plaatsbaar personeeP „Uitkeringen voor 0 Lastcüa by m Meubelfabriek Oisterwijk toonaangevend in eiken MISLUKTE OVERVAL bed^j^jne^niDeilijk NCW: meer arbeidsongeschikten aan werk helpen Mogelijk uitstel verhoging van aardgasprijs „Ook volgend jaar geen haring vangen" Overheid lokt personeel uit bedrijven Mist oorzaak kettingbotsingen APVERTENTIE SASSENHEIM Twee gewapende overvallers hebben gis teravond getracht het bezinestation aan de rijksweg 44 bij Sassenheim te beroven. De overvallers drongen omstreeks elf uur het pompstation bin nen en bedreigden de aanwezige bediende met twee luchtdruk pistolen. De pompbediende raakte hier echter niet van cnder de indruk en verkocht één van de overvallers een paar klappen. De tweede overvaller zette daarop de loop van zijn luchtdruk pistool tegen de'slaap van de pompbediende en dwong hem te zeggen waar het geld lag. Toen echter bleek dat er geen geld in het pompstation aanwezig was, namen de twee overvallers de benen. Van de daders ontbreekt tot op heden elk spoor. Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. Keukens - open haarden - tegels - sanitair - alle verbouwingen CcidócSouAcmt pothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. DiTecteur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas hef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 —'Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal ƒ43,05: jaar ƒ160.70: losse nummers: 55 cent Dinsdag 30 oktober 1979, 70e jaargang no. 21491 Loevendie „Six Turkish Folkpoems" van Theo Loevendie om 21.55 uur op Ned. I en om 20.00 uur „Re formatieconcert"-. „Duel in de diepte" om 19.25 uur op Ned. II' en om 20.27 uur „Het ongeluk". Geweld bij het voetbal in „Brandpunt" om 21.20 uur. Regen Veel bewolking en perioden, met regen. Middagtemperatu- ren ongeveer 12 graden. Mati ge wind, draaiend van noord west tot zuidwest. Morgen zon: 7.32 - 17.15. Schev. hoogw.: 11.29 en 23.59. Laagw.: 7.07 en 19.30. Opschudding •ond lege ijkkist TRECHT-De beroeps- ■gwaan van de bewaker w een parkeergarage in trecht laaide hoog op, ien hij een automobiel ig staan met een lijkkist j de imperiaal. Hij aarschuwde de politie, e politie dacht dat er iel eens explosieven in kist zouden kunnen tten en waarschuwde explosieven oprui- I ingsdienst. En die con- fateerde dat de kist leeg Halt! Hasj! ATHENE De Griekse douane heeft aan de Grieks-Turkse grens een Nederlander aangehou den die 464 kilo hasjiesj in zijn kampeerwagen had. Het spul was ver- Stopt in een speciale be rgplaats. De man, de 25- jarige B.P., zei de politie dat een Turkse vriend hem had gevraagd een paar mensen naar Istan bul te brengen en dan met het lege voertuig weer naar Amsterdam te rijden. Hij verklaarde niets te weten van de ge estverruimende lading. Mogelijk verbod van verkoop radarverklikkers DEN HAAG (ANP) Minister Tuijnrruin zal misschien de verkoop van de zogenaamde radar-verklik kers gaan verbieden. Dit blijkt uit zijn antwoord op kamervragen.Ra dar-verklikkers zijn apparaatjes waarmee snelheidscontroles kun nen worden gesignaleerd. Minister Tuijnman heeft aangekondigd de mogelijkheid en de wenselijkheid na te zullen gaan van het opnemen van èen bepaling in het wegenver keersreglement over deze appa raatjes. Het gebruik ervan neemt de laatste tijd enigszins toe. De mi nister heeft er op gewezen dat de duurdere apparatuur wel en de goedkopere niet zo .nauwkeurig Kamikaze-vis BRIERLY HILLS Een „Kamikaze-vis" heeft in een dierenwinkel in het Engelse plaatsje Brierly Hills een schade aangericht van 25.000 gulden. De vis was blijkbaar niet ingenomen met zijn verblijf in het aquarium en beet zich vast in een stuk koraal. Hierdoor zakte het koraal omlaag en drukte het een waterverwarmer tegen het dikke en verstrekte glas. dat de hitte niet kon vedragen en kapot sprong. Bolsjoi-ballet naar Den Haag? DEN HAAG - Het Haagse Congresgebouw heeft het be faamde Bolsjoi-ballet van het gelijknamige theater in Mos kou uitgenodigd vooreen aan tal voorstellingen in novem ber 1981. „In samenwerking met CRM proberen wij al tien jaar het ballet naar Nederland te ha len. De kans dat het ballet