(Sowuvnt AKKA wiist extra lasten voor ambtenaren beslist af Ayatollah: er komt een compromis EG-regeringen tarten Europees Parlement Pakistaans vliegtuig bij Mekka met 151 man neergestort JEREIDHEID TOT MATIGING STEEDS GERINGER Irak wil enorme import Nederlandse eieren Inbraak in Rijnsburg >thekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 - Giro 1030Ö3 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Oireoleur-hoofdredacleur: J. J. Hallewas - if-redacteur: Wim Buijleweg Advenenties (excl. BTW) 0.49 per mm Telefoontjes ƒ4.46 - Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) - Abonnementen: artaal ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Maandag 26 november 1979, 70e jaargang no. 21514 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Toon Toon Hermans over zijn „vers- {'es" in „Fluiten naar de over- cant" om 20.15 uur op Ned. I. en „Minivoetbal Show"om 19.05 uur. Op Ned. II om 19.05 uur „Top- pop" en om 20.27 uur Mies Bouwman met „TeleBingo". Om 21.30 uur „De erfenis van Aphrodite". Minder wind Veel bewolking en kans op een bui. Middagtemperatuur ongeveer 7 graden. Minder wind. Morgen zon: 8.19 - 16.36. Schev. hoogw.: 8.16 en 20.54. Laagw.: 3.46 en 16.18. UT JAAR 12.000 URINAMERS (AAR NEDERLAND 'HECHT Het aantal ingezetenen van riname. dat zich dit jaar in ons land heeft meld zal aan het einde van dit jaar onge- er 12.000 zijn. Dit is een schatting van het reau statistiek van het ministerie CRM.Mi jter Gardeniers maakte dit gisteren in recht bekend op de vijfde Brasadag. Bij die legenheid sprak zij haar afschuw uit over uitlatingen, die het Nationaal Jeugdfront langs in Soest zijn gedaan met betrekking de Surinamers en andere groeperingen, het Surinaamse parlement is de positie n de Surinamers in Nederland ook ter rake geweest. De heer Herrenberg van de positiepartij VDP wil, dat een parlementai- ich daarvan i i Nederland. Gehandicapten: Z.Afrika moet wèl komen AMSTERDAM (ANP) Nadat het het dis trict Noord-Holland haar al was voorge gaan, heeft gisteren ook de afdeling Am sterdam van de Anib (bond van gehandicpa- ten en invaliden) zich uitgesproken vóór deel neming van Zuid-Afri- ka aan de Paralympics. Men vindt het optreden van de Tweede kamer, die deelname van een Zuid- afrikaanse ploeg van ge- handicpaten wil tegenhou den, „bevoogdend en ui terst onbehoorlijk". Smit-Kroes voelt voor commerciële tv op kabelnet DEN HAAG Staatsse cretaris Nelie Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) acht het zeker niet uitge sloten dat de Leidschen- damse firma Deltakabel toestemming krijgt de Lu xemburgse commerciële televisie op Nederlandsae kabelnetten te berngen. In een radio-uitzending zei zij het afgelopen weekeinde dat de toestemming wat haar betreft alleen nog af hankelijk is van een rege ling van de auteursrech ten. Donderdag zal de staatssecretaris haar stand punt uiteenzetten in de Tweede Kamer. DJEDDAH Een Pakistaans verkeersvliegtuig met 151 inzitten den aan boord is vanmorgen vroeg in Saoedi-Arabië neergestort. De wrakstukken van het toestel liggen over een oppervlakte van vijf kilometer verspreid in ontoegankelijk heuvelachtig gebied tussen Mekka en Taif. Vermoedelijk zijn alle inzittenden, elf be manningsleden en 140 Pakistaande pelgrims die terugkeerden van een bezoek aan Mekka, om het leven gekomen. Het toestel, een Boeing 707 van de Pakistaanse maatschappij PIA, stortte neer kort na een tussenlanding in Djeddah. De gezagvoerder heeft nog laten weten, dat er rookontwikkeling in de cockpit was. Daarna werd het contact