Coinmerciële televisielijkt in Nederland niet te weren Tweede Kamer zeer kritisch over pakket belastingvoorstellen OVERVAL DELTAKABEL OP OMROEPBESTEL Kfe Nederland werkt mee aan Russisch „Deltawerk" Wordt Tichonov opvolger Kosygin? Telefooncel leeggehaald ONDANKS BEGRIP VOOR NOODZAAK ERVAN: y Cddóe 0oma/nt ithekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hal Ie was if-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: artaal 43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 28 november 1979, 70e jaargang no. 21516 De pomp Op Ned. II om 18.59 uur nieu we serie „De pomp" over de jeugd en om 19.25 uur debat over kernwapens in „Ken merk". Om 20.32 uur de film „Bite the Bullet". Op Ned. I om 20.00 uur „Tus senbalans" en om 22.25 uur een samenvatting van Ein- tracht Frankfurt - Feijenoord in „Studio Sport". Vrij zacht Wolkenvelden, maar geen re gen van betekenis. Kans op mist Vrij zacht Matige zuid-1 westenwind. Morgen zon: 8.22 - 16.35. Schev. hoogw.: 11.04 - 23.37. Laagw.: 6.37 en 19.08. ach vers :ood op jdejaarsdag !N HAAG Een groot ital warme bakkers zal oudejaarsdag toch vers iod hebben. Dat is de ■waehting van de de tholieke, de Chriselijke de Algemene Bakkers- id, die hun leden heb- geadviseerd op 31 de- mber open te blijven. De iden, die zestig procent n de bakkers vertegen- jordigen, verwachten l het personeel op 2 ja- ari een vrije dag zal jgen. André Kloos stapt op als VARA-voorzitter (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM - VARA-voorzitter André Kloos heeft aan de Vere nigingsraad laten weten, dat hij met ingang van vandaag afziet van zijn functie. Hij bekleedde deze sinds 1971.Hij heeft deze be slissing zelfstandig genomen, maar wel als consequentie van de houding van het personeel, dat hem kwalijk nam, dat hij geen ruimte wenste te scheppen voor Jan Haasbroek als kandidaat voor de functie van tv-directeur. De afgelopen dagen zijn er door hem gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het per soneel o.l.v. de neutrale oud-mi nister van Kemenade. Zie ook pagina 2 Botha eet beschermd vlees JOHANNESBURG De Zuid- afrikaanse premier, Pieter Bo-, tha, is betrokken bij een schan daal rond de bescherming van dieren, dat gisteren grote vor men aangenomen heeft De premier wordt er namelijk van verdacht, dat hij zou hebben deelgenomen aan een barbecue, waar een zeldzaam soort antilope werd gegeten, die in Namibië ge schoten was door de voormalige commissaris van Namibië, Jannie de Wet. De Zuidafrikaanse rege ring besteedt tienduizenden dol lars aan de bescherming van de betrokken antilopensoort. Nieuwzeelandse DC-10 met 257 man in zee gestort CHRISTCHUHCH Een DC-10 van Air New Zealand met 257 inzitten den is tijdens een toeris tische vlucht boven het Zuidpoolgebied in zee ge stort. Het toestel was vanmorgen half negen plaatselijke tijd opgeste gen van het vliegveld van Auckland en zou om zeven uur iri de avond in Christchurch landen. Het radiocontact was al enige tijd verloren gegaan. NOG GEEN BELGISCH AUTOWEGENVIGNET BRUSSEL De Belgische regering ziet geen kans het autowe genvignet, de omstreden „toegangskaart" voor de autosnelwegen, per 1 januari 1980 in te voeren. Met name de technische uit werking van het idee heeft de regering in Brussel voor grote problemen geplaatst. Men blijft echter vastbesloten het vignet op een later tijdstip in te voeren, omdat het hele plan, dat 250 mil joen gulden in de staatskas moet brengen, deel uitmaakt van een veelomvattende „programmawet". Dat is een soort Bestek '81, waarmee een bankroet van de staat moet worden voorkomen. Deze wet had op 1 januari van kracht moeten worden, maar ook dat kan de regering door dreigende stakingen en het ontbre ken van politieke gelijkgezindheid wel vergeten. Technische problemen met motor F-16 WASHINGTON Er zijn emsti- ge technfeche problemen met de motor van het Amerikaanse ge vechtsvliegtuig F-16 en de beste oplossing is, dat voor die motor een alternatief ontwikkeld wordt Dit heeft generaal Alton Slay van de Amerikaanse lucht macht ten overstaan van de Se naatscommissie voor de strijd krachten verklaard. Enkele jaren geleden hebben Ne derland, België, Noorwegen en Denemarken gezamenlijk beslo ten om 350 van deze toestellen voor hun