MD Het Motorhuis S,- 15,- 25,- 25,- too/ Speelgoedspeciaalzaak van Brussel Van der Luit telefoontjes! f 775.- f 555.- f 820,- "I 740,- f 710.- f 785,- f 695.- f 795,- 1715,-j Leidse Schouwburg I LEGER DES HEILS KERSTNACHTDIENST, indeVREDESKERK SAMENZANG VERKOOPTIJDEN KINDERPAKKET REKLAMEPAKKET PAKKET S1ERPAKKET GEMENGD PAKKET WAARSCHUWING PAKKET KNALPAKKET SIERPAKKET GEMENGD PAKKET SUPERPAKKEl^S Bij elke gulden besteed,20 cent aan vuurwerk kado! boek nü uw Eurotex zomerreis'80 PAGINA LEIDSE COURANT ZATERDAG 22 DECEMBER 1930 Op 2 januari viert Zr. Borgias Johanna Elizabeth Meijer geb. Rijndijk 68 (v.h. Voorschoten) haar 50-jarig professiefeest. Voorzien van het Sacrfement der Zieken is heden toch nog onverwacht van mij heengegaan, mijn lieve vrouw. ANTOINETTE F.M.L. LAMBERMONT-BERNARD zij was 78 jaar. j.Ch.j. Lambermont De overledene is opgebaard in de aula van „Ad Sanctos". Lange Mare 69 te Leiden. Gebedsdienst aldaar: Zondag om 16.00 uur, waarna gelegenheid tot condoleren tot 16.30 uur. Wij vieren voor de laatste maal de H. Eucharistie met haar tijdens de Uitvaarrdienst in de kerk van de H. Lodewijk (Steenschuur) op maandag 24 december om 10.30 uur, waarna de bijzetting plaatsvindt in het familiegraf op de begraafplaats „Rhijnhof". In plaats van kaarten t Opgaan mag zij naar het altaar Gods, tot de God die de vreug de was vanaf haar jeugd" In volle overgave aan Gods H. Wil en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, is op 78-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden, zacht en kalm overleden onze lieve moeder en oma JACOB GERARDA DE HAAS- BERG weduwe van Cornelis L. de Haas Kinderen en kleinkinde- Moeder is opgebaard in de rouwkapel van de St. Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen. Wij zullen voor haar bidden tijdens een Avondwake, welke wordt gehouden op zondag 23 december om 19.30 uur in de parochiekerk van St. Jeroen te Noordwijk- Binnen, waarna er gelegenheid is tot condoleren. De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen op maandag 24 december om 11.00 uur in boven genoemde kerk, waarna de bijzetting zal plaats vinden in het familiegraf op de R.K. begraafplaats aan de Gooiweg. De praktijk van H. P. VELDHUYZEN ARTS zal m.i.v. 1 januari 1980 worden voortgezet door J. RUS HUISARTS Praktijk: Middelstegracht 129 (Wijkgebouw). Woonhuis: Middelstegracht 131. Telefoon: 13.25.00. Spreekuur: 7.45-9.00 uur, 13.00-14.00 uur. WATERSCHAP NOORDWOUDE BEKENDMAKING heemraden van het water i bekend, dat een OPENBARE VERENIGDE VERGADERING zal worden gehouden op dinsdagavond 15 januari 1980 te 8.00 uur in het Nederlands Hervormd Vereni gingsgebouw, Raadhuisplein 8 te Hazerswoude- dorp. Daarin zal centraal staan de behandeling en vast stelling van de BEGROTING VOOR HET JAAR 1980 Deze begroting ligt ter inzage ten kantore van het waterschap Noordwoude, Raadhuisplein 1 te Ha- zerswoude-dorp van 2 tot en met 15 januari 1980. De aandacht wordt er op gevestigd, dat gedurende deze termijn bezwaren tegen deze begroting kun nen worden ingediend bij: de VERENIGDE VERGA DERING van het waterschap NOORDWOUDE, Raad