Alleen principebesluit produktie kernwapens Industrie bonden FNV stellen geen looneisen o- IRA INGEHUURD VOOR BEZETTING VAN IERS DORP Sjah biedt aan uit VS te vertrekken Dieren-VN opgericht Ceidóe 0ou/ia/rit ng pothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ,ef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rartaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Vrijdag 9 november 1979, 70e jaargang no. 21500 Randy Newman Opnieuw Randy Newman met Rott. Philh. Orkest op Ned. I om 20.10 uur. Om 22.50 uur tv- camera in rechtszaal na moord in Miami. Op Ned. II om 20.27 uur James Herriot en om 21.20 uur Abra hamdag in „Showroom". Cleo Laine om 23.20 uur. Vrij koud Enkele buien, maar ook flinke opklaringen. Vrij koud met in het binnenland mogelijk nachtvorst. Krachtige, aan de kust mogelijk harde wind. Morgen zon: 7.50 - 16.57. Schev. hoogw.: 6.50 en 19.08. Laagw.: 2.35 en 14.54. AMSTERDAM Werknemers moeten grotere invloed krijgen op de vaststelling van hun salaris. Zij zouden zelf de criteria kunnen opstellen. Eenheden van bijvoorbeeld hon derd man zouden een salarisbedrag, dat tevo- voor een jaar wordt vastgesteld, on derling moeten kunnen verdelen. Aldus prof. Theirry gisteren tijdens een lezing aan de uni versiteit van Amster dam. Loting voor UEFA Cup ZURICH - In Zurich is rond het middaguur geloot voor de derde ronde van het voetbal toernooi om de UEFA Cup, waarbij Feye- noord de enige Neder landse representant was na de uitschake ling van PSV afgelo pen woensdag door St. Etienne. Voor Feye- noord kwam Eintracht Frankfurt (Wdl) als volgende tegenstan der uit de bus, waarbij de Rotterdammers hun eerste duel uit. Minder splitsen in Den Haag DEN HAAG Vanaf 1 december a.s. is het in Den Haag verboden ge bouwen van vóór 10 mei 1940 te splitsen in apparte menten. Voor splitsen is dan een speciale vergun ning van b en w vereist. Daarmee is het ministerie van volkshuisvesting in gegaan op een verzoek van de gemeente. Tot voor kort gold het splitsingver bod alleen voor huizen die vóór 1930 waren neergezet. Doeve" slaat weer toe LEIDEN Wederom heeft een Leidse juwelier ontdekt te zijn bedrogen met valse girobetaalkaar ten. Een man en een vrouw 'kochten' aan de Nieuwe Rijn op 30 okto ber een briljanten ring ter waarde van 440 gul den en betaalden met valse kaarten met de naam van ene Doeve. De gedupeerde juwelier ont dekte dit pas gisteren. Ook de andere juweliers die in Leiden zijn besto len hadden kaarten met de naam 'Doeve' ontvan gen. Nog ruim 3.000 nazi-processen in voorbereiding STUTTGART In West- Duitsland zijn nog 3.000 pro cessen in voorbereiding tegen mensen die worden verdacht van oorlogsmisdaden. Sinds 1949 zijn in de Bondsrepubliek al 6.400 mensen veroordeeld die schuldig waren bevonden aan nazi-misdaden. Sedert 1948 is er in totaal voor ruim 60 miljard gulden aan schade vergoeding betaald aan slacht offers van het nationaal-socia- listische bewind en hun erfge namen. Dat bedrag groeit elke jaar met ruim 2 miljard gul den. Dit zei de Westduitse mi nister van justitie gisteren. Regering wil ambtstermijn Navo-topman DEN HAAG De Nederlandse regering vindt dat als de huidige secretaris-generaal van de NAVO Luns eenmaal is afgetreden, voor zijn opvolgers een ambtstermijn moet worden vastgesteld. Daarbij zal het moeten gaan om een perio de van vijf jaar, die daarna nog één keer met vijf jaar verlengd kan worden. Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer toen minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken zich akkoord verklaarde met een motie van die strekking van het PvdA-Tweede Kamerlid Stemer- dink. Politie bureau aan sloop ontsnapt HENGELO Het Hengelo se politiebureau is gisteren ternauwernood ontsnapt aan een ingrijpende slooppartij. Een 26-jarige Enschede'er, die zelf wel eens wilde voe len hoe de politie te worden behandeld, kreeg echter niet de kans zijn plan ten uitvoer te leggen, want toen hij met de shovel (een reuze-schep op wielen) voorreed, ging hij eerst de agenten van zijn voornemen op de hoogte stellen. De man zit nu. lilveren Ilaags Heer S heer Meijsen, werkzaam op hel Inisterie van Onderwijs en Genschappen in Den Haag, vierde leren zijn zilveren ttenarenjubiieum. Zeer stijlvol, in >1 zéér Haagse hotel Des Indes, I de heer Meijsen de istvierende schare tegemoet, in i vers aangemeten Vbtskostuuum uit het jaar 1844. WFSTSLAAT TOE f12 één week 10 MINISTER GEDWONGEN TOT AANVAARDING CDA-STANDPUNT 'o van gebladerte verkleurd iRREDIJK (Ai\F) Na langdurig ikkelen heeft de herfst de afgelopen k, toch nog onverwacht, een fatale 'nding genomen. In ongeveer zeven da- i tijd is tachtig procent van het gebla fte geel en bruin geworden, aldus is ge- istateerd door de Gorredijkse meteoro- jg Hans de Jong. it de zon zich de komende dagen gedu ide langere periodes onbelemmerd zal in if es teren moet volgens deze weer- in onwaarschijnlijk worden geacht. De letuur van de luchtdrukverdeling blijft tyblematisch. Een belangrijke depressie Ven Scandinavië houdt Nederland ook M komende weekeinde in haar greep. De eg naar onze omgeving blijft hopeloos be/ï voor nieuwe regenstoringen, hagel- b onweersbuien. Dit als gevolg van kou de bovenlucht.De weersverwachting n Amerikaanse meteorologen voor de mende maanden behelst gure kou. Hun rekeningen hebben uitgewezen dat de infer in het noorden van de Verenigde 1aten. Canada en Europa strenger zal brden dan vorig jaar. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Minister Schol ten van Defensie zal volgende week proberen zijn collega's uit de NAVO-landen te winnen voor het standpunt, dat de NAVO in december niet mag beslissen tot plaatsing van nieuwe atoomra ketten op Westeuropees grondge bied. Zij mag uitsluitend een principebesluit nemen tot be perkte produktie van deze wa pens. Afhankelijk van de resul taten in de daarna volgende on derhandelingen met de Sovjet- Unie over wapenbeperking moet die produktie kunnen worden stopgezet. De minister heeft hier mee gisteravond, zij het niet van harte, het CDA-standpunt over de modernisering van de kern wapens aangenomen. Minister Scholten liet de Kamer duidelijk merken, dat hij volgen de week tijdens de in Den Haag te houden vergadering van de ministers van Defensie uit negen van de vijftien NAVO-landen geen enkel succes verwacht van zijn verdediging van het CDA- standpunt. Hij heeft tijdens di verse voorafgaande besprekingen met buitenlandse collega's al ge constateerd, dat men in december zowel tot produktie als tot plaat sing van nieuwe raketten wil be sluiten. „Mocht de door ons aan gegeven weg onbegaanbaar blij ken te zijn, dan zal het kabinet zich beraden over de definitieve stellingname. Daarbij zal het VVD-standpunt (het nemen van een gelijktijdig produktie- en plaatsingsbesluit als een geschei den beslissing niet mogelijk blijkt) volledig in onze visie wor den meegenomen", aldus Schol ten. CDA-woordvoerder Frinking liet echter onomwonden weten, dat zijn fractie onder geen beding ak koord wil gaan met een kabinets besluit dat afwijkt van het CDA- standpunt. „In december kan geen plaatsingsbesluit worden ge nomen", zo zei Frinking gistera vond aan het eind van het twee daagse soms zeer verwarrend de bat over deze principiële kwestie. PvdA-fractieleider Den Uyl prees het CDA om de duidelijke uitspraak. De bij het onderwerp betrokken bewindslieden Schol ten en Van der Klaauw (Buiten landse Zaken) verweet hij daar entegen „een onaanvaardbare mist te hebben opgetrokken". Gistermorgen had minister Scholten de Kamer voorgehou den, dat een volledig besluit tot modernisering nog niet betekent dat er ook