Ccidóc 0oiwcwit FilesJiostenJaarHjks 765.000 liter benzine I Khomeini aanvaardt ontslag regering Lubbers twijfelt aan wil NA VO tot wapenbeh eersing 'Ï0M 0 LastcUo av. Charge tegen baldadige knapen OP RIJKSWEGEN Cholera op Sardinië Apothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging- tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen, kwartaal ƒ43,05: jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 6 november 1979, 70e jaargang no. 21497 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Johan Buziau „Niets dan goeds...Johan Buzi au" om 21.45 uur op Ned. II en om 20.27 uur „Het ongeluk". Om 22.45 uur „Dagboek '42 - dadaïstische opera „Relache". Buiig Af en toe buien. Middagtem- peraturen ongeveer 10 graden. Matige wind uit het zuidwes- Morgen zon: 7.45 - 17.02. Schev. hoogw.: 4.47 en 17.04. Laagw.: 0.32 en 12.49. Officier vindt straf te bar CAIRO Zelfs de officier van justitie vond het te bar dat een rechtbank in Alexan- drië een bouwondernemer we gens het illegaal doorbereke nen van hogere bouwkosten tot 1732 jaar dwangarbeid ver oordeelde. De officier gang danook in beroep, stellend dat de maximale straf maar zes jaar had mogen zijn, en dat af zonderlijke straffen niet bij elkaar mogen worden opge teld. Bovendien had de bou wondernemer een bedrag van 1,75 miljoen gulden terugbe taald. Minder vluchten KLM op Parijs SCHIPHOL Ook mor- gen en donderdag zullen, evenals vandaag, de vluch ten van de KLM en NLM op Parijs worden beperkt als gevolg van een actie van de Parijse luchtver keersleiders. Door die ac tie zijn tussen 09.00 en 16.30 uur geen uitgaande vluchten vanaf de Parijse luchthavens mogelijk. De KLM zal morgen en don derdag de vlucht KL327, om 14.05 van Schiphol, ver traagd en met groter mate rieel uitvoeren. Kamervragen over girofraude DEN HAAG Het VVD- Kamerlid Pol de Beer gaat staatssecretaris Smit-Kroes, beheerster van postzaken, vragen stellen over de aard en omvang van de fraude met de girobetaalkaarten. Hij wil ook weten welke verlies de PTT hierbij heeft geleden. De Beer heeft Smit- Kroes herinnerd aan haar toezegging de betaalpasjes te voorzien van geboortedatum en pasfoto. Wat is daarvan terechtgekomen, vraagt hij. St. Etienne-PSV direct op tv HILVERSUM Het is vrij- wel zeker dat de returnont moeting St. Etienne-PSV di rect op tv komt. Er werd vandaag onderhan deld over de financiën, maar naar verluidt zou dit geen problemen opleveren. De uitzending komt op Ned. I om 19.55 uur in plaats van het aangekondigde tv-spel over Guérin. Verslaggever is Theo Reitsma. De beslissende ontmoeting EK-kampioenschap DDR- Nederiand op 21 nov. in Leipzig wordt in elk geval direct op tv gebracht. Jongelui bedelen benzine bijeen BELGRADO De Joego slavische politie heeft twee jongelui aangehouden, die op de grote weg van Belgrado naar Zagreb automobilisten aanhielden en om wat benzi ne vroegen „omdat zij droogstonden". Dit leverde aardig wat gratis litertjes op. Een politieman in burger, die ook stilhield, ondekte dat de tank van de jongelui al meer dan half vol was. Hij greep in „wegens het schen den van de solidariteit van de weg". Arrestant 18 dagen vergeten FELDKIRCH Drie Oos- tenrijkse agenten hebben gisteren hun ontslag en elk een boete van 27.000 schil ling (4500 gulden) gekregen, omdat ze een arrestant had den vergeten en hem acht tien dagen zonder eten en drinken in een cel hadden laten zitten. De vergeten ar restant, een 18-jarige jongen, werd in kritieke toestand aangetroffen. Hij had zich in leven gehouden door stuk ken van zijn leren jas te eten en zijn urine te drinken. ALPHEN AAN DEN RIJN De politie van Alphen heeft gisteravond omstreeks half acht een charge uitgevoerd tegen een groep van vijfentwintig jongelui die zich schuldig maak te aan vernielingen op het parkeerdak van het winkelcen trum 'De Aarhof'. De knapen hadden TL-bakken en vlaggestokken vernield. De politie zette ondermeer een politiehond in. Enkele van de jongens, allen waren scholieren onder de leeftijd van 18 jaar. waren in het bezit van wurgstokken en dolkmessen; één van de knapen had zelfs een molotov-cocktailIn totaal werden er zeven jongelui meegevoerd naar het