0oUAO/nt Aftreden Da jan verlies v.s. voor effing op autowrakken oorzaak an nieuwe kabinetsproblemen Mr.W. Aantjes mogelijk voorzitter Omroepraad Auto over de kop Maandag 22 oktober 1979, 70e jaargang na 21484 lakersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jredacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl.BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Lal ƒ43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. De brug bij Remagen De oorlogsfilm „De brug bij Remagen"' om 20.20 uur op Ned. I. en „Charlie's Angels" om 18.59 uur. „Maria Speermalie" om 20.27 uur op Ned. II en om 21.25 uur „Dubbelconcert". Cambod jaanse vluchtelingen in „Tele- vizier" en de uitreiking van „De gouden harpen van Cona- mus" om 23.30 uur. Droog en zonnig Droog en zonnig, maar moge lijk in de ochtend nog enkele mistbanken. Matige, aan de Hollandse en Zeeuwse kust af en toe krachtige wind, draaiend van noordoost naar zuidoost. Middagtemperaturen rond 14 graden. Morgen zon: 7.18 - 17.31. Schev. hoogw.: 4.13 en 16.28. Laagw.: 0.05 en 12.17. Igemeester \et Fries \inen praten '^WARDEN (ANP) (e benoeming van bur sters in Friesland erop gelet worden of kandidaten behalve rlands ook Fries kun- spreken. Hetzelfde ojt voor commissarissen lil de koningin in Fries- 7 Een motie van die king hebben leden de Fryske Akademy, 'riese wetenschappe- instituut, zaterdag \énomen. De motie zal len overgebracht aan \inister van binnen- ;e zaken. Probleemloos einde van herfstvakantie DEN HAAG (ANP) Op de Nederlandse wegen is Zondagmiddag en -avond weinig te merken geweest van dè aflopende herfstva kantie. Ernstige ongevallen deden zich nauwelijks voor. Wel was het tussen vier en ze ven uur' zondagavond iets drukker dan normaal, maar dat was zeker ook het gevolg van het mooie weer, aldus de vérkeerscentrale van de rijks politie in Driebergen. Het meest druk was het op de weg Arnhem richting Den Haag, Amsterdam-Vianen in beide richtingen en bij de Velsertun- nel. Toneelstuk in de tuin van Tijnman DRIEBERGEN De ac tiegroep „Vrienden van Amelisweerd", een na tuurgebied dat dreigt ten offer te vallen aan de aan leg van rijksweg 27, heeft, zaterdagmiddag in de tuin van minister Tijnman van Verkeer een toneelstuk opgevoerd. De minister heeft er niet van kunnen genieten; hij was namelijk niet thuis. Kreet van de actiegroep: „Leg die weg door je eigen tuin, man!" Ruim 150 klachten over politie Rotterdam ROTTERDAM (ANP) Het optreden van de Rotterdamse politie heeft dit jaar geleid tot 155 klachten. Daarvan waren er twaalf gegrond en dertien gedeeltelijk gegrond, terwijl er nog 28 klachten in behan deling zijn. Dit staat in een overzicht, dat de politie heeft opgesteld voor de gemeente raadscommissie voor politie- aangelegenheden in Rotter dam. Het overzicht loopt tot en met 5 oktober. Het me rendeel van de klachten wordt omschreven als „niet of niet doeltreffend hande len". Miljoenenbuit bij overval op juwelier DEN HAAG Drie gewapende overvallers hebben zatehdag juwe lier Steltman op de Kneuterdijk in Den Haag voor ruim een miljoen aan sieraden lichter gemaakt. Nadat de bedrijfsleider, die dacht met een klant te doen te hebben, de deur voor een van de overvallers had ge opend, stormde het drietal naar bin nen, dwong het personeel op de grond te gaan liggen en haalde de etalages leeg. Voor ze er weer van door gingen, sloten ze het personeel in de toiletten op. Nederlandse soldaat verongelukt in Libanon HILLEGOM Een ongeluk met een militaire vrachtauto heeft gistermiddag in' Zuid-Li- banon het leven gekost aan de dienstplichtig soldaat Kees van Rijn (19) uit Hillegom. De jon geman zat achter in een vrachtwagen die van een slecht onderhouden weg raakte en in een ravijn stortte. De andere inzittenden kwamen er zonder verwondingen af. De mare chaussee onderzoekt de juiste toedracht. IN HAAG Binnen het kabi- zijn opnieuw problemen gere- i om een milieuheffing. Het at daarbij om een per 1 januari 10 in te stellen heffing op au- vrakken in het kader van de af- lstoffenwet. Tijdens een discus- binnen het kabinet over mi lieuheffingen afgelopen vrijdag toonde