaartjes on voldoende ruimte voor het verkeer overbleef en de chauffeur werd dan ook niet bekeurd. JDEN De politie sluit de buurten rond de oenoordhallen zaterdag en zondag af voor itorvoertuigen op meer dan twee wielen. Dit te voorkomen, dat de omwonenden van de len tijdens de twee optredens van de pop- aJ ep Queen overlast zullen ondervinden van bru jcertgangers. reg liet verleden is het dikwijls tot conflicten ge- men tussen omwonenden en bezoekers van - 'U iGroenoordhallen. Doordat men in de veron- cht istelling verkeerde, dat het parkeerterrein wo' i de hallen vol was, werden de omringende 'go, dirt jm. wijken volgezet met auto's. Het gevolg was, dat de bewoners na afloop van de concerten uit hun slaap werden gehouden. Tijdens de concer ten konden slecht ter been zijnde omwonenden hun auto niet in de nabijheid van de eigen wo ning parkeren. Buurtcomités hebben diverse malen geklaagd bij het gemeentebestuur. Tij dens het komende concert moeten de omwo nenden bespaard blijven van overlast door hulp van de politie. De Floris Versterlaan, de Haar lemmerweg en de Koningstraat worden afge sloten. De concerten beginnen om acht uur en duren tot ongeveer kwart voor elf. LEIDEN Een 14-jarige en een 16-jarige jongen zijn gis teren betrapt bij een diefstal in een kleedkamer van de voetbalvereniging „De Sleu tels" aan de Voorschoterweg. De jongens bleken al een hor loge, een hoeveelheid geld en andere goederen bij zich te hebben. 40 mille schade na inbraak in sexshop LEIDEN Honderdtwin tig videobanden en 170 smalfilms vormden het grootste deel van de buit bij een inbraak in een sexshop aan de Lammer markt. De inbraak werd in het afgelopen weekein de gepleegd. De dieven gingen er verder vandoor met enkele honderden guldens. De totale schade bedraagt ruim 40.000 gul den. De dieven kwamen het pand binnen door een keukenraam open te bre ken. JiDEN Het CDA idt zaterdag een confe- itie over collegevor- ig in hotel Holiday Inn iden. De conferentie istemd voor CDA-be- ders uit middelgrote jrote gemeenten. de orde komen aspecten wat zijn de ervaringen van "'DA wanneer het wél en het niet in het colle- vertegenwoordigd. Hoe het CDA zich op tegeno- n college waarin het niet rtegenwoordigd en ook •ringt het CDA om met •aadsminderheid wanneer wél in een college zit. Ook lt aandacht besteed aan de ie van het CDA in het po- krachtenveld op ge- ntelijk niveau ten opzichte .PvdA, VVD en D'66. En vJke rol spelen bij de college- pouïhing de grote bestuurlijke en flemen in de (middel)grote /eenten zoals bezuinigin- stadsvernieuwing, volks- yMVesting, verkeer/parke- nferentie begint om tien Mr. drs. A.H.M. Dolle ;kt dan over de ontwikke- in op het gebied van colle- irming. De heer Dolle is ;an de Groningse gemeen- d en wetenschappelijk j «éwerker van de universi- -Onder leiding van F.J. der Heijden (Statenlid in Holland) wordt vervol de inleiding gedis- ieerd. In de middaguren onder voorzitterschap prof. dr. J.H. Christiaanse ussieerd door vertegen- irdigers van CDA, PvdA, Den D'66 over hun stand- hatieft inzake collegevorming. ouwflnemers zijn onder ande den. de burgemeester van 53 phen W. du Chatinier JMwid Tweede Kamer en wethouder van Den g), drs. R.J. van Leeuwen, 45 l|tievoorzitter van de PvdA Tilburg, J. W. Remkes, rzitter van de VVD-fractie rroningen en drs. B. Glau- voormalige fractievoorzit- van D'66 in Leiden. )0 A 15.4 prestaties aegens ibrfine- iefstal l0«iSe DEN Met de arrestatie drie Leidenaars heeft de tie een inbraak bij een apotheker en een in- iak bij een kunsthandel aan Borneostraat opgelost De mannen, 23, 33 en 34 jaar ■hebben bekend. De politie I huiszoeking bij de 23-ja- man, omdat hij ervan d verdacht een vuurwapen izit te hebben. Het vuur- >en werd niet gevonden, een alarmpistool en een veelheid morfine en palfi- "et onderzoek leidde naar ■jarige en 34-jarige man. genoemde bekende ook 0 Bbraak bij de kunsthandel, iging hier om kunstwerken een waarde van 16.000 co 33-- hef ëlstraf voor leidenaars HAAG/LEIDEN De igse rechtbank heeft twee denaars gevangenisstraf elegd wegens het plegen diefstallen en geweld. Een arige Leidenaar is veroor- ld tot een jaar gevangenis- n een 27-jarige Leide- tot drie maanden. Voor geldt aftrek van voor man werd door het duo I® bedreiging met een mes ~!t toebrengen van enkele 150 gulden afhandig ge- In een café werd een door de 22-jarige Leide- -met een fles mishandeld zelfde dag kreeg een man de Leidenaar op straat een -slaag omdat hij meende jJeze hem eens een schop LEIDEN De werkloos heid in de Leidse regio is in de maand maart ge daald. 