Regering: 500 miljoen voor belasting verlaging Iraanse minister biedt vrijlating aan ,onschuldigen' DEN UYL HEEFT SPIJT VAN SLUITING VAN MIJNEN 'Yvrnyp//' Financiering 1000 voor slepers, nog niet rond £cidóc (Bowumt jothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 - vartaai ƒ43.05. jaar ƒ160.70; losse nummers; 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Donderdag 15 november 1979, 70e jaargang no. 21505 Lipstick - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: „Lipstick" van Dimitri Fren- kel Frank om 20.27 uur op Ned. II en om 22.25 uur song- festival-winnaars „Milk and Honev". Om 19.50 uur op Ned. I „Grootvader en ik" en om 20.40 uur „Helen Schneider". Om 22.20 uur „NOS-tribune" over kernenergie. Koud en mistig Wisselend bewolkt met vooral in de kustprovincies enkele buien. Vannacht enkele mist banken. Minimumtemperatu ren rond min 1 graad, maar vlak aan zee iets hoger. Mid- dagtemperatuur ongeveer 6 graden. Matige wind tussen zuid en west. Morgen zon: 8.00 - 16.48. Schev. hoogw.: 0.46 - 13.11. Laagw.: 8.50 - 20.58. ongens eroofd van pbrengst inderzegels [NDHOVEN Twee Eindho- >nse jongens van elf en twaalf ir zijn gistermiddag beroofd d ongeveer honderd gulden: de brengst van envelopjes met iderp-ostzegels die door hen rden rondgebracht. De over- werd uitgevoerd door drie igens van ongeveer vijftien r. Een van de jongetjes kreeg i paar fikse slagen in zijn ge- ht, toen hij het geld niet snel joeg wilde afgeven. Margot Fonteyn tv-presentatrice (Van onze radio- en tv-redactie) LONDEN - De grootste ballerina aller tijden, Margot Fonteyn, hangt haar spitzen aan de wilgen en wordt tv-pre sentatrice. Zij is 60 jaar. Haar nieuwe loopbaan wordt tv-presentatrice bij de BBC. Zij begint met een eigen program ma „Magie van de dans" in zes afleverin gen. NOS-tv zal deze se rie over niet al te lange tijd ook uitzenden. Ode aan de mijnwerkers MEERSSEN Ook het avontuurlijke en gevaar lijke bestaan in de Lim burgse kolenmijn is nu, bezongen en wel, in de groeven vastgelegd. Oud mijnwerkers hebben giste-' ren de elpee uitgereikt ge kregen in het vorming scentrum „De Klinken berg" in Meerssen. Titel van de plaat: „De laatste mijnwerker dooft zijn lamp". De liedjes worden gezongen door de Lim burgse groep „Carboon" (kool). Verklikker vertikte 'f EINDHOVEN By een radarcontrole op de zoge heten „Poot van Metz" on der Eindhoven, kreeg een 29-jarige automobilist uit Heiloo een bon omdat hij 155 kilometer per uur reed, waar maar 70 is toege staan. Toen de man werd aangehouden, weigerde hij te geloven dat hij betrapt was door een radarwagen. „Ik heb een radarverklik ker in m'n auto". Dat wel, maar het apparaat had op het kritieke moment dienst geweigerd Ramses en Liesbeth in was Wassen beelden van zanger Ram ses Shaffy en zijn collega Lies beth List zijn gisteren onthuld in het Amster damse museum van Madame Tussaud. De echte Ramses en Liesbeth staan er achter, zodat iedereen zelf kan beoor delen of de gelij kenis al dan niet treffend is. (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG De regering heeft vanmor gen in het gesprek met werkgevers en vak beweging een belastingverlaging in het vooruitzicht gesteld als de vakcentrales be reid zouden zijn hun looneisen te matigen. De ministerraad heeft gisteravond nog laat vergaderd om minister Albeda dit „wissel geld" mee te kunnen geven. .De vakbeweging verlangt extra loonstijging (net CNV wil 1 procent, de FNV 2 procent) om de koopkracht volgend jaar te kunnen handha ven. De regering meende aanvankelijk, dat een half procent toereikend zou zijn voor dit doel, maar moet nu wel toegeven, dat dit een zuinige berekening is. Meer dan een half procent toe staan zou echter op vele fronten onplezierig doorwerken: de werkgevers moeten meer beta len, de overheid moet de salarissen voor eigen personeel verhogen en dit alles werkt ook weer door in minimumloon en sociale uitkeringen. De minst ingrijpende maatregel is dan belas tingverlaging. Naar verluidt zou het kabinet hiervoor 500 mil joen gulden beschikbaar hebben. Het zou de be doeling zijn de belastingvrije voet te