minister Tuijnman zich te genstander van deze heffing. Reeds eerder maakten de minis ters Andriessen (Financiën) en Van Aardenne (Economische Za ken) bezwaren tegen milieuhef fingen. Binnen het kabinet is als gevolg daarvan nog steeds geen overeen- stémming over de heffingen bereikt dieo-minister Ginjaar (Volksgezond heid en Milieu) noodzakelijk acht voor de uitvoering van zijn beleid. Daarbij Speelt ook opnieuw een toe slag op de benzineprijs in het kader van de Wet Luchtverontreiniging een rol, Hoewel deze toeslag eerst op 0,3 cent was gezet bestaat nu' ook over de hoogte van de toeslag weer verschil van mening. Nu al zit in de benzine prijs een milieu:toeslag van 0,47 cent. Wel heeft het kabinet al eerdér overeenstemming bereikt over een toeslag van 0,4 cent op de benzine prijs per 1 januari 1980 in het kader van de Wet Geluidshinder. Voor een inpassing van dé heffingen geluidshinder en afvalstaffen bereidt minister Ginjaar wijzigingen van de bestaande wetten voor. dent Carter de hand van me- 1 Joan Ken- tijdens een >raak van Edward ie^y bij de ing van de Kennedy jtheek in on. Een op- RVD MANIER WEINIG ELEGANT Kabinetsduo leent zich voor reclamefoto Fokker (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het feit dat twee leden van de Ne derlandse regeripg vandaag in dagbladen met foto en al personeelsreclame maken voor Fokker bete kent niet dat ook andere grote Nederlandse bedrij ven een beroep op bewindslieden kunnen doen om model te. staan voor advertentiedoeleinden. De twee bewindslieden hadden volgens Fokker speci aal voor dit doel geposeerd. De advertentie droeg de intrigerende kop Fokker heeft al heel wat ka binetten de lucht in laten vliegen". De advertentie ging vergezeld van een enorme fofo van premier Van Agt en minister Van der Klaauw. die volgens de bijgaande tekst speciaal voor dit doel had den geposeerd. Volgens directeur G. v.d. Wiel van de Rijksvoorlich tingsdienst is het een „zonderlijke" zaak dat premier Van Agt en minister Van der Klaauw (Buitenlandse Zaken) voor advertentiedoeleinden poseren. Hij noem de de advertentie weinig elegant" en wees erop dat het wel eens voorkomt dat bewindslieden gevraagd wordt te poseren bij grote nationale objecten. „Maar dat een bedrijf nadrukkelijk stelt dat ministers speciaal voor zijn advertenties poseren, heb ik 'nog nooit meege maakt aldus Van der Wiel. odelijk ïgeval DSCHENDAM On- rzichtig oversteken heeft rdagmiddag het leven )st aan de 16-jarige nfietser K.T.J. Oving uit rburg. De jongeman ver- de geen voorrang aan op de Westvlietweg rij- le auto, bestuurd door 54-jarige man uit Voor- De bromfietser over- ter plekke. ongen, een scholier, kwam de Kerkbrug en stopte nog voor de Westvliet- een voorrangsweg. Vlak de van links komende schoot de scholier echter 'eg over. De wagen kon de nfietser niet meer ontwij- emeesters in Friesland len oo|< Fries kunnen spre- lezen en schrijven typt en we dat nog een beetje der doorvoeren JERUZALEM In Was hington en in Palestijnse kringen betreurt men het af treden van Mosje Dajan als minister van buitenlandse zaken van Israël. „Dajan was een kostbaar element in de Israëlische regering", zo luidde de reactie van de spe ciale afgezant van Washing ton voor het Midden-Oosten, Robert Strauss, en minister Vance uitte zijn „grootste respect" voor Dajan, „de eni ge in de Israëlische regering met wie te praten viel", al dus Palestijnse kringen. Met Dajan verliest Washington zijn voornaamste bondge noot in het Israëlische kabi net. Dajan is tot zijn besluit geko men wegens een conflict met de regering Begin over de on derhandelingen die betrek king hebben op de Palestijnse autonomie. Een week geleden dreigde Dajan al met ontslag als het kabinet zich zou uit spreken voor het onteigenen van Arabisch land voor joodse nederzettingen op de Westelij ke Jordaanoever. Vrijdag zei Dajan dat naar zijn mening het militaire bestuur ovet de Jor daanoever door een burgerbes- tuur zou moeten worden ver vangen, als de onderhandelin gen over autonomie op niets zouden uitlopen. Dajan z?i na zijn ontslag dat hij zich onthand voelde in een rol die meer neerkwam