fmr Ff Nieuwe staatsgreep verwacht in Bolivia Êeidae (BouAa/ntBi Nieuw „«gat" van ƒ160 miljoen in rijksbegroting Paus met kardinalen in gesloten beraad REGERING WIL AF VAN MOTORRIJTUIGENBELASTING I Door verminderde prijsverhoging aardgas Giro 777 BEVERLY HILLS VERONICA DRIVE IN SHOW Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 3 november 1979, 70e jaargang no. 21495 Obsessie Hitchcockfilm „Obsessie" met Ingrid Bergman vanavond op Ned. II om 20.52 uur. Op Ned. I Willem Ruis om 20.05 uur en „Alles in anders" van Aad v.d. Heuvel om 21.55 uur. Morgen op Ned. I om 20.50 uur „Goed volk" en op Ned. II om 21.25 uur Tarskovsky's film „De spiegel". Toenemende wind Perioden met zon en een mid- dagtemperatuur van ongeveer 10 graden. Tot matig en aan de kust tot krachtig toenemende zuidenwind. Massagraf bij huis Somoza MANUAGA (UPI) Op een hacienda die heeft toebehoord aan da voormalige president Somoza van Nicaragua is gisteren een massa graf ontdekt. Het graf bevatte een groot aantal lijken van mannen en vrouwen die allen door het hoofd waren ge schoten, zo heeft een woordvoerder van de Sandinitische regering meegdeeld. Nederland is kleiner geworden BRUSSEL (DPA) Nederland is deze week 1.200 vierkante meter kleiner geworden. Dat gebeurde toen grenspaal 176 tussen het Belgische Hamont en Budel drie meter werd verplaatst. Het gaat hier om het rechtzetten van een vergissing die op de conventie van Maastricht is gemaakt en die nu, na 136 jaar, eindelijk is rechtgezet. Centrum Rome autovrij ROME (Reuter) Rome, dat een naam heeft hoog te houden op het gebied van eindeloze verkeer sopstoppingen, heeft het centrum voor autover keer afgesloten. Alleen bussen en taxi's mogen er nog rijden. In theorie is het centrum al jaren au tovrij, maar door de 17.000 verleende onthef fingen was er geen con troleren meer aan. Mick J agger gescheiden LONDEN (AP) Rolling Stone Mick Jagger is sinds gisteren definitief ge scheiden van zijn Nicaragu aanse vrouw Bi- anca.die hun achtjaar oude dochter toege- wezen heeft ge- Bianca Ja99er kregen. Bianca, die alleen voor de Lon- dense rechter verscheen, wilde eerst in Californië scheiden, omdat, zo zei zij, rechters daar de reputatie hebben een hoge alimentatie toe te kennen. Over de financiële afwikkeling is overigens niets bekend. Mankement DC-8 ontdekt SCHIPHOL (ANP) Technici van de KLM hebben na intensief speurwerk eindelijk de oorzaak ontdekt van de problemen die zich de afgelopen weken heb ben voorgedaan in een DC-8. Daar viel herhaaldelijk de druk weg. Het bleek te zitten in een versle ten afsluitring van de vrachtdeur. Die is ver nieuwd en alle andere DC-8's zijn ook meteen gecontroleerd. Da fa briek is voorts van de slijtage op de hoogte ge steld. Engeland weer uranium kwijt LONDEN (Reuter) In Engeland is dit jaar zeven ton uiterst giftig uranium zoekgeraakt, zo heeft het Londense bureau voor atoome nergie bekend ge maakt. De partijen zijn bij een aantal fabrie ken verdwenen. Ook vorig jaar zijn enkele tonnen uranium zoek geraakt. De stof zou niet bruikbaar zijn voor atoombommen en ook geen gevaarlij ke straling opleveren. Voor het menselijk li chaam is het wel ge vaarlijk. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het gefaseerd verho gen van de aardgasprijs voor klein verbruikers (4 cent per 1 januari en 3 cent per 1 juli), waartoe de regering gisteren heeft besloten, kost de staat ruim 300 miljoen gulden, zo heeft de Vereniging van Gasbedrijven (VE- GIN) berekend. Hier staat tegenover dat de rijksoverheid zo'n 140 miljoen Bespaart door de kinderbijslag voor het eerste kind „bevroren" te houden. Er resteert dus een gat van minimaal 160 miljoen gulden in de rijksbegro ting. Voor het gemiddelde gezin betekent de fasering dat zijn kosten volgend jaar niet met 319 maar met 206 gulden zullen stij gen. Bij een verbruik van zo'n 3500 ku bieke meter gas zal de jaarrekening nu 1307 gulden bedragen tegen 1101 gulden dit jaar. Als de regering haar zin had doorgedreven zou de rekening in 1980 zelfs nog 113 gulden hoger geweest zijn. In de ministerraad is afgesproken dat het gat van 160 miljoen opgevuld zal worden, zo vertelde premier Van Agt op zijn wekelijkse persconferentie. Hij wil de echter niet meedelen op welke ma nier de regering dit geld terug wil ver dienen. Het meest waarschijnlijk is dat er op één of meer andere rijksuitgaven verder bezuinigd zal worden. Het verho gen van de belastingen zou namelijk de koopkracht aantasten van de werkne mers tot en met modaal, waarvan het be houd door de regering voor 1980 is gega randeerd. Het loslaten van het streven naar een verhoging van de kleinverbruikersprijs met acht cent per 1 januari heeft ook in belangrijke mate te maken met die koopkrachtgarantie. Minister Albeda hoopt hiermee de vakbonden zover te krijgen dat zij afzien van looneisen die uitgaan boven 0,5 procent reëel. Volgens premier Van Agt is er nu in het geheel geen reden meer voor de bonden om dit te weigeren. In kringen van de bonden wordt daar anders over gedacht, vooral omdat de regering de koopkracht eerst aantast door het besluit betreffende de kinderbijslag. Inmiddels is ook heeft ook de ABVA be sloten dat om de handhaving van de koopkracht voor ten minste de modale ambtenaar, de trendvolgers en de trek kers van sociale uitkeringen voor 1980 veilig te stellen, een minimale looneis van twee procent beslist noodzakelijk is. Veiligheidsraad veroordeelt Zuid-Afrika NEW YORK (UPI/Keuter) De veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gister avond Zuid-Afrika veroor deeld „vanwege agressie tegen de volksrepubliek Angola" en geëist dat het dat soort daden onmiddellijk beëindigt. Een desbetreffende resolutie werd goedgekeurd met 12 stemmen voor en geen tegen bij drie onthoudingen door de Vere nigde Staten, Groot-Brittan- nië en Frankrijk. De Westerse mogendheden waren boos over het feit dat zij niet over de tekst waren ge raadpleegd door de zes niet-ge- bonden opstellers: Bangladesj, Gabon, Jamaica, Koeweit, Ni geria en Zambia. Zij spraken er ook hun spijt over uit dat veranderingen dié. zij in de resolutie hadden voorgesteld, niet waren over genomen. Verder wilden de drie landen in het westen niet de onderhandelingen in de wielen rijden die met Zuid-^Vf- rika worden gevoerd over on afhankelijkheid voor Namibië (Zuidwest-Afrika). Notaris wil openheid in tuchtzaken (Van een onzer verslaggeef sters) DEN HAAG De notaris sen, verenigd in de Konink lijke Notariële Broeder schap, vinden dat het moge lijk moet zijn dat een tuch trechter zijn uitspraken ge heel of gedeeltelijk open-1 baar maakt. De Broeder schap heeft aan de minister van justitie gevraagd dit via een wetswijziging mogelijk te maken. Geheimhouding kan, aldus de notarissen, gevolgen hebben die nadelig zijn voor het pu bliek of voor het notarisambt als zodanig. Een ten onrechte- beschuldigde notaris wordt op deze manier de mogelijkheid ontnomen van blaam gezui verd te worden. Daarnaast kunnen door de geheimhou ding geruchten in de hand worden gewerkt, die voor het hele beroep schadelijk kunnen werken. Openbaarmaking van ëen uitspraak tegen een nota ris, die zijn ambtsplicht inder daad heeft verzaakt, kan er in zo'n geval toe leiden dat de maatschappij inzicht krijgt in de feiten en de beoordeling daarvan door de tuchtrechter. Verloren Da Vinei gevonden