verbroken. Helikop ters van de Saoediarabische luchtmacht zijn naar de plaats van de ramp gevlogen om te zoeken naar eventuele overlevenden. tOiEN HAAG „Gaarne zijn ij solidair in het leveren an een bijdrage tot herstel Aan de economische groei en an de werkgelegenheid. Het evolg hiervan mag echter iet zijn dat opnieuw extra »sten aan het overheidsperso neel worden opgelegd. Aan eerdere matiging van lonen is door ons de voorwaarde ver bonden, dat de lasten recht vaardig over alle bevolkings groepen zouden worden ver deeld. Die voorwaarde is niet vervuld: ambtenaren en trendvolgers werden extra be last. Daarom moet er reke ning mee worden gehouden, dat onze bereidheid om te ma tigen gaat ontbreken". Voorzitter drs. A. M. J. C. Aarts van de Ambtenarenvereniging Arka sprak deze waarschuwen de woorden vandaag op het congres van zijn organisatie. Hij stelde daarbij vast, dat de amb tenarensalarissen aan nivelle ring onderhevig zijn: aftopping, verlaging salarissen topambte naren. Aarts zei, dat dit niet kan doorgaan zonder duidelijkheid over een inkomensbeleid, an ders worden niet alleen de ho gere maar ook de middelbare ambtenaren de dupe. Hij achtte het onjuist de ambte lijke salarissen zonder meer te vergelijken met die in het be drijfsleven. Bij een vergelijking moet het hele pakket arbeids voorwaarden worden vergele ken, dus ook zaken als kerstgra tificaties, dertiende maand, winstdelingen, inkoop van pro ducten tegen lage prijs, auto- vergoedingen e.d. Een vergelij king mag zich niet beperken tot loontabellen. De Iraanse banken hebben bankbilet- ten uitgegeven waarop de beeltenis van de sjah door een zwaar stempel onzichtbaar is ge maakt. Voorlopig blijven ook de oude biljetten nog in rou latie. THERAN/RIAD Uitlevering an de afgezette sjah door de Ver- nigde Staten is niet van essen- ieel belang, zo heeft de belangrij ke ayatollah Shariat-Madari in en interview met het Spaanse ilad El Pais verklaard. Shariat- lladari, die voor de terugkeer ran Khomeiny, geestelijk leider nas van de heilige stad Qom, zei lat de gijzeling niet was gebeurd ils hij zich in de plaats van Kho meiny had bevonden. „De bezet ting is uitgevoerd uit naam van de revolutie, niet uit naam van de islamitische wetten. Er komt een compromis als de Amerikanen redelijk handelen". Minister Bani-Sadr verklaarde dit weekeinde dat het gesprek tussen Iran en de VS op gang kan komen, zodra de Verenigde Staten het vroe gere regiem van de sjah veroorde len. Ook zonder uitlevering van de sjah is het na een veroordeling mo gelijk „snel een oplossing voor de crisis te vinden. Ik ben nu al van mening dat de gijzelaars vrijgelaten moeten worden". Bani-Sadr gaat overigens niet naar de spoedbijeenkomst van de Veilig heidsraad, die door secretaris-gene raal Waldheim is bijeengeroepen. President Carter was gisteren wei nig optimistisch over de resultaten van een bijeenkomst van de Veilig heidsraad. Met goedvinden van Saoedische geestelijke leiders hebben militairen onder aanvoering van kroonprins Fahd zaterdagavond de heilige mos kee van Mekka bestormd en de .overgebleven bezetters verjaagd. De moskee is zwaar beschadigd. De verliezen zouden aan beide zijden in de honderden lopen. Omdat het hoofd van een school in Nijkerk zich na een conflict ziek meldde... -deden de andere leerkrach ten dat ook maar. Of de leerlingen dit goede voorbeeld hebben gevolgd is niet bekend. Eregast op feest van Residentie-Orkest Prinses Beatrix en Prins Claus waren zaterdag de eregas ten op het feestconcert van het 75-jarige Residentie-Orkest in het Haagse Congresgebouw. De prinses, werd de zaal binnengeleid door burgemeester Schols van Den Haag en de heer L. Brouwer, voorzitter van het stichtingsbestuur van het Residentie-Orkest. