Albeda: ook salaris vrije beroepen aan banden r: Grote steun voor Carters Iranbeleid Belastingverlaging voor inkomens tot 50.000 gulden 11995.- 2995.- Inzittenden van verongelukte DC-10 allen omgekomen Albeda: Geen overgangsmaatregel voor „illegalen in tuinbouw Donderdag 29 november 1979, 70e jaargang no. 21517 lothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas wf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. dagblad voor zuid-holland André van Duin Minder zacht Op Ned. II om 20.27 uur ..An dré van Duin - 15 jaar artiest" en om 21.40 uur „Rebecca". Op Ned. I om 19.30 uur „De ombudsman" en om 20.40 uur „Rechtbank Miami". Om 22.20 uur „Denkbeeld" met Freek de Jonge. Meer bewolking en later kans op regen. Matige, aan de kust nu en dan krachtige zuidwes tenwind. Middagtemperaturen ongeveer 10 graden. Morgen zon: 8.23 - 16.34. Schev. hoogw.: 12.10. Laagw.: 7.56 en 20.07. Paus in Turkije 3 wind waaide ook op het vliegveld van Ankara waar hij wilde toen paus Johannes Paulus II daar gisteren arriveerde voor zijn driedaags bezoek aan Turkije. Anders dan president Carter die de paus in soortgelijke omstandigheden te hulp schoot, bewaart 3 Turkse president Faari Koroturk (rechts) plechtig het decorum. (Voor een verslag van het verblijf van de paus in Turkije zie pagina 9 Arrestaties in „Emmely^-zaak ROTTERDAM De Rotterdamse recherche heeft gisteren arrestaties verricht naar aanleiding van het mo gelijk overboord zetten van een ver stekeling op het Nederlandse koel- schip „Emmely". Om hoeveel aan houdingen het gaat, wie het zijn en waarom ze zijn gearresteerd, wil de politie niet kwijt. Ontslagen beman ningsleden van het schip hebben ge zegd dat de kapitein de verstekeling overboord had gezet. Voor zover be kend is de kapitein echter nog steeds aan boord van het schip dat voor de Westafrikaanse kust ligt. Jenever- flessen niet vol genoeg DES HAAG Literflessen jonge jenever zijn onvoldoen de gevuld. Dit is gebleken uit een onderzoek van Konsu- menten Kon takt. Gemiddeld bleek een literfles met 994 cc te zijn gevuld. In de drie-liter- flessen die sommige fabrikan ten op de markt brengen, be liep bet tekort volgens KK 18 cc. „Als de fabrikant zijn klanten systematische af scheept met een geringere in houd, kan bij zijn winst op jonge jenever bijna verdubbe len", aldus KK. Idee: overkap toeristische trekpleisters AMSTERDAM De oud- directeur van de Gelderse VVV, de heer J. Vet, heeft het idee geopperd bepaalde toeristische trekpleisters te overkappen, zodat ze ook bij slecht weer en in de winter zijn te gebruiken. Hij denkt daarbij aan overkapping van de paden in dierentuinen, de Keukenhof, de Efteling' en Madurodam. Hij ontvouwde dat idee gisteren in Amster dam tijdens een persconfe rentie over de komende vakbeurs Horecava. Aanslag op Kennedy voorkomen WASHINGTON Veiligheids»- genten hebben gistermiddag een aanslag op de Amerikaanse sena tor Edward Kennedy kunnen voorkomen. Zij wisten een met een mes gewapende 38-jarige vrouw te overmeesteren, die de kantoren van de presidentskan didaat binnendrong en gilde dat zij Kennedy wilde zien. Een van de agenten werd hierbij aan zijn pols gewond. Zoals bekend wer den de twee oudere broers van Edward, John en Robert, bij aan slagen gedood. Een receptioniste (zie foto) zei later, dat Kennedy niets van de zaak had gemerkt. Geen koopkracht garantie laagste inkomens na 1980 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Albeda van sociale zaken kan niet garanderen dat de koopkracht van mensen met uitkeringen of een minimuloon ook in de jaren na 1980 wordt