huisplein 1 te Hazerswoude-dorp. Hazerswoude, december 1979, Dijkgraaf en heemraden voornoemd, de secretaris, de Dijkgraaf, L. Braber. W. P. Lievaart. Na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa HENDRICUS GERARDUS VAN DER HOEVEN hebben wij zoveel sympathieke betuigingen van me deleven ontvangen, dat het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken. Wij bedanken daarom langs deze weg iedereen die op welke wijze dan ook met ons heeft meegeleefd. Verder willen wij niet nalaten onze dank uit te spre ken aan begrafenisonderneming "Ad Sanctos", voor de perfecte regeling en uitvoering van de be grafenis. H. M. M. van der Hoeven-van Velzen kinderen en kleinkinderen Begrafenissen-Crematies Rouwkamers te Leiden en Wassenaar Transporten in binnen-en buitenland Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 432. 2300 AK Leiden, telefoon 071 - 14 26 44* Wassenaar, Deijlerweg 127. telefoon 01751 - I 24 36 Katwijk. Jan Tooropstraat 20, telefoon 01718 - 7 55 75 Voorschoten, Hyacinthstraat 7. telefoon 01717 - 59 85 Officiële publikatie Navordering van alcoholaccijns en benzine-accijns Voor de alcoholaccijns en de benzine-accijns geldt met ingang van 1 januari 1980 een hoger tarief. Ten aanzien van de navordering van accijns over aanwezige voorra den deelt het ministerie van Financiën het volgende Alcoholaccijns Uiterlijk 4 januari 1980 dienen gebruikers van opslag- plaatsen-andere dan een entrepot, branderij, distilleer derij eerste klasse of bergplaats voor gedistilleerd van een handelaar die krediet voor de accijns geniet - waarin bij de aanvang van 1 januari 1980 alcoholhou dende stoffen in voorraad zijn, daarvan in tweevoud schriftelijk aangifte te doen bij de inspecteur der invoer rechten en accijnzen, voor zover deze voorraad meer bedraagt dan 500 liter, ongeacht het alcoholgehalte. Tot de voorraad van een opslagplaats worden ook gere kend de hoeveelheden welke op die datum naar die op slagplaats in vervoer zijn. De navordering is vastgesteld op ƒ170,- per hl. on geacht het alcoholgehalte, indien de aan navordering onderworpen voorraad per opslagplaats (dus na ver mindering met 500 liter) niet meer dan 3500 liter be draagt. respectievelijk 567,- per hl absolute alcohol bij 20°Celcius, indien deze voorraad meer dan 3500 liter bedraagt. Ten aanzien van parfumerieën, kosmetische produkten en toiletartikelen, die zijn vervaardigd met alcohol waar voor gedeeltelijke vrijstelling van accijns is genoten, blijven per opslagplaats hoeveelheden van 750 liter, on geacht het alcoholgehalte, buiten de navordering. Het bedrag van de navordering blijft voor deze produkten beperkt tot 124,- per hl, ongeacht het alcoholgehalte, indien de aan navordering onderworpen voorraad (dus na vermindering met 750 liter) per opslagplaats niet meer dan 2000 liter bedraagt, respectievelijk 186,-per hl absolute alcohol bij 20°Celcius, indien deze voorraad meer dan 2000 liter bedraagt. Twee of meer opslagplaatsen in dezelfde gemeente in gebruik bij dezelfde persoon, worden als één opslag plaats aangemerkt. Buiten navordering blijven - naast bier en