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse eier- producenten maken een zeer goede kans op een order uit Irak voor de jaarlijkse levering van 300 miljoen eieren. Minister Van der Stee (Land bouw en Visserij) heeft dit veroek onlangs van de Iraakse regering in ontvangst genomen tijdens een han delsmissie naar dat land, eerder deze maand. De Irakezen hebben een binnenlandse be hoefte van 1,5 miljard eieren per jaar. De eigen produktie beloopt echter maar 900 miljoen stuks per jaar. De Irakezen wilden een jaarlijkse import van 600 miljoen Nederlandse eieren In een voorlopige toezegging wilde de be windsman niet verder gaan dan 300 mil joen eieren per jaar waarover nog onder handelingen met de Nederlandse eirpro- ducten nodig zijn. De bewindsman sloot daarbij een eierimport in Nederland om aan de Iraakse order te kunnen voldoen niet uit. BRUSSEL De gezamenlijk ke regeringen van de negen EG-landen (verenigd in de Europese Raad van Minis ters) hebben in de vroege ochtend van afgelopen zater dag het Europees Parlement een zware slag toegebracht. De raad, waarin bewindslie den van financiën en buiten landse zaken bijeen waren, verwierp in Brussel resoluut al de begrotingsvoorstellen die het parlement begin deze maand in Straatsburg op voorstel van de Nederlander Piet Dankert had aanvaard. Zowel in Dublin, bij de deze week te houden Europese topconferentie, als in Straatsburg worden grote spanningen verwacht. Die voorstellen betroffen een belangrijke verlaging van de landbouwuitgaven in de EG en een verhoging van de sub sidies voor werkgelegenheids-, regionaal- en energiebeleid. Alleen Nederland en Italië bleven in de raad van minis ters de parlements-voorstellen steunen. De overige zeven lid staten waaronder ook Enge land weigerden akkoord te gaan, vooral bevreesd dat de Europese volksvertegenwoor diging een te grote macht zou krijgen. Op zichzelf konden ook de ze ven weigerachtige landen sy mpathie opbrengen voor de bedoeling van het parlement om de landbouwkosten (drie kwart van alle EG-uitgaven) een halt toe te roepen en meer ruimte te scheppen voor ande re EG-activiteiten. Maar zelfs Engeland, dat het meeste be lang heeft bij ombuigingen in de EG-begroting, kon niet ac cepteren dat juist het Europees Parlement dit zou afdwingen. Een dergelijke beleidsdaad komt regeringen toe. Het par lement heeft een controleren de functie, zo was de gedach- tengang. Indien Engeland met Neder land en Italië had meeges- temd, dan zouden de parle ments-voorstellen reeds zijn aanvaard, omdat dan geen sprake meer zou zijn van een zg. gekwalificeerde meerder heid. Zie verder pagina 7. RIJNSBURG Uit een woning aan de Rijnsburgse Tulp straat zijn zaterdagnacht een bedrag van 1200 gulden en een aantal girobetaalkaarten ontvreemd. De inbrekers zijn waarschijnlijk moeiteloos binnengekomen in de woning tijdens de afwezigheid van de bewoners. De Rijns burgse politie heeft in het huis geen sporen van inbraak aange troffen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt alsnog gebracht ROTTERDAM Met Wim Jan sen maar zon der Wim van Til en Jan van Deinsen zal Feyenoord, zoals het er gistren uitzag, naar Frankfurt gaan om tegen Eintracht uit te komen in de eerste wedstrijd van de achtste finales van het UEFA Cup toernooi. Aanvoerder René Notten, gistren „opvolger" van Wim Jansen, had er een hard hoofd