luchtmachten aan te schaffen, in ruil voor een aandeel in de produktie en in de verko pen aan het buitenland. HKaHfiBBHHS (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De komst van commerciële televi sieprogramma's in Ne derland van het Luxem burgse station RTL is vrijwel zeker niet meer tegen te houden. Juristen van de ministeries van. CRM en Verkeer en Wa terstaat zijn er nog niet ingeslaagd een juridische basis te vinden voor een eventuele afwijzing van een verzoek deze uitzen dingen via het kabelnet naar Nederland te bren gen. De kwestie is actu eel nu directeur Dake van de Leidschendamse exploitant van kabeltele visienetten Deltakabel bij de PTT een verzoek heeft ingediend om een zender te mogen bouwen. waarmee de uitzendin gen van Radio Télé Lu xembourg in Nederland kunnen worden opgevan gen. De enige voorwaar de waaraan Dake blijkt te moeten voldoen is een regeling voor het au teursrecht dat op de uit zendingen rust. De onder handelingen daarover zou Dake vrijwel hebben afgerond. Het CDA-Tweede Kamerlid Jan Nico Scholten zal minister Gardeniers, die onder meer omroepzaken beheert, morgen over het verzoek interpelleren in een laatste poging óm de zaak tegen te houden. Een ka mermeerderheid van CDA en PvdA is tegen het uitzenden van de RTL-programma's, maar zoals de zaken er nu voor staan ziet het er naar uit dat hun protest te laat komt. De wetgeving op dit gebied schiet zo goed als zeker te kort om de ambitieuze plannen van Delta kabel te dwarsbomen. (Zie ook pagina 13) School voor vluchtelingetjes Ondanks de dagelijkse ellende van honger, ondervoeding en ziekte gaat in de vluchtelingenkam pen van Thailand het gewone leven ook door. Voor de kinderen die daartoe lichamelijk in staat zijn een schooltje ingericht. Voor de meeste kinderen die onder het onderdrukkende bewind van Pol Pot zijn opgegroeid, is dit de eerste kennismaking met lezen en schrijven. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Nederlandse bedrijfsle ven zal vrijwel zeker door de Sovjet-autori teiten betrokken worden in de bouw van een 40 kilometer lange dijk met doorlaato- peningen en sluizen nabij Leningrad. De Russen hebben onlangs tot de bouw van dit miljardenproject besloten om een einde te maken aan de minstens vijf tot zes keer per jaar voorkomende overstromingen van gro te delen van Leningrad. Naar verwachting zal het Nederlandse aandeel bestaan in bouwtekeningen, research en leve ring van technische kennis. Bovendien bestaat er de mogelijkheid van verhuur van baggerma- teriaal aan de Sovjets. De jaarlijkse overstro mingen van Leningrad zijn het gevolg van wes tenwinden, die het water van de Finse Golf, een uitloper van de Oostzee en de Botnische Golf, opzwiepen tot twee meter boven normaal peil. Het project waartoe de Russen hebben be sloten, zal dan ook afmetingen hebben gelijk de Deltawerken in het Haringvliet of de Ooster- schelde. Voor de uitvoering van het Leningrad-project hebben de Sovjets vijf jaar uitgetrokken. MOSKOU Nikolai Tichonov (74), eerste plaatsvervangend pre mier van de Sovjet- Nokolai Tichonov Unie, is gisteren door het Centrale Comité tot lid gekozen van het Politburo, het machtigste orgaan van. de communistische partij. Hij wordt door som migen gezien als opvolger van premier Kosygin die herstellende is van een ziekte. Tichonov is specialist op het gebied van de zwa re industrie en een van de naaste medewerkers van partijleider en president Brezjnjev. Hij is begonnen als treinmachinist, werd ingenieur en fabrieksdirecteur voordat hij een hoge post kreeg aan het ministerie van staalindustrie. Toen Kroetsjev als premier werd afgezet, werd hij plaatsvervangend premier. Tichonov gaat door als een uitvoerder van besluiten, niet voor iemand die zelf besluiten neemt. Op de bijeenkomst van het Centrale Partijcomi té schilderde partijleider Brezjnjev gisteren een somber beeld van de Russische economie. (Zie hierover pag.15). 