wijn - zwak al coholische dranken (dat zijn in het algemeen dranken met een alcoholgehalte beneden 15%) en alcoholhou dende bonbons, tabletten, repen en dergelijke van cho colade of ander suikerwerk. Benzine-accijns Uiterlijk 4 januari 1980 dienen gebruikers van opslag plaatsen-andere dan entrepots-waarin bij de aanvang van 1 januari 1980 voorraden benzine aanwezig zijn (hiertoe worden ook gerekend de hoeveelheden welke op die datum naar die opslagplaatsen in vervoer zijn) daarvan in tweevoud schriftelijk aangifte te doen bij de inspecteur der invoerrechten en accijnzen. De navordering is vastgesteld op f 4,35 per hl bij 15°Celcius. Indien het na te vorderen bedrag 200,- of minder bedraagt, blijft navordering achterwege. Twee of meer opslagplaatsen in dezelfde gemeente in gebruik bij dezelfde persoon, worden als één opslag plaats aangemerkt. Dit geldt niet voor pompen met on dergrondse tanks; deze worden steeds als afzonderlijke opslagplaatsen beschouwd. Beheerders van pompen moeten in de aangifte eveneens opgaaf doen van de stand van het telwerk van de pomp bij de aanvang van 1 januari 1980 Algemeen In de gedagtekende en ondertekende aangifte dienen naast de naam, het adres en het beroep te worden ver meld een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de aan te geven voorraden zich bevin den. alsmede de hoeveelheden per plaats, en voor alco holhoudende stoffen ook de soort. Indien de aangifte een navordering betreft van alco holaccijns, die wordt berekend naar het alcoholgehalte, dient naast de soort tevens het alcoholgehalte en de hoeveelheid absolute alcohol te worden vermeld. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de inspecteur der invoerrechten en accijnzen. 4,46 per plaatsing (voor de eerste 30 woorden - niet groter dan 12 letters). leder woord méér 27 ct exclusief 4% btw |j j 071-122244 1 bu plaatsing van 1 dezelfde tekst op 3 achtereenvolgende dagen E slechts 2i betalen op 6 achtereenvolgende dagen slechts 3x betalen regeHelefoontjes te plaatsen over een of 2 E kolom met grotere letter- korpsen 31 ct. per mm. e Opdrachten worden telefo- msch en schriftelijk aange- e nomen tot de dag vóór e plaatsing 1300 uur e GEBROKEN RUITEN, glas-in- lood reparaties worden door mij met spoed hersteld. Ook leve ring van ventilatoren. Glasrepa ratiebedrijf D. Galjaard, de Sit- terlaan 76. tel. 071-132916. KUNSTGEBITTEN REPARATIE, klaar terwijl u wacht. Elke dag beh. zat. van 9-11.30 en 2-4 uur. Maand.- en dond.avond van 19- 19.30. Fa. v. Berge Henegou wen, Schelpenkade 47, Leiden. Tel. 120794. i Onroerend goed aangeb. Te koop van eigenaar: royaal HOEKHUIS met dubbele gara ge, Servatiusstraat 2, Zoeter- woude-Rijndijk, met veel ex tra's. Te bezichtigen a.s. zater dag van 2 tot 5 uur. of na telefo nische afspraak, 071-212598, prijs n.o.t.k. Bij ontwikkkelen en afdrukken van uw kleurenfilm (20-24 en 36 opnamefilms) gratis nieuwe KO DAK KLEURENFILM. ASA 400 de halve prijs. Foto van Be- mmelen, Kerklaan 2, Zoeter- woude. Tel. 01715-1353. Koudekerk a.d. Rijn. Goed on derhouden EENGEZINSWO NING met voor- en achtertuin. Ind.: woonkamer met open haard, vergrote open keuken, badkamer met ligbad, 4 slaap kamers en hobbyruimte. Incl. cv en warm watervoorziening. Kostprijs/ 169.000 k.k. Telefo nische inlichtingen. 