in dat Jansen zou kun nen spelen „hij kon nauwelijks trainen en om hem speelklaar te maken lijkt een risico in de wedstrijd" maar fysiotherapeut Ed van Breukelen verklaarde do knieblessure van Wim Jansen totaal genezen. Minder goed gaat het met de blessures van Van Til en Van Deinsen. Van Breukelen adviseerde hen maar thuis te laten „want dan zijn ze genezen als Willem II op 2 de cember op bezoek komt". NEDERLAND VIJFDE IN EUROPEES VOETBAL Zürich Nederland staat op de ranglijst van de succesvolste landen in 25 jaar Europa Cupvoetbal op de vijfde plaats. Engeland voert de rangschik king, die dé Europese Voetbalunie heeft gepubli ceerd, aan. Voor het bereiken van een plaats in de kwartfinales werd een punt gegeven, voor een plaats in de halve fi nales drie. De verliezer van de eindstrijd kreeg vijf punten en de winnaar tien. Voor de rangschikking tel den de verrichtingen in de toernooien om de Europe se bekers voor landskampioenen en bekerwinnaars, het toernooi om de Jaarbeursbeker en de opvolger van deze wedstrijdenreeks, het UEFA Cuptoernooi. De klassering na 25 jaar Europa Cupvoetbal is: 1 Engeland 457 pnt; 2 Spanje 430 pnt; 3 Italië 321 pnt; 4 West-Duitsland 304 pnt; 5 Nederland 171 pnt; 6 Schotland 124 pnt; 7 Portugal 102 pnt; 8 België 100 pnt; 9 Hongarije 94 pnt; 10 Joegoslavië 87 pnt; 11 Frankrijk 50 pnt; 12 Sovjet Unie 50 pnt. Publiektrekker Kranklistekoop Voor de Fc Köln geldt dat de kost voor de baat uit gaat. De Duitse club kocht voor het lieve sommetje van vier miljoen gulden Tony Woodcock van Notting ham Forest. Toen de Engelsman vorige week voor het eerst de training van FC Köln meemaakte, foto, no: 29, stonden er 3500 mensen te kijken en dat was FC Köln nog nooit overkomen. De publiektrekker moest na afloop natuurlijk tientallen handtekeningen uitde len. BARCELONA Barcelona wil Krankl kwijt en de Oostenrijker wil de Spaanse club verlaten. De ver wijten klinken over en weer. Joaquin Rife, de trainer van Barcelona, verwijt Krankl ongedisciplineerd optreden en neemt het hem kwalijk dat hij vorige week woensdag wel met het Oostenrijks elftal tegen Portugal speelde terwijl hij verklaarde ge blesseerd te zijn. Krankl daarentegen noemt Rife een slechte oefenmeester. De Oostenrijker, die voor Bar celona als de opvolger van Cruyff gold, is dus te koop. Barcelona doet moeite hem te slijten. Borussia Dort mund, dat een ernstige gegadigde was, liet na de za terdag geleden nederlaag tegen Bayern München we ten niet meer geïnteresseerd te zijn. Poloërs AZC weer in selectie? ZEIST Het bestuur van de waterpolovereniging AZC Alphen kan zeer binnenkort een verzoek ont vangen van de KNZB om de besprekingen over de terugkeer van de spelers Buunk, Stroboer en Van Es in de selectie te heropenen. Dat is een gevolg van het feit dat de controverse tus sen George Geurtsen en de polobestuurders inzake de selectie na een diepgaand gesprek zaterdag is op gelost. Geurtsen was .van mening dat de belangen van zijn spelers van AZC, waarvan hij tot voor kort coach was, niet juist werden behartigd. Nu dit conflict ten einde is, zien de betreffende bestuurders Lichten- veldt, voorzitter werkgroep nationale poloselecties, bondscoach Trumbic en Toet, voorzitter sportzaken geen enkele belemmering meer voor de spelers van AZC om weer tot de selectie toe te treden. En dat zal dan ruim óp tijd zijn voor het toernooi dat in april- /mei in Sofia wordt gehouden en waarvan de eerste vijf plaatsen recht geven op deelneming aan de Spe len in Moskou.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1