definitief tot plaatsing van de nieuwe raketten zal wor den overgegaan. Eerder had mi nister Van der Klaauw de voor stellen van PvdA en D'66 om he lemaal niet tot een modernise- ringsbesluit over te gaan en eerst te gaan onderhandelen met de Russen „met de meeste klem ont raden". Volgens Van der Klaauw zou het gevaarlijk en ongewenst zijn als de NAVO „vanuit een achterstand" zou gaan onderhan delen. De moties van de PvdcA en D'66, waarin hun standpunten stonden verwoord, werden door CDA en VVD en de kleine recht se fracties verworpen. Op de fracties van VVD, SGP, GPV en Boerenpartij na stemde de Kamer wel in met een PvdA- motie waarin werd gesteld, dat nieuwe onderhandelingen met de Russen niet mogelijk zijn als de Amerikaanse Senaat het Ameri kaans-Russische SALT II-ver- drag (beperking lange-afstands kernraketten) verwerpt of in ge wijzigde vorm aanneemt. Een motie van D'66-er Brinkhorst met de stelling dat het kabinet slechts met een NAVO-besluit akkoord kan gaan onder het voorbehoud van parlementaire goedkeuring, werd nog niet in stemming gebracht. Van der Klaauw moet zich over kwestie nog beraden. kgr» ssief HEM LAAT a AANT) l HEEFT- ie i GEEN DALEN In het Drentse Dalen is gisteravond een vijftig meter hoge boortoren van de NAM neergestort. Niemand werd ge wond. Het boor- werk was juist klaar, en de toren zou naar een nieu we locatie worden vervoerd. De instal latie, van een nieuw type dat ho rizontaal wordt ge bouwd en dan op poten wordt gezet, schoot bij het neer laten uit de kabels en werd onherstel baar vernield. Prijs nieuwe toren: Twaalf miljoen gulden. Van de boortoren die gis teravond bij Dalen uit de takels stortte en op de be gane grond belandde, rest slechts verwrongen staal. ALS KOOPKRACHT VOOR MODAAL MAAR GELUK BLUFT (Van onze sociaal-economische redactie) NUNSPEET De beleidsraad van de industriebonden FNV wil volgend jaar geen looneisen stellen als de koopkracht voor mensen met een modaal inkomen of minder gelijk blijft. Is dat niet het geval dan willen de bonden alle loon stijgingen in voor ieder gelijke bedragen hebben en niet in procenten. Hij wil voor elk procent prijscompensatie en voor eik procent initiële loonsverhoging, die nodig is om de koopkracht te handhaven, f.325,- meer loon voor iedereen, en dat is één procent van het modale inkomen. Anders dan andere FNV-bonden hebben de industriebonden geen eigen berekeningen gemaakt over de mate waarin de lonen moe ten stijgen om de koopkracht te behouden. Zij leggen zich neer bij het percentage dat de vakcentrale maandag vast stelt. Verscheidene bonden hebben nu al een percentage van twee genoemd naast de prijscompensatie. De industriebonden hebben zich gisteren in hun beraad over het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid vrij gematigd opgesteld. „We gaan niet op de loontoer, wij geloven niet in een oplossing van de problemen met de portemonnaie in de hand", zei voorzit ter Arie Groenevelt. Behalve op handhaving van de koopkracht mikken de industriebonden dan ook vooral op het terugdringen van de werkloosheid en op verbetering van de kwaliteit van het werk. Daarvoor moet het geld bestemd worden. Dat kan zowel via een éénjarige als een meerjarige cao worden geregeld, als de eerste aanzetten maar ir. 1980 worden gegeven. Zie ook pagina 13 GENEVE Ia Génève is giste ren de United Animal Nationals (UAN) opgericht oftewel een we reldbond voor dieren. De intita- tiefnemers zijn de Zwitserse ecoloog Franz Weber, de gewezen hoge VN- commissaris voor vluchtelingen Sa- druddin Aga Khan en de schrijver Denis de Rougemont. De organisatie heeft dezelfde op zet als de Vere- nigde Naties, in- tuur, bet natuur- clusief Veilig- lijk evenwicht j Hengelose politie heeft de inden vol gehad aan een [an, die eerst een wilde ach- folging uitlokte... an vervolgens het politiebu- au wilde slopen. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN De in het bui tenland hoog geroemde BBC is gisteren in het Lagerhuis scherp bekritiseerd door pre mier Thatcher- naar aanlei ding van een fictieve film over Noord-Ierland, waarbij leden van de IRA door de BBC werden geachterd om een dorp te „bezetten" en af te zonderen van de buiten wereld. „Het wordt tijd, dat de BBC-omroep orde op zijn vredenheid te uiten", zaken stelt", verklaarde de premier. „Het is niet de eer- De BBC verkoopt geregeld ste maal. dat wij reden heb- actuele reportages uit het ben om hierover onze onte- programma „Panorama", dat in Groot-Brittannië iede re maandagavond op de buis komt, aan buitenlandse tv- stations. Maar de gewraakte film mag zelfs in eigen land tussen mens en fauna te herstel len en de dieren evenveel be staansrecht te ge ven als mensen. De eerste algeme ne vergadering wordt begin vol gend jaar in Gé nève gehouden. Zware kritiek op BBC niet uitgezonden worden, want de BBC-directie er kent, dat het Panorama- team ernstig buiten zijn boekje is gegaan. heidsraad, een al gemeen secretari aat en een intater- nationaal hof voor de rechten van het dier. De UAN stelt zich ten doel de mens de wijzen op zijn veran twoordelijk- beid jegens de na- Ij heeft 10.000 gulden uitge lid voor wie het politiecorps luldeert. NEW-YORK De afgezette sjah van Iran heeft aangebo den de Verenigde Staten te verlaten, in de hoop dat daarmee de vrijlating van de gegijzelde Amerikanen op de ambassa de in Teheran wordt bereikt. Maar artsen hebben de sjah gewaarschuwd dat zijn vertrek uit het ziekenhuis in New York zijn leven in gevaar kan brengen. President Carter heeft zijn bezoek aan Canada uitgesteld, om leiding te geven aan Amerikaanse pogingen de gijzelaars vrij te krijgen. De Verenigde Staten richten hun hoop daarbij vooral op pogingen van de PLO-delegatie in de Iraanse hoofdstad, die met ayatollah Khomeini in onderhandeling is. Over die onderhande lingen bestaat echter nog veel onduidelijkheid. In elk geval heb ben de bezetters van de ambassade elke bemiddeling afgewezen. Ook Pakistan zou bemiddelingspogingen ondernemen. De Verenigde Staten hebben voorlopig de leverantie van mili taire reserve-onderdelen aan Iran gestaakt. Ondanks de ver slechtering in de verhoudingen waren deze leveranties tot nu toe doorgegaan. Een Iraans vliegtuig is vanmorgen naar Canada uitgeweken, omdat het in de Verenigde Staten geen service werd verleend. (Voor meer nieuwe over de PLO-bemiddeling zie pag. 15) BELANGRIJK MOTORHUIS ADVIES; Wij verwachten de volgende prijsstijgingen: 2% bijzondere verbruiksbelasting op auto's met een aanschafwaarde van meer dan 10.000.-. 5% bijzondere verbruiksbelasting op auto's met een aanschafwaarde van meer dan 22.000.-. Het is dus raadzaam nu reeds met Het Motorhuis te praten over uw eventuele nieuwe Opel. Praktisch alle modellen uit voorraad leverbaar. Wanneer een type niet voorradig is treffen wij met u een speciale regeling. Welke? Kom morgen maar eens vrijblijvend praten met een auto-adviseur van Het Motorhuis. (Mllet Motorhuis Leiden, Vondellaan 80 telefoon 071-769313 Katwijk, Ambachtweg 1 telefoon 01718-29203 Voorschoten, Kon. Julianalaan 46 telefoon 01717-2559 Leidschendam, Oude Raadhuisstraat 1 ^^elefoorH)70-20000^^^^^^^^^^^^^^^ Fles wijn kost /1200 aan schade LEIDEN In een slijterij aan de Haarlemmerstraat hebben enige grage drinkers gistera vond voor totaal meer dan twaalfhonderd gulden schade aangericht. De daders sloegen de winkelruit in, waarna zij twee flessen wijn ter waarde van tien gulden weggraaiden. A.S. ZATERDAG WATERPOLO- WEDSTRIJD ZIJL/LGB ZIAN/VIT. Zwembad „De Zijl" Aanvang 19.15 uur. Advertentie aangeboden door MERCASOL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1