£cicLe &owiwnt Irisissfeer rond nieuwe kernwapens Automobielmuseum verdwijnt definitief uit Leidschendam Luxemburgse commerciële tv zeker niet vóór 1 oktober 1980 Leidse PSP wil Oegstgeest erbij kpothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: 'artaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 5 december 1979, 70e jaargang no. 21522 Sinterklaas Groot feest met Negen Miljoen Sinterklazen om 21.55 uur op Ned. I en Ot en Sien over reli gie om 20.55 uur. Op Ned. II om 18.59 uur De Pomp, de Rolling Stones in Countdown om 20.32 uur en- om 21.40 uur De Piraten. Tijdelijk regen Tijdelijk regen, later enkele opklaringen. Middagtempera- turen ongeveer 9 graden. Krachtige en aan de kust stormachtige wind uit het zuidwesten. Morgen zon: 8.31 - 16.30. Schev. hoogw.: 4.35 en 16.49. Laagw.: 0.14 en 12.34. Surprise: 5-uur werken bij uitgeverij 3EEK De zestig werk nemers van uitgeverij Uektuur in het Limburgse 3eek hebben vandaag een euke surprise ontvangen, lij kregen te horen dat zij ler 1 januari van een 35- irige werkweek mogen 'aan genieten. Volgens de dienstenbonden FNV is SIek tuur het eerste bedrijf n ons land met normale werktijden overdag (geen volcontinubedrijf) dat een echte" 35-urige werkweek ;aat invoeren. Trots op reuze-citroen Met gepaste trots laat Robert Jennings uit Downey (Canada) een citroen zien. die hij bestempeld als de gootste ter wereld. In zijn hapt hij in een schijf, afkomstig van een iets kleiner exemplaar. Chauffeur klem: bus tegen boom OVEZANDE In het Zeeuwse Ovezande raakten gistermiddag de tien passagiers en de chauffeur van een lijn bus gewond, toen het voertuig tegen een boom reed. De chauf feur verloor de macht over het stuur nadat hij met een hand klem was komen te zitten in de kaartjesautomaat. Het hele gewonde ge zelschap werd met zie kenwagens en particu liere auto's naar een ziekenhuis in Goes ge bracht. Vrouw bevalt langs weg; automobilisten rijden door BILBAO Volgens een Spaanse vrouw (28) die langs de kant van de weg van een kind beviel, hebben vijf passerende automobilisten geweigerd haar te helpen, omdat zij geen bloed op de bekleding van hun wagen wil den hebben. De vrouw -vertelde aan een krant in Bilbao, dat zij alleen in de buurt van haar huis in de stad was toen de weeën begonnen. Zij ging in de richting van het zieken huis, maar de baby meldde zich te vroeg. De zesde passerende automo bilist, bestuurder van een bestelauto, nam de vrouw mee naar het zieken huis. Zij en haar dochter maken het goed. Geen gokjes meer in vak bondsgebouw CULEMBORG De politie heeft maandag avond een einde ge maakt aan de steeds te rugkerende gokavond- jes in het gebouw van het NKV in Culem- borg. Elke maandag avond werden er zoge naamde draaiavonden gehouden, waarbij de uitgekeerde prijzen aanmerkelijk boven het wettelijk maximum lagen. Het ging daarbij om duizenden guldens. De spelleiders zijn aan gehouden. Radio Vaticaan beschuldigt Schillebeeckx van Arianisme ROME Radio Vaticaan heeft gisteren de opvattingen van drie voorannstaande theo logen, de Nederlanders Schil lebeeckx en Schoonenberg, alsmede de Zwitser Kung, ver geleken met de ketterse leer van het arianisme, een in de vierde eeuw wijd verbreide leer van priester AriuS. In een radiouitzending werd gezegd dat de drie theologen de voornaamste peiler van de rooms-katholieke leer, name lijk dat Jezus tegelijkertijd mens is en God, ter discussie hadden