Milieu-heffing op benzine komt later Sis Herfst ïplijft Jieflijk !iiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii panje levert Nederlandse iDrlogsmisdadiger attist niet uit EUROPA CUPCLUBS SCOREN DRIFTIG CNV-voozitter haalt fel uit naar parlement Kanker verwekkende pyama's elders weer op de markt 11995.- -2995.- Boma/nt Ihekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas [■redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 25 oktober 1979, 70e jaargang no. 21487 Gesloten circuit De Italiaanse tv-film „Geslo ten circuit" om 19.50 uur op Ned. I en en om 18.59 uur „Zing met ons' mee in Om 22.20 uur „The Greenpeace- Warriors'. Om 20.27 uur op Ned. II „Dub belspel" en om 21.30 uur „De verlaten mijn". Om 23.10 uur „Soap". Minder koud Wolkenvelden en mogelijk wat regen. Middagtempera- tuur ongeveer 14 graden. Vrij krachtige zuidoostenwind. Morgen zon: 7.23 - 17.25. Schev. hoogw.: 5.53 en 18.09. Laagw.: 1.44 en 14.00. ORREDIJK (ANP) De herfst zal, naar fet zich nu laat aan- ren, zijn lieflijk ka- ikter de komende da- eti behouden. Lucht- tromingen uit het 1 vidwesten, zuiden en uidoosten zullen zach- lucht aanvoeren ter- 'ijl Nederland het ko- wnd weekeinde onder e invloedssfeer komt an een hogedrukge- ied, dat zijn hoofd- wartier dan boven iidden- of zuid-Europa il hebben. 'eerdeskundige Hans e Jong uit G or red ijk mcludeert hieruit dat voorlopig nog geen evaar is voor een rimmig winterse kou- wal. Hooguit komt et af en toe tot wat rond vorst. Actieve veaandepressies zullen is de komende tijd renmin belagen. „De uidige herfst gedraagt ch als een lammetje", dus De Jong, die er in it verband op wijst Éi t de boerenzwaluwen lidelijk geaarzeld \bben ons land te ver ten. In de gemeente lidlaren zijn vorige eek zelfs nog drie jon- spreeuwen uitgevlo- m, wat zeer uitzonder- ik mag heten. Het eertype van de laatste eken is ideaal voor de te oogstwerkzaamhe- 'n. De vele droge da- in maken eenvrijwel j| i onderbroken door- ^an van de oogstcam- ~nes mogelijk. ABBA AHOY De aankomst van de Zweedse popgroep Abba leidde gistermid dag op vliegveld Zes tienhoven tot enthousi aste taferelen. Enkele fans braken door de af zetting heen en ver drongen zich om de au to's waarin Anna (links), Björn (midden), Frida (rechts) en Benny (onzichtbaar op de foto) naar hun hotel werden vervoerd om zich op te maken voor het reeds maandenlang uitverkochte concert gisteravond in de Rot terdamse Ahoyhal. Belangrijke gasvondst in Noordzee ÜEN HAAG De explo ratiemaatschappij Petro land, een onderddeel van het Franse olieconcern Elf, heeft in het Neder landse deel van de Noord zee een gasbel aangeboord. Hoe groot de omvang van de bel is, moet nog worden vastgesteld aan de hand van nieuwe boringen. Het is commercieel aantrekke lijk om het gas te winnen, omdat de maatschappij in de buurt al een productie complex heeft. Op school al leren met geld om te gaan DEN HAAG De Consu mentenbond vindt dat de kinderen op school al moe ten leren hoe (en waaraan) ze later hun geld moeten be steden. Door verplichte cons urnen ten op voeding kan worden voorkomen dat velen straks verder springen dan hun financiële polsstok lang is, vindt de bond. Een en ander staat in het rapport „Consumentenopvoeding in het Nederlands onderwijs bestel" dat de bond heeft sa mengesteld op verzoek van de Europese Commissie. 52 miljoen kinderen werken illegaal GENEVE Een onder zoek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft uitgewezen dat er 52 miljoen kinderen onddr de 15 jaar zijn die (veelal ille gaal) werken. Dit staat in een brochure, getiteld „Kinderen en Werk" die is uitgegeven in het kader van het Jaar van het Kind. Vooral in Zuidoost-Azië en de ontwikkelingslanden komt veel kinderarbeid voor, omdat dit daar vaak 'brood'nodig is. Beelaerts, Vergeet - mij-niet DEN HAAG Minister Beelaerts van Blokland (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) heeft vanmorgen op zijn ministerie een bos vergeet- mij-nietjes aangeboden ge kregen. Het geschenk was afkomstig van het Lande lijke Kon takt Stadsver- nieuwingskorporaties. De diepere bedoeling was dat de minister niet zou verge ten voor de korporaties een financieel en juridisch kader te scheppen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De benzineprijs zal op 1 april 1980 met 0,47 cent omhoog