94 mannen en 55 vrouwen vonden een baan. Het waren overi gens vooral jeugdige werkzoekenden die aan de slag gingen. Het betrof overwegend werk in de sectoren bouw en horeca. In totaal waren eind maart werkloos 5049 mannen en 1766 vrouwen. Vorig jaar maart waren deze cijfers respectieve lijk 3425 en 1085. Tegenover deze aantallen werkzoekenden aantal middelbare beroepsop leidingen benaderd om een op gave van de examenkandida ten en een schatting te maken van de aantallen leerlingen die na het examen willen gaan werken. Uit de gegevens blijkt, dat bij het algemeen vormend onderwijs zo'n 3000 personen eindexamen doen, waarvan er zo'n 600 van plan zijn om niet verder te stude ren. Dat is 8% meer dan vorig jaar. Toen wilde van het vwo nog maar tien procent direct gaan werken. Het GAB spreekt hierbij van een zorg wekkende ontwikkeling. Bij de mavo liggen de cijfers wat gunstiger. Bij het lager be roepsonderwijs zal door 1700 kandidaten eindexamen wor den afgelegd; ruim de helft wil direct daarna gaan werken. Na de examenperiode zullen voor de schoolverlaters weer voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden. Voorheen bleef de belangstelling voor deze bijeenkomsten nogal be perkt Het GAB noemt dat be treurenswaardig, omdat de schoolverlater bij een voortdu rende werkloosheid wordt ge confronteerd met vele regelin gen, waarvan hij of zii thans geen weet heeft. Een belang rijke voorwaarde in elk geval is een zo tijdige mogelijke aan melding bij het GAB. LEIDEN De Midden partij is enige partij die zich gisteren als nieuwko mer heeft gemeld om deel te nemen aan de verkie zingen voor de gemeente raad op 2 juni. De inschrij ving slpot gistermiddag om vijf uur. De lijst met politieke partijen, die de komende weken in de slag gaan om de 39 zetels in de gemeenteraad ziet er als volgt uit: PvdA, CDA, VVD, D'66, PPR, PSP, CPN, de combina tie SGP/GPV/RPF, de SP en de Middenpartij. De combina tie van kleine christelijke par tijen SGP, GPV en RPF deed vier jaar geleden ook aan de gemeenteraadsverkiezingen mee, maar slaagde er toen niet in om een zetel te halen. Het zelfde geldt voor de SP (Socia listische Partij). De Middenpartij gaat de ver kiezingen in met de Leidse middenstander A.W. van der Zon als lijsttrekker. Als voor naamste doel heeft deze-partij het verbeteren en in stand Vertegenwoordigers van de politieke partijen leveren de kandidaatlijsten voor de ge meenteraadsverkiezingen in bij burgemeester C. Goekoop. Van links naar rechts voor de tafel: wethouder P.H. Schoute (VVD), de heer Van der Zon (Middenpartij), de heer J. Hoekema (D'66), wethouder D. Tesselaar (PvdA), de heer J. Walenkamp (CDA) en Ho hear IA.' Vorrtoor /CP\ houden van de werkgelegen heid in Leiden. „Om dat te be reiken zou er het nodige aan de bereikbaarheid van de bin nenstad moeten worden ge daan. Dat is voor de hele stad van belang. Het enorme tekort aan parkeerplaatsen is funest voor de winkeliers en dus ook voor het personeel van de winkeliers", aldus lijsttrekker Van der Zon. Hij hoopt dat zijn partij één zetel in de ge meenteraad haalt „Als we dachten dat dat niet zou luk ken, begonnen we er niet aan." Initiatiefnemer tot het oprichten van deze partij is de student in de economie L. van der Zon, een zoon van de lijst trekker. Initiatiefnemer L. van de Zon staat als tweede op de lijst van de Middenpartij, maar het staat nu al vast, dat hij niet in de gemeenteraad komt: de wet staat niet toe, dat vader en zoon in de raad zit ting hebben. Om het inleveren van de ver kiezingslijsten een officieel tintje te geven was er gi: morgen een korte bijeenkomst in de Burgerzaal van het Stad huis georganiseerd. Daar nam burgemeester C. Goekoop als voorzitter van het stembureau de kandidaatlijsten in ont vangst, een gebeurtenis die hij als „het eigenlijke begin van de campagne" kenschetste. In een korte toespraak zei de burgemeester te verwachten dat de opkomst bij de gemeen teraadsverkiezingen minder laag zal dan zijn dan die bij de verkiezingen voor de provin- Belgische school op cultureel bezoek De Leidse school voor MEAO heeft momenteel een vergelijkbare school uit Bel gië op bezoek (de Ecole Communale de Commerce, de Sécrétariat et d'admini- stration). Gisteren werden de zuiderburen op het stad huis door burgemeester Goekoop ontvangen. De Belgische en Nederlandse school hebben sinds kort een culturele uitwisseling. De week