gesteld. Omroepen in actie tegen de PTT HILVERSUM De Hilversumse omroepen zijn van plan op korte termijn een actie te ontkete nen tegen de PTT wegens de slechte kwaliteit van de uitzendingen. Ben Brans, directeur van KRO-radio, liet namens zijn collega's weten, dat het de spuigaten uitloopt met de storingen op de middengolfzender van Hilversum 2, die soms compleet uit de lucht verdwijnt. De PTT geeft als oorzaak het ontkoppelen ten behoeve van Hilversum 4 en het bouwen en het richten van de antennes van de nieuwe zend mast in de Flevopolder. De omroepen vinden, dat de PTT daar rijkelijk de tijd en de nodige vrijheden voor neemt. Als tegenactie willen de omroepen nu alleen maar plaatjes gaan draaien en geen mensen meer beschikbaar stellen voor het maken van goede programma's. Het nieuwe, futuristische onderkomen van Louwman en Parqui in Raamsdonkerveer T -J HONDERD (Van een onzer verslaggevers) LEIDSCHENDAM Het nationaal auto mobielmuseum, eigendom van het Toyota- importeur Louwman en Parqui, verdwijnt volgend jaar september definitief uit Leid schendam. Reeds een jaar is bekend, dat het automobielbedrijf Louwman en Parqui naar Raamsdonkveer zou gaan. De over plaatsing van het automobielmuseum was echter nog onzeker. Ongeveer honderd per soneelsleden hebben inmiddels te kennen gegeven dat zij in de Randstad willen blij ven wonen. Het grootste deel zal gebruik maken van een afvloeiingsregeling. Sinds eind november van het vorig jaar was be kend dat de Toyota-importeur vastomlijnde plannen had Leidschendam te verlaten. Als re den werd opgegeven het gebrek aan uitbrei dingsmogelijkheden. De vestigingen van Toyo ta in Leidschendam, Heinenoord en Spijkenisse worden alle ondergebracht in een nieuw ge bouw op het industrieterrein Dombosch in het Noordbrabantse Raamsdonkveer. Het nieuwe hoofdgebouw, dat lijkt op het Aviodome op Schiphol en het Evoluon in Eindhoven, is een ontwerp van de Amerikaan Richard Buckmin- ster Fuller. In en nabij het „overkoepelend brein" worden het hoofdgebouw, het nationale automobielmu seum, het onderdelenmagazijn en het opslagter rein ondergebracht Wanhopige armoe onder kinderen Latijns- Amerika SANTIAGO De ar moede onder 35 miljoen kleine kinderen (in het jaar 2000 zullen er 51 miljoen arme kinderen zijn) in Latijns-Ameri ka is wanhopig, zo staat in een gezamen lijk rapport van Uni cef, het kinderfonds van de Verenigde Na ties, en ECLA, de La tijns-Amerikaanse eco nomische commissie. Beide organisaties heb ben in de Chileense hoofdstad Santiago een studiebijeenkomst ge organiseerd over de mogelijkheid de armoe de onder de kinderen te bestrijden. Terwijl het inkomen per hoofd van de bevol king in de laatste tien jaar aanzienlijk is ge stegen, is dit niet ten goede gekomen aan de armen. In de laatste tien jaar steeg hun in komen met vier gulden. Die stijging blijkt uit de uitbreiding van de kindersterfte, dat weer samenhangt met het lage ontwikkelingsni veau van veel moeders. Een andere factor is de behuizing. Om alle gro te steden bevinden zich krottenwijken, waar e- venals op het platte land drinkwater, sani taire voorzieningen en elektriciteit ontbreken. In de kleine plaatsen leeft 70 tot 80 procent van de bevolking zon der enige van de ele mentaire voorzienin gen. Door de grote werk loosheid en onderbeta ling onder de armen ne men veel mensen hun toevlucht tot kinderar beid in een poging het gezinsinkomen te ver