01714- 3547. Tegelhandel „Mastrigt", Oude Vest 111, Leiden. Tel. 071- 133893 voor al uw TEGELWERK Wij zijn gespecialiseerd In het leggen van plavuizenvloeren. 5 jaar garantie. I Onderhoud en reparatie Radio of tv DEFEKT, bel 01729- 8523, b.g.g. 9251, wij komen di- rekt, ook voor wasautomaten geisers, ook 's avonds. VERBOUWEN, is dat duur??? Frebouw geeft goed advies, en werkt voor aantrekkelijke prij zen. Verbouwing en timmerwer ken. Onderhoudswerk, ook de kleine klusjes. Badkamers, dou checellen en keukens. Dakwerk en Isolatie. Schoorsteenvegen. oor een vrijblijvend advies: FREBOUW. 071-760059. Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 5 no vember 1979 is onder cu ratele gesteld CORNELIA WILHELMINA LINKER, wo nende te Noordwijk, aldaar verpleegd wordende in de Dr. Mr. Willem van den Bergh-Stichting aan de Zwarteweg 20 met benoe ming van Everdina Bartha Linker, wonende te Lisse aan de Heereweg 7 tot cu rator en Jan Johan Linker, eveneens wonende te Lis- se, aan Berkhoutlaan 12 tot toezlfend curator. Mr. W. N. L. Donker, Hazeveld 25, Alphen aan den Rijn procureur Bij beschikking van de edelachtba/e heer kanton rechter te Alphen aan den Rijn, dd. 11 december 1979, heeft deze aan de heer Cornelis Hubertus Gerardus Poelwijk, gebo ren op 20 juli 1959, wette lijk gedomicilieerd te Ter Aar, Bloklandstraat handlichting verleend tot het tezamen met de heer Piet Adrianus van der Sar, wonende te Woerdense Verlaat, Voorhaakdijk 10a aangaan van een vennoot schap onder firma ten doel hebbende: het aannemen en uitvoeren van winkelbe timmeringen, voorts het optreden voor-en namens vorenbedoelde vennoot schap onder firma en na mens, haar rechten te aan vaarden en verplichtingen aan te gaan en tenslotte het zelfstandig ontvangen en beschikken over de in komsten uit dit samenwer kingsverband, met inacht neming van het bepaalde bij artikel 235 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Aarlanderveen, 18 december 1979 J. G. Bergsma, notaris EUROTEX REIZEN* EUR0TEX RE1ZEN EUR0TEX REIZEN EUROTEX REIZEN EUROTEX R vanaf 15-daagse vliegreizen vanaf 4 17-daagse busreizen 17-daagse treinreizen 1660.-, vanaf Costa Dorada vanaf Costa d'Oro vanaf Costa Brava vanaf Costa del Sol vanaf 15-daagse vliegreizen vanaf f 17-daagse busreizen I DUU," 2 ^15-daagse treinreizen daagse vliegreizen^ Mallorca «anai 17-daagse treinreizen Costa Brava™' f 720, ALLE HOTELS MET VOLLEDIGE VERZORGING vana. f AQC 15-daagse vliegreizen I D«7U» 17-daagse busreizen f 475,- vanaf f CQC r 17-daagse treinreizen I uvvi o OB Voor informatie en gratis programma: Reisbureau EUROTEX B.V. üiauonsweg /o.iei.u/u-oo.n.zo Sarphatistraat 54 1018 GP Amsterdam tel. 020-267843 of bij een der Eurotex bij- of boekingskantoren t Bromfietsen en rijwielen Wij geven een leuk inruilprijsje voor UW OUDE FIETS bij aan koop van een nieuwe Batavus - Gazelle - Sparta - Peugeot fiet- Tweewielerspecialist Pola- Haarlemmerstraat 201, 