gehand haafd. Duidelijk is nu ook geworden dat niet alleen werknemers die on der een cao vallen en ambtenaren zullen moeten matigen, maar ook de beoefenaren van vrije beroepen een veer moeten laten. Minister Albeda heeft de Tweede Kamer aangekon digd dat ook het mes zal worden ge zet in de topinkomens die met name Het strakkere prijsinkomensbeleid voor de vrije beroepen zal in versterkte mate worden voortgezet, wat betekent dat zij in 1980 op de minlijn komen te zitten en er dus op achteruit zullen gaan. Albeda stelt nieuwe, versterkte maatregelen in het vooruitzicht die de topinkomens zullen treffen, waarvan een herziening van de honoreringstruc tuur van artsen in dienst van universi teiten en academische ziekenhuizen deel uit maakt. De bewindsman noemt maatregelen die een negatief effect zul len hebben op'de inkomens van deze groepen „zeer urgent". Hij belooft zo snel mogelijk voorstellen in te dienen om matiging van deze niet cao-inko mens te bewerkstelligen. Ook stelt hij dergelijke voorstellen voor de trendvol gers in het vooruitzicht. De bewindsman doet dit in de memorie van antwoord op de kortingswetten. Deze zouden aanvankelijk volgende week door de Tweede Kamer behan deld worden, maar doordat het ant woord van Albeda zo laat komt is nieuw uitstel met een week noodzake- •bedoeling de voorgestelde maatregelen om de sociale uitkeringen en het mini mumloon minder snel te laten stijgen per 1 januari 1980 inwerking te laten treden. In zijn memorie van antwoord waarschuwt Albeda de Kamer dan ook geen wijzigingen op de kabinetsvoor stellen aan te brengen. Om die reden wijst de bewindsman de door het CDA aangedragen alternatie ven voor de beperkingen van de sociale uitkeringen van de hand en heeft hij ook een aantal suggestie van de VVD buiten beschouwing gealten. NAVO-raad wil modernisering én onderhandelingen met Sovjet-Unie BRUSSEL De NAVO- raad heeft, zo is van gezag hebbende Amerikaanse zijde in Brussel vernomen, giste ren in Brussel overeenstem ming bereikt over een plan, dat de modernisering van' de kernwapens in West-Europa koppelt aan een reeks voor-, stellen aan het Oostblok over de wapenbeheersing. Het plan zal op 12 december worden besproken op een bij eenkomst van de NAVO-mi- nisters van buitenlandse zaken en defensie. Het Nederlandse standpunt, dat met een besluit over de plaatsing van de wa- •ens moet worden gewacht op iet resultaat van onderhande lingen met de Sovjet-Unie, kreeg geen steun. Evenmin was er steun voor een Deens voorstel, om de beslissing, over de modernisering een half jaar uit te stellen en direct te gaan onderhandelen Qotbzadeh, de nieu we minister van bui tenlandse zaken van NA KRACHTIGE TV- TOESPRAAK Iran. (Van onze correspondent Dick Toet) WASHINGTON Zijn eer ste persconferentie sinds de bezetting van de Ameri kaanse ambassade in Iran op 4 november j.l. heeft pre sident Carter gisteravond overweldigende steun opge leverd voor zijn tot nu toe gevoerde beleid. Uitsluitend zeer positieve reacties op de om negen uur 's avonds (Amerikaanse tijd) in het hele land rechtstreeks op de televisie uitgezonden pers conferentie vormden op nieuw een duidelijke aan wijzing, dat de gijzeling van Amerikanen in Teheran een sinds lang ongekende een sgezindheid onder de Ameri kaanse bevolking teweeg heeft gebracht. Carter had de moeilijke op dracht zich zo krachtig moge lijk uit te spreken tegen de Iraanse chantagepolitiek zon der de mogelijkheden op een vreedzame oplossing van de precaire kwestie af te snijden. De president is daarin volgens de eerste commentaren van Amerikaanse politici