R£Cordaantal>aanvragen voor isolatie-subsidie ^ifwoïken edreigen Iteden Spanning ten top op Jordaanoever UIT VREES VOOR NIEUWE STRENGE WINTER EUSHOORN-SAFARFS AFGELAST 31 LENING 1979 PER 1335/1989 egen doden bij ongeluk met bus Explosiegevaar Leuvenstraat TWEE MAN OPGESLOTEN IN DUIKERKLOK llhekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacleur: J. J. Hallewas L-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (exd. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten fcezorging; tel. 071-122246 (18.00 tol 19.00 uur) Abonnementen: Irtaal ƒ43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Maandag 12 november 1979, 70e jaargang no. 21502 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Aphrodite Eerste aflevering van een nieuwe thrillerserie „De erfe nis van Aphrodite" op Ned. II om 20.27 uur. Om 21.25 uur Udo Jürgens. Om 22.25 uur Teheran. Op Ned. I om 22.25 uur tv-spel „De onvoorstelbare wereld van Roald Dahl". Koude nacht Vannacht opklaringen en een enkele bui, kans op lichte vorst. Morgen overdag meer bewolking en later een kleine kans op regen. Middagtempe- raturen ongeveer 7 graden. Morgen zon: 7.55 - 16.53. Schev. hoogw.: 9.53 en 22.30. Laagw.: 5.20 en 17.53. eroïne in \droogde vis SGKOK De douane vliegveld Don ng bij Bangkok heeft r dan negen kilo heroï- jntdekt, die was ver ren in tien gedroogde n. Twee jonge Chine- lit Hongkong, die vol-, de politie deel uitma- van een internationa- lende, werden aange- len toen zij in een gtuig naar Parijs wil- stappen. De heroïne legenwoordigde een van 20 miljoen Suriname heeft gastarbeiders nodig PARAMARIBO „Suriname zal op den duur aangewezen zijn op gastarbeiders". Dit zegt Thomas van Genderen, direc teur van het scholingsinstituut voor de vakbeweging van Su riname. „De massale trek van Surina- mers naar Nederland brengt economische gevolgen voor Suriname met zich mee. Er ontstaat een tekort aan ge schoolde krachten en dit is fu nest voor de ontwikkeling van het land", aldus Van Gende ren. Karig kampioenschap kustvissen Met een vangst van 1,79 me ter vis werd E. Smit uit Zie- rikzee zaterdag in De Hoek tóch winnaar van het Ne derlands kampioenschap kustvissen 1979. Er werd over het algemeen karig ge vangen, want leden van de vereniging „De Edelkarper" uit Bergen op Zoom, die eer ste werd in de categorie korpsen, wisten slechts drie meter elf aan vis op te ver schalken. Er namen 270 sportvissers aan het kam pioenschap deel. Zaterdag op het strand van Hoek van Holland: Hard de kampioenschappen kustvissen '79. Amok- chauffeur ROTTERDAM De wagen van een Rotterdamse vrouw is in het weekeinde opzette lijk total loss gereden door een medeweggebruiker. Eerst werd de vrouw enkele malen gesneden. Een mede passagier, die ging vragen waarom, werd bijna overre den. Kort daarna dwong de chauffeur de vrouw tot stop pen door een aanrijding te forceren, daarna reed hij tweemaal hard achteruit te gen de auto van de vrouw aan en recudeerde deze daarmee tot schroot. De chauffeur is aangehouden. Zei niets over zijn motief. Hississauga werden ook de ziekenhui- I geëvacueerd. Een patiënte wordt )r naar een ambulance gedragen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In het eerste halfjaar van 1979 zijn ruim 124.000 subsidie aanvragen voor woningisolatie inge diend. Het gemiddelde bedrag schom melt rond de 2100 gulden per woning. Op het ministerie van volksgezond heid en ruimtelijke ordening ver wacht men dit jaar een totaal van 230.000 subsidieaanvragen voor wo ningisolatie. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan over 1978. Het recordaantal van 230.000 wordt veroorzaakt door het optrekken van de isolatiesubsidie en de uitzonderlijk strenge winter die in combinatie met de stijgende ener gieprijzen veel mensen isolatiebewust heeft gemaakt. Van de subdisieaan- vragen zal 80 tot 85 procent afkomstig zijn van eigenaar-bewoners. In de to tale isolatiesector vinden 7500 tot 8000 mensen werk. In Assen en Heerlen zullen regionale isolatiebureaus ko men. Dit blijkt uit het rapport Nationaal Isolatiepro gramma over het eerste halfjaar van 1979. Staatssecretaris Brokx en minister Van Aar- denne (Economische Zaken) hebben het rap port inmiddels naar de Tweede Kamer ge stuurd. Tussen 1 januari 1974 en 1 januari 1979 zijn totaal 540.000 woningen geïsoleerd. Dubbelglas bleek daarbij de meest gezochte vorm van isolatie (ruim 70 procent). Spouw muurisolatie werd door 1/3 van de aanvragers toegepast, dakisolatie door ongeveer 10 procent. Naar verwachting zal de werkgelegenheid in de isolatiesector nog toenemen. Daarbij zal vooral de situatie op de arbeidsmarkt in het 'westen zorgvuldig worden gevolgd op het punt van voldoende beschikbare arbeidskrachten als timmerlieden en beglazers. In het noorden en het zuiden (Assen en Heer len) wil het ministerie regionale bureaus opzet ten ter ondersteuning van het nationaal isola tieprogramma. Deze bureaus zullen ook worden belast met de regionale uitvoering daarvan. 0.000 MENSEN GEEVACUEERD SISSAUGA In en rond de Canadese steden Missis- (a en Toronto zijn in totaal 250.000 mensen geëvacueerd, at uit zeven tankwagons, die op een industrieterrein in sissauga in brand staan, dodelijke chloor- en andere gas- ontsnappen. De politie vreest, dat de brand zich zal uit- iden tot een met 90.000 liter chloorgas geladen tank. jrand is het gevolg van het o.ntsporen, in de nacht van zater- op zondag, van een met zeer brandbare stoffen geladen p. Afgezien van chloorgas, werden propaan-, styrene- en bu- igas en stookolie vervoerd. Na de explosies, die op de ontspo or volgden, en het vrijkomen van de gifwolken, werden in te instantie 100.000 mensen geëvacueerd. Toen de wind lide, moest echter ook een voorstad van Toronto worden HEI'uimd. Volgens een woordvoerder van de Canadese over- 1, is er geen onmiddellijk gevaar van het chloorgas te duch- en is de evacuatiè meer voorzorgsmaatregel. Politie, brand- r en geëvacueerden klaagden evenwel over misselijkheid, fdpijn en waterige ogen en aan iedereen die gasmaskers ft is het verzoek gedaan, deze naar het toneel van de brand rengen. Er is geen melding gemaakt van doden of gewon- STERDAM (ANP) Amsterdamse reisbu- Chassorbis heeft beslo- de safarireis naar Zam- die de deelnemers in de genheid stelde op neus- Brandweerlieden, geholpen door 250 militairen, proberen de brandende wagons te blussen. hoorns te jagen, uit zijn reis- pakket te schrappen. Het reisbureau heeft dit la ten weten aan het Wereld Natuurfonds dat vorige week geschokt reageerde toen het in het blad van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een adver tentie ontdekte waarin de reis werd aangeboden. De neushoorn wordt met uit sterven bedreigd. ADVERTENTIE STAAT DER NEDERLANDEN inschrijving volgens het tendersysteem op 13 november a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs IZ— Bij Graz (Oostenrijk) Negen inzittenden van de bus steren op een spoorwego- kwamen om het leven en on lang een bus uit Joegosla- geveer zeventig werden ge- tegen een trein gebotst, wond van wie een aantal zeer ernstig. n krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur imer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als- gebracht MAN LOOST BENZINE IN AFVOERPUTJE LEIDEN Brandweer, po litie en werknemers van de gasfabriek zijn gisteravond uren in de weer geweest om een explosie van het riole ringsstelsel in de Leidse Leuvenstraat te voorkomen. De