Bowtant Groot deel kamerfractie VVD wil breuk met CDA ïa Bnüötflnitö ë?IOO,0 Regering stelt twee miljard beschikbaar voor innovatie itudenten likspaanweg Loeten kamers uitruimen l) v British Caledonian wil voor f 75 naar Amsterdam vliegen Meubelfabriek E Oisterwijk 0 LssteUo av. rothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas èf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: artaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 23 oktober 1979, 70e jaargang: no. 21485 Schillebeeckx Prof. Schillebeeckx in „Brand punt" om 21.20 uur op Ned. II en om 19.25 uur „Duel in de diepte". Om 20.27 uur „Het on geluk" en om 21.55 uur „Alle zegen komt van boven". Om 22.20 uur „Een zekere firma". „Striptease" om 22.15 uur op Ned. I en om 22.45 uur „Ne derlandse muziek". Droog en zonnig Droog en zonnig. Middagtem- peratuur ongeveer 13 graden. Krachtige, af en toe harde zuidoostenwind. Morgen zon: 7.20 - 17.29.. Schev. hoogw.: 4.44 en 16.59.' Laagw.: 0.38 en 12.49. iro 777 open >or hulp aan ambodja ;N HAAG Het iderlandse Rode uis heeft het „ram- nnummer" 777 open- steld voor hulp aan mbodja. Het open van het giro- Jmmer vormt een Taj,i van de actie van Internationale Kruis en Unicef,, steun aan de duren, en zal naar "hatting een uitgave "rgen van 225 miljoen den. Nieuw licht uit t Zuiden EINDHOVEN De „gloeilampenfabriek in het Zuiden des lands" brengt volgend jaar een nieuwe lamp op de markt. De lamp past in een normale fitting, telt vijf maal zo veel branduren (5000) en verbruikt slechts twintig procent van de energie van de bestaande gloei lamp. De nieuwe lamp is afgeleid van de gasopla- dingslamp (tl-buis). De nieuwe lichtbron wordt wel veel duurder dan een gloeilamp, aldus Philips. Loekie de Leeuw op vrijerspad HILVERSUM Een be- eldschoon leeuwinnetje heeft het pad gekruist van de alom beminde en bekende Ster-leeuw Loe kie. De naam van het wezen is Rosie, en over enkele weken verschijnt het tweetal tussen de wasmiddelen en de hapklare brokken. Over igens is Loekie-alléén be kend tot ver over de landsgrenzen. In Japan en - dichter bij huis - En geland, Frankrijk en Oostenrijk is hij ook po pulair. Storing bij IBM: salaris over tijd AMSTERDAM Een nog onbekend aantal Neder landers krijgt deze maand hun salaris een paar da gen later als gevolg van een storing in de compu ter van IBM in Zoeter- meer. IBM verzorgt de sa larisadministratie van een groot aantal Neder landse bedrijven. Vermoe delijk gaat het om enkele tienduizenden werkne mers die vertraagd hun inkomen op hun giro- of bankrekening krijgen. Moskou loost kinderen tijdens Spelen MOSKOU (REUTER) Duizenden kinderen uit_ Moskou zullen in de komen-' de zomer extra vakantie op het platteland krijgen, zodat er in de Russische hoofdstad meer ruimte komt voor toe risten, die de Olympische Spelen willen bezoeken. Het verblijf op het platteland is vrijwillig en de ouders zul len niet gedwongen worden om hun kinderen naar bui ten te sturen. Duur cadeautje voor zoonlief De achtjarige James Williams uit Londen zit op de leuning van de achterbank van een Volkswa genmodel. Het vehi kel, dat aangedre ven wordt door een motor en daarmee een snelheid van ruim 25 kmu kan bereiken, is voor hem bestemd maar de vader zit, tijdens een ritje door het warenhuis, toch nog maar even aan het stuurwiel. Prijs: ruim 5000 gulden. 