politiebureau. De Al- phense politie heeft toegezegd 'met harde hand' te blijven op treden tegen baldidge jongelui DEN HAAG De dagelijk- se files op de Nederlandse rijkswegen kosten per jaar 765.000 liter benzine. Deze brandstof wordt verbruikt door stilstaande auto's met draaiende motor. Dit cijfer is naar voren gekomen bij een recent onderzoek van het mi nisterie van verkeer en wa terstaat. „Het is daarom zaak dat wij de knelpunten op de rijkswegen opheffen", aldus staatssecretaris Smit- Kroes van verkeer gisteren in Den Haag op het NOB-se- minar Energie en Wegtran sport. Zij i erop dat een aantal knel punten op de rijkswegen inmiddels zijn opgeheven. Smit-Kroes noemde daarbij ondermeer het gereedkomen van de Drechttunnel bij Dordrecht, de vernieuwing van de Moerdijk- brug en de bruggen bij Keizersveer en Spijkenisse. Op dit moment is er overleg gaande tussen het ministe rie en de gemeente Rotterdam over mogelijke oplossingen voor de dage lijkse filevorming bij de Brienen- oordbrug. De situatie bij Vianen op rijksweg A2 (Utrecht-Den Bosch) zal in het voorjaar van 1981 opgelost zijn, aldus de staatssecretaris. Een tussenoplossing waarbij alvast één nieuwe rijbaan voor het verkeer zou .worden opengesteld, is inmiddels weer van de baan. Het gehele weg werk bij Vianen zal in één keer worden opengesteld, zo liet zij haar gehoor weten. (Zie ook pagina 9 VOOR CDA 572 KERNKOPPEN ONAANVAARDBAAR (Van c parlementaire redactie) DEN HAAG CDA-fractieleider dr. R. Lubbers twijfelt eraan of de NAVO zich wel echt druk maakt om wapen beheersing. Hij wijst erop dat de amb telijke NAVO-adviezen schijnen af te koersen op de plaatsing van 572 kern koppen in West-Europa. „Er dreigt nu binnen de NAVO een besluitvorming, die veel verder gaat dan nodig is, een „overkill". Het CDA kan en mag geen verantwoordelijkheid dragen voor zulk een een escalerende besluitvor ming", schrijft hij in het dagblad Trouw van vanmorgen. De CDA-frac- tievoorzitter meent dat men binnen de NAVO besluiten wil nemen, die nu in het geheel nog niet aan de orde behoe ven te komen. Of de nieuwe atoomraketten voor middellange afstand feitelijk geplaatst moeten worden en zo ja in welke aantallen, is volgens de CDA-leider een vraag, die later beantwoord kan worden. Wat er nu ambtelijk in het bondgenotschap wordt voorbereid zou een „voldongen feit" zijn. „Dat is onbegrijpelijk, onnodig en uit een oog punt van wapenbeheersing onaanvaardbaar," aldus Lubbers. Naar zijn mening zal de Neder landse regering daarmee niet uit de voeten moeten kunnen en zal zij in december geen ge noegen mogen nemen met een plaatsingsbesluit voor 572 kernkoppen. In Dronten zei de CDA-fractieleider gistera vond, dat de modernisering van de kernwapens in Europa een toetssteen wordt voor de chris ten-democratische politiek. Hij sprak daarbij de hoop uit, dat de CDA-ministers het door de CDA-fractie ingenomen standpunt in de Navo zullen- willen verdedigen. De Adviesraad voor Defensie Aangelegenheden (ADA) blijkt in meerderheid vóór de moderni sering en aanpassing van de kernwapens in Eu ropa te zijn. Een minderheid is er volstrekt te gen. De meerderheid stelt wel vast, dat de Navo tevens „een realistisch" pakket voorstellen en maatregelen voor wapenbeheersing bij de on derhandelingen moet indienen. De Tweede Kamer stelt de in brede kring zeer kritisch benaderde modernisering van de kern wapens in Europa morgen aan de orde. Bemanningslid Sterke Yerke zwaargewond LEEUWARDEN Schweigmann (25), vier opvarenden van het vlot Sterke Yerke, op weg van de Canarische eilanden naar Cu rasao, heeft ernstige brand- Chris wonden opgelopen. Hij was kwam. Via radio-Schevenin- an de aan het koffiezetten toen door gen heeft men een arts om een onverwachte beweging raad gevraagd. Uitschakeling van het vlot heet water op zijn van Chris betekent voor de rechter bovenbeen terecht overige drie extra wachtlopen. CAGLIARI Op Sardinië is gisteren, voor de tweede maal binnen vier dagen, een geval van cholera geconsta teerd. Beide patiënten hebben rauwe mosselen gegeten, die uit sterk vervuild water afkomstig wa ren. Zes jaar geleden stierven in Italië 23 mensen aan chole ra. De