bewoners mochten de ge hele avond geen vuur in huis aan hebben, maar mochten wel in de woning blijven. Rond half elf was het explosiegevaar geweken. Het explosiegevaar was on- staan doordat een van de be woners van de Leuvenstraat in de middag restanten benzi ne in een afvoerputje had la ten lopen. Korte tijd later bel den andere bewoners de Gas fabriek over een penetrante gaslucht. Onwaarschijnlijk was het niet dat er een gaslek zou zijn, want onlangs waren de leidingen in de straat ver nieuwd. Werknemers van de gasfabriek groeven de leiding op, maar konden niets ontdek ken. De gealarmeerde brand weer deed wat proeven in de putten van de riolering en constateerde, dat van levens gevaarlijk explosiegevaar sprake was. Met water werd het riool doorgespoten terwijl de politie de bewoners alar meerde. De man die de bezine had laten weglopen, is door de politie geverbaliseerd. LONDEN Voor de kust van Ghana heeft zich een ongeluk voorgedaan met een duikerklok. De kabel, waarmee de klok aan een schip was verbonden, is gebroken. In het toestel be vinden zich twee Franse werknemers van Phillips. Petroleum. Het is niet be kend of zij nog in leven zijn, omdat alle verbindin gen verbroken zijn. Met doet thans pogingen om de klok naar boven te halen. Twee mannen, die een red dingspoging gedaan heb ben zijn in de decompres- siekamer overleden. NA ARRESTATIE BURGEMEESTER NABLOES RAMALLAH De burgemeesters van de voornaamste steden op de Westelij ke Jordaanoever en gemeenteraadsle den in de Gazastrook hebben gisteren met een massaal ontslag gedreigd als de gisteren door de Israëliërs gearres teerde burgemeester van Nabloes op de Westelijke Jordaanoever, Shakaa niet in vrijheid wordt gesteld. Burgemeester Shakaa werd gisterochtend op last van de Israëlische militaire autori teiten gearresteerd in afwachting van zijn uitwijzing. Hij wordt ervan beschuldigd, dat hij „begrip heeft getoond" voor een Palestijnse aanslag op een bus in maart 1978. Bij die aanslag zijn 34 mensen om het leven gekomen. De burgemeesters en gemeenteraadsleden hebben in een tele- Burgemeester Shakaa. Als gevolg van de arrestatie van de burge gram aan minister van defensie, Weiz- meester van Nabloes en deze plannen zijn man, hun eis en dreigement kenbaar ge- de spanningen tussen Arabieren en Israë- maakt. liërs op de Westelijke oever zeer toegeno- De Israëlische vice-minister van defensie men. In de straten van Ramallah en Na- Tzippori heeft in Tel Aviv verklaard, dat bloes demonstreerden gisteren Palestij- „de verklaringen van Shakaa de druppels nen; scholen en bedrijven werden geslo- zijn geweest die de emmer hebben doen ten. overlopen". Over de reacties van de bur- Ook tussen de Israëliërs onderling is er gemeesters en gemeenteraadsleden zei hijv dat hij er zeker van was dat „het gezonde verstand de overhand zal krijgen". Het ministerie van defensie heeft verder sprake van gestegen spanningen. Gisteren kwam het tot gevechten tussen joodse ko lonisten en 200 leden van de „Zwarte Panters", een beweging van joodse immi- beweging een plan bekend gemaakt om in vijf blok- granten uit Arabische landen, die, econo- ken van joodse nederzettingen tenminste 31 afzonderlijke dorpen te bouwen op de Westelijke Jordaanoever. misch en sociaal gezien, tot de onderlaag behoren, waaraan het leger hardhandig een einde moest maken. Bonds coachesin zorgen Op tijd Vee/interesse voorSpitzKohn ST. ETIENNE Op dezelfde dag dat het Ne derlands elftal de beslissende ontmoeting te gen Oost-Duits- land speelt voor. plaatsing voor de eindronden van het Euro pees landen- kampioenschap komt St. Etien- ne uit tegen Ni- mes. Johnny Rep moest dus kiezen en hij koos voor zijn club. Elftalleider Jack van