Elektriciteitscentrales gaan meer olie gebruiken Kabinet zet mes in sociale uitkeringen Tanker in brand na aanvaring ONDANKS GROTERE LUCHTVERONTREINIGING VVD-leidster valt scherp uit naar minister Albeda '-*9£St MÈÊ BELANGRIJK MOTORHUIS ADVIES; (Millet Motorhuis In Emmen opslag „zware"VS-divisie K DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Vrijdag 2 november 1979, 70e jaargang no. 21494 Apothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 - kwartaal ƒ43.05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: The Beatles „Kwistig met kiuziek" in het teken van The Beatles om 20.27 uur op Ned. II en heroi- ne-verslaving in ..Hier en nu". Om 20.30 uur op Ned. I „Der rick" en om 22.05 uur „Privé" met mr. A. Lier die zegt de zoon van prins Hendrik te zijn. Koude nacht Kans op nachtvorst, later meer bewolking. Middagtemperatu- ren circa 12 graden.Zwakke wind uit uiteenlopende rich tingen. Morgen zon: 7.38 17.09. Schev. hoogw.: 1.48 en 14.12. Laagw.: 9.54 en 22.14. Ongeboren kind rechtspersoon BELFAST Een rechter in Noord-Ierland heeft gisteren ge schiedenis gemaakt in de recht spraak toen hij besliste dat een on geboren kind rechtspersoon is. Hij wees een smartgeld van 4.000 pond sterling (een kleine twintigduizend gulden) toe aan een nu drie-jarig meisje dat werd geboren met kogel- scherven in haar rug. Haar moeder werd vlak voor haar geboorte met kogelwonden in het onderlichaam opgenomen in een ziekenhuis na dat ze op straat was getroffen tij dens schermutselingen. Zweeds joch mijdt vlooien STOCKHOLM Een leerling van een lagere school in de Zweedse hoofdstad Stockholm blijft weg van school, omdat er vlooien zijn op zijn school en de directie ze laat rond springen zonder maatregelen te ne men. De Zweedse wet schrijft voor dat kinderen die meer dan drie we-' ken achter elkaar thuis blijven, daar les moeten krijgen. Om die wet te ontduiken zal het joch, die in de eerste klas zit. twee weken en vier dagen thuis blijven, dan een dag naar school gaan en vervolgens weer staken. Zij ouders staan er vollecfig achter. Miss „Aardig plaatje gekozen Miss Duitsland Claudia Katharina Herzog is niet alleen de mooiste van haar land, zij is gisteren in Tokio ook uitgeroepen tot Miss Fotogeniek. Een vrolijke armzwaai naar de fotografen was het haar na afloop wel waard. Honderden protesten tegen jacht op ganzen DEN HAAG (ANP) Bij de minister-presi dent stromen deze dagen honderden ansicht kaarten binnen van Nederlandse vogelliefheb bers, die er bij hem op aandringen de jacht op ganzen te verbieden. De actie is georganiseerd door de Stichting Kri tisch Faunabeheer uit 's Graveland. Op' de kaarten is een afbeelding te zien van een riet- gans. In de begeleidende tekst wordt onder meer gemeld: „Ganzen zijn hoog ontwikkelde, intelligente en vooral ook mooie dieren. In ons land worden iedere winter duizenden wilde ganzen gedood, aangeschoten en verminkt door sportjagers. Wij schamen ons ervoor dat trekvo gels in ons land zo'n lot beschoren is. Noorse erts tanker vermist 1 OSLO Ter hoogte van de Zuid- afrikaanse kust wordt een Noorse ertstanker met 40 opvarenden vermist. Het schip was van Brazilië op weg naar Japan. Maandag was er voor het laatst radiocontact. Het vermiste schip is de 70.000 ton me tende „Vanga", waarvan het zus terschip, de „Berge Istra", eind 1975 in de Stille Oceaan verging. Twee overlevenden die een paar weken na de verdwijning werden opgepikt vertelden destijds dat hun schip in stukken was geslagen door een reeks geheimzinnige ontplof fingen aan boord. Aanslag politie bureau in Soweto JOHANNESBURG (AP) Zwarte guerrillastrijders hebben vanoch tend met handgranaten en automa tische wapens een aanslag gepleegd op een politiebureau in de zwarte woongemeenschap Soweto bij Jo hannesburg. Twee politiemannen kwamen om het leven en een der de liep ernstige verwondingen op. De politie is begonnen met huiszoe kingen en houdt verkeerscontroles om de daders te achterhalen. Tot dusverre zijn geen arrestaties ge meld. Op 3 mei werd een ander po litiebureau op soortgelijke wijze overvallen. Van onze parlementaire redactie DEN HAAG Alle electriciteitscentra- les zullen zo spoedig mogelijk overscha kelen op het gebruik van meer aardolie en minder aardgas. De verdeling is thans 50 procent aardolie en 50 procent aardgas. Zij wordt 75 procent aardolie en 25 procent aardgas. Als gevolg hier van zal er een