0.5) MET STEUN VAN VOORAANSTAANDE LIBERALEN DEN HAAG Tien tot veertien leden van de WD Tweede Kamerfractie wil len op dit moment van rege ringspartner CDA af om een regering met de PvdA te vormen. Zij wenst verder bij de volgende verkiezin gen fractievoorzitter Riet kerk niet als lijsttrekker. Tot de groep dissidente WD-ers behoort ondermeer vice-fractievoorzitter A. Kappeyne van de Coppello. De groep wordt binnen de partij in haar streven ge steund door partijvoorzitter Korthals Altes, W. Geertse- ma (oud-fractievoorzitter en oud-minister) en H. Vonhoff (burgemeester van Utrecht en oud-staatssecretaris). Inplaats van fractievoorzitter Rietkerk als lijsttrekker bij de volgende verkie zingen wil de groep dat Wiegel, oud fractievoorzitter en nu minister van Binnenlandse Zaken, de partij in de verkiezingen moet leiden. De dissidente VVD-ers verwijten Riet kerk ondermeer een te hoofse houding ten opzichte van het CDA en in het bij zonder tegenover fractievoorzitter Lub bers. Bovendien vindt men het CDA als partner onbetrouwbaar. Een voorbeeld daarbij is de motie-Van Amelsvoort (CDA) over het maximeren van de af trekbaarheid van hyptheekrente voor de belasting. Daarbij verwijst een lid van de dissidentengroep naar het regee rakkoord, waarin staat dat het eigen woningbezit zal worden gestimuleerd. Intussen heeft de liberale fractievoorzit ter Rietkerk gisteravond in Lisse het CDA laten weten, dat het geflirt met de PvdA niet bevorderlijk is voor de rust in de eigen CDA-kring. Hij wees daarbij op het gevaar voor de eenheid binnen het CDA. omdat volgens een onderzoek tachtig procent van de CDA-achterban geen tweede kabinet-Den Uyl wenst. CDA-fractrieleider Lubbers zei daaren tegen gisteravond in Veenendaal, dat „hoezeer Den Uyl ook naar ons buigt, wij zijn een samenwerking in dit kabi net aangegaan voor deze parlementaire periode". Lubbers wees er verder op, dat het regeerakkoord -weliswaar sterk de geest van het CDA-program ademt, maar dat het wél het regeerakkooord is. „En wij houden de VVD aan de uitvoe ring ervan". (Zie verder pagina 9) Rotterdamse vervoersbond keurt FNV- beleid af DEN HAAG Het district west van de vervoersbonden FNV heeft gisteravond in een rumoerige vergadering het arbeidsvoorwaardenplan van de vervoersbonden FNV voor 1980 afgewezen. De naar schatting 200 aanwezi gen eisten unaniem dat in het plan volledige prijscom pensatie, inkomensverbete ring, herstructurering van de lonen, vijf- ploegendienst en vervroegde uittreding op 60-jarige leeftijd wordt opge nomen. In het arbeidsvoorwaarden- plan van de FNV-bonden wordt gesproken over hand having koopkracht voor ie dereen tot een gemiddeld in komen, behoud werkgele genheid, kortere werkweek, langere vakanties en ver vroegde uittreding, maar er worden geen concrete eisen in geformuleerd. Komende donderdag wordt in de federatieraad van de FNV gesproken over de re acties uit deze en de overige districten. ylTSPRAAK IN KORT GEDING IIDEN/DEN HAAG De (en studenten die zich in afgelopen zomer te buiten Igen aan fascistische en zistische uitspattingen, inen voor zaterdag 17 no- nber hun kamers in de dentenflats aan de Leidse ikspaanweg verlaten te >ben. Tot deze uitspraak ram vanmorgen de presi- it van de Haagse recht- ik mr. J.H. Blaauw in een rt geding dat was aange-, 1'innen door de Stichting osie ■2 (/AT KRU6EM WE NOU?) 38. y 29 ikie de leeuw krijgt een Afndin... Ten ik hod Y thoe het nu verder moet i met Loekie's vaste sndjes moeten we maar af- chten Leidse Studentenhuisvesting (SLS) De studenten zouden, aldus mr Blaauw. wel degelijk fascisti sche en nazistische kreten hebben geslaakt. Eerder al zouden ze zich hebben misdra gen en de andere kamerbewo ners het leven hebben zuur gemaakt. Dit was hen door de SLS verweten. „Degenen die deze tijd een beetje verstaan, moet wel begrijpen dat deze kreten niet kunnen", zei mr. Blaauw. De president deed uit spraak op een aantal punten. Hij noemde het een goede zaak, dat de SLS twee maan den besteed had om de affaire te onderzoeken, voordat men tot een dagvaarding kwam. Ook het verweer van de stu denten als zouden zij niet of nauwelijks