komt, schat ik op 90 procent. Het wachten is op officiële toe stemming van de Russische autoriteiten", aldus een woord voerder van het Congresge bouw. Russen vinden voetafdruk yeti MOSKOU Een groep Russi sche bergbeklimmers is ervan overtuigd dat de verschrikke lijke sneeuwman van de Hi malaya echt bestaat. Als bewijs hebben ze een gipsafdruk meegebracht van een voetaf druk van 34 centimeter lang en 16 centimeter breed bij de tenen. De zool is plat. De expe ditie is de hele zomer in het Himalaya-gebergte geweest, zonder evenwel de yeti te heb ben gezien. Als men de hele nacht bleef opletten, dan wer den geen verse sporen gevon den. In andere gevallen vond men verse sporen. Record-file voor Brienenoordbrug ROTTERDAM „Voor de Van Brienenoordbrug staat een file van vijftien kilometer", waarschuwde gistermiddag de radio. Oor zaak waren enkele lichte aanrijdingen (zonder persoonlijk letsel) op de zuidelijke afrit. Ook tussen Delft en Rotterdam waren tal van automobilisten „blij in de rij". De Beneluxtunnel en de Maas tunnel kregen abnprmaal grote stromen verkeer te verwerken. Het lukte zonder ongelukken. Staking Franse verkeersleiders PARIJS De staking onder de Franse verkeersleiders heeft zich yandaag snel uitgebreid en zorgt voor vertraging in het luchtver keer met Frankrijk. Zes grote luchthavens deden vanmorgen mee aan de acties, die zich nog voornamelijk beperken tot het niet laten opstijgen van vliegtuigen tussen 8 en 10 uur 's ochtends. De mogelijkheid be staat, de actie overslaat naar andere luchthavens. •- 1 krant ontvangen? Bel tus- 18.00 en 19.00 uur nummer en per speciale koe- wordt de krant alsnog ge- verschrikkelijke sneeuw- „ijan bestaat volgens Russi- i bergbeklimmers echt Een Zuidkore- aanse mijnwerker steekt juichend de armen om hoog na zijn red ding uit een ko lenmijn, waar 42 mijnwerkers het leven verloren na een brand. In to taal werden 85 ingesloten mijn werkers gered. (Van onze sociaal economische redactie) DEN HAAG Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond vindt, dat de sociale verzekerings fondsen meer moeten gaan doen dan het verstrekken van uitkerin gen. Met name moet het mogelijk worden, dat ondernemingen uit die fondsen een tegemoetkoming krijgen in de kosten die gepaard gaan met herinschakeling van moeilijk plaatsbaren of met handhaving van gedeeltelijk ar beidsongeschikten in de bedrij ven. Algemeen Secretaris drs. D. Cnossen lanceerde dit NCW-plan tijdens een persconferentie, als een bijdrage in de pogingen om het aantal uitkeringstrekkers te verminderen. Het verbond wil voorts dat voor mensen die drie maanden werkeloos zijn geweest omdat er geen passend werk te vinden is, een scholingsperiode begint, zonodig scho ling in een bedrijf met een aflopende uit kering. De ziektewet en de arbeidsonge schiktheidswetten moeten gecombineerd worden, zodat een arbeidsongeschikte niet pas na een jaar, doch reeds na drie maan den revalidatie en dêrgelijke krijgt, die nodig is voor terugkeer in net arbeidspro ces. Ook hier zouden de sociale fondsen moeten bijspringen. Volgens drs. Cnossen zouden bedrijven die met succes ziekteverzuim en arbeids ongeschiktheid bestrijden en daarvoor kosten maken, beloond moeten worden met lagere ziektewet- en WAO-premies. Omgekeerd zou hoog ziekteverzuim tot een zwaardere premie moeten leiden. In j het kader vqn- het volumebeleid vraagt het NCW zich ook af of het wel terecht is, ,-j dat ambtelijke instanties zoals arbeidsbu- reaux en gemeenten moeten beslissen of I j een werkzoekende terecht passende, ar- beid of scholing weigert. De sociale nart- h (Van onze sociaal economische redactie) DEN HAAG De overheid roomt op een geweldige manier de arbeidsmarkt af. omdat zij betere arbeidsvoorwaarden biedt dan het particuliere bedrijfsleven. De ondernemin gen komen er niet meer aan te pas. Sterker nog: de zuigende werking is zo hevig, dat bedrijven moeten sluiten omdat het personeel voor het merendeel in overheidsdienst is getreden. Deze klacht vajt te horen bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, die zich over deze situatie ernstig zorgen maakt. De voordelen die de