5 Melpleln 128. I Watersport MERCEDES BENZ DIESELMO TOREN voor uw boot. Wij zor gen desgewenst voor een des kundige inbouw. Wij leveren: - Keerkoppelingen. - Waterge- koelde spruitstukken. - Ollekoe- lers enz. Stipdonk Leiden, Schuttersveld - Tel. 122525, prl- 141032. Diversen Gebroken ruiten, glas-in-lood reparaties, worden door mij met spoed hersteld. Ook levering ventilatoren. Glasreparatie bedrijf D. Galjaard, De Sitter- laan 76. Tel. 071-132916. Banketbakkerij Kluit, Brees- traat 114, Leiden, tel. 071- 125423. Iets LEKKERS voor de feestdagen? Geef dan nu uw bestelling op en wij verzorgen die voor u. Verhuur van KINDERFILMPJES i. Donald Duck, Laurel en Hardy. Foto De Groot, de Kem- penaerstraat 21. Oeqstgeest. Mooie KADO'S, koperwerk. Wajang poppen en krissen uit Indonesië. Bonte Oudheden, Diefsteeg 11, Leiden. I Te koop aangeboden In verband met de komende feestdagen, heeft Het Motorhuis voor haar benzinestations aan de Plesmanlaan, Hoge Rijndijk 5 en Hoge Rijndijk 328 aangepaste openingstijden. dinsdag 25 december Alle stations de gehele dag gesloten. woensdag 26 december Noord en Hoge Rijndijk 5 van 9.00 tot 23.00 uur geopend. Zuid en Hoge Rijndijk 328 van 9.00 tot 20.00 uur geopend. maandag 31 december Alle stations van 7.00 tot 19.00 uur geopend. dinsdag 1 januari Noord en Hoge Rijndijk 5 van 10.00 tot 23.00 uur geopend. Zuid en Hoge Rijndijk 328 van 10.00 tot 20.00 uur geopend. Het Motorhuis wenst u prettige feestdagen en zal ook in 1980 weer haar uiterste best doen om u de bekende Motorhuis service te geven. Leiden, Vondellaan 80 telefoon 071-769313 Te koop aangeboden: TRANS FORMATOR 315 KVA 10.000/220/380 volt. DY 5. bouwjaar 1966. Te bevragen bij NDB-Lelden, Produktieweg 5. Zoeterwoude. Tel. 071-410114. Een GASSTEL. 1 kapstok, sta len bureau, bankstel, dressoir, stoel, langwerpig tafeltje te koop. Brieven onder nr. 5841 bur. v.d. blad. i Lessen en clubs MICRO-COMPUTER bedienen in basic of assembier. Leer dit op onze computer Vlasveld. Tel. 071-120848. Autorijschool MIELOO. Tel. 071-213800. Sperwerhorst 18, Leiden. k Personeel aangeboden f Exclusieve LIJSTEN in vele ma ten, direkt uit voorraad lever baar, voor inlichtingen: Art Gal lery 1900, Geverstraat 25, Oegstgeest, tel. 071-156444. WERKSTER aangeboden, bij echtpaar die zelf wei Omgeving beslist Leiderii.. Brieven onder nr. 5809 burf'Jzt blad. HEUGAFELTTEGELS. kleuren direct leverbaar, 5 jaar garantie. Gemakkelijk te leg gen. Tijdelijk Stanleymes ca deau bij aankoop van min. 20 Smits Woninginrichting, Mare 98, Vrouwensteeg 9. Tel. 123913. NERGENS ZO'N KEUS. VER LICHTING, hang-, wand- staande lampen. Fa. De Lange, Molenstraat 49, Noordwijk. Tel. 01719-11500, levering door de gehele Bollenstreek. rigmakende, haast hopeloze visie op de toe komst. De tendens is vrij somber, maar je kunt er toch om lachen. Leiden Stichter William Boot| maandag 24 december a.s. 's avonds om elf uur Theater de Nar met Monique Smal en Coen Pronk, waarin allerlei situaties tussen man en vrouw plaatsvinden. WD oq DE WISSELWACHTERS "7 a oh E'9ent'ids stuk van Brian phelan gespeeld A door Paul Steenbergen, Bernard Droog en Peter Bolhuis. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur. INLICHTINGEN EN KAART VERKOOP: V.a. 7 dagen voor de voorstelling, ma t/m vr. van 9-15 u (za van 9-12 u) bureau K&O, Oude Vest 45 en 's avonds aan de zaal. Tel. (141200 en 141141) van 10-17 u (za van 10-12 ul. Afhalen van kaarten tussen 9-15 uur. bureau K&O en 's avonds tot uiterli|k 20 u aan de zaal. Vollenhovenkade 21 dei (bij de Burggravenlaan). zie Bus 40 of 42 van bekende kerstliederen rj' m.m.v. de Brass Band van het r Leidsch Politie muziekgezelschap j d, o.l.v. Cees Brugman jan; zangbrigade Leger des Heils Leidenrst. o.l.v. Jos Nieuwenhuis ,act voorganger: kapitein D. Verpoorte jnki Deuren open om 22.30 uur. Inleidende muziek vanaf 22.45 uur. no< aanbod in vuurwerk. Voor zeer harde kanonslagen tot en met schitterend sier vuurwerk. Er is voor iedereen een ruime sortering. Om de keus makkelijk te maken, zijn er ook nu weer kant-en-klare vuurwerkpakketten met een gevarieerde inhoud. Donderdag 27 december a.s. koopavond Vrijdag 28 december a.s. de gehele dag Zaterdag 29 december a.s. de gehele dag Maandag 31 december a.s. de gehele dag Speciaal voor de kinderen een pakket met knaltouwtjes, Bengaalse lucifers, Spaanse sterren en andere gevaarloze zaken. Zo'n pakket kunt U ze gerust geven. Meer dan 50 stuks knallend, vliegend en spuitend vuurwerk. Winkelwaarde maar liefst f. 7,--. Elk jaar weer het meest gevraagde pakket. Nog een schepje er bovenop. Maar liefst 75 stuks knallers, gillers, zwemmers en vuur pijlen. Enf. 3,-- vuurwerk kado! U houdt van vuurwerk, maar wilt 't niet horen. Dit pakket bevat alleen maar schitterende stukken, praktisch zonder knallen. Enf. 5,-- vuurwerk kado! o! r Alles in één. Harde knallen, siervuurwerk etc. Enf. 5,-- vuurwerk kado! Vuurwerk is leuk en we verkopen het U graag. Met een deskundig advies. Desondanks gebeuren er jaarlijks weer veel te veel onnodige onge lukken. LEES de gebruiksaanwijzing, houdt niets in uw hand tenzij uitdrukkelijk op de verpakking staat dat dat kan. Let op uw kinderen en op uzelf. Dan wensen wij u niet voor niets een voorspoedig 1980! Vanwege het grote succes met onze kinderpakketten hebben we nu de keuze uitgebreid. Met kleurensterren, Bengaalse fakkels en nog veel meer. Inhoud meer dan 60 stuks ge mengd vuurwerk in alle soorten en maten. Met o.a. superkanon- slagen en vuurpijlèn. Enf. 2,-- vuurwerk kado! Vorig jaar werd er bijna ge vochten om deze pakketten. Dit jaar zullen ze ook wel groot succes hebben. Alles wat knalt zit erin. Enf. 3,-- vuurwerk^ado Alles wat wij u aan siervuurwerk kunnen bieden, vindt u in dit pakket. Voor de liefhebbers van echt mooi vuurwerk. Enf. 10,-- vuurwerk kado! Eveneens alles in één. Knallers, siervuurwerk, pijlen etc. het kan niet op. In ruime hoeveelheden. Enf. 10,-- vuurwerk kado! U wilt de hele buurt bij u op de stoep? Dat kan! Als iedereen al- ste pijlen En mooiste stukken. Enf. 20,-- vuurwerk kado! Verkoop uitsluitend aan personen boven 18 jaar! l Haarlemmerstraat 267 - Leiden - Tel. 071 - 122061

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 8