Belgische kernraketten op 25 km van Eindhoven WJ# HELP! —Cabinet ziet af van «vermogenswinstbelasting Geheim rapport wijst uit: U.S.M. DRIVE-IN SHOW Lidia Gueiller tijdelijk president Bolivia 2e huis Buitenland IMIEBOER VAÏM KUI JEIM Plan voor overname SMS van Iran ontkent afschaffen dollar als betaalmiddel voor olie VERONICA DRIVE-IN SHOW Giro 777 w>7/a £cld6e0ommitBi lothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Direcleur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas rtf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rartaal ƒ43.05: jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 17 november 1979, 70e jaargang no. 21597 Showbizquiz Op Ned. I om 19.25 uur „Showbizquiz" en om 21.55 uur „Het geheim van de drie vrouwen" Op Ned. II om 20.52 uur „Cleo Laine Show" en om 22.25 uur „Frank Ross is vrij". Zondag op Ned. II om 18.45 uur „Horizon" en om 22.10 uur „De misstap" Veel bewolking Droog weer met veel bewol king. Middagtemperatuur on geveer vijf graden. Eerst wei nig wind vanmiddag en vana vond tot matig en aan de kust tot vrij krachtig toenemende zuidenwind. Ixport blijft erder oenemen EN HAAG In ptember heeft Ne tland vijftien pro nt en in de eerste egen maanden van t jaar in totaal zes- in procent meer in aarde uitgevoerd in in de zelfde peri- |e vorig jaar. De im- irt steeg in de eerste »en maanden met [tien procent. Met jne de export van rdolieproducten, emische producten, to's ijzer en staal is egenomen. „Gijzeling" in Eifeltoren PARIJS (AP) Een Amerikaanse filmpro ductiemaatschappij heeft voor een bedrag van vijfduizend gul den per dag de Eifel toren gehuurd, voor de opnamen van de rampenfilm The hostage tower" over de gijzeling van de moeder van de presi dent van Amerika. De film kost twaalt miljoen gulden. On der meer Peter Fon da, Britt Ekland en Douglas Fairbanks jr. doen er aan mee. Bernstein weg bij „The Post" NEW YORK Carl Bernstein, één van de twee verslagge vers van The Was hington Post die het Watergate-sc han daal aan het licht brachten dat uitein delijk de val van presdident Nixon tot gevolg had, gaat zijn krant verlaten. De nu 35-jarige jour nalist die samen met zijn collega Bob Woodward de Pulit- zerprijs won, wordt hoofd van het bu reau van het televi sieconcern ABC in Washington. Wi-ite» in Luzern In hei <wit«et* Luzern heeft de winter zich op niet mis te verstane wijze aange- kondic - De woners van deze doorgaans zo zonnige stad werden verrast op een haiv* ruiter sneeuw DEN HAAG Mili tairen en burgers die ten minste drie maanden deel heb ben uitgemaakt van een VN-vredesmacht kunnen daarvoor een herinneringsme daille krijgen. Op de medaille kan de be treffende vredesope ratie worden aange geven. Zo zullen de eerste medailles het opschrift „Libanon 1979" krijgen. De medaille kan ook postuum worden toegekend, zo heeft het kabinet beslo ten. Politie wil Co Westerik afbreken Het Rotterdamse historisch museum loopt zich het vuur uit de sloffen om een muurschildering van de kunstenaar Co Westerik op het hoofdbureau van po litie in Rotterdam van een ondergang te redden. Het gaat om een afbeelding van een meisje dat touwtje springt. De schildering zit de uitbreidingsplannen van de politie in de weg. Het museum wil dat de metersho ge Westerik wordt „herplaatst". Bokassa is volledig blut PARIJS De ont- troonde keizer van de Centraal Afri kaanse Republiek Bokassa zegt in een interview in het Franse dagblad L'Aurore volledig blut te zijn. Na de door Frankrijk ge steunde staatsgreep verblijft de dictator in Ivoorkust op kos ten van de regering daar. Bokassa gaf destijds vijftig mil joen uit om zich tot keizer te laten kro nen. (Van onze correspondent Mare de Koninck) BRUSSEL Alle 48 nucleaire kruisra ketten die de NAVO aan België gaat toe wijzen zullen worden gestationeerd op het vliegveld Kleine Brogel, nauwelijks 25 km. ten zuiden van Eindhoven. Dat blijkt uit een geheim rapport van de Bel gische legerleiding. De Verenigde Staten zouden al voorbereidingen hebben getrof fen voor de huisvesting van de benodigde lanceerwagens op Kleine Brogel. Officiële bevestiging van het bericht kon nog niet worden verkregen. Formeel moet de