verhogen. Hiervan profiteert iedereen, maar de laagste in- Voorstel van Albeda in Stichting van de Arbeid komens relatief het meest. Aldus wordt vooral meegewerkt aan handhaving van de koop kracht tot aan het modale inkomen. Het overleg in de Stichting van de Arbeid be gon vanmorgen zonder grote verwachtingen. Onduidelijk was nog hoe het voorstel van het kabinet bij de werkgevers en de vakbonden is gevallen. Meer nog dan de loonsverhoging heeft vandaag de kwestie van het scheppen van meer arbeids plaatsen via arbeidstijdverkorting een gesprek spunt gevormd, alsmede verbetering van de kwaliteit van de arbeid. Korter werken en be ter werk zal ook leiden tot minder ziektever zuim, zei Albeda. Hij heeft aangedrongen op het zetten van een eerste stap in 1980 in het ka der van het meerjarenplan, net als de vakbewe ging wil. Een globale, centrale afspraak stond hem voor ogen, verder uit te werken in de af zonderlijke cao's. De werkgeversorganisaties zijn hier niet zo hard voor, in de eerste plaats omdat dit alle maal geld kost, terwijl er slechts weinig econo mische groei is en de overheid van die groei het leeuwedeel opslokt voor collectieve voorzienin gen. Bovendien, zo stellen zij, komt men nu al in vele ondernemingen personeel te kort, hoe moeten dan die extra plaatsen bemand worden? Onder de Iraanse studenten in de VS is ook Reza Pahlavi, de 19 jaar oude zoon van de sjah. Hij heeft echter een specia le status. De beperkende maatregelen' zijn niet op hem van toepassing. AMERIKA BEVRIEST TEGOEDEN IRAN WASHINGTON/TEHERAN De Iraanse mi nister van zaken heeft tegenover CBS-nieuws bekend gemaakt dat alle gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, uitge zonderd Amerikaanse blanke mannen, „zeer spoedig" worden vrijgelaten. Onder de bijna honderd gijzelaars zijn 36 niet-Amerikanen, en onder de 62 Amerikanen bevinden zich dertien vrouwen. Gisteren al had Bani-Sadr de vrijla ting van „onschuldigen" als mogelijkheid geop perd, waarna een van de bezetters van de ambas sade deze veronderstelling direct tegensprak. In het economische steekspel tussen Iran en de Verenigde Staten om de uitwisseling van de sjah en de gijzelaars hebben beide partijen gisteren el kaar nieuwe schade toegebracht. Kort nadat Iran bekend maakte dat het alle tegoeden bij de Ame- rikaa»^e banken zou opnemen, liet president Car ter weten dat al deze tegoeden waren geblok keerd. Het Huis van Afgevaardigden eiste daarna met algemene stemmen de stopzetting van alle economische en militaire hulp aan Iran, met uit zondering van de verkoop van granen. Het blokkeren van de Iraanse tegoeden in Ame rika betreft volgens Iran een bedrag van 12 mil jard dollar (ongeveer 24 miljard gulden). Volgens de Amerikaanse minister van financiën Miller is het bedrag minder dan 6 miljard dollar. Het grootste deel daarvan is volgens Miller belegd in Amerikaanse regeringsfondsen. Het bevriezen van de Iraanse tegoeden betekent dat de Iraanse regering slechts met Amerikaanse toestemming over de gelden kan beschikken. De bevriezing zou doorgaan tot Iran geen schulden in de Vere nigde Staten meer heeft. Amerikaanse banken zouden voor 2,5 miljard dollar aan Iran hebben geleend. De bevriezing betekent ook dat de Iraanse studenten in de VS misschien niet hun maandelijkse studietoelage van de Iraanse rege ring kunnen krijgen. Het Iraanse dreigement om zijn tegoeden uit Amerika terug te trekken had een directe koers daling van de dollar tot gevolg. De vraag naar goud nam toe en de goudprijs vloog omhoog met drie dollar ten opzichte van dinsdag. In Amster dam daalde de dollar aanvankelijk dric_pent om na de Amerikaanse maatregelen te herstellen tot 1,9840, hetgeen een verlies inhield van 1.2 cent. De Amerikaanse televisiemaatschappij NBC deel de gisteren mee dat de sjah binnen tien dagen naar Mexico zou vertrekken, dat zich bereid heeft verklaard de ex-monarch op te nemen., hoe wel zijn komst weinig wenselijk wordt geacht. De sjah is eraan herinnerd dat hij toestemming kreeg voor een verblijf van drie weken in de Verenigde Staten. Hij is er nu al drie weken en twee dagen, aldus NBC. De