hebben meegedaan aan de gebeurtenissen die zich de zomermaanden zouden hebben afgespeeld, verwierp mr. Blaauw. De twee studenten die verle den week hun eigen pleitnota voorlazen en inmiddels uit ei gen beweging het pand aan de Klikspaanweg hebben verla ten, werd voor de toekomst de toegang ontzegd. Wanneer de studenten zich hieraan niet houden, is de SLS gerechtigd hen met de hulp van de politie te verwijderen. De kosten van het geding, zo'n duizend gul den, komen voor rekening van de studenten. ADVERTENTIE k Haarlemmerstraat Tel. 071-131204 f- .ol luetics bruids kol avondjaponnen van heel Nederland. voort. De „verjaarspar- i tij" werd ge- .f" sponsored - door een Amerikaanse hout-firma. (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Van 1980 tot 1984 wil de regering bijna 2 miljard gulden uittrekken voor een ver gaande technische vernieuwing van het Nederlands bedrijfsleven. Dat blijkt uit de innovatienota die het kabinet vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor 1980 is als eerste aanzet een bedrag van 368 miljoen beschik baar. In 1984 is dat opgelopen tot ruim 420 miljoen. Deze technologische vernieuwing moet op den duur de concurrentiepositie van het bedrijfsleven aanmerkelijk versterken. Zonder deze innovatie zou Nederland zo uit de pas gaan lopen dat dit fataal zou worden voor onze economie, aldus de re gering. Met dit miljardenplan wil de regering ko men tot een versterking van het innovatiever mogen van het bedrijfsleven zelf door kostensubsidies en het dekken van risiko's een versterking van de aanwezige mo gelijkheden voor onderzoek en ontwikke ling (zoals TNO) ten behoeve van de tech-1 nologische ontwikkeling vernieuwing in de samenleving en het bedrijfsleven. een versterking van de ondersteuning door middel van advies en informatie ten behoeve van de vernieuwing in met name de kleine en middelgrote ondernemingen een versterkte inzet van technologische vernieuwing ten behoeve van de collectie ve behoeften (zoals een schoon milieu en efficiente dienstverlening) en in het ver lengde daarvan van een betere benutting van de mogelijke rol van de overheid als vertolker van deze behoeften. Een van de doelen die het kabinet met de innovatienota, een werkstuk minister Van Trier (Wetenschapsbeleid), Van Aardenne (Economische Zaken) en Pais (Onderwijs en Wetenschappen), wil bereiken is een wijziging van het Nederlandse productie pakket. We zullen ons sterker moeten gaan toeleggen op hoogwaardige produc ten die door hun kwaliteit en omdat ze uniek zijn een hoog loonkostenniveau kunnen verdragen. Sommige traditionele sectoren zullen Nederland dan moeten verlaten en we zullen minder afhankelijk moeten worden van grondstoffen en ener gie. Zie verder pagina economie AMSTERDAM De luchtvaartmaatschappij British Cale donian Airways wil haar tarieven met maximaal vijftig procent verlagen. Morgen vraagt de maatschappij aan de Britse raad voor de burgerluchtvaart toestemming voor de invoering van nieuwe tarieven en voor uitbreiding van haar lijnvluchten in Europa tot 23 hoofdsteden. De nieuwe tarie ven die British Caledonian voorstelt zijn 42 tot 49 procent lager dan de oude. Het traject Londen—Amsterdam, zou met reservering neerkomen op 150.- Voor een zg. „ter-elf- der-ure-tarief" wordt een korting van zelfs 72 procent voor gesteld, waardoor de prijs niet meer dan 75.- hoeft te be dragen. Het eerste tarief, de zg. Mini Prix Fare, voorziet in een telefoni sche reservering tot drie kwartier voor het vertrek. Daarbij zal de service gelijk zijn aan die van de gewone lijnvluchten. Voor het goedkoopste tarief zijn slechts enkele plaatsen beschikbaar. (ADVERTENTIES) toonaangevend in eiken Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1