3TAKINQ Imdat een man van het on- erhoudspersoneel weigerde «n luchtfilter in een operatie aal te plaatsen... moetj£v geem me.tsclrf MAAR EEtJr chirurg Voor -WEBBED -brak in het Londense Cha fing Cross-ziekenhuis een sta ting uit. ps SPUJT\J Artsen en verpleegsters heb ben nu echter de blokkade van be stakers doorbroken. LEIDEN Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag de telefooncel aan de Anna van Burenhof beroofd. De geldautomaat werd open gebroken en er werd een ge- ldbakje met 200 gulden uitge haald. De waarde van het bak je bedraagt 100 gulden, de schade 500 gulden. Looddiefstal KATWIJK/LEIDEN/OEGS- TGEEST De Leidse poli tie heeft de afgelopen nacht een 20-jarige en een 24-jarige Leidenaar aangehouden die in Katwijk 200 kilo lood hadden verwijderd van de gebouwen van de groentevei ling aan de Santlaan. De politie van Oegstgeest ont dekte vannacht de auto van de dieven waarin zich het lood bevond en zag twee mannen wegrennen. Na alarmering van de Leidse politie kon het tweetal worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie van Katwijk. De looddieven hebben na verhoor de diefstal bekend. De schade die door de verwijdering van het lood aan het veilingge bouw van Katwijk is toege bracht is aanzienlijk. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bij de regeringspar tijen CDA en VVD, maar ook bij de grootste oppositiepartij, de PvdA, be staan grote bezwaren tegen het door het kabinet voorgestelde pakket belas tingverhogingen. Dat is gisteren in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het dekkingsplan van de begroting voor het volgend jaar gebleken. Het gaat hierbij zoals bekend onder meer om: - accijsverhoging op benzine van vijf cent per liter, - shag en sigaretten die 40 cent per pakje omhoog gaan, - accijnsverhoging op sterke drank van 2 gulden per liter, - een verhoging van de luxebelasting op auto's met enkele procenten. Overigens ziet het er nog niet naar uit dat de kritiek uit de Kamer bressen zullen slaan in de belastingplannen van het kabinet. De sprekers van beide regeringsfractie's, onderschreven on danks al hun kritiek de noodzaak van dit belastingenpakket, dat volgend jaar 900 miljoen gulden moet opbren gen. VVD-woordvoerder Portheine hekelde de drukverzwaring van 0,5 procent die deze maatregelen inhouden. Naar zijn mening ^„ridiculiseert" de regering de kritiek van 'zijn partij op de belastingverhogingen. Met CDA-woordvoerder Couprie pleitte hij voor een geringere verhoging van de shag ten koste van de sigaretten. De VVD diende, gesteund door de SGP, verder een amendement in ter beperking van de be lastingverhoging op duurdere auto's ten koste van de middenklassers. Volgens Portheine zijn de nieuwe types auto vaak zuiniger gemaakt door nieuwe technie ken, waardoor ze wat duurder zijn gewor den. Ook CDA-woorvoerder Couprie bestreed het argument dat door een progressie in de luxebelasting op auto's in te voeren (hoe duurder de auto, hoe meer belasting) een energiebesparing zou kunnen worden bereikt. Zoiets zou alleen middels een nog grotere verhoging van de benzineprijs gaan, stelde hij. Voor Wöltgens (PvdA) gaat de progressie in deze belasting echter nog niet ver genoeg. Auto's vanaf 16.000 gulden zouden al zwaarder moeten wor den belast dan het kabinet voorstaat, al dus zijn amendement. Het CDA bepleitte verder, dat zelfstandi gen ook in de toekomst recht moeten hou den op een bijzondere belastingsaftrek. Daartegenover drong de PvdA opnieuw aan op meer belasting voor hogere inko mens. Dit zou moeten gebeuren via de in flatiecorrectie, die voor deze inkomens boven 50.000 gulden niet verder dan vijf tig procent dienen te gaan, aldus de PvdA. (Zie verder pagina 16 LEIDERDORP In de ge meente Leiderdorp zijn van nacht vijf inbraken ge pleegd. Bij een poging tot inbraak werd de dader, een 17-jarige Leiderdorper, op heterdaad betrapt. Van de overige inbraken zij de da ders nog spoorloos. De Leiderdorpse politie arres teerde de jongeman, nadat deze een trottoirtegel door de ruit van een sporthal had ge worpen om zich toegang te verschaffen. In een woning aan de Van der Valk-Bouw- manweg werd een deur open gebroken. Hier werd een be- Vijf inbraken in Leiderdorp drag van honderd gulden en een aantal zilveren en gouden ringen gestolen. In de kantine van de voetbalvereniging RCL werd eveneens ingebroken. Er worden een aantal pakjes shag en sigaretten vermist. Verder zijn er inbraken gepleegd in het gemeentehuis en in een bouwkeet aan de Hoogmadese weg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1