hogen. In 1975 leden 111 miljoen mensen aan de gevolgen van een te kort aan bepaalde voe dingsstoffen. Ongeveer de helft van dit aantal waren kinderen onder de zes jaar. Gebroken raam redt gezin LEIDEN Een 20-jarige Leidenaar, zijn 20-jarige vrouw en hun anderkalf jaar oude baby zijn op het nippertje aan dood door ko lendampvergiftiging ont snapt; een gebroken raampje is hun redding geweest. De bewoners van de bovenetage van het huis aan de Bronk- horstlaan kwamen 's avonds om tien uur thuis en waar schuwden in allerijl de Eer ste Hulp Dienst. Het echtpaar voelde zich dui zelig en had behoefte tot bra ken, terwijl het kind steeds weer flauw viel. In het A.Z.L. zijn de slachtoffers opgelapt. De brandweer constateerde, dat het gas uit de sterk ver vuilde geiser direct dodelijk was en dat de bewoners door het 'schoorsteengas' nog slechts twintig minuten te le ven hadden. Regering wil handen vrijhouden tijdens NAVO-top DEN HAAG In politiek Den Haag wordt steeds ster ker rekening gehóuden met de val van het kabinet Van Agt nu de verdeeldheid in de CDA- fraetie over de vervanging van de kernwapens is toegenomen. Fractievoorzitter Lubbers heeft vanmorgen op het Cats- huis met premier Van Agt overlegd. In politiek Den Haag werd aangenomen dat premier Van Agt bereid is om tijdens de NAVO-raad van vol gende week in Brussel te stel len dat de nieuwe kernwapens niet op Nederlands grondge bied gestationeerd mogen wor den. Ook vice-premier Wiegel zou zich daarbij kunnen neer leggen. Of dit compromis voor de CDA-fractie voldoende is, werd vanmorgen sterk betwij feld. Ter voorbereiding van het debat dat morgen over deze zaak in de Tweede Kamer wordt gehouden, heeft de CDA-fractie vanmorgen langdurig vergaderd. Tien van de negenënveer- tig leden vinden productie en plaat sing van deze nieuwe NAVO-wapens in strijd met het eigen verkiezingspro gramma; een groep van ongeveer 20 fractieleden heeft nog geen definitief standpunt bepaald. In het debat van morgen komt onder meer de rr.^tic in stemming van Lau rens Jan Brinkhorst (D'66), waarin is vastgelegd dat de ministers Van der Klaauw (Buitenlandse Zaken) en Scholten (Defensie) in Brussel slechts Jonder voorbehoud van parlementaire goedkeuring" met een NAVO-besluit akkoord mogen gaan. Van der Klaauw heeft de Kamer ontraden die motie aan te nemen en er gisteren nog eens op gewezen dat de regering zich politiek sterk gebonden voelt aan de beslissing die de NAVO volgende week gaat nemen. De minister wees er ook op dat dat regering formeel een dergelijke NAVO-afspraak niet aan de kamer hoeft voor te leggen, omdat het hier niet gaat om een „overeenkomst", maar om een „be leidsafspraak". Neemt de kamer de motie aan en weigert de regering deze uit te voeren, dan is een crisis nader- bij. De kans is overigens zeer groot dat het debat veel verder zal gaan dan een gedachtenwisseling over de mo tie-Brinkhorst. Naar het zich laat aan zien zal D'66 erop aandringen om vol gende week dinsdag, aan de voora vond van het NAVÓ-topberaad, een Kamerdebat te houden over het standpunt dat Scholten en Van der Klaauw in Brussel gaan innemen. Zoals bekend zal het kabinet dat standpunt aanstaande vrijdag bepalen. Verwacht wordt zelfs dat de PvdA morgen pogingen in het werk zal stel len, een Kameruitspraak uit te lok ken, waarin het kabinet al aan een bepaald standpunt wordt gebonden. De druk van de achterban van de christen-democraten om