Mexico laat si ah niet meer toe Kamer wil verbod op Nederlandse RTL-programma's actie tegen aantasting bovenmodaal Unie BLHP in er. Naties (verwerpen akkoorden CampDavid jalt-II niet in het jelang veiligheid VS KROKUSSEN EN SNEEUW KLOKJES INNOVEMRER Vrouw en drie kinderen bij brand omgekomen Brandstichting in spuiteri j sociale werplaats DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Vrijdag 30 november 1979, 70e jaargang no. 21518 Nachtvlucht Het verbeelde sprookje „Nachtvlucht" van de vliege nier/schrijver Saint-Exupery op Ned. II om 23.25 uur. Om 19.25 uur Lassie en om 20.27 uur Kwistig met muziek. Op Ned. I om 19.35 uur Op volle toeren en om 23.oo uur discussie over relatie christe nen-joden. Zacht In de nacht en ochtend veel bewolking en regen. Overdag opklaringen. Middagtemp. on geveer 10 graden. Zuidwesten wind, boven land matig, aan zee vrij krachtig. Morgen zon: 8.25 - 16.33. Schev. hoogw.: 0.39 en 13.06. Laagw.: 8.47 en 21.00. ERIKAANSE SENAATSCOMMISSIE: WASHINGTON Een meerderheid van de commissie ior strijdkrachten van de Amerikaanse Senaat heeft n rapport opgesteld, waarin staat dat het Salt-II ver lag „niet in het belang is van de veiligheid van de Vere- igde Staten". e commissie moet nog stemmen over het rapport, maar ii de 17 leden zouden er zeker 11 tegen het Salt-akkoord a, dat, zoals bekend, voorziet in een beperking van de •ategische bewapening van de VS en de Sovjet-Unie. In- iddels heeft president Carter ingestemd met een aan- nlijke verhoging van het Amerikaanse defensiebudget r 1981. Hij hoopt hiermee te bereiken, dat de Senaat i binnenkort voor Salt-II uitspreekt. Benzine twee cent duurder DEN HAAG (ANP) Een liter benzine wordt morgen twee cent duurder. Dit geldt zowel v normaal als voor super. De maxi mumprijzen voor dieselolie en petro leum gaan met 2,4 cent per liter om hoog. Een liter huisbrandolie gasolie gaat twee cent per liter meer kosten. Gruyters burgemeester Lelystad Oud-Minister van volkshuis vesting Hans Gruyters (D'66) wordt waar schijnlijk de eer ste burgemees ter van Lelystad. De benoeming is nog niet offi cieel, maar Gruyters zelf is wel al akkoord met een verzoek om dat ambt te gaan uitoefenen. DEN HAAG (ANP) Het betrekkelijk warme najaarsweer brengt de hele na tuur in de war. In verschillende delen van het land, en vooral in Zeeland en Friesland, komen de krokussen alweer boven de grond en ook de sneeuwklok jes laten aarzelend hun kopjes zien. Honderden tortel duiven zijn van het zuiden uit ons land weer binnengevlo gen. Verder kruipen de pieren uit de grond als was het lente. Ook de zang lijster is van slag geraakt en heeft zich, althans in zuid west-Nederland la ten horen. Volgens weerman Hans de -Jong uit Gorredijke is het ongewoon warm. Gistermiddag liepen de thermometers in Brabant en Lim burg tot 12 a 13 gra den op. Recordwaar den zijn bet echter niet. Erder deze eeuw werd in De Bilt zo laat in No vember 13.2 graden genoteerd, maar er moet direct worden bijgevoegd dat het op 4 december 1953, dus later in het jaar, nog warmer werd met 14.2graden. Kamerleden voetballen ton bijeen DEN HAAG (ANP) Het VVD-Kamerlid Verkerk- Terpstra heeft gisteren in de Tweede Kamer 100.000 gul den in ontvangst genomen ten behoeve van het Natio naal Fonds Sport Gehandi capten. Het bedrag is de op brengst van het Boerhaave- voetbaltoernooi dat in mei in Leiden is gehouden. Daar speelde ondermeer een ploeg parlementariërs tegen een ploeg professoren van het Academisch Ziekenhuis in Leiden. öou/to/nt «kersdijk 34, 2312 DD Lelden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro4jank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas :teur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: vartaai ƒ43,05: jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. UTRECHT (ANP) Verbolgen over volgens de or ganisatie opnieuw geopende heksenjacht op „de wat hogere inkomens" heeft de Unie BLHP in haar nota Arbeidsbeleid-1980 nadrukkelijk gesteld dat mati ging niet alleen een zaak is van het middelbaar en hoger personeel, maar van alle werknemers, werk gevers en overheid. „Wij zijn erg verbolgen dat de besteedbare inkomens van de „bovenmodale" werk nemer nog steeds worden aangetast", aldus voorzit ter Leo Serto van deze bond gisteren bij het vast stellen van de nota. Blijvende werkgelegenheid in 1980 heeft volgens de Unie BLHP de hoogste prioriteit. Een van de belangrijke middelen daartoe is de vrijwillig vervroegde uittreding, te beginnen op 60-jarige leeftijd. Daaraan moet een welvaartsvaste uitkering op basis van teninste 80 procent van het laatst genoten bruto-inkomen zijn verbonden. Andere punten uit de nota van de Unie BLHP zijn: - volledige prijscompensatie zonder aftopping, - initiële salarisverbetering van minstens een half procent, - overleg over meerjarige cao-afspraken, - een waardevast pensioen op basis van 70 procent van het laats tgenoten inkomen. De bond komt verder met voorstellen over het eigen risico voor de niet verplicht verzekerden. De werkgever moet voor min stens de helft bijdragen in de kosten hiervan, aldus de nota. )nderzoek naar DC-10-Piloot schuldig aan ENSCHEDE (ANP) Bij een brand in een woning in Enschede zijn vannacht een Turkse vrouw en drie van haar kinderen omgekomen. De 31-jarige vrouw sliep met haar vier kinderen op de bo venverdieping. Zij zijn ver moedelijk in hun slaap door het vuur verrast Een jonge tje van negen wist zich nog te redden. Een meisje van acht en twee jongens van vijf en twee jaar kwamen om. De vader was tijdens de brand op zijn werk. De oor zaak moet waarschijnlijk worden gezocht in een straalkacheltje. LEIDEN De spuiterij van de gemeentelijke sociale werkplaats aan de Willem Barendzstraat is gistera vond geheel uitgebrand. De politie vermoedt dat er op zet in het spel is. Het is na melijk de tweede keer in drie weken tijd dat er brand in de werkplaats uitbrak. De brandweer en de politie kregen gisteravond om 10.10 uur het alarm binnen dat er in de spuiterij brand was uitge broken. Het gebouw stond ge heel onder de rook toen de brandweer arriveerde. Op de' vloer van de eerste etage ont dekte brandweerlieden, dat er op twee verschillende plaatsen brand was ontstaan. Dit recht vaardigt het vermoeden dat de brand is aangestoken. Drie weken geleden moest de brandweer ook al uitrukken vanwege een aanstichtingsge- val in de sociale werkplaats. Gisteren kon de spuiterij niet meer voor uitbranden behoed worden. De spuiterij werd ge heel in de as gelegd. De schade bedraagt in totaal 20.000 gul den. De recherche stelt een Oyierzoek in. fcocaïne-gebruik Ichef-staf 'fitte Huis [WASHINGTON Een bijzondere Officier i Justitie moet in New York een onder- c instellen naar beweringen, dat de naas- nedewerker van president Carter, chef- f van het Witte Huis Hamilton Jordan, in discotheek in New York cocaine zou i gesnoven, e benoeming van de officier werd gisteren in Washington bekendgemaakt. De beschuldigin gen werden eerder dit jaar geuit door twee ei genaars van een discotheek, waartegen een on- lerzoek liep wegens belastingontduiking. Jor- lan zou verleden jaar in hun discotheek cocaï- ie hebben gesnoven. Het Witte Huis heeft in- niddels laten weten, dat