Ceidóe &>wia/nt om looneisen te voorkomen 41beda wil laatste gesprek Dodental mijnramp tot 42 gestegen Kennedy mogelijk morgen kandidaat 'ezondheids- org in edrijven wordt fors uitgebreid othekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excTT BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: vartaai 43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Maandag 29 oktober 1979, 70e 'jaargang no. 21490 Sterkste man „De sterkste man van Neder land" om 20.27 uur op Ned. II en om 21.35 uur „Marie Speer malie". In „Televizier- maga zine" om 22.30 uur abortus in Spanje. Om 19.05 uur op Ned. I „Jeug dige onschuld" van Hitchcock en om 20.30 uur „Minivoetbal Show". Rustig herfstweer Opklaringen en kans op mist, maar waarschijnlijk geen re gen. Middagtemperaturen on geveer 11 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Morgen zon: 7.30 - 17.27. Schev. hoogw.:10.00 en 22.42. Laagw.: 5.25 en 18.04. Tijd genoeg RAHWAY De Amerikaanse beroepsbokser James Scott is onlangs wegens een gewapende overval ver oordeeld tot veertig jaar gevangenisstraf werd veroor deeld. Desondanks bokst hij 'lustig voort. In de gevan genis mag hij uitkomen en dat deed hij tegen Jerry Celestine, die hij op punten versloeg. Het was zijn achttiende zege in zijn ongeslagen profloopbaan. In de jaren die hem resten in de gevangenis kan hij best' de honderd partijen halen. Voetbalster in mannenpioeg ALDEANUEVA Op voetbalgebied is de vrouwen emancipatie in Spanje uiterst ver gevorderd. De 24-ja- rige Juana Maria del Pozo heeft zaterdag een prof contract getekend voor „Deportivo uit Aldeanueva de. la Vera. Juana Maria debuteerde zaterdag (in een ploeg die verder uit tien mannen bestaat) tijdens een vriendschappelijke wedstrijd, maar zal ook in de com petitie voor haar club uitkomen. Zij is de eerste „prof- fin" in Spanje. Doping bij voetbal? ZEIST Behalve Roda JC hebben alle clubs in het betaald voetbal, de hoofdklasse amateurs en de eerste klassen van het zaterdag- en zondagama- teurvoetbal ingestemd met een onderzoek naar het gebruik van stimulerende middelen in de voetbal sport. Mocht uit het onderzoek blijken dat er ongeoorloofde middelen zijn gebruikt dan zullen daaraan geen con sequenties (straffen) worden verbonden. De KNVB wil alleen weten of stimulantia in de voetbalsport is geslo pen. De urinemonsters worden zelfs anoniem afgeno men. Pas nadat de resultaten bekend zijn zal, eventu eel, in overleg met de clubs en het ministerie van CRM worden bekeken of onderzoek op doping in de toekomst tot het vaste patroon in het voetbal zal moe ten worden opgenomen. Het feit dat alle clubs op een na Roda wil op# een positief resultaat nu al een straf laten volgen zich met de opzet akkoord heb ben verklaard, zou erop kunnen wijzen dat stimulantia niet worden gebruikt, temeer omdat de controles op onbekende tijdstippen zullen plaatsvinden en zich „wapenen" ertegen dus ondoenlijk is. In elk geval zal er duidelijkheid komen op een terrein waarop wel eens twijfel bestaat. Stephan: „NAC-Feyenoord staat 1-2" ROTTERDAM „Voor het geldig zijn van een doel punt is het noodzakelijk dat wordt afgetrapt en dat ia op 6 oktober bij NACFeyenoord niet meer ge beurd zodat de stand 2—1 in ons voordeel is en niet 22." Dit zegt Peter Stephan, de manager van Fey enoord. Stephan zal, als de tuchtcommissie van de KNVB (ein delijk) de kwestie van die gestaakte wedstrijd zal gaan behandelen, eventueel juridische bijstand aantrekken. Hij gaat er wel mee akkoord als de wedstrijd in zijn geheel wordt overgespeeld. Waar en met of zonder publiek moet de tuchtcommissie, die tot nu toe alleen „NAC in staat van beschuldiging heeft gesteld" ook nog beslissen. Maand later BRUSSEL Eerst op 12 december en niet op 2 no vember zullen de voetbalbonden van Nederland. Bel gië, Ierland, Frankrijk en Cyprus in Brussel bij elkaar komen om de data vast te stellen voor de wedstrijden in de voorronden van het toernooi om het wereldkam pioenschap in groep 2. De reden is dat Ierland eerst de speeldata van Engeland wil weten. Veel Ierse inter nationals komen in de Engelse competitie uit. WASHINGTON Senator Edward Kennedy zal zich moge