FLORENCE Twee Amerikaanse kunsthistorici van de Harvard University hebben gisteren in het beroemde Palazzo Vecchio aan het Piazza della Signorina in Florence de vondst van hun leven gedaan. In de grote zaal van het paleis ontdekten zij een tussenmuur, waarop Leonarda Da Vinci s „Strijd bij Anghiari" werd aangetroffen. Het bestaan van de schildering was reeds vier eeuwen bekend, alleen wist niemand waar het werk te vinden was. Op de foto de steiger die nodig was om bij het verborgen werk te komen. Een foto van de Da Vinei zelf was nog niet te maken. Amerika stopt financiële steun LA PAZ/WASHINGTON (AP/AFP Reuter) In de Boliviaanse hoofdstad La Paz deden vanmorgen sterke geruchten de ronde over een nieuwe staatsgreep om Ko-' lonel Alberto Natusch, die afgelopen donderdag bij een coup aan de macht kwam, zijn leiderschap te ontne men. Dat zou de 201e staats greep worden in 54 jaar. De geruchten kwamen naar buiten nadat Amerika gistera-, vond besloot alle steun aan; Bolivia stop te zetten. Daar bij gaat het om een bedrag van in totaal 27 miljoen dollar. Ook werd gisteren bekend dat het Boliviaanse parlement, dat door Natusch was ontbonden,- vandaag in vergadering bijeen zal komen in het gebouw van de vakbondsfederatie. De afgezette president Gueva ra heeft de bevolking gisteren opnieuw op geroepen zich te gen het bewind van Natusch te verzetten. Tanks en pant serwagens die sinds de coup de voornaamste straten en plei nen in La Paz bewaakten zijn vanmorgen naar het presiden tiële paleis teruggetrokken. De 48-uurs staking die donderdag door de vakbonden was uitge roepen is niet zonder effect ge- vbleven. Vrijwel negergens werd gewerkt. „Rits-cultuur" In het Charlottenburg district in West-Berlijn hebben kunstenaars een hoge grau we „muur des aanstoots" een beurt gegeven. Er werd een levensgrote ritssluiting opgeschilderd met daar achter een negentiendeeuwse gevel. VATICAANSTAD (Reuter) Paus Johannes Paulus II begint komende maandag in het Vaticaan een drie daags gesloten beraad met zijn 129 kardinalen. Een agenda voor de bij eenkomst is niet bekend gemaakt. De Vaticaanse voorlichting vanmorgen wilde geen enkele nadere mededeling over het overleg doen. Een curiekardi naal, dat is een geestelijke die deel uitmaakt van het bestuur van een Va ticaans departement, verklaarde te genover een verslaggever van het Britse persbureau Reuter dat er „gele genheid zal zijn voor discussie over alle problemen". Hij zei ook dat de bijeekomst gezien moest worden als een „teken van de verknochtheid van de Paus aan het beginsel van de collegialiteit" en als. een signaal dat de Paus „in vereniging met zijn bisschoppen wil regeren". Gevraagd naar wat de belangrijkste problemen binnen de kerk zijn, ver wees de kardinaal naar de toespraken van de Paus tijdens zijn reizen door Ierland en de VS. Op die reis onder streepte Johannes Paulus II met kracht de afwijzing door de kerk van echtscheiding, abortus, homo-sexuali- teit en sexueel contact voor het huwe lijk. Extra belasting op brandstof beter voor selectief autogebruik (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering zal bij West-Duitsland en België nagaan of zij gezamenlijk met Nederland bereid zijn de motorrijtuigenbelasting te vervan gen door een hogere belasting op brandstof. Deze maatregel zal een se lectief autogebruik bevorderen, aldus minister Tuijnman (Verkeer en Water staat) in het meerjarenplan personen vervoer (MPP) 1980-1984, dat gisteren is gepubliceerd. De regering denkt ook aan de opzet van een parkeerheffingensysteem. Via de ta- riefopbouw zou het parkeren langs de o- penbare weg (vooral binnen de steden) kunnen worden