grotere luchtvervuiling ontstaan door een sterk toenemende uit stoot van zwaveldioxyde. De provincia le besturen zullen er toch ken via een versnelde goedkeuringspro cedure (binnen zes maanden) van de vergunngingen, die nodi^ zijn in het ka der van de Hinderwet en de Wet Lucht verontreiniging. Dit blijkt uit het voorlopige Brandstof Inzet Plan Centrales (BIPC) zoals dit door minister Van Aardenne (Economi sche Zaken) aan de Tweede Kamer is toegezonden. In de commissie die het plan heeft samengesteld zaten vertegen woordigers van de ministeriès van Eco nomische Zaken en Volksgezondheid en Milieuhygiëne, van alle provincies en de IJsselmeerpolders, alsmede van de vijf tien electriciteitsproductie-bedrijven in ons land. De bedoeling hiervan is zo snel mogelijk over te kunnen gaan tot het „sparen" van gas als brandstof. De benodigde hoeveelheid gas is voor alle electriciteitsproducenten op 105 mil jard kubieke meter per jaar gezet. Voor noodgevallen zou hier nog 25 miljard ku bieke meter bij kunnen komen. De Algemene Energieraad heeft de mi nister van Economische Zaken in ver band met de toenemende behoefte aan energie laten weten dat het totale ver mogen van de electriciteitscentrales in 1990 met eenzesde tot een kwart moet zijn uitgebreid. Daarbij maakt het vol gens de Raad niet uit of als brandstof uraan dan wel kolen worden gebruikt. Naar prijs zijn beide brandstoffen onge veer even duur. De Raad meent dat in 1982 een beslissing moet "Vallen over het te installeren vermogen en over het soort brandstof, wat voor de nieuwe cen trales zal worden gebruikt. Dit is nood zakelijk, omdat de bouw. van nieuwe centrales ongeveer acht jaar duurt, ter wijl intussen de behoefte aan energie in de komende jaren sterk zal stijgen. VVD: Ambtenaren ziek doorlinks stadsbestuur ROTTERDAM (ANP) Ambtena ren in Rotterdam worden letterlijk ziek van het linkse stadsbestuur. De gemeente moet eens nagaan of het hoge ziekteverzuim onder amb tenaren niet voortkomt uit „socia listisch gepolitiseer" van hel PvdA- programcollege, vond een Maasste- delijke VVD-raadslid gisteren in een raadsvergadering. Maar burge meester Van der Louw (PvdA) vond die opmerking „nergens op slaan Ziektekosten verzekering 10,5 omhoog DEN HAAG De premies van particuliere ziektekosten verzeke ringen gaan volgend jaar niet 10,5 procent omhoog. Minister Van Aar denne (economische zaken) heeft voor deze premieverhoging toe stemming gegeven met het oog op' de verwachte kostenstijging in de gezondheidszorg in 1980 en de toe name van het gebruik van medir sche voorzieningen. Van Someren (Van onze parlementaire redactie) AMSTERDAM Het liberaal Eerste Kamerlid me vrouw Van Someren-Downer heeft zich zeer boos gemaakt op minister Albeda van Sociale Zaken, omdat dat deze bewindsman meegewerkt heeft aan het nogal negatief uitgevallen evaluatierapport over het kabinetsbeleid uitgebracht door een CDA- werkgroep onder leiding van CDA-voorzitter Steen kamp. In dit vorige week uitgebracht rapport kreeg het kabinet Van Agt op tal van punten een dikke onvoldoende toegekend. Een groot aantal CDA-politici heeft bedoeld rapport echter al opzij gelegd als zijnde „achterhaald door de politieke feiten". Mevrouw Van Someren-Downer vraagt zich af of minister A1-. beda premier Van Agt nog wel recht in de ogen kan kijken, nu zijn handtekening onder dit document prijkt. Zij wijst erop dat er aanvankelijk een nog negatievere beoordeling was vastge legd. Ook deze versie had de instemming van minister Albeda.' „Er kan alleen krachtig geregeerd worden als er tussen de rege ringspartijen, welke dat dan ook moge zijn, politieke trouw be staat. Het functioneren van het politieke stelsel staat of valt hiermee. Als regeringspartijen elkaar ontrouw zijn wordt het land onnodig verzwakt", aldus mevrouw Van Someren. Zij zou vanavond tijdens een spreekbeurt in Amsterdam uitgebreid op deze kwestie terugkomen. TIENTALLEN DODEN GALVESTON Volgens de laatste berichten zijn er en kele tientallen zeelieden om gekomen bij een aanvaring van een Liberiaanse tanker en een vrachtboot Cyprus gisteren in de Golf van Me xico nabij de mondig van de baai naar Galveston. Beiden schepen staan in brand; de tanker, geladen met een hoeveelheid ruwe olie ge lijk aan 400.000 vaten, zou voorts doormidden gebroken zijn. Een groot deel is in zee gestroomd, waardoor deze op een gegeven afstand van anderhalve kilo meter met brandende olie be dekt was. De overlevenden, hebben de schepen verlaten en zijn aan land gebracht. De aanvaring ontstond nadat het roer van hetvrachtschip was vastgeraakt, waardoor het schip in een grote cirkel rond voer in een gebied vol boor- platforms. De plaats van de aanvaring ligt in de vaarroute naar Houston, waar zich de grootste raffinaderijen van Amerika bevinden. Brandend drijft de olietanker Burma aanvaring te zijn gekomen. rond in de Golf van Mexico na met een Taiwanese vrachtvaarder in ADVERTENTIE Wij verwachten de volgende prijsstijgingen: 2% bijzondere verbruiksbelasting op auto's met een aanschafwaarde van meer dan 10.000.