lijk morgen officieel kandidaat stellen voor het Ameri kaanse presidentschap. Vermoedelijk zal ook senator Adlai Stevenson III van Illinois meedingen naar de democrati sche kandidatuur. Volgens een woordvoerder van de Democratische partij in Ken nedy's „eigen" staat Massachusetts zal Kennedy vandaag een co mité instellen dat zijn kansen tegenover president Carter moet bezien. De vrouwelijke burgemeester van Chicago Jane Byrne zal zich in elk geval morgen officieel achter Kennedy scharen. Senator Stevenson zit niet om het presidentschap „te springen", maar zegt wel gemotiveerd te zijn er een gooi naar te doen. Naar zijn mening falen andere kandidaten verstandige oplossingen te bieden voor 's lands economische en militaire problemen. Ste venson wil geen donaties gebruiken. „Mijn troeven zijn mijn ideeën". Hij is niet optimistisch over zijn kansen. Auto ramt lichtmast LEIDEN Een 42-jarige Leidenaar is gisteravond érnstig gewond geraakt, na dat hij door onbekende oor zaak met zijn auto tegen een lichtmast op de Ketelmeer laan was gereden. De Leidenaar had slechts een paar glaasjes op, toen hij met zijn wagen in volle vaart op de lichtmast inreed. De lichtmast werd geramd en zijn auto werd geheel vernield. De man werd met hoofdletsel opgeno men in het A.Z.L. Een 39-jari- ge passagiere moest met klach ten aan rug en benen even eens in het ziekenhuis worden behandeld. De politie onder zoekt of het gebruik van alco hol de oorzaak van het onge luk is. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt als nog gebracht Paus pleit voor mensenrechten VATICAANSTAD Paus Jo hannes Paulus heeft zondag gezegd niet onverschillig te kunnen staan tegenover de ge volgen van het veelbesproken proces in Tsjecho-Slowakije, „een land dat ons zo dierbaar is". De paus zei dat de veroorde lingen in alle kringen reacties hadden opgewekt. Hij deed een' beroep op de Tsjechoslo- waakse leiders blijk van cle mentie jegens de veroordeel den te geven. De paus sprak verder over Argentinië," Chili en Cambodja. Over Cambodja zei hij „laten wij bidden opdat de massamoorden ophouden en wij het leed van onze broe ders kunnen verzachten". Scholen op maandag dicht CONCORD In het school district Pittsfield, in de Ameri kaanse staat New Hampshire, heeft men besloten dat de scholen in totaal 750 leer lingen op elf achtereenvol gende maandagen na de kerst vakantie gesloten zullen blij- Met deze „vierdaagse" hoopt men bijna vijfduizend gulden op de brandstofkosten te kun nen besparen. De „vrije" uren zullen in de paasvakantie en aan het einde van het school jaar worden ingehaald. SEOEL Het dodental van de ergste mijnramp in de ge schiedenis van Zuid-Korea, in de Unsongmijn op onge veer 100 kilometer van de hoofdstad Seoel, is vandaag gestegen tot 42. Reddings ploegen hebben vanmorgen weer lichamen van slachtof fers geborgen en een van mijnwerkers overleed in een ziekenhuis aan zijn verwon dingen. De lijken die vanmorgen wer den gevonden ,waren die van de 28 mijnwerkers die op het diepste punt (415 meter) opge sloten zaten. Slechts een van hen werd levend uit de met gifgas gevulde ruimte gehaald. Zijn toestand is redelijk. De ramp is veroorzaakt door een brand, die zaterdagmorgen op een diepte van 400 meter uitbrak. De vuur, waarschijn lijk ontstaan door kortsluiting, verspreidde zich langs een transportband snel door de mijngangen. Proces tegen Bruins begonnen (Van onze correspondent) telberg in Delfzijl in 1944. Hij werd voor zijn daad in 1949 ter dood veroordeeld, welke straf later in levenslang werd om gezet. Hij was echter naar Duitsland gevlucht, waar hij zich onder de naam Bruns ves tigde, en waar hij tot vorig jaar ongestoord leefde van de fa bricage van tuinhekken. HAGEN Voor de rechtbank in het Duitse Hagen is van morgen een proces begonnen tegen Siert Bruins (58), die met zijn toenmalige SD-chef Al fred Neuhauser terecht staat op beschuldiging van moord op de joodse gebroeders Sleu- (Van onze parlementaire redactie) EN HAAG Minister Albeda (Sociale aken) wil een laatste poging doen om ex- a looneisen van de vakbeweging te voor omen. Voor 12 november, de dag waarop owel de FNV als het CNV een