tegengegaan', terwijl par keren in garages zou worden gestimu leerd. Uit de opbrengsten zullen zo moge lijk ook de kosten worden bestreden van het scheppen van parkeervoorzieningen in dichtbevolkte gebieden. Uit cijfers in het MPP blijkt dat een ondergrondse par keerplaats 35.000 kost; een bovengrondse f 12.000. Verder denkt de regering aan de opzet van speciale parkeergebieden in dichtbevolkte wijken. In het plan wordt een aantal actiepunten opgenoemd. Daarbij zijn onder meer de opsporing van ongevallenpunten in de steden, het opzetten van intercity buslij nen, meer informatie aan reizigers (o.a. door regionale informatiepunten op te zet ten), hulp van de overheid aan lagere overheden bij het opzetten van verkeers- regulatieplannen, scholen en stations be ter bereikbaar maken voor fietsers en een nationaal plan voor het parkeren bij hal tes van het openbaar vervoer. In het plan wordt voor wegenaanleg de komende vier jaar 2,7 miljard uitgetrok ken. Hoge prioriteit wordt gegeven aan de aanleg en verbetering van vijf rijkswegen. Een verdere aanleg van grote wegen wijst het plan af, tenzij deze bijdragen aan een verhoging van de veiligheid van het ver keer en een verbetering van het leefmi lieu. Andere prioriteiten zijn: een verdere be veiliging van het lijnennet van de spoor wegen, evenals de inzet van nieuwer ma teriaal en de aanleg van fietspaden langs provinciale en regionale wegen. Voor dit laatste is ongeveer 30 miljoen per jaar beschikbaar. Zie ook pagina 3 Opvang tieners groot probleem in ziekenhuis ROTTERDAM Opvang van patiënten in de tiener leeftijd vormt voor het So- phiakinderziekenhuis in Rotterdam steeds meer een probleem. Er zou eigenlijk een aparte afdeling voor deze jongelui moeten ko men, omdat het heel iets an ders is om met tieners te werken dan met kleuters. „Met tieners, die een hele an dere manier van doen heb ben, die in een moeilijke leeftijd zitten, hun gevoe lens kwijt willen, graag eens rustig in een stil hoekje willen zitten of die hun spe ciale wensen hebben op het gebied van literatuur en mu ziek". Dit staat in het blad Monitor van het Academisch Zieken huis Rotterdam, waarvan het kinderziekenhuis onderdeel 'uitmaakt. De oorzaak van de problemen ligt vooral in het steeds grotèr aantal kinderen dat moet worden opgenomen met chronische ziekten zoals jeugdkanker en suikerziekte. Daarmee hangt ook nauw sa men het toenemend aantal tie ners dat in Sophia overlijdt. „Het overlijden van een tiener is een drama. Vooral wanneer dat gebeurt na een chronische ziekte. Als je daarbij stil staat, zie je ook wat voor problema tiek de opname van adolescen ten met zich meebrengt, aldus prof. dr. J. C. Molenaar, hoofd van de afdeling Kinderchirur- gie. In alle delen van Cambodja sterven elke das meer mensen de hongerdood. De toestand is catastrophaaL Er is geen oogst Volwassenen en vooral kinderen sterven aan ondervoeding. Dysenterie, T.B.C., malaria, blindheid en andere ziekten maken steeds meer slachtoffers. Unicef en het Internationale Rode Kruis hebben een wereldwijde hulpaktie op touw gezet Er is minstens 225 mil joen nodig voor voedsel, transport en medicijnen. Help. Het gaat om mensen levens. Doe wat u kunt GEEF zoveel u kunt Aardbeving DJAKARTA (AP) Het westelijk deel van het ei land Java is afgelopen nacht getroffen door een hevige aardbeving, waarbij volgens voorlopige berichten zeker vijf mensen zijn gedood. ADVERTENTIES Zondag 4 november SWEET d'BUSTER Nieuwkoop Aanvang 20.00 uur Zaterdag 3 november Beverly Hills Nieuwkoop Aanvang 20.00 uur Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt alsnog gebracht V J -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1