overheid biedt aan werkzoekenden in de kwartair e 'sector (verzprgende beroepen) zijn volgens het NCW onder meer hoger netto loon (het minimumloon is al tweehonderd guldén hoger), regelmatig werk, grote mate van zekerheid, soms voorrang bij huisvesting en dergelij ke. Secretaris Cnossen erkende overigens, dat het bedrijfsleven zijn wervingskracht kan vergroten als het meer doet aan verbetering van de kwaliteit van de arbeid. Beeld van de ravage op rijksweg 12. DODE EN ZES GEWONDEN BIJ UTRECHT (van een onzer verslaggevers) UTRECHT Op rijksweg 12 (Utrecht-Arnhem) hebben zich van-J morgen rond acht uur in dichte mist twee ernstige kettingbotsingen voor gedaan. Daarbij zijn één dode en zes gewonden gevallen. Direct na de botsingen, een op de hoofdrijbaan richting Arnhem en een op het circuit onder rijksweg 12 ter hoogte van de veiling Laagraven, 'bracht de politie enkele chirurgen naar dé opeengeschoven auto's. Tel lingen nadien wezen uit dat bij de bot singen tachtig auto's betrokken wa-- ren, waarbij een groot aantal zware vrachtwagencombinaties. Het verkeer op de A 12 ondervond ten gevolge van de ongelukken grote vertragingen. Om kwart voor tien sa- tond op de rijksweg richting Arnhem een file van ongeveer acht kilometer. In de richting Den Haag stond een file van meer dan twintig kilometer. Op de rijksweg 9 bij Badhoevedorp waren dertig auto's betrokken bij een kettingbotsing. Daarbij vielen geen slachtoffers. Ook op de rijksweg Haar lem-Amsterdam ontstonden als gevolg van kettingbotsingen flinke files. DEN HAAG De regering is in principe bereid de aardgas- prijs voor kleinverbruikers niet al per 1 januari, zoals de bedoeling was, met acht cent per kubieke meter te verho gen. Daar dient dan tegenover te staan dat de vakbeweging haar looneisen niet hoger stelt dan een half procent reëel. Minister Albeda (Sociale Zaken) zal dit voorstel volgende week op tafel leggen in zijn gésprëk met de centrale organ- siaties van werkgevers en werknemers. Een woórdvoerder van Sociale Zaken vertelde dat het plan van de minister ook verband houdt met de toezegging van de rege ring aan de VVD dat de kinderbijslag voor het eerste kind be vroren zal blijven. Een dergelijke maatregel tast echter wel de koopkracht aan van bepaalde groepen en dus moet er een com pensatie gevonden worden, aldus de woordvoerder. Hij wees erop dat de regering alle werknemers en uitkeringstrekkers tot en met het modale niveau (behalve de ambtenaren) de garantie heeft gegeven dat hun koopkracht er in 1980 niet op achterui zal gaan. Bloedbad in El Salvador: Dertig doden SAN SALVADOR Vrijwel zeker 30 mensen zijn gisteren in de Salvadoriaanse hoofdstad San Salvador om het. leven gekomen bij een treffen tussen leger en politie, gesteund door tanks, enerzijds en linkse gewa pende betogers anderzijds. De laatsten probeerden een kantoor van een dagblad binnen te dringen. De gevechten waren de hevigste sinds een junta van burgers en militairen twee. weken geleden het be wind van president Romero ten val bracht. Het revo lutionaire volksblok BPR, een losse coalitie van stu denten, boeren en arbeiders, heeft gisteren 125 gegij zelden vrijgelaten uit de bezette ministeries van ar beid en economische zaken, waar ondermeer drie mi nisters gevangen worden gehouden. Geredde mijnwerker LUXEMBURG EG-deskundigen op visserijgebied zijn van mening dat volgend jaar opnieuw geen haring gevan gen mag worden op de Noordzee. Het wetenschappelijk en technisch comité van de Europese Commissie, het dageljks bestuur van de gemeenschap, heeft over de vangstmogelijk heden een weinig optimistisch rapport uitgebracht. De mening van de Europese deskundigen staat overigens lijnrecht tegenover die van Nederlandse deskundigen, die menen dat volgend jaar best ongeveer 20.000 ton haring ge vangen kan worden. Nederlandse vissers zouden op een con tingent van tenminste 629 ton moeten kunnen rekenen. Gis teren werd op de Europese visserijraad in Luxemburg vrij wel geen beslissing genomen. De verwachting is dat van een Europees visserijbeleid ook dit jaar niets zal komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1