voor Pasen gingen de Leidenaars op bezoek in Luik. De bedoeling van de uitwisseling is, dat de siutu- aties vooral wat betreft de cultuur in België en Nederland vergeleken wor den. De Belgen zijn onder gebracht in gastgezinnen van de Leidse MEAO. Vori ge week donderdag kwam het gezelschap aan in Ne derland. Vrijdag werd een excursie door Nederland ge maakt, terwijl de zaterdag in beslag werd genomen door rondleidingen door de Leid se musea. Zondag vertoef den de kinderen bij de gast gezinnen. Maandag werd voornamelijk In de Leidse school doorgebracht met het volgen van lessen en voorzichtige discussies. Gis teren werd In het stadhuis onder meer een diaserie over Leiden vertoond. Vana vond Is er een grote af scheidsavond. Morgen ver trekt het Belgische gezel schap weer. DEN HAAG Overeen komstig de eis van de offi cier van justitie heeft de Haagse rechtbank een 31- jarige aannemer uit Vlis- singen veroordeeld tot acht maanden gevangenis straf met aftrek van voor arrest. De man werd schuldig bevonden aan het afleggen van valse -oor ^o rechtbank in de vermaar de Lemy-affaire. De Vlissinger was als directeur van de bouwonderneming „Zeeland-Service" betrokken bij de Lemy-affaire, waar mid dels het systeem van koppel bazen voor enorme bedragen aan sociale premies, belasting en dergelijke werden ontdo ken. Op basis van de verkla- den de directeuren van de Lemy in hoger beroep door het Haagse gerechtshof bij ge brek aan bewijs vrijgesproken. Overwogen is nog om, nu vast is komen te staan dat de vrij spraak is geschied op basis van meinedige verklaringen, als nog een nieuwe strafzaak te gen Lemy aanhangig te ma ken. Officier van justitie Den Os heeft evenwel verklaard hier geen kans van slagen te Papiamento Voor de eerste maal is in ons land een toneelstuk in roulatie waarbij papiamento wordt gesproken. Dit is de taal van de Nederlandse Antillen. De groep Paga- saya uit de Antillen heeft een bewerking in de eigen taal gemaakt van een zeer indringend stuk, dat werd geschreven door een groep anonieme Chileense mou wen. Titel van het stuk is „Un anochi largu". Het han delt over drie vrouwen in een cel, die niet weten waar om ze zijn opgepakt. Wanneer na enige tijd blijkt, dat één van de drie een verraadster moet zijn, groeit de spanning tot ondraaglijke hoogte. Un anochi largu" is een produktie van het Cultureel Centrum Curasao en wordt geregisseerd door Burny Every. Het spel is te zien in bet LAK-theater op zaterdag 24 april om half negen. Ruilbeurs (1) In clubhuis Matilo aan de Zaanstraat 126 wordt vrijdaga vond 23 april een ruilbeurs gehouden. De verzamelaars zijn welkom van zeven uur tot half elf. Een tafel kan voor af besproken worden tegen een vergoeding van vijf gul den. Voor inlichtingen: tel. 071-412515. Ruilbeurs (2) Verzamelaars van sigarebandjes, munten, postzegels, oude prentbriefkaarten, ou^e boeken, stripverhalen en nog veel meer kunnen zaterdag 24 april terecht in het Antoniusclubhuis aan de Lange Mare. De vereniging De Verzamelaar houdt daar een extra grote ruilbeurs. De beurs is geopend van tien tot vier uur. De toegangs prijs bedraagt voor niet-leden een rijksdaalder en voor kinderen twee kwartjes. Katoenpark Wethouder Waal opent vrijdagmiddag 23 april om vier uur het nieuwste parkje van Leiden: het Katoenpark aan de Oosterkerkstraat. De wethouder zal met andere genodig den, bewoners en kinderen uit de buurt officieel in ge bruik stellen. Robijnzicht Ten bate van de hulporganisatie Tear Fund wordt za terdag 24 april een verkooptentoonstelling gehouden in de recreatiezaal van het bejaardencentrum Robijn- zicht aan de Robijnhof 1. Verkocht worden handwer ken die door de bewoners zijn vervaardigd en zoge naamde geschenkartikelen uit de ontwikkelingslan den. De verkoop wordt gehouden van tien tot vier uur. Ubu-Roi De Delftse Komedie speelt vrijdag 23 en zaterdag 24 april „Ubu-Roi" in De Waag aan de Aalmarkt. Het stuk is ge schreven door Alfred Jarry, hij wordt wel de vader van het absurdisme genoemd. De première van het stuk in 1896 veroorzaakte de nodige opschudding in de zaal na het eer ste woord „merdre", een verbastering van het Franse „merde" verdomddat op toneel werd gesproken. Ubu- Roi gaat over corruptie, oorlog en onderdrukking. Het be schrijft hoe Ubu koning van Polen wordt en dezelfde mee dogenloze onderdrukker blijkt te zijn als zijn voorganger. De voorstelling begint om half negen. Scène uit „Un anochi largu".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 3