definitief be- Iuit nemen over' het eventueel eisen van lèer geld om de koopkracht op peil te hou- en, wil Albeda met werkgevers en iVerkne- lers praten, waarbij-de koopkrachthandha- ing het centrale gespreksthema zal zijn. Ie bewindsman wil in die ontmoeting vooral |e vakbeweging ervan overtuigen dat het kabi- ;t echt alles doet om de koopkracht,ook voor Jan Modaal, te handhaven, zodat het stellen van extra looneisen, met al hün negatieve ge volgen voor de economie, niet nodig zal zijn. Binnen de vakbeweging wordt nauwelijks meer geloofd dat het kabinet erin kan slagen de koopkracht op peil te houden, uitgaande van de half procent loonstijging, die het kabinet aan vaardbaar acht. In de FNV gaan steeds meer stemmen op om naast een volledige prijscom pensatie ook een loonsverhoging van 1 tot 2 procent te eisen om het handhaven van- de koopkracht zeker te stellen. FNV-voorzitter Wim Kok ontkende zaterdag in het radio-pro gramma In de Rooie Haan riiet, dat een derge IILVERSUM (ANP) De verplichte gezond heidszorg in de bedrijven wordt binnenkort fors litgebreid. Nu vallen 350.000 werknemers onder en verplichte medische controle; op korte termijn vorden dat er 65.000 meer. toxicoloog dr. W. Notten van de arbeidsinspectie heeft at zaterdag gezegd in de Vara-actualiteitenrubfiek ichter het Nieuws. Momenteel zijn alleen de bedrijven net meer dan 750 werknemers verplicht hun perso- leel onder controle van een bedrijfskundige dienst te ilaatsen. Het adviescollege Bedrijfsgezondheidszorg' leeft minister Albeda van sociale zaken onlangs voor- ;esteld die grens tot 500 terug te brengen. Volgens Not en zal de minister dat advies overnemen, hetgeen be ekent dat de verplichte controle voor 105 bedrijven xtra zal gelden. De toxicoloog kondigde op korte ter- nijn bovendien een verplichte registratie van chemi sche stoffen aan. De arbeidsinspectie hoopt met een lergelijke verplichte registratie meer inzicht te krijgen in de eventuele schadelijke werking van die stoffen op de gezondheid van werknemers. lijke looneis steeds waarschijnlijker wordt. In tegendeel: in recente kabinetsbesluiten .éls het bevroren houden van de kinderbijslag voor het eerste kind en het optrekken van de eigen bij drage in de gezondheidszorg ziet de FNV alleen maar meer aanleiding tot het stellen van extra looneisen, aldus Wim Kok. Minister Albeda liet er in hetzelfde radiopro gramma geen twijfel over bestaan dat de extra loonstijgingen schadelijk zullen zijn voor onze economie en betaald zullen worden door de mensen die er werkloos door worden. De groot ste nadelige gevolgen heeft een extra loonstij ging volgens Albeda voor het particuliere be drijfsleven. Daar zullen meer werklozen ko men, wat leidt tot meer uitkeringen en hogere premies, hogere prijzen, meer inflatie en extra ombuigingen, omdat er elders geen financiële ruimte is. FNV-voorzitter Kok stelde daar te genover dat er naar de vakbeweging toe, als het gaat om loonsverhogingen, altijd enorm gemil limeterd wordt. „Het irriteert mij geweldig dat er zo weinig wordt gedaan om ook de werk gevers hun sociaal-maatschappelijk verplich tingen waar te laten maken. Bijvoorbeeld door te zorgen dat als een werkgever meer winst maakt deze dan niet naar het buitenland gaat, maar in Nederland blijft", aldus Kok. Geen tijd Het jongetje met nummer 46 is zo vol vreugde over zijn behaalde prijs dat hij nauwelijks tijd schijnt te heb ben voor de fe licitaties van prinses Beatrix. Hij was een van de deelnemers van de provin ciale speldag zaterdagmid dag voor gees telijke gehandi capte kinderen In de Haagse sporthal Over- bosch. De prin ses was daarbij aanwezig in haar hoedanig heid van ere voorzitter van de commissie „Internationaal Jaar van het Kind". Zo'n driehonderd gehandicapten hebbén mee gedaan aan vijftien sporten en spelen zoals kegelen, bad minton, hockey en zwemmen. Zuid-Afrika weigering voor Paralympics niet PRETORIA Dr. Wim van Zijtl en C. Dek king zullen don derdag in Zuid- Afrika zijn om het standpunt van Nederland inzake de wei gering van een Zuidafrikaanse ploeg voor de Paralympics al- uit te leggen. Zij zullen niet op enig begrip len rekenen. Menzo