Belgische regering net als de Neder landse nog beslissen of het land deel neemt aan de voorgenomen modernisering van kernwapens in West-Europa. Maar het staat vast dat het kabinet Martens zal in stemmen met het betreffende NAVO-plan. Als het Belgische aandeel van 48 kruisra ketten op Kleine Brogel wordt gestatio neerd, zal daarmee 48 maal 200 kiloton nu cleaire explosieve kracht, gericht op het oostblok, vlakbij de Nederlandse grens zijn geconcentreerd. (Ter vergelijking: De bom op Hirosjima had een vermogen van 15 kilo- ton). ■■m 1981 nieuwe vrijstellingen van kracht :v,: .0; r (Van onze parlementaire redactie) HAAG Met ingang van 1981 zullen de vermogensbelasting enkele nieuwe tellingen worden opgenomen. Om ze te ostigen zullen de successierechten wor- opgetrokken. Staatssecretaris Noote- Financiën) heeft hiertoe een wetsont- bij de Tweede Kamer ingediend, ït gaat om (een oudedagsvrijstelling voor mensen die en pensioenrechten hebben maar wel een ei- n vermogen, een interingsvrijstelling ten behoeve van de sten van levensonderhoud van mensen met en of een gering inkomen die wel over een ;en vermogen beschikken, sen verhoging van de ondernemingsvrijstel- ig van 90.000 naar 250.000 gulden. !t tarief van de vermogensbelasting wordt rmanent op 8 promille gebracht. Het kabinet it om technische en financieel-economische ienen af van een vermogenswinstbelasting s met name zou gelden bij de verkoop van onroerend goed en effecten. De voorgestelde oudedagsvrijstelling wil belas tingplichtigen met een eigen vermogen maar zonder pensioenrechten vanaf 25 jaar in een ge lijke positie brengen met belastingplichtigen die deze rechten wel hebben opgebouwd en daar over ook geen vermogensbelasting hoeven te betalen. De vrijstellingsbedragen zijn maximaal 186.000 gulden voor gehuwden en 130.000 voor ongehuwden. De interingsvrijstelling zou alleen gelden voor mensen beneden de 65 omdat er van wordt uitgegaaan dat de AOW waarop men daarna recht heeft voldoende is om in de kos ten van levensonderhoud te voorzien. Verder heeft het kabinet een regeling ontwor pen voor de waardering van de eigen woning in de vermogensbelasting. Dient het eigen huis als hoofdverblijf, dan moet voor de vermogens belasting 60 procent van de waarde in lege staat in aanmerking worden genomen. Daarbij geldt een basisvrijstelling van 86.000 gulden voor ge huwden en 70.000 gulden voor ongehuwden bo ven de 35 jaar. ADVERTENTIE Zaterdag 17 november Beverly Hills Nieuwkoop Aanvang 20.00 uur BC: filmploeg left geen blaam IDEN (Reuter) De raad bestuur van de BBC heeft filmploeg die onlangs de itting van een Iers dorp leden van het verboden ïblikeinse leger de IRA de, van alle blaam gezui- De raad zegt in een ver- ng dat het incident „sterk Veven is en in een ver- daglicht gesteld. De zou door een anoniem ontje naar het dorp zijn De nieuwe president van Bolivia me vrouw Gueiller LA PAZ (AFP/Reuter) Lidia Gueiler is gisteravond door het Boliviaanse congres aangewezen als tijdelijk president van Boli via in afwachting van nieuwe verkiezingen. Zij is 53 jaar, voor zitster van het congres van en lid van de nationalistische reveo- lutionaire beweging. De na een staatsgreep aan de macht gekomen kolonel Na- tusch sprak gisteravond in zijn paleis met journalisten die hij liet blijken te zullen weggaan als het congres een opvol ger had aangewezen. Mevrouw Gueiler is de eerste vrouw in de geschiedenis van dat land die deze hoogste functie krijgt. Haar ambtstermijn loopt tot zes augustus volgend jaar, twee dagen na de presidentsverkie zingen, die volgens de grondwet moeten plaatsvinden. ADVERTENTIE Westeinde Ziekenhuis door koningin geopend DEN HAAG Koningin Juliana heeft gistermiddag het al sinds 20 maart in gebruik zijn Westeinde Zie kenhuis officieel geopend. In het bijzijn van onder an deren de commissaris van de koningin in Zuid-Hol land, mr. M. Vrolijk, voor zitter van het bestuur en ex-premier de heer P.J.S. de Jong en burgemeester F. Schols onthulde zij in de hal een gedenkteken. Daarna begaf het gezel schap zich voor een korte, rondleiding door het 170 miljoen kostende gebouw naar de verschillende afde lingen. Voor het betreden