en Wes terse diplomaten uitstekend geslaagd. De toon van Carter's korte verklaring aan het begin van de persconferentie en zijn antwoorden op de vragen wer den „vol zelfvertrouwen, vast beraden en beheerst" ge noemd. Hij is er volgens Wes terse diplomaten in Washing ton in geslaagd zonder concre te dreigingen duidelijk te ma ken, dat de gevolgen van het niet vrijlaten van de gijzelaars zeer ernstig kunnen zijn. Secretaris-generaal Waldheim van de Verenigde Naties heeft vannacht verklaard dat hij hoopt op de komst van de nieuwe Iraanse minister van buitenlandse zaken Qotbzadeh naar de Veiligheidsraad. Ame rikaanse diplomaten conclude ren echter uit de vervanging van Bani-Sadr door Qotbzadeh dat Iran niet aan de zitting zal deelnemen. (Zie verder pag.ll) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Alle inkomens tot ongeveer 50.000 gulden zullen profiteren van de belas tingverlaging dfe het kabinet wil doorvoe ren om de koopkracht te handhaven en te voorkomen dat de vakbeweging extra loon eisen blijft stellen. De modale werknemer gaat er, zoals bekend, netto volgend jaar 70 gulden op vooruit. De minimumloners houden aan deze belasting verlaging vijftien gulden per jaar over. Voor hen speelt de extra koopkrachtbijdrage veel minder, omdat de koopkracht beneden modaal al veilig was gesteld. Doordat het kabinet de belastingverlaging, die 230 miljoen gulden gaat kosten, tot stand wil brengen via een wijziging van de belastingschijven, zullen ook de inko mens net boven modaal (f 32.500,- tot ongeveer f 50.000,-) van de belastingverlaging profiteren, zij het in geringere mate. Boven de 50 mille loopt het voordeel terug tot nul. Minister An- driessen (Financiën) heeft een en ander giste ren bij de behandeling van het dekkingsplan voor 1980 uit de doeken gedaan. ADVERTENTIE NIEUWE PIANO ■h PRIJSCADEAU 19/9 '27957-^ BECHNER jm mjrutzer^MJ^JAJ CHERNY i SCHIMMEL® STEIMAY&S0NS o. 60.-P fvanURK WESTERSINGEL 42. ROTTERDAM TEL. (010) 363500 Feyenoord Klachten over laagvliegend vliegtuig LEIDEN Een laagvlie gend vliegtuig, dat boven dien voor de nodige geluid soverlast zorgde, heeft giste ren onder een deel van de Leidse bevolking voor de no dige opschudding gezorgd. In de avond om ongeveer elf uur regende het klachten bij het politiebureau. De sterke arm deed navraag bij de ver keersleiding van Schiphol, die verklaarde, dat het vliegtuig uit Rotterdam afkomstig was. In opdracht van de overheid, werd het vliegtuig gebruikt om de luchtvervuilingsgraad boven de Sleutelstad te meten. Weer Elntracht In de ploeg was Oosd voor 4-1. Zuidafrikaanse ambassadeur in El Salvador ontvoerd SAN SALVADOR El Sal- vador heeft gisteren de be trekkingen met Zuid-Afrika verbroken, enkele uren na dat de Zuidafrikaanse am bassadeur in de hoofdstad San Salvador door gewapen de guerrillastrijders was ontvoerd. Volgens minister van buiten landse zaken Hirezi had de re gering van El Salvador al be sloten „vanwege het racisti sche beleid" de betrekkin gen met Zuid-Afrika te ver breken. Geen- enkele groepe ring heeft tot nu toe de ver antwoordelijkheid voor de ontvoering opgeëist ADVERTENTIE ECHTE CEDERHOUTEN SCHROOTJES UIT EIGEN PRODUKT1E 6 cm breed 2.20 p.m. 8,5 cm breed 2.85 p.m. Tóch even kijken bij: DEH0UTBAAN ZELFBOUWCENTRUM Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek Zaterdags geopend Treinverkeer gestremd door aanvaring spoorbrug LEIDSCHENDAM Een binnenvaartschipper is gis termiddag om half vier te gen de spoorbrug in de Vliet aangevaren. Het treinver keer op het traject Den Haag-Utrecht is enkele uitn gestremd geweest