autoriteiten maken zich op voor massale inentingen, wanneer zou blijken dat de ziekte zich verder heeft ver spreid. Cognac Frankrijk zwemt dit jaar letter lijk in de cognac. De oogst is zo geweldig. Een Amerikaanse vrou welijke gegijzelde staat geblinddoekt voor het gebouw van de Ameri kaanse ambassade in Teheran, bewaakt door een Iraanse studente in traditionele dracht. De foto werd gemaakt door een „revolutionai re fotograaf". TEHERAN (REUTER/UPI/AP) De regering van pre mier Mehdi Bazargan heeft vanmorgen bij ajatollah Kho meini haar ontslag ingediend. Khomeini heeft het ontslag aanvaard en de Revolutionaire Raad opdracht gegeven om de regering over te nemen. Een woordvoerder van de pre mier heeft gezegd, dat Bazargan destijds met veel enthousi asme het leiderschap van de regering op zich had genomen, maar dat politiek steekspel hem nu het regeren volstrekt onmogelijk heeft gemaakt Dit is duidelijk een toespeling op de nogal onordelijke gebeurte nissen van de laatste dagen, zoals de bezetting van de Ameri kaanse ambassade door islamitische studenten; een bezetting die nog steeds voortduurt en de tijdelijke bezetting van de Britse ambassade. Deze laatste bezetting was een gevolg van een op merking van ajatollah Khomeini, namelijk dat met kracht tegen Engeland zou worden opgetreden, zolang dit land aan oud-pre mier Bakhtiar een schuilplaats verleent. Engeland haastte zich te ontkennen, dat het Bakhtiar binnen zijn grenzen heeft en Bakhtiar zelf maakte bekend dat hij in Frankrijk zit Washington heeft, bij monde van Carters woordvoerder met een nadrukkelijk „nee" geantwoord op de eis van de bezetters van de VS-ambassade om de sjah ter berechting aan Iran uit te leve ren. Intussen zijn er dreigementen geuit, dat Iran wellicht zijn olieleveranties aan de VS stil legt (een kwart van Amerika's olieimport komt uit Iran) en voorts eisen de bezetters, dat alle verbindingen met de VS verbroken worden. In de steden Tabriz en Chiraz hebben islamitische jongeren de Amerikaanse consu laatsgebouwen bezet. De bezetting was min of meer symbolisch, want deze gebouwen stonden al leeg, aangezien het personeel al geëvacueerd was. Iran heeft het vriendschapsverdrag met de VS opgezegd en ook twee paragrafen van een verdrag met de Sovjet-Unie geschrapt. In beide verdragen was sprake van troepenhulp als Iran dat wenselijk zou vinden. Uit New York wordt gemeld dat de toestand van de sjah „zorge lijk" is. De sjah, die aan kanker aan de lymfeklieren lijdt, moet voor de tweede maal geopereerd worden en zal daarna een be- stralingskuur ondergaan. In Iran gelooft men, dat de ziekte van de sjah maar een voorwendsel is en dat de VS dit voorwendsel gebruikt om de anti-Iraanse activiteiten van de verdreven vorst des te beter te kunnen bundelen. Directeur-geneesheer in voorlopige hechtenis EINDHOVEN (ANP) Voormalig directeur-geneesheer dr. W. v.d. S. van het Eindhovense Catharina-ziekenhuis is gis teren ingesloten in het Huis van Bewaring in Den Bosch. De Bossche hoofdofficier van justitie mr. A. Pfeil heeft hiertoe opdracht gegeven omdat hij vreesde dat het onderzoek naar de handel en wandel van dr. v.d. S. zou worden „vertroebeld" door diens voorgenomen vestiging in het buitenland. Dit onderzoek heeft inmiddels het ernstige vermoeden doen rijzen dat de dok ter veel meer ziekenhuis-gelden in eigen zak heeft gestoken dan de 900.000 waarvan aanvankelijk werd aangenomen dat hij ze achterover had gedrukt. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht PEKING De Chinese rechtban ken moeten onaf hankelijk kunnen werken, zolang ze geen fouten be gaan, zo heeft een lid van het Polit buro, Peng Zhen, verklaard. Peng, die is betrokken bij het ontwerpen van nieuwe wet ten voor China, zegt dat partij-co- mité's toezicht moeten uitoefe nen op de rech tbanken. Peng, oud-burgemeester van Peking, heeft gedurende de cul- genis gezeten. Hij turele revolutie wijt die straf aan meer dan tien >.anarchie op rech- jaar in de gevan- tsgebied". ADVERTENTIE Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. Keukens - open haarden - tegels - sanitair - alle verbouwingen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1