Barrish, voorzitter van de Zuidafrikaanse sportvereniging voor gehandicapten, heeft namelijk al het besluit er een zonder moraal genoemd en wijst erop dat een enquête in Nederland heeft aangetoond dat het grootste deel van de ondervraagden zich uit sprak voor deelneming van Zuid-Afrika. Voorts zegt hij dat Den Haag niet alle feiten over de situatie in zijn t land kent of daaraan is voorbijgegaan. Barrish: „Onze organisatie kent het begrip apartheid al lang niet meer. Daarom hebben wij op vragen uit Nederland over rassenscheiding bij wedstrijden van de afgelopen jaren geen antwoord kunnen geven. Dat zou alleen mogelijk zijn geweest als rassenscheiding voor ons nog een factor van belang zou zijn geweest". Zuid-Af rika heeft de hoop op deelneming nog niet opgege ven. Info-markt voor gehandicapten UTRECHT (ANP) In de Jaarbeurs in Utrecht wordt, op ini tiatief van de Neder landse Vereniging voor Revalidatie, vol gend jaar juni eén info-markt voor ge handicapten gehou den. De bezoekers van de beurs zullen zich op de hoogte, kunnen stellen van de mogelijkheden die ideële en commerciële organisaties aan ge handicapten te bieden hebben. n de Amerikaanse staat New Hampshire gaan de schoten na kerstmis dicht op t NV ACHT EXTRA LOONSVERHOGING STEEDS NOODZAKELIJKER Vrije maandag Eigen begeleiding Feyenoord-supporter Gerard Klevering (rechts met band), een van de acht trouwe bezoekers van Vak-S in de Kuip, trad gistermiddag met zeven anderen als begeleider op van de groep Rotterdammers die per speciale trein naar Arnhem reisde om het duel Vites- se-Feyenoord bij te wonen. De begeleiders werden met gejuich ontvangen. Er zijn ook geen berichten ge weest over misdragingen van de Rotterdamse suppor ters. Zou de supportersvereniging een schot in de roos hebben gelost? Het mag gehoopt worden. 'euter krijgt jndje terug JMEGEN Een eratieteam van het dbou'dziekenhuis in jmegen is er na een eratie van tien uur geslaagd de tweeja- |e Christiaan van iiel uit Velp zijn hterhand terug te Ven, dat er door i landbouwmachi- was afgerukt. Via crochirurgie is de jedcirculatie weer lledig hersteld, lar of het handje' ier volledig zal nctioneren moet la blijken. Echtpaar dood door kolendamp BADHOEVE DORP (ANP) Een verpleegster van het bejaar dencentrum „De Schuilhoeve" in Badhoevedorp heeft gisteren het bejaarde echtpaar Mol (80 en 83 jaar) dood op bed in hun kamer aange troffen. Hét echtpaar is ge-, storven aan koolmonoxyde- vergiftiging. BACTERIEVUUR IN GELDERLAND ARNHEM (ANP) Gede- puteerde Staten van Ge lderland hebben alle ge meenten in de provincie ge vraagd extra te letten op bacterievuur in houtopstan den. In Gelderland neemt deze gevaarlijke planten ziekte, die door zijn besmet telijkheid een gevaar vormt voor de boomgaarden, boomkwekerijen, parken, plantsoenen en tuinen, sterk toe. Vondsten van bacterievuur moeten direct bij de Plante- ziektekundige Dienst in Wageningen worden ge- Hand wortel De natuur kan vreemde vruchten voortbren gen. Zoals in het Betuwse Tricht, waar de 8-jarige Jan-Wim van Pol op het land van zijn vader tot zijn grote verba zing een wor tel rooide, die als een handpalm met duim en vingers was gegroeid. „Gokje": half miljoen PARIJS Een Franse huismoeder heeft zater dag een bedrag van ruim een miljoen franc (ongeveer 500.000 gul den) gewonnen in een radioquiz. Marie-Thérè- ze Ginet, echtgenote van een automonteur en moeder van drie kinderen, moest het juiste antwoord kiezen uit twee mogelijkheden, en verdubbelde het daaraan verbonden be drag door met een dob belsteen zes te gooien. De hele quiz was voor haar „een gokje". Een glaasje elk dag helpt BOSTON Onderzoekers van de Harvardunivesiteit hebben ontdekt dat elke dag een glaasje een goed middel is ter voorkoming van een hartaanval. Maar een rapport dat de onder zoekers deze week zullen publiceren waarschuwt er voor dat drinken niet voor iedereen raadzaam is. Het kan zijn dat de ontspannen aard van matige drinkers helpt hen tegen hartaan vallen te behoeden, terwijl bovenmatige geldings drang bij zware drinkers en niet-drinkers het risico zou kunnen vergroten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1