Tot 18.00 uur werden autobussen inge zet om de grote groep reizi gers te kunnen verwerken. Het scheepvaartverkeer In de Vliet zal nog tot vana vond geblokeerd zijn. Het ongeval ontstond toen de brugwachter van de spoorbrug ter hoogte van de Leidschen- damse Gaslaan opende voor de 27-jarige binnenvaartschipper uit Overschie. Toen het vrachtschip doorvoer, veerde het bewegende gedeelte van de brug terug en raakte de kajuit van het schip. Door de aanvaring schoot de brug uit zijn vergrendeling en raakte ontzet. CHRISTCHURCH Alle 257 inzittenden van de DC-10 van de Air New Zeiand, die gisteren in het zuidpoolge bied tegen de vulkaan Ere bus is gebotst, zijn omgeko men. De bevestiging hiervan kon pas verkregen worden, nadat een reddingsploegje van drie Nieuwzeelandse bergbeklim mers met een Amerikaanse helikopter naar de hellingen van de Erebus was gevlogen. Aangenomen wordt dat laag hangende bewolking debet is aan het ongeluk. Er zijn plannen voor een grootscheepse reddingsopera tie, maar het ijs en de ijzige winden langs de flanken van de Erebus maken dit tot een uiterst gewaagde onderne ming. Het verongelukte vliegtuig maakte een toeristische tocht over het zuidpoolgebied. paprika of potato, familie.* zak Inu n DEN HAAG (ANP) Minister Albeda van sociale zaken is niet bereid een door het Landbouwschap gevraagde over gangsmaatregel te nemen, waardoor reeds lang in dienst zijnde illegale arbeiders in de tuinbouw nog een tijdlang zouden kunnen blijven. Het Landbouwschap wilde door de overgangsmaatregel aan werkgevers en werknemers in de tuinbouw tijd geven om sa men, ter oplossing van de door de nieuwe wet Arbeid Buiten landse Werknemers geschapen problemen, een betere organisa tie van de personeelsvoorziening op te zetten. Minister Albeda heeft gisteren in een gesprek met het schap echter laten weten dat een dergelijke maatregel de problemen niet oplost en in strijd is met de wet Hij wil wel zo spoedig mogelijk overleg met werkgevers en werknemers in probleemgebieden om tot oplos singen te komen. Leids echtpaar sterft door koolmonoxide LEIDEN De 78-jarge heer J. van der Vos en diens 77-ja rige echtgenote zijn vermoe delijk tijdens de nacht door koolmonoxyde vergiftiging om het leven gekomen. De dochter van het echtpaar trof de levenloze lichamen Toen de dochter gisteren de woning van haar ouders be trad, was de geiser in werking en stroomde warm water uit de kraan. De bejaarde man lag in nachtgewaad in de gang. Mevrouw Van der Vos werd in bed aangetroffen. Vermoe delijk hebben de echtelieden vergeten de kraan uit te draaien en heeft de man 's nachts nog geprobeerd naar Beatle-souvenirs van Ringo Starr verbrand HOLLYWOOD verdiepingen De voormalige Be- brand was uitge- atle Ringo Starr is broken, gisteravond uit zijn Bij de brand, die (huur)huis in aan het huis een Hollywood moeten schade van onge- vluchten, nadat op veer 270.000 gul- de bovenste twee den aanrichtte. ging een groot deel van de souvenirs uit de Beatle-tijd verloren die, aldus Ringo Starr, „nooit door geld kunnen worden vervan gen". Vier bejaarden neergeschoten ^PHILADELPHIA Drie bejaarden zijn gisteren in de Amerikaanse stad Philadel- Shia, bij een kerk in een oor óverwegend zwarten bewoonde wijk, door een on bekende schutter vermoord. Een man (75) raakte ge wond. Een van de slachtoffers was een 106 jaar oude man, die sa men met vrienden tijdens een kerkdienst de verjaardag van zijn twee jaar jongere zus wil de gedenken. De overige slachtoffers waren 63 en 65 jaar oud. De dader is ontko men.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1