£cid6c (2oma/nt Vanmiddag zekerheid over einde staking zers even Pais nvoldoende AANSLAG KRIJGT INTERNATIONAAL POLITIEK STAARTJE VEEL SLEPERS WILLEN WEER VAREN ARJOS: CDA mag niet zwichten voor kernwapens Stompwijk DISCO U.S.M. Van der Lubbe stak Rijksdag wel in brand NIEBOER VAN KUIJEN 4W hekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 13 oktober 1979, 70e jaargang no. 21477 TeleBingo Zaterdag: „TeleBingo - spelen en laten spelen" om 18.59 uur op Ned. I en om 19.40 uur ..Sterrenslag '79". Om 20.27 uur op Ned. II „Cassata". Zondag: Marco Bakker in „Muziek uit duizenden" om 20.00 uur op Ned. I. „Cinevi- sie" om 18.45 uur op Ned. II en om 21.15 uur „De Russen". ENIGE TIJD REGEN In de ochtend nog enige tijd regen, met een kleine kans op onweer. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Matige zuidoosten wind, windkracht Weersvooruitzichten voor zon dag en maandag: enkele buien, afgewisseld door enkele opklaringen. Middag- temperaturen ongeveer 15