gaan. Het kabinet wil deze verhoging gebruiken om plannen te financieren ter bestrij ding van de geluidshinder in de vorm van een toeslag op de prijs van benzine, diesel en LPG. Met dit besluit heeft het kabinet afge zien van de eerdere plannen voor een toeslag van 0,4 cent per 1 ja nuari 1980. Reden voor de ver traagde invoering van de heffing liggen in het uitvoerende vlak. Zo zal de heffing ondermeer in het bestaande belastingsysteem moeten worden ingepast. Zoals bekend heeft minister Ginjaar van Volksgezondheid en Milieu bin nen het kabinet al lang sterk aange drongen op zogenaamde milieuhef fingen, waaronder ook de strijd te gen de geluidshinder valt. De op brengsten van de toeslag op benzine e.d., in 1980 nog f. 30 miljoen maar op jaarbasis 40 miljoen, zal de overheid gebruiken om maatregelen te nemen tegen verkeerslawaai, bij voorbeeld door de aanleg van ge luidswallen langs wegen. Verder zullen de opbrengsten worden benut voor het opzetten van een ambtelijk controle-apparaat, een medefinan ciering van plannen voor verkeers- circulatie afkomstig van de lagere overheden en een rijksbijdrage in maatregelen die ten doel hebben de geluidshinder in de binnensteden te verminderen. ivDRID/DEN HAAG De Spaanse regering zal de oor- misdadiger Hauke Pattist (59), eens bijgenaamd de rik van Drente", niet uitleveren. Dit heeft premier Van ii gisteren, op de laatste dag van zijn bezoek aan Spanje, [adrid informeel van zijn ambtgenoot Suarez te horen egen. De reden voor de weigering, die binnenkort offi- bekend wordt gemaakt, is vermoedelijk dat Pattist de ginse nationaliteit heeft en hij in Nederland ter dood c ordeeld is voor feiten, waarvoor hij in Spanje (niet vervolgd zou worden. Hij zag destijds kans naar ije te vluchten. Agt zei het besluit van de Spaanse regering zeer te betreu- vooral omdat het moeilijk te verteren is, dat deze man vrij kan lopen. Anderzijds kon de premier er ook wel weer, dan „als jurist", begrip, voor opbrengen. Hij wees erop dat rland in een dergelijk geval waarschijnlijk hetzelfde zou Dit omdat „wij nooit landgenoten uitleveren". Volgens Agt zit het er ook niet in dat Pattist in Spanje voor de rech- 'ordt gebracht. )ostenrijkse nazi-speurder Simon Wiesenthal achterhaalde vorig jaar de verblijfplaats van Hauke Pattist, die zich tij de oorlog vooral in Drenthe zeer berucht heeft gemaakt, woont sinds 1953 in de Noordspaanse stad Oviedo. Poging om snelheids record te breken mislukt Dean Chenoveth wordt uit zijn luchtkussenboot geslingerd bij een poging om het snelheidsre cord op het Washingtonmeer bij Seattle te breken. De oor zaak was waar schijnlijk het breken van een propellor. Che- II noveth kwam er - nog vrij genadig van af: zes ge il broken ribben. PSV in de verdrukking. Rep en Rocheteau belagen de Eind- hovense verdediging, terwijl Poortvliet en Stevens trachten op te ruimen. DEN HAAG - De Nederlandse deelnemers hebben er in de gisteravond gespeelde tweede ronde van de diverse Europese bekertoernooien lustig op los gescoord. Ajax spande de kroon door het armzalige Omonia Nicosia met maar liefst 10-0 af te drogen. Feyenoord verschafte zich ook riante uitzichten op een verder bekeravontuur door het door talrijke blessures verzwakte Malmö met 4-0 onder de duim te houden. In de meest interessante ontmoeting van het vader landse trio Europa Cupploegen maakte PSV een eind aan de traditie tegen St. Etienne niet te kunnen scoren. De Eindhovenaren, bij wie vantevoren nogal wat on rust was ontstaan door uitlatingen van trainer Kees Rijvers over zijn uitgebreide ziekenboeg, maken na de zege van 2-0 een goede kans eindelijk de Franse angst tegenstander van zich af te schudden. „Onze ideeën zijn niet meer dan speelgoed UTRECHT Voorzitter Harm Vermeulen van het CNV heeft tijdens een rede voering vanmiddag in Utrecht fel uitgehaald naar de Tweede Kamer, die de ideeën van de vakbeweging naar zijn gevoel als niet meer beschouwt dan „inter essant speelgoed". Hij pleit te er dan ook voor dat leden van het CNV die betrokken zijn bij het samenstellen van de kandidatenlijsten bij de volgende verkiezingen er op letten dat mensen die de vakbeweging goed kennen, hoog op de lijst komen, zo dat de invloed van de bon- Vermeulen vond het kamer- besluit om bij een inkomen van ƒ50.000 en meer de prijs compensatie af