-. 5% bijzondere verbruiksbelasting op auto's met een aanschafwaarde van meer dan 22.000.-. Het is dus raadzaam nu reeds met Het Motorhuis te praten over uw eventuele nieuwe Opel. Praktisch alle modellen uit voorraad leverbaar. Wanneer een type niet voorradig is treffen wij met u een speciale regeling. Welke? Kom morgen maar eens vrijblijvend praten met een auto-adviseur van Het Motorhuls. Leiden, Vondellaan 80 telefoon 071-769313 Katwijk, Ambachtweg 1 telefoon 01718-29203 Voorschoten, Kon. Julianalaan 46 telefoon 01717-2559 Leidschendam, Oude Raadhuisstraat 1 telefoon 070-200004 FNV: VOLGENS NOG GEHEIME GEGEVENS (Van onze sociaal-economische redactie) AMSTERDAM Het kabinet-Van Agt is, althans volgens de vakbondskrant van de Federatie Nederlandse Vakbe weging (FNV), van plan de minmum- lonen en de sociale uitkeringen in één klap fors te verminderen met bedragen van enkele tientjes tot bij 160 gulden per maand. Een en ander zou volgens de FNV blijken uit een nog geheim wetsontwerp van staatssecretaris De Graaf van sociale zaken. De FNV stelt hierbij, dat het kabinet het minimumloon wil schonen door bepaalde zaken die thans nog meetellen voor de be rekening van de halfjaarlijkse verhogin gen buiten spel te laten. Dat komt neer op een jaarlijkse tegenvaller van een half tot een heel procent. In de sociale uitkeringen zal, aldus de FNV, van hoog' tot laag worden gekapt. Volgend jaar komt er nog een gedeeltelij ke compensatie voor mensen die al langer in de sociale zekerheid lopen. Maar de re gering acht het onmogelijk voor een lan gere periode een garantie voor handha ving van de koopkracht te geven. De re gering zal verder volgens de FNV een einde maken aan de volledige koppeling van lonen en uitkeringen. De uitkeringen moeten achterblijven bij de loonontwikke ling. Zie ook pagina 13 Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer - 122248 en per speciale koerjpr wordt alsnog gebracht WASHINGTON (REU TER) Nog voor het einde van deze maand hopen de VS in Neder land een akkoord te kunnen afsluiten voor de bouw van loodsen voor het onderbrengen van tanks, gepantserde transportvoertuigen en seider materieel in Em men bestemd voor een vliegende „zware" Ame rikaanse divisie, die in tijd van nood naar Euro pa kan worden overge vlogen. Het betreft hier drie Amerikaanse landmachtdivi sies, die in tijden van interna tionale spanning binnen korte tijd uit de VS naar* Europa overgevlogen zouden kunnen worden. Deze nieuwe divisies zouden, indien overgevlogen, de Amerikaanse sterkte in Eu ropa op tien divisies brengen. 'Tegen het einde van komend jaar zou opslagruimte van een tweede divisie klaar moeten zijn bij Mönchengladbach in de Westduitse Bondsrepubliek. Opslagruimte voor een derde divisie moet nog worden ge- v jiden, maar voorlopig zal de helft van haar materieel opge slagen blijven in Limburg en de rest in België. De opsla gruimten zullen overwegend door burgerpersoneel worden 'bemand. De VS overwegen ook om onderhandelingen te •openen over de opslag van mi litair materieel in Italië en De nemarken. Met Noorwegen wordt gepraat over opslagmo gelijkheden in het noorden van het land. Voorwaardelijke straf voor doodschieten zwarte bediende JOHANNESBURG (Reuten) Een Zuidafrikaanse vrouw, die haar zwarte dienstbode had doodgeschoten, heeft don derdag van een rechtbank in Johannesburg een voorwaar delijke gevangenisstraf van drie jaar gekregen. Ze mag voorts de komende twee jaar geen vuurwapens meer dra gen. De 30-jarige vrouw zei dat ze altijd een revolver tus sen haar broekriem droeg. Ze trok het wapen en schoot toen de dienstbode, die zij Van dief stal had beschuldigd, schreeu wend van woede naar haar toe Jtwam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1