op het bijwonen van cocktailparties dan het vormgeven aan een beleid, daar hij niet de leiding had over de onderhandelingen met Egypte over de Palestijnse autonomie. Zijn ontslag zou geen verband houden met zijn gezondheidstoestand. Dajan is in juni aan een kankergezwel geopereerd. Mosje Dajan De plotselinge stap van Dajan zal zeker een massal^ roep ontlokken tot wijziging van het kabinet. Oppositieleider Sjimon Peres heeft direct een beroep op de regering gedaan fiet voorbeeld van Dajan te volgen. De positie van minis ter van financiën Ehrlich is zeer zwak, gezien de slechte economische toestand waarin het land zich bevindt. Minister Weizman van defensie, die vaak de mening van Dajan deelde, trekt nog geen conse quenties uit het vertrek van Dajan. Hij zei dat hij en Dajan geen „Siamese tweelingen" zijn. ALPHEN AAN DEN RIJN Twee inzittenden van zijn gistermiddag rond half zes ernstig gewond geraakt toen hun auto over de kop sloeg op de Nieuwkoopseweg in Al phen. De autobestuurder, een 23-jarige Alphenaar, die de macht over het stuur verloor kwam zelf met de schrik vrij! Een 15-jarige meisje uit Alphen liep ernstig hoofd- met rugletsel op en de tweede passagier kreeg een sleutelbeenfractuur. Beiden werden overgebracht naar het Rijnoord Ziekenhuis. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Oud-CDA-fractieleider mr. W. Aan tjes wordt wellicht voorzitter van de Omroepraad, een adviescollege van de regering. Hij heeft minis ter Gardeniers (CRM), die hem voor deze functie had gevraagd, laten weten in principe bereid te zijn een eventuele benoeming te aanvaarden. Aantjes zou dan de opvolger worden van de oud-burgemees- ter van Eindhoven, Van der Lee, die lid is geworden van de Raad van State. Van der Lee is lid van de PvdA, de partij die traditiege trouw de voorzitter van de Omroepraad levert. Deze raad adviseert de minister van CRM onder meer over de zend tijdverdeling en het toelaten van nieuwe zendgemachtig den. Het voorzitterschap van de omroepraad is een van de vier politiek getinte functies in de mediasector. De andere zijn de regeringscommissaris voor de omroep (CDA), het voorzitterschap van de NOS (PPR), en het voorzitterschap van de persraad (VVD). In socialistische kring steunt men voor de Omroepraad dit keer de kandidatuur van mr. Harry van Doorn (PPR), mi nister van CRM in het kabinet Den Uyl. Minister Garde niers zou echter niets voor zijn kandidatuur voelen, omdat daarmee twee sleutelposten in omroepland in handen zou den komen van een betrekkelijk kleine politieke groepe ring: Van Doorn benoemde toen hij minister was Eric Jur- gens, ook lid van de PPR, tot voorzitter van de NOS. Bejaarde door trein geschept WARMOND Een 78-jarige vrouw uit Warmond is zater dagmiddag om het leven gekomen toen zij bij de spoorwe govergang onder de trein uit Leiden terecht kwam. De 'hal ve' spoorbomen waren gesloten. De alleenwonende vrouw, die wel meer last van 'afwezigheid' had, liep aan de linkerkant van de weg. Omdat daar geen spoor bomen geplaatst zijn, had de vrouw kennelijk niet in de gaten, dat het sein op onveilig stond. DEN HAAG De eerste afge lastingen in de ere- en eerste divisie wegens weersomstan digheden zijn een feit. Zaterdag beslis te scheidsrech- f r\ W -W £9 Twmmïï—n ,er Geurds. dat Q NEC—Sparta r ff niet gespeeld kon worden om dat de mist te dicht Was. Het duel zal op 18 november wor den gespeeld. Drie minuten na de rust werd bij de stand 0—0 FC Twente— Ajax gestaakt omdat het zicht te gering was geworden. Zo oordeelde scheidsrechter Mulder die daarbij betrok de kennelijk in.Zeist ge maakte afspraak „dat ook het publiek een rol speelt, dat de wedstrijd moet kunnen volgen". Bovendien, al dus Mulder, kon ik de hoeken van het veld niet meer zien en een grensrechter slechts vaag". In de laatste wedstrijd liep Lerby (Ajax) tegen zijn derde gele kaart in dit seizoen op. De 17.000 kijkers in Enschede zagen in' 48 minuten geen doelpunten. In de eerste divisie werd FC Den Bosch—Eindhoven na de eerste helft gestaakt. De stand was 0—0. Timman niet erbij RIO DE JANEIRO De Westduitser Hübner, de Hongaar Portisch en de Rus Petrosjan eindigden met 11 1/2 punt gelijk in het interzonale schaaktoer nooi in Rio de Janeiro. Zij voegden zich bij Tal, Po- loegajevski, Kortsjnoj, Spasski en de winnaar van, Adorjan-Ribli die zich al kwalificeerden voor de kandidatentweekampen waaruit de uitdager van wereldkampioen Karpov te voorschijn moet komen. Jan Timman is niet daarbij. Doordat Petrosjan de Joegoslaaf Ivkov versloeg in de laatste ronde en .Timman op zodanige tegenstand stuitte van de Cu baan Garcia dat er niet meer dan remise uitgehaald kon worden, kwam de Nederlander een half punt te kort om een herkamp te forceren. Demonstratie in Delft DELFT De Delftse voetballers nemen' het niet lan ger. Omdat de gemeenteraad niets aan de grote vel- dennood doet, ging men gistermiddag op het terrein van DHC tot een vreedzame demonstratie over. Onge veer honderdvijftig voetballers namen in burger- of sportkleding bezit van het hoofdveld van DHC. Daar door begon de wedstrijd in de hoofdklasse A tussen DHC en Aalsmeer tien minuten later. Zowel de KNVB, de scheidsrechter als de vereniging DHC wisten van de demonstratie af. Met vlaggen en kreten maakten de Delftse voetballers hun wensen kenbaar. Woordvoerder Kees Janssen: Vanaf 1968 zijn we door de gemeente al aan het lijntje gehouden. Eerst werden elf velden in het vooruitzicht gesteld, in 1973 kwam er verandering in de beleidsno ta van de gemeente en werden het vijf velden en die werden later weer teruggebracht tot drie. Tenslotte was het de bedoeling dat er in twee fazen acht velden zouden worden aangelegd, eerst drie in de Kerkpolder en later nogeens vijf velden. Het college van Burge meester en Wethouders heeft echter besloten alleen maar een kunstgrasveld van 1,3 miljoen aan te leg gen. Dat nemen wij niet. Donderdagavond zal er in de gemeenteraad geinterpelleerd worden. Als B en W niet tot het aanleggen van velden overgaan, volgen er nog meer acties. Rijvers weer op stokpaardje (van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN - Kees Rijvers bereed zaterdagavond na afloop van het duel tegen FC Den Haag weer eens uit gebreid zijn stokpaardje. Zoals bekend is de bij te genslag nogal nurkse oefenmeester nooit*erg ingeno men met de activiteiten van het Nederlands elftal zo dra daar enige leden van zijn selectie bij betrokken zijn. Vooral wanneer zijn eigen team voor een (Europa Cup) krachtproef staat spuwt de kleine man vaak zijn gal. Zo ook zaterdagavond. Gevraagd naar de aard van de blessures van een aantal van zijn spelers reageerde Rijvers bits met te verwijzen naar die spelers zelf en de clubarts. „Ik heb de indruk dat er nog wel eens wat te licht wordt getild aan diverse belangen". Waar mee Rijvers zo veel wilde zeggen als zou een aantal van zijn Oranjespelers het clubbelang niet laten pre valeren boven andere zaken. Waarbij ook de verant woordelijke keuzeheren rond het Nederlands elftal een veeg uit de pan kregen toegediend. PSV hoopt komendewoensdag in het eerste Europa Cupduel tegen St. Etienne te kunnen beschikken over Poortvliet en de licht geblesseerde Van der Kuylen en Stevens. Of Willy van de Kerkhof, die zaterdagavond een knieblessure had opgelopen, er bij kan zijn is nog de vraag. Rijvers kan in ieder geval niet beschikken over René van de Kerkhof(handblessure), maar wel over de voor de competitie geschorste Ernie Brandts. Hersenletsel voetbalsupporter ENSCHEDE Een supporter van Ajax is zaterdaga vond met hersenletsel opgenomen in het Enschedese ziekenhuis Ziekenzorg. Tijdens een vechtpartij in het restaurant van het Diekmanstadion had de Amster dammer een klap met een stoel op zijn hoofd gekre gen. De dader is onbekend. De gewonde supporter slaagde er in tot ongeveer 800 meter van het stadion te lopen, waarna hij in elkaar zakte. De Eindhovense politie kon zaterdagavond verhinde ren dat supporters van FC Den Haag scheermesjes op het veld smeten. Na een tip werd een in de binnen stand gekocht pakje met 25 scheermesjes in beslag genomen. Na afloop van de wedstrijd werden twee Hagenaars aangehouden wegens vernielingen in de trein.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1