behandeling van de sjah in een New Yorks ziekenhuis bestraling van een kankergezwel in de hals zal echter nog min stens twee weken duren, aldus medische autori teiten van het ziekenhuis. De Veiligheidsraad heeft besloten een bijeen komst, waar door Iran om was verzocht, niet te laten doorgaan. De raad volgde hierin het stand punt van de Amerikaanse minister Vance, die weigerde de praten „met het pistool op de borst". (Van onze parlemen taire redaktie) DEN HAAG PvdA- leider Joop den Uyl heeft er spijt van dat hij er in het midden van de jaren zestig voor gezorgd heeft dat de kolenmijnen in Zuid-Limburg werden gesloten. Den Uyl was mij er onvoldoende toen minister Van van bewust geweest Economische Zaken dat daarmee de ar- in het kabinet Cals- beidsplaatsen van in Vondeling. „Ik ben totaal tachtig- a ne gentigduizend mensen werden vernietigd," aldus de socialistische voorman gistermid dag in een lunch-bij- eenkomst met hoofd- sluiting te verdedigen, gens hem ook van- menselijk zwaar was. redacteuren van dag- aldus Den Uyl. Hij daag de dag nog geldt. Maar die twee dingen bladen. wees erop dat de mij- Ook voerde de PvdA- vormen, zoals hij er Uit economisch ge- nen niet meer renda- leider aan dat het nu over denkt, geen zichtspunt was die bel waren, wat vol- werk in de mijnen on- voldoende excuus. >etganger Imen zijn veiligheid garan- I zal de maximumsnelheid 20 kilometer moeten wor- I teruggebracht. r moeter voorrangsstraten •kruisingen worden opgehe- Ook Zeldenrust tegen stopkogel DEN HAAG Het is vrijwel uitgesloten dat de omstreden stopkogel bij de Nederlandse po litiecorpsen zal worden ingevoerd. Nadat eer- der al op de ministeries van binnenlandse za ken en justitie tal van negatieve adviezen over de stopkogel wa ren binnengekomen, heeft nu ook de patho- loog-anotoom dr. Zel denrust een vernieti gend rapport opgesteld en naar miniter De Ruiter van justitie ge stuurd, zo heeft een woordvoeder van dit departement bevestigd. Over de inhoud van het rapport wilde de woord voeder nog geen medede lingen doen, wel gaf hij toe dat het advies van dr. Zeldenrust negatief is uitgevallen. Minister Wiegel had eerder ge zegd het rapport van Zel denrust van groot belang te achten. Huizenhoog laaien de vlammen op, nadat in de haven van Istanbul een Roemeense tanker en een Grieks vrachtschip met elkaar in aanvaring waren gekomen. De brandende olie breidde zich uit over de Bosporus. Felle scheepsbrand in haven Istanbul ANKARA In de haven van Istanbul zijn twee sche pen, de Roemeense tanker Independente en het Griekse vrachtschip Evriani met el kaar in aanvaring gekomen. Beide schepen staan in brand. Drie bemanningsle den van de Independente konden zwemmend de wal bereiken. Volgens hen bevin den zich 54 opvarenden aan boord van de tanker. De uit de tanker gevloeide olie staat in de Bosporus in brand. De honderd meter hoge vlammen bedreigen huizen op de kust. Het ver keer in de haven is stilge legd en de Bosporus is tot rampgebied verklaard. ROTTERDAM (ANP) Voorzitter Bart Wilton van de Rotterdamse Kamer van Koophandel is er nog altijd niet in geslaagd het miljoen in te zamelen waarmee de uitkering van duizend gul den aan de havenslepers moet worden gedekt. Met het uitkeren van 1000 netto aan elke havensleper kwam zoals bekend in septem ber een eind aan de vergeefse staking die de slepers geduren de ruim anderhalve maand hieldenT>m een hoger loon af welke organisaties hij het mil- van de Rotterdamse gemeente- te dwingen. Het gemeentelijk ioen verwacht te ontvangen raad moet de financiering havenbedrijf heeft de uitke- heeft ir. Wilton nooit willen vóór het einde van dit jaar ring voorgefinancierd. Van zeggen. Volgens een uitspraak rond zijn. ADVERTENTIE Meer dan 100 soorten deuren, parketvloeren en houten wanden in onze showroom tóch even kijken bij DE H0UTBAAN zelfbouwcentrum Zijldijk 22 - Leiderdorp tel. 071-899311 Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek ADVERTENTIE Bij u in de buurt AUTO FOREHOLTE B.V. (Bierman) PEUGEOT-DEALER VOORHOUT 02522-11341 een veilig gevoel. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1