Zanten vernam dat gisteren tele fonisch van Rep, die weliswaar in zijn contract met St. Etienne heeft staan dat hij vrij moeten worden gege ven voor Oranje, maar Rep vond het onjuist hiervan gebruik te maken, omdat twee van zijn ploeggenoten ook niet voor het Franse elftal uitkomen, dat eveneens op dezelfde dag speelt. Rep valt dus af. Over Wim Jansen wordt pas woensdag bekend of hij kan spelen. Hij kreeg tijdens AZ-Feyenoord een trap tegen zijn knie, die al zwak is. Hij moest door die blessure ook de wedstrijd tegen Malmö missen. Voorts zag Jan Zwartkruis Ajax-PSV, waarin Ling zwak speelde, maar Tahamata zeer sterk. Maar ook Oost-Duitslands coach Georg Buschner is niet zonder zorgen. Riediger (Dynamo Berlin) brak tijdens de'training een enkel, Hoffmann (Magdeburg) raakte afgelopen woensdag tegen Arsenal geblesseerd en voorts verdwenen za terdag in de achtste bekerfinale Pommerenke (Mag deburg), Lindemann en Weise (beiden Carl Zeis Jena) en Weber (Dinamo Dresden) in de ziekenboeg met blessures. In het noordelijk deel van Moskou verrijst de nieuwe zwemhal voor de Olympische Spelen. Er is keihard gewerkt om de hal glasdicht te maken en het dak te plaatsen en dat was nodig ook want de sneeuw daalt al weer gestaag neer. Het bouwschema wordt evenwel nauwkeurig gevolgd en er hoeft niet aan te worden getwijfeld dat het zwemstadion op tijd gereed is. sneeuw, vorst of andere gruwelijke weersomstandig heden ten spijt. Winterspelen in het nauw HAMBURG Willy Bogner, Olympisch attaché voor West-Duitsland, is kwaad in Hamburg teruggeko men waar hij zijn Olympisch Comité meedeelde dat Amerika er niet aan denkt de woonruimten voor deelnemers en officials in Lake Placid te verruimen, zoals tot tweemaal toe is beloofd. West-Duitsland is niet de enige natie die bij het IOC zal protesteren tegen de „kamers" die voor de Win terspelen ter beschikking staan. Het IOC geeft als richtlijn dat een eenpersoonskamer twaalf en een ka mer voor twee personen tenminste twintig vierkante meter groot moet zijn. De ruimten in het complex in Lake Placid zijn resp. 6.76 en 10.62 m2, de helft der halve. Een speciale commissie van het IOC kwam met de organisatie overeen de ruimten uit te breiden met mobiele woonunits, op het kalendercongres van het IOC in San Juan bevestigde de organisatie dit. Bogner kwam in Hamburg met de mededeling dat er niets zal veranderen. De Amerikaanse organisatoren hebben geweigerd er iets aan te doen. ENSCHEDE Spitz Kohn, enige weken geleden bij FC Twente vertrokken als trainer, vindt vrijwel dage lijks aanbiedingen van buitenlandse clubs in zijn brie venbus. De meest serieuze kandidaat is het Franse Paris St. Germain waar oud-Ajacied Vasovic moest verdwijnen dat gesponsord wordt door een Luxem burgs radiostation. Voorts wil het Griekse Rhodos tot het eind van het seizoen Kohn hebben en bestaat er belangstelling van diverse Amerikaanse clubs. Kohn zal alles serieus bekijken en zich in diverse landen persoonlijk gaan oriënteren. Het liefst zou hij evenwel in Nederland aan de slag gaan. Restant NAC-Feyenoord ZEIST Het restant van NAC—Feyenoord zal half ja nuari worden gespeeld. Althans, dat ligt in de bedoe ling van competitieleider Jan Huybregts, die wil af wachten wat de tuchtcommissie van de KNVB Beslist omtrent het beroep dat NAC heeft aangetekend tegen de straf (5000 gulden boete voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en het restant zonder publiek). Huybregts hoopt dat de niet al te snelle tuchtcommis sie tegen half januari het beroep heeft behandeld. De ooit genoemde datum van 14 november is dus verval len, evenals zondag 18 december, de eerste dag van de winterstop.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1