van mede werking aan de vervanging af te zien groeit met de dag. bn ^Sinterkaas di Naast de vijftien miljoen cho- coladeletters, die Sinterklaas 3 jaarlijks omzet krant ontvangen? tussen 18.00 en 19.00 nummer 071 - 122248 speciale koerier alsnog gebracht (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De aanvrage van Deltakabel om via de PTT uitzendingen van de Luxem burgse commerciële televisie RTL op de Ne derlandse kabelnetten mogelijk te maken, mag niet vóór 1 oktober 1980 worden geho noreerd. Ook daarna kan pas sprake zijn van eventuele goedkeuring na een parle mentair debat op basis van een nota van mi nister Gardeniers (CRM), waarin normen en criteria voor dergelijke uitzendingen be schreven staan. Dit heeft de Tweede Kamer gisteren besloten na het aannemen van motie die CDA en PvdA gezamenlijk hadden ingediend. Alleen VVD, D'66, DS'70, GPV en Boerenpartij stemden te gen. In de motie werd er bij minister Garde niers op aangedrongen vóór 1 oktober 1980 met de gevraagde nota te komen. Zij zegde dit de Kamer toe. Een uitstel van de al in de gewijzigde omroep wet opgenomen wetsartikelen, waarmee de verantwoordelijkheid voor dit soort uitzendin gen via de kabel onder de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat zou komen te vallen, ligt moeilijker. De artikelen zouden op 1 janua ri aanstaande in moeten gaan. Staatssecretaris Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat, PTT-za- ken) maakte dan ook een voorbehoud ten aan zien van de uitvoering van dit deel van de mo tie, en wel op basis van juridische bezwaren. CDA-woordvoerder J.N. Scholten ging hiermee akkoord, mits dit niet een beleidsvoorbehoud zou zijn. De staatssecretaris zei dit toe. K(l)aasletter hapt heerlijk weg Vallen de 300.000 kaa rletters in het niet, maar zijn wel beter voor de tanden. Wagentje wip Deze merkwaardige constructie viel gistermiddag te bewonderen bij het verkeersplein Deil. De zware betonnen paal op de oplegger ging schuiven, de truck raakte los en de oplegger kwam met de wieltjes omhoog. Gevolg: urenlange stremming. LEIDEN Als de PSP het in Leiden mag zeggen wordt de gemeente Oegstgeest met onmiddellijke ingang gean nexeerd. De pascifistisch so cialistische partij heeft van daag daarom ook alle plaatsnaamborden van Oegstgeest overgeplakt met de tekst 'Leiden'. De borden tussen beide gemeenten in zijn voorzien van een ver klarend schrijven. De PSP kan het niet langer aanzien dat Oegstgeest groeit en bloeit 'naast het kreperende Leiden'. „Zolang Oegstgeest niets van z'n welvaart prijs geeft aan Leiden, terwijl het op Leidse voorzieningen steunt, vinden wij dat Oegst geest geen bestaansrecht heeft", zo vindt de PSP. Een Sinterklaasgedicht met een soortgelijke inhoud is vandaag •naar het Oegstgeestse college van burgemeester en wethou ders gestuurd. BODEGRAVEN De verkoop van de 300.000 „kaasletters" die een bedrijf uit Bodegraven op de Sint Nicolaasmarkt heeft ge bracht, is volgens een woordvoerder van dit bedrijf „vlot verlo pen". Zó vlot dat volgend jaar flink wat meer kaasletters zullen worden gemaakt. De letters, m, s en p, kunnen qua aantal nog niet concurreren met de chocoladeletter. Want daarvan worden er jaarlijks zo'n vijftien miljoen verkocht Bij de Hermannen, de Tommen en de Otto's ligt dan ook nog een markt voor volgend jaar. waren de kaasiet- alleen maar als M, S, en P

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1