te toppen, „wonderlijk", omdat een der gelijk besluit eerder bij de be handeling van het 1-julipakket in de kamer tot de onmogelijk heden bleek te behoren. De CNV-voorzitter benadrukte nog eens dat het ook voor zijn bond vast staat dat loonmati ging geen haalbare kaart is, als daar geen harde afspraken over een verbeterde werkgele genheid tegenover staan. jcces zelfs het zieke PSV zit <—Onog goed voor de dstrijd. Ontsnapt damhert omgekomen NOOTDORP Het dam hert, waarop gisteren in Leidschendam de gehele dag naarstig jacht is gemaakt, is dood. Na gisteravond tegen zes uur met pijltjes uit een verdovingsgeweer te zijn, neergelegd op het terrein van de psychiatrische in richting Schakenbosch, heeft het dier zich vanmorgen bij de vlucht uit zijn tijdelijke onderkomen bij de Dieren ambulance in Nootdorp doodgelopen. Volgens de medewerkers van de Dierenambulance heeft de bok in blinde paniek zich een weg gebaand door tralies, glas, gaaswerk van volières en is met een sprong over een bijna twee meter hoge schutting de kortstondige vrijheid tegemoet gesneld. De ontsnapping voer de door vaarten en weilanden, waar «het dier uiteindelijk zijn nek brak, toen het door een obstakel in zijn vaart werd ge stuit. ADVERTENTIE, LET OP! AUTO HEEMSKERK I lifiHTC) DATSUN fffigfol DEALER Nog enkele dagen feest in onze showroom te ROELOFARENDSVEEN Profiteer van onze feestelijke aanbiedingen en verrassingen. SHOWDAGEN: 24 - 25 - 26 - 27 OKTOBER - 9-22 UUR WASHINGTON Twee jaar geleden werd de verkoop van kinderkleren die brandvrij wa ren gemaakt met de chemische stof Tris verboden door een Amerikaanse com missie die toeziet op de veiligheid van produkten. Men was er achter gekomen dat het fosfaat waarop de samenstelling van de stof was geba seerd nierkanker veroorzaakte. Mil joenen kledingstuk ken, waaronder veel pyama's, wa ren met Tris behan deld en er ontstond nogal wat beroe ring in de kledin gindustrie. Kleine fabriekjes spanden processen aan tegen de grotere firma's die het mate riaal produceerden, maar zonder succes. Een wet die beoogde ontheffing te verle nen aan kleine fa brieken, werd door het Congres aan vaard, maar stuitte op het vetorecht van president Carter. Daarna verschenen er advertenties in verschillende dag- en weekbladen waarin de behandelde kle ding voor 10 tot 30 pet. van de normale prijs werd aangebo den. De kledingin dustrie probeerde zo nog zoveel mogelijk van de kleding kwijt te raken. Niemand vroeg de kopers wat ze van plan waren er mee te doen en nu komt langzaam aan het licht dat grote hoe veelheden per schip naar het buitenland zijn vervoerd. Een gedeelte werd opge kocht door een groot handel in Venezuela die het op haar beurt weer verspreidde over de Latijns-Ame rikaans^ landen en het Caribisch gebied. De firma Bates Nite- wear Inc. uit Greens boro in Noord-Cali- fornië heeft toegege ven dat de onver koopbare pyama's naar Europa zijn ver scheept. De Franse Consumentenbond is er achter gekomen dat ze in Parijs te koop lagen. Aan het kaartje kon men zien dat ze oorspronkelijk waren gemaakt voor een groot Ameri kaans warenhuis, Sears Roebuck. De Amerikaanse re gering vond het ma teriaal zo gevaarlijk dat ze de produktie in. zijn geheel ver bood. Al het materi aal moest begraven of verbrand worden. Het duurde echter bijna nog een jaar voordat men een uit voerverbod uitvaar digde' en men ver moedt dat er in die tijd nog miljoenen kledingstukken aan nietsvermoedende landen zijn verkocht. Het Tris-geval is maar één van de ge vallen die door een Amerikaanse journa listenteam aan het licht zijn gebracht. Vele Amerikaanse firma's brengen pro dukten die in eigen land verboden zijn omdat ze een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, in het buitenland op de markt. (Zie verder pagina 8 ADVERTENTIE NIEUWE PIANO VPRIJSCADEAU 1979 2705:- «A030? of 60.-p.mnd.- HuvanURK IWESTERSINGEL 4 TEL.(010)363500 Oagelijks geopend van 9 tot 17.30 u Donderdag koopavond van 19 - 21 u ADVERTENTIE DEUREN Boeren-deuren Spaanse-deuren Meranie-deuren Merbau-deuren Grenen-deuren Teak-deuren Gefineerde-deuren Vuren-deuren enz. enz. Tóch even kijken bij: DE HOUTBAAN zelfbouwcentrum ZJjWIjk 22 - Leiderdorp Tel. 071-899311. Op het terrein van de Vefenigde Touwfabriek. Zaterdag* geopend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1