Ëeidóe Souxcmt Kabinetsbesluit over kernwapens vertraagd Rijk schrapt 500 km uit wegenplan Eindelijk akkoord over Rhodesië Shell en BP naar Iran uitgenodigd VAN AGT WIL EERST NOG NAAR VERENIGDE STATEN Fout parkeren in Stockholm kost kapitalen ipothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jhef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 6 december 1979, 70e jaargang no. 21523 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Reageerbuisbaby Louise Brown, de baby uit een reageerbuis om 22.20 uur en de Duitse film Canaris om 19.40 uur op Ned. I. Op Ned. II om 20.27 de Tros Produktieprijs 1979, Rebecca om 21.30 uur en Soap om 23.10 Veel bewolking Af en toe lichte regen of mo tregen en hier en daar mist. Middagtemperaturen van 7 tot 11 graden. Matige wind uit west tot noordwest. Morgen zon: 8.33 - 16.30. Schev. hoogw.: 5.12 en 17.27. Laagw.: 0.54 en 13.17. Sint oorzaak verkeerschaos miEBERGEN Het „Sin- erklaas-verkeer" heeft er ïsteren voor gezorgd dat de lederlandse wegen veel 'ger dan normaal ver- ypt zijn geraakt let verkeersaanbod was ook roter dan gebruikelijk. Vol- 'ns de verkeerscentrale in de rijkspolitie in Drie- \rgen was het vooral in en id Amsterdam en Rotter- im een „puinhoop". Met emperaturen van twaalf raden beleefde ons land verigens ook de warmste iterklaasviering sinds vijf- •n jaar. Bliksem is niet altijd dodelijk DEN HAAG Iemand die door de bliksem wordt getroffen, heeft - afhanke lijk van de omstandighe den en de snelheid van hulpverlening - een overle vingskans twee op drie. Aldus de Nederlandse uit gave van „Modern Medici ne". De algemene doods oorzaak is adem- en/of hartstilstand. Hartmassa ge en kunstmatige adem haling, gevolgd door „in tensive care" in een zie kenhuis, kunnen volgens het blad tot volledig her stel leiden. VERENIGDE NATIES: Maan is van iedereen NEW YORK De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft een verdrag goedge keurd, dat de maan tot „gemeen schappelijk erfgoed van de mens heid" uitroept Het verdrag bepaalt, dat de maan maar ook andere hemellicha men niet door een bepaalde partij kan worden opgeëist en er geen militaire bases of installaties mogen worden gebouwd. Ook mogen er geen wapens worden beproefd of militaire manoeuvres worden gehouden. Het verdrag voorziet ook, voor wanneer het eenmaal zover is, in een regeling voor de exploitatie van de maan. Waarom zoveel NS-vertragingen? DEN HAAG De laatste veertien dagen zijn bij de Spoorwegen zoveel vertra gingen opgetreden, dat het CDA-Tweede Kamerlid Ma- teman zich genoodzaakt heeft gezien hierover vragen te stellen aan minister Tuijn- man Het kamerlid heeft in zijn vragen zeven gevallen opge somd. Maar die zijn volgens hem willekeurig gekozen, omdat er meer vertragingen zijn geweest. „Hoe komt dat toch'wil het kamerlid van de minister weten. En met hem zeker ook de vele ande re treinreizigers. LONDEN De Nederlandse Shell-groep en de Britse olie maatschappij BP hebben gisteren bekendgemaakt, dat zij zijn uitgenodigd het komende weekeinde naar Teheran te komen, om met het Iraanse oliebedrijf de leveringen voor volgend jaar te bespreken. De twee bedrijven zullen, zo wordt verwacht, kunnen profi teren van de ongeveer 8.000 vaten olie die dagelijks beschik baar zijn gekomen, nu de VS geen olie meer uit Iran betrek ken. Terwijl Iran de olieproductie volgend jaar gaat terug brengen, zullen Shell en BP er waarschijnlijk in slagen, hun aankopen op peil te houden. Shell betrekt dagelijks 195.000 vaten olie uit Iran. De BP haalt dagelijks 360.000 vaten olie uit Iran. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het is vrijwel zeker dat de regering morgen in de minis terraad nog niet met een definitief standpunt zal komen over de mo dernisering van kernwapens. Ver wacht wordt dat op zijn vroegst dit weekeinde, maar eerder nog begin volgende week een besluit zal wor den genomen over het Nederlandse standpunt, zoals dat volgende week tijdens de NAVO-raad in Brussel aan de partners ipoet worden voor gelegd. Dat uitstel heeft onder meer te maken met een voorgenomen reis van premier Van Agt naar de Vere nigde Staten. In de loop van de dag wordt zeker of premier van Agt, vandaag na zijn bezoek aan Londen naar Washington zal doorvliegen om ook daar begrip voor de Neder landse positie te kweken. De oppositiepartijen PvdA en D'66 werkten vandaag onafhankelijk van elkaar aan een motie, waarin het parlement een uitspraak wordt gevraagd over de moderniserings kwestie. Dit om de regering tevoren de koers duidelijk te maken die tijdens de NAVO- raad gevaren moet worden. De tekst van de moties was vanmorgen nog niet bekend. Bei de partij werkten aan een formulering waar in ook de tien „dissidente" CDA-Kamerle- den, die tegen de moderniseringsplannen zijn, zich kunnen vinden. De CDA-defensiespecialist Frinking heeft vanmorgen aan het begin van het Kamerde bat over de modernisering van kernwapens opnieuw het „CDA-vertrekpunt" verdedigd, dat het kabinet wel akkoord mag gaan met beperkte produktie van nieuwe Pershing- en Tomahawk-raketten, maar nog niet met een besluit tot plaatsing daarvan. Verwacht werd dat premier Van Agt bereid is dit standpunt in Brussel te verdedigen. Onduidelijk bleef vanmorgen nog of de dissi denten in het CDA vast blijven houden aan dit vertrekpunt of liever de voorkeur geven aan een duidelijker en verdergaander uit spraak, zoals die in de moties van de opposi tie ongetwijfeld wordt vastgelegd. De nieuwe moties zijn nodig nu vast is ko men te staan dat voor de motie van de D'66- er Brinkhorst, waarin van de regering wordt geëist dat de Tweede Kamer uiteindelijk het laatste woord in deze kwestie mag spreken, geen juridische basis te vinden was. Brink horst wilde de motie dan ook niet meer in stemming brengen. Volgens een CDA-woordvoerder zal het vandaag helemaal van het antwoord van Scholten en Van der Klaauw afhangen, of de fractie unaniem blijft vasthouden aan de eer der vastgestelde vertrekpunten inzake de modernisering van kernwapens. Is het ant woord van de ministers onbevredigend, dan zal de fractie zich opnieuw over haar stand punt beraden. Zie verder pagina Binnen de Ame rikaanse ambas sade in Teheran krijgen de gijze laars elke dag een korte tijd om hun leden te strekken. Enke len maken van de gelegenheid gebruik wat oe feningen te doen, voor zij weer met gebon den handen in het ambassade gebouw worden opgesloten. De Amerikaanse vice-president Mondale heeft de behandeling van de gijzelaars gisteren streng veroordeeld. Zie hierover pag. 7. MERBAU BOERENDEUR een kwaliteits-deur gemaakt van het meest duurzame hout 415,- tóch even kijken bij DE H0UTBAAN zelfbouwcentrum Zijldijk 22 - Leiderdorp tel. 071-899311 Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek Zaterdags geopend. Geen krant ontvangen? tussen 18.00 en 19.00 nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. Warm 'AUTOGEBRUIK NEEMT IN DE TOEKOMST AF' UTRECHT (ANP) Uit het binnenkort te verschijnen nieuwe rijkswegenplan ral blijken dat in het uit 1968 daterend plan de aanleg van 500 km rijkswegen is geschrapt. In het plan-1968 was men er van uitgegaan, dat Nederland in de jaren tachtig in totaal 3700 km rijkswegen moest hebben. In het nieuwe plan is dit totaal op 3200 km