van de nier-dialyse-afde ling moest de koningin plastic overschoenen aan (foto). (Zie verder pagina 5) DOOR HAVENBEDRIJVEN DEN HAAG B en w van Den Haag gaan bemiddelen in de onderhandelingen die zijn begonnen tussen de vakbonden en belangstellende havenbedrijven over de overname van de vori ge week failliet verklaarde Sleephelling Maatschappij Scheve- ningen (SMS). Wethouders H. Lammers (economische zaken) heeft dit gisteravond gezegd in antwoord op een door PvdA, D'66 en de PPR ingediende motie waarin van b en w „initiatie ven" werden gevraagd om het verdwijnen van de 30 arbeids plaatsen bij de Scheveningse werf te voorkomen. Het Haagse ge meentebestuur doet volgende week woensdag een definitieve uitspraak over deze motie. Tussen de vakbonden en de gemeen teraadsfracties heeft over de gang van zaken rond de werf giste ren overleg plaatsgevonden. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als nog gebracht NEDERLAND ZOU GAAN BEVRIEZEN TEHERAN/WASHINGTON (AFP/AP/UPI/Reuter) De Iraanse minister van olie Ali Akhbar Moinfar heeft in alle toonaarden tegengespro ken dat zijn land niet langer dollars wil accepteren als betaalmiddel voor olie. Hij reageerde op artikelen van die strekking in het Franse dagblad „Le Monde" dat zich in haar berichten geba seerd zou hebben op zijn col lega-minister van buiten landse zaken. Moinfar wilde bevestigen noch ontkennen dat hij een dergelijke maat regel zou overwogen. Olie maatschappijen die hande len met Iran hadden van nacht nog niets over een der gelijk besluit gehoord. Volgens Charles Schultze, hoofd van de Amerikaanse raad van economische advi seurs, zouden ook Engeland West-Duitsland, Nederland, België en Luxemburg overwe gen de Iraanse tegoeden te be vriezen, nadat eerder Amerika een soortgelijke maatregel trof. Hoewel er ook vanmorgen nog geen duidelijk aanwizjingen waren dat de gijzeling in de Amerikaanse ambassade in Teheran zou aflopen, waren functionarissen van het minis terie van buitenlandse zaken in Washington en van de Ver enigde Naties optimistisch In een verklaring werd ge sproken van een groeiend gevoel dat een regeling bereikt zou kunnen worden". Gehoopt werd dat het vrijlaten van de gijzelaars gekoppeld aan een bijeenkomst van de veilig heidsraad een acceptabel com- van de ambassade is met zijn Nederlandse vrouw en hun •achtjarig kind vrijgelaten, zo heeft zijn familie op Capri meegedeeld.Voor de ambassa de in Teheran hebben gisteren zeker tachtigduizend mensen gedemonstreerd. Iran en Lybië hebben weer di plomatieke betrekkingen aan geknoopt en zaakgelastigden uitgewisseld. Het Europees Parlement heeft zich in een resolutie voor onmiddelijke vrijlating uitgesproken. Radio Teheran berichtte gisteravond dat secretaris Genraal Wald- heim van de VN welkom is in Iran, als hij de „wettigheid van de Iraanse rechten er kent". In Amerika zijn acht Iranezen gearresteerd wegens wapenbe- zeit. Ze hadden een plategrond bij zich waarop ambassades stonden aangekruisd. Een meerderheid van de Ame rikanen (64%) vindt dat presi dent Carter ten opzichte van Iran een juist beleid voert, zo blijkt uit een enquête. Bijna een kwart vond van niet, de rest was redelijk tevreden. Zaterdag 17 november De Meerhoeve Oud Ade Aanvang 20.00 uur Voor Schillebeeckx hand tekeningen AMSTERDAM De handte keningenactie voor prof. dr. E. Schillebeeckx loopt nu twee weken in geheel Nederland. Tot nu toe heeft tien procent van alle parochies gereageerd, zij stuurden 16.000 handteke ningen op. ADVERTENTIE Houdt de luchtbrug naar Cambodja in stand. Iedereen weet wat er aan de hand is in Cambodja. Elke dag sterven er vele mensen de hongerdood. De sterfte onder kinderen is zorgwekkend. Uw ogen sluiten voor wat daar gebeurt is onmenselijk. De hulp verlening is op gang, maar moet aan de gang gehouden worden. Een vliegtuig van Martinair is gecharterd om een maand lang hulpgoederen over te brengen. Binnen 3 weken ontvingen wij van de Nederlanders drie mil joen gulden. Maar het is niet genoeg. Daarom: blijf geven. Geef wat u missen kunt Het leven van mil joenen Cambodjanen ligt in onze handen. O s è-k - s»:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1