Jordan normaal op post blijft. Ex-keizerin Farah Diba ver laat het ziekenhuis na een bezoek aan haar echtgenoot. MEXICO-STAD De Mexicaanse re gering heeft besloten de sjah niet naar Mexico te laten terugkeren. Dit zou te gen de belangen van Mexico ingaan, al dus de Mexicaanse minister van bui tenlandse zaken Jorge Castaneda. Het toeristenvisum van de sjah voor Mexi co loopt op 10 december af. De medede ling maakt een eind aan de geruchten dat de sjah dezer dagen vanuit het zie kenhuis in New York naar Mexico zou terugkeren. De artsen hebben in zijn vertrek toegestemd. Tot nu toe had de Mexicaanse regering zich niet verzet tegen terugkeer van de sjah naar zijn gehuurde luxueuze verblijf in Cuernavaca, een stadje op 90 kilometer afstand van Mexico-stad. Hij verbleef er 123 dagen voordat hij op 23 oktober voor een behandeling wegens kanker naar New York ging. Iran heeft herhaaldelijk verklaard dat de betrekkingen met Mexico zouden worden Jangetast als de sjah toestemming zou krijgen om terug te keren, maar Mexico had deze waarschuwing consequent van de hand gewezen. Castaneda zei dat de sjah in juni een visum was verstrekt van wege „de oude en respectabele traditie van het land om al die personen te ont vangen, ongeacht hun ideologie, die Mexi caanse gastvrijheid willen ontvangen. Op dit moment is de situatie radicaal gewij zigd". De minister beklemtoonde dat hij de gijzeling in de Amerikaanse ambassade krachtig veroordeelt. Alleen Egypte heeft tot nu toe de sjah gastvrijheid aangeboden. In Amerikaanse regeringskringen beraadt men zich erover of president Sadat zich nog meer proble men op de hals moet halen. De bezetters van de Amerikaanse ambas sade hebben verklaard dat het proces te gen de gijzelaars onvermijdelijk zal zijn, als de sjah uit de Verenigde Staten wordt uitgewezen zonder te worden uitgeleverd aan Iran. In Teheran zijn vanmorgen op nieuw honderdduizenden de straat opge gaan voor anti-Amerikaanse betogingen als afsluitng van de rouwperiode van deze week. De moeder van president Carter heeft verklaard dat zij er een miljoen dollar voor over zou hebben, om een moorde naar te huren voor de Iraanse ayatollah Khomeiny. Zij gaf hiermee antwoord op de vraag hoe zij „fanatici als de Iraanse leider zou aanpakken als zij president was. (Zie verder pagina 15 NEW YORK De algemene vergadering van de Verenigde Naties (VN) heeft gistera vond een resolutie aangenomen, waarin de len van de akkoorden van Camp David tus sen Israël en Egypte worden verworpen. Het gaat hierbij om de bepalingen, die „in breuk maken op de rechten van de Palestij- nen, deze negeren of ontkennen". In de resolutie, die met 75 tegen 33 stemmen (37 landen onthielden zich van stemming) werd aangenomen, werd tevens gesteld, dat de ak koorden van Camp David geen geldigheid heb ben bij het bepalen van de toekomst'van het Palestijnse volk. Ook werd opgemerkt, dat het verdrag werd gesloten buiten het kader van de VN om en zonder deelname van de PLO. Egyp te, Israël en de Verenigde Staten, die hadden geprobeerd de stemming te voorkomen, stem den tegen, tezamen met acht landen van de EG. Alleen Frankrijk onthield zich van stemming, evenals veel landen uit Afrika en Latijns-Ame- rika. Later op de avond werd nog een resolutie aangenomen, waarin werd gevraagd om de PLO, op voet van gelijkheid, deel te laten ne men aan alle besprekingen over het Midden- Oosten. Egypte stemde nu voor. De EG, met uitzondering van Frankrijk dat zich weer van stemming onthield, stemde tegen. MEERDERHEID TEGEN COMMERCIËLE TV (van een onzer verslag gevers) DEN HAAG De rijk dom aan planten, die ren en landschappelijk schoon van de Neder landse duingebieden is in de afgelopen eeuw met de helft vermin derd. Verdere uitbrei ding van activiteiten als waterwinning en infiltratie van rivier water is ongewenst. Tot deze alarmerende conclusies komt het TNO in een zojuist ge reedgekomen onder zoek naar de gesteld heid van onze duinen. Het TNO adviseert de regering, nieuwe val leien te laten „uitstui ven" en de duinvalleien regelmatig te maaien en te beweiden. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248. en .per speciale koerier wordt alsnog gebracht Vllllllllllllllllllllllllllllllllllülllllllllllllllll (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG —"De Luxemburgse commer ciële tv-zender RTL mag programma's op de Nederlandse buis brengen zo lang deze maar het Franse programma betreffen en tevens op Frankrijk - of Franssprekende landen - gerichte reclameboodschappen bevatten. In dien RTL programma's gaat uitzenden die speciaal voor Nederland zijn gemaakt, zul len die programma's indruisen tegen de hui dige omroepwet. Daarvoor zal toestemming van het ministerie van CRM nodig zijn om ze in Nederland uit te zenden. Dit is ook het geval wanneer de programma's van Neder landse ondertiteling worden voorzien. Dat zei minister Gardeniers (CRM) donderdag in de Tweede Kamer naar aanleiding van een interpellatie van het CD A-Tweede Kamerlid J. Scholten over de plannen van de firma Delta kabel, uitzendingen van RTL via het kabelnet in Sluis (Zeeland) over meerdere kabelnetten in Nederland te gaan verspreiden. Sluis kan RTL ontvangen via een koppeling met het Bel gische kabelnet. Tijdens de interpellatie bleken met name CDA en PvdA fel tegenstander van de uitzendingen van de commerciële Luxem burgse zender op de Nederlandse tv. Volgens iven motie van beide partijen zijn Uan ook nade re regels nodig voor toegang tot de kabelnetten in ons land. Een meerderheid van de Tweede Kamer voelt er niets voor aanvragen voor het overbrengen van signalen van kabeltelevisie alleen door de PTT te laten behandelen. Dat zou na 1 januari 1980 het geval worden, als een wijziging in de omroepwet van kracht wordt. De kamermeer derheid vindt dat ook het ministerie van CRM een stem in dit soort zaken moet hebben en wil dat de wetswijziging pas doorgaat nadat de re gering een nota aan het parlement heeft over gelegd, met daarin nadere normen en criteria voor de toelating van buitenlandse program ma's op de kabelnetten. De regering moet deze nota, aldus de motie, voor 1 oktober 1980 bij de Kamer indienen. In de wetgeving moet boven dien de verantwoordelijkheid van de minister van CRM (omroepzaken) in deze doeltreffend worden geregeld. Minister Gardeniers (CRM) zei de Kamer toe de motie te zullen uitvoeren, waarmee Neder landstalige uitzendingen van de RTL, of speci aal op Nederland gerichte uitzendingen, voorlo pig van de baan lijken te zijn. De wensen van CDA en PvdA worden in de Kamer tevens ge steund door PPR en SGP, terwijl D'66 nog twij felt. De VVD bleek tijdens het debat tegenstan der van de motiö.* ramp Zuidpool CHRISTCHURCH De DC-10 van Air New Zealand met 257 inzit tenden die te pletter sloeg tegen de wand van de vulkaan Erebus m-" in het Zuidpool-gebied bevond zich aan de ver- - - keerde kant van de vul kaan en de piloot is kennelijk schuldig aan de ramp. Dit heeft de - leider van de berging- s.,;. soperatie gisteren ver klaard. Hij sluit de mo gelijkheid van een tech nische storing vrijwel uit. Op de foto enkele wrakstukken van het toestel op de helling van de Erebus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1