gebracht, waarvan 2640 km al bestaat. Het rijk heeft met het op stellen van het nieuw bouwschema er mee rekening gehouden, dat het autoge bruik in de jaren tachtig afneemt, dat er minder grote afstanden per auto worden gereden en dat er meer voorzieningen ko men voor het openbaar vervoer en voor het langzaam verkeer. De nieuwe gegevens van het rijkswegen plan zijn vandaag aan de orde gekomen op het congres in Utrecht van de Nederlandse Wegenbouwers. De hoofddirecteur van Rijkswaterstaat ir. P. J. Neeteson had deze gegevens ingebracht in de discussie over de aanleg van snelwegen in de komende jaren. Zijn collega van Rijkswaterstaat ir. B. Beu kers van de Dienst Verkeerskunde had het congres voorgerekend, dat er in de jaren tachtig een steeds grotere achterstand in de wegenbouw zal ontstaan. Maar, aldus ir. Be ukers, in de jaren negentig kan deze achter stand worden ingelopen, omdat volgens de gegevens in die periode het verkeersaanbod met slechts tien procent zal groeien. Ir. Beukers becijferde verder, dat rond het jaar 2000 in Nederland 5,5 tot zes miljoen auto's zullen rijden, die 25 procent van hun ritten op de snelwegen afleggen. Hij wees daarbij erop, dat de helft van het aantal kilometers in de Randstad Holland wordt verreden. Volgens ir. Neeteson zullen automobilisten in de toekomst ermee rekening moeten hou den, dat zij door het toenemend langzaam verkeer en het groeiend openbaar vervoer in de stedelijke gebieden steeds langzamer kunnen opschieten. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Na veel onderhandelingen achter de schermen heeft het Patriottisch Front eindelijk principieel ingestemd met de de Britse voorstellen betreffende een wapenstil stand in Zimbabwe-Rhodesië. Nu moeten alleen de militaire detailpunten nog afgehandeld worden. Volgens de Britten betekent dit, dat de Rhodesië-conferentie werkelijk bijna afgelopen is. Lord Carrington, Brits minister van buitenlandse zaken, die in de voorbije twaalf weken een flinke dosis bluf en geduld heeft moeten gebruiken om dit doel te he re ikèn, verwacht dat het spoedig vrede zal zijn in Zimbabwe-* Rhodesië. De Britse gouverneur, wiens naam nog geheim gehouden wordt, vertrekt vermoedelijk komend weekeinde al naar Salisbury. Vandaag neemt het Britse Lagerhuis een conservatief wetsont werp in spoedbehandeling met het doel Zimbabwe-Rhodesië on afhankelijk te maken, nadat daar nieuwe parlementaire verkie zingen plaats gevonden hebben. Als zich geen onverwachte moeilijkheden meer voordoen, zal Zimbabwe begin maart een nieuwe souvereine Afrikaanse staat kunner. zijn, na veertien jaar opstand tegen de Britse Kroon. De frontleiders Mugabe en Nkomo toonden zich gisteren plotseling erg inschikkelijk, nadat ze officieel vernomen hadden, dat bij de komst van de Britse gouverneur alle Zuidafrikaanse militairen moeten vertrekken uit hun land. Ook hebben de Britten be loofd, dat zij de luchtmacht van Salisbury nauwkeurig in de ga ten zullen houden. STOCKHOLM Fout-parkeerders in de Zweedse hoofdstad Stock holm lopen voort aan de kans, wan neer hun wagen wordt wegge sleept, hele kapi talen aan boetes te moeten beta len. Het kenteken van de wagen wordt doorgegeven aan een computer, die niet alleen de on betaalde ver keersboetes regis treert, maar alle openstaande reke ningen. De afgelo pen twee weken zijn, onaangekon- digd, met het van 160 gulden, nieuwe systeem een rekening van proeven genomen, ongeveer 200.000 Zo gebeurde het gulden moest vol- dat iemand in doen, voor hij zijn plaats van de ge- wagen terug- bruikelijke boete kreeg. •n,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1