Meer ruimte voor fietsen en auto's bij de stations Busramp bij Lourdes: 15 doden Minister Scholten maant CDA tot rust in NAVO-discussie Minister Tuijnman: zuinig met benzine, dus pak de trein Nu ook Zondags geopend „Eend" geplukt BINTANGS Nep-goud Dayan: Jordaan- oever in handen van Arabieren £cid6C0omcmt pothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 ^(■redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 - kwartaal ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 20 oktober 1979, 70e jaargang no. 21483 - Bank; Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Kindergala In het Kindergala op Ned. I om 19.40 uur laten kinderen vanavond zien hoe goed te kunnen zingen, dansen en springen. Op Ned. II om 22.15 uur feest voor 40 jaar Malando. Morgen op Ned. I om 22.25 uur Emmy Verhey speelt «Beetho ven en op Ned. II om 15.35 uur Theo Olof 5o jaar violist. Perioden met zon Perioden met zon en nog maar een kleine kans op regen. Ma tige wind draaiend van zuid west naar west. Middagtempe- ratuur rond 15 gr. Amerika heeft soldaten tekort aSHINGTON o0r het eerst sinds afschaffing van dienstplicht in 73 hebben zich bij Amerikaanse rijdmachten te einig vrijwilligers meld. Er zijn nu >000 mensen bij tt leger, terwijl er 8.000 nodig zijn. ovendicn heeft 1% van de recruten ie zich nu hebben jmeld een intelli-* mtiequotiënt dat eneden de middel- taat ligt. Deel hoofdstad zonder bus AMSTERDAM Amsterdam-Noord heeft het gisteravond zonder openbaar ver voer moeten stellen, omdat kinderen uit de buurt onophoude lijk stenen gooiden naar passerende bus sen. Het Gemeentelijk Vervoers Bedrijf be sloot in de loop van avond in overleg met de politie het vervoer te staken, omdat er te veel gevaar voor de chauffeurs en de pas sagiers zou ontstaan. Mijnramp in Spanje: negen doden Bij een mijnramp in het Spaanse Vil- lablona zijn giste ren tenminste ne gen mijnwerkers om het leven geko men, toen een schacht instortte. Nog tien collega's zitten opgesloten, ondanks herhaalde pogingen gistera vond van reddings ploegen om hen te bevrijden. Westduitse priester uit ambt (Van onze correspondent) BONN In West- Duitsland is het voor het eerst aan een RK- priester verboden zijn ambt uit te oefenen. De bisschop van Limburg heeft bepaald dat de pastoor van het plaats je Hattersheim zijn werk moet stoppen, omdat- hij weigert af stand te nemen van de ideeën van de conserva tieve Franse kardinaal Lefebvre. De pastoor houdt wel een toelage om in zijn levensonder houd te kunnen voor- Belediging: mond wassen CORTLAND Een 20-jarige Amerikaan uit Cortland is door de rechter veroor deelt om zich door twee politiemannen met water en zeep de mond te laten wassen. Hij had dit tweetal in een dron ken bui beledigd. Een afdoende me thode, oordeelde de rechter, die naar zijn zeggen zelf vroeger door zijn moeder eens zo was afgestraft. Verkoper tegen de lamp gelopen OSS Een 26-jarig;e verkoper in een win kel voor foto- en fil mapparatuur is als dief tegen de lamp ge lopen, toen hij via een avertentie in de krant artikelen te koop aanbood, die hij uit de zaak van zijn baas had meegeno- men. Zijn baas, die voor een aantal van die artikelen de' al leen verkoop van Oss bezit, las de adverten tie, ging poolshoogte nemen en ontdekte dat de verkoper hem bestolen had. In Rusland 'kinderen en moeders vrij MOSKOU Radio- Moskou heeft bekend gemaakt dat alle moeders en jongeren die in de Sow jet-Unie gevangenisstraf uit zitten in het kader van het jaar van het kind amnestie zullen krijgen. De amnestie is afgekondigd bij een decreet dat door president Breznjev is ondertekend. Alleen de „gevaarlijkste misdadigers" blijven in de cel. DEN HAAG We moeten zuinig zijn met benzine, dus pak de trein. Die boodschap van de regering is omgezet in een pakket van voorstellen dat binnen enkele weken aan de Tweede Kamer wordt aangeboden om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Minister Tuijnman van verkeer en waterstaat mikt daarbij vooral op een uitbreiding van de mogelijkheden om bij stations de auto te pakkeren. Ook wil hij de stallingsruimte voor fietsen bij de stations flink gaan uitbreiden. Oni^ dat te bereiken zal de overheidsbijdrage in de aanleg van die voorzieningen van vijftig tot tachtig procent worden verhoogd. De minister maakte dit vanmorgen bekend bij de ope ning van een zg. „Reis-Parkeerstation" in Schagen. Van die „Reis-Parkeerstations" moeten er in de toekomst veel meer komen. Op korte ter mijn worden al in tien andere plaatsen soort gelijke stations geopend, maar de bewinds man wil daar in de komende jaren nog eens een kleine zestig aan toevoegen. Minister Tuijnman heeft de plannen be-^ dacht, nadat onderzoek had uitgewezen dat 85 procent van de bevolkingstoename in de periode tussen '72 en '76 plaats had in ge meenten zonder station. Bewoners van die gemeenten en trouwens ook van veel buiten het centrum gelegen nieuwbouwwijken heb ben dagelijks enorme problemen als zij kie zen voor openbaar vervoer. Hun auto kun nen ze bij het station niet kwijt en de fiets kan. veelal niet binnen staan om dat de stal lingsruimte bij de stations te beperkt is. Ook uit oogpunt van bezinebesparing wil de mi nister het zo makkelijk mogelijk maken-om de trein of de bus te nemen. Zo zal hij het reglement verkeersregels en verkeerstekens uitbreiden met een-bord dat is voorzien van de letters P R als indica tie dat er een station met parkeerruimte in de buürt is. De voorstellen van de minister maken deel uit van het meerjarenplan perso nenvervoer voor de periode '80-'84. AESRADE PvdA-voorzitter Max an den Berg heeft sterke twijfels of er >it nog een samenwerking tussen DA en PvdA tot stand zal kunnen ko len. Hij zei gisteren tijdens een bijeen- »mst in het Limburgse Vaesrade wei- ig heil meer in zo'n coalitie te zien. Het CDA omhelst de PvdA, maar ordt niet serieus", zo zei hij. it betekent dat het kabinet gewoon kan ijven zitten, aldus Van den Berg, die zijn gen woorden als onvriendelijk bestem- ilde, maar aangaf dat er er weinig an- irs opzit, omdat de PvdA nog steeds in toppositie zit. ADVERTENTIE. ierk voor elkaar 'eganda na dè val van Idi min:Het weer op gang rengen van alle diensten die e kerk hier sinds 100 jaar eeft bewezen zal enorme 'spanning vragen, en veel 'lpvan buiten ook', akistan, waar men de meeste Wistenen aantreft onder Iraatvegers. dagloners en ieine boeren:Onze kerk- 'meenschap zou niet veel unnen doen als we financieel 'lemaal op onszelf waren 'ngewezen oor een hulp die zó nodig is, "zó gewaardeerd wordt is er kerkköllekte op 21 oktober giro 1566 vereldmissiedag den haag Publicatie Nationéal Missiebureau PMW Postbus 93140 - Den Haag. krant ontvangen? Bel tus- 18.00 en 19.00 uur nummer '1-122248 en per speciale koe- ler wordt de krant alsnog ge tocht. AMERSFOORT Minister Scholten van defensie vindt dat zijn partijgeno ten van het CDA zich wat meer koest moeten houden in hun uitlatingen over de modernisering van kernwapens in Europa. Verscheidene CDA-kamerle- den hebben de afgelopen weken gezegd deze zaak zo belangrijk te vinden, dat 'ze er een kabinetscrisis voor over heb ben. Scholten zei vanmiddag op een bij eenkomst van CHU-jongeren in Amers foort dat „wie teveel spreekt over het voortbestaan van het kabinet het ge vaar kan oproepen van een zichzelf vervullende profetie". De minister pleitte ervoor dat partij en parlement geen sfeer van oorlog gaan op roepen en vindt dat met een definitief standpunt gewacht moet worden tot alle belangrijke factoren bekend zijn en ook duidelijk is hoe de regering in deze kwes tie nu werkelijk heeft geopereerd. Hij zei dat het terugbrengen van het be lang van kernwapens binnen de NAVO ook voor het kabinet het belangrijkste streven blijft. Wie zich echter op dit ter rein binnen de NAVO in zijn standpunt isoleert, verliest zijn politieke invloed, al dus de bewindsman. Hij wees erop dat kernwapens nog niet gemist kunnen wor den in onze defensie. Minister Scholten betoogde voorts de in druk te hebben dat de VS nog steeds een sterkere macht vormt dan de Sowjet- Unie. Niet alleen militaire, maar ook eco nomische factoren spelen een belangrijke rol in de krachtsverhoudingen, zo zei hij. Met name in het economische systeem ligt voor de Sowjet-Unie naar zijn gevoel een heel zwak punt. ADVERTENTIE DEN HAAG Dat het jacht seizoen begin deze week is ge opend is voor sommigen toch- wel aanleiding geweest om dit gebeuren iets te letterlijk op te vatten. Dit zal wellicht een be woner uit de Haagse Rechte- 'renstraat gisteren hebben ge dacht. De man had donderdag avond zijn „lelijke eend" net jes voor de deur geparkeerd. Toen hij echter de volgende morgen is zijn auto wilde stap pen- bleek er niet veel van over te zijn. De „jagers" had den de „eend geplukt". Ver dwenen waren twee spatbor den, de motorkap, de koplam pen, accu, grill, het oliefilter en de bobine. ADVERTENTIE: Zondag 21 oktober Beverly Hills, Nieuwkoop Aanvang 20.00 uur Onbekende schiet op automobilist DEN HAAG Een 24-jarige Hagenaar is gistermiddag in zijn auto in de Hobbema- straat beschoten door een nog onbekende man. Hij werd niet geraakt Een achterop komende auto haalde hem in en de bestuur der daarvan vuurde driemaal op de Hagenaar. Twee kogels raakten het linkervoorportier en één de ruit daarvan. Over de aanleiding van de schiet partij is nog niets bekend. Zaterdag 20 oktober VERONICA DRIVE IN SHOW Beverly Hills Nieuwkoop Aanvang 20.00 uur Dit bleef er over van de bus met Spaanse pelgrims die gistera vond op een overweg in botsing kwam met een trein. Vijftien' mensen werden daarbij gedood. (Van een onzer verslaggevers) TARBES Eèn bus met Spaanse pelgrims op weg van Bilbao naar de bede vaartplaats Lourdes is gis teravond op een overweg bij Tarbes in het Zuidwesten van Frankrijk onder een irein gekomen. Daarbij zou den zeker vijftien mensen zijn gedood en 31 gewond. Over de toedracht van het on geluk was vanmorgen nog niets duidelijk. De spoorwego vergang, die ongeveer op, twintig kilometer afstand van Lourdes ligt, heeft de naam erg gevaarlijk ,te zijn. Enkele jaren geleden kwamen er vijf mensen om, toen een vracht wagen met brandbare stoffen in botsing kwam met een trein. 40-plussers geen zin in zee BRESKENS Vissers van veertig jaar en ouder hebben dóórgaans geen zin meer om de zee op te gaan, zo blijkt uit een onderzoek dat het sociaal fonds voor de maatschapsvis serij heeft ingesteld. Mannen tussen de 20 en de 39 jaar lokt dit avontuur wel sterk. Onder oudere vissers blijkt het ziekt teverzuim erg groot. In de provincie Noord-Brabant en incidenteel ook in andere pro vincies is de laatste weken enige tientallen keren vals goud te koop aangeboden. Het gaat hierbij om vergulde koperen plaatjes witgoud die van roestvrij staal vervaardigd bleken te zijn. Een ju welier in Heesch kwam tot de ontdekking dat hij vijftienduizend gulden had uitgegeven voor drie staven van dit staal. Als gesprek met Egypte mislukt TEL AVIV (AP) Mosje Dayan, de Israëlische minister van buitelandse zaken, heeft gisteren onthuld dat zijn land eenzijdig het besluit zal nemen om het militaire bestuur op de bezette Jordaanoever te vervangen door een Palestijnse burgerregering, als de besprekingen met Egypte over de Pa lestijnse autonomie mislukken. Dayan verklaarde voor de Israëlische televisie dat de regering het aanstellen van een burgerregering van ter plaatse wonende Arabieren als een hoofddoel ziet van een regeling inzake de Westelijke Jor daanoever. Hij vindt die maatregel ook nodig als de Palestijnen weigeren aan de onderhandelingstafel te komen. Dayan zei wel dat als la ter zou blijken dat de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO de gebieden zou binnendringen om deze als basis voor terreur te gen Israël te gebruiken, het leger weer moet terugkeren. Havelange en Paulen dreigen MONTE CARLO De inter nationale voetbalfederatie (FIFA) en de internationale atletiekfederatie (IAAF) ei sen meer geld uit de opbreng sten van televisierechten tij dens de Olympische Zomer spelen in 1984. Als niet aan die eis wordt voldaan, stelden Joao Havelange (FIFA) en Adriaan Paulen (IAAF) giste ren in Monte Carlo tijdens het congres van internationale sportfederaties (AGFI), zul len de zomerspelen van 1984^ Het knelpunt is de verdeling van de opbrengst over de ver schillende sportbonden. Het IOC gaf tot dusverre elke bond'een gelijk deel. De FIFA en de IAAF willen echter ge deeltelijk af van dit „solidari teitsprincipe". Deze federaties stellen voor de oude verdeel sleutel voor 50 procent van de opbrengst te hanteren en voor het overige deel het „gewicht" en de belangstelling voor de diverse takken van sport in aanmerking te nemen. Op grond hiervan vraagt de IAAF 15 procent extra en de FIFA 12,5 procent. LEIDERDORP Het Natio naal Rheumafonds organiseert 'op 1 november een creatieve dag voor rheumapatienten. Op deze dag demonstrereh crea tieve medewerksters van het rheumafonds diverse moge lijkheden van handenarbeid. De aktiviteit vindt plaats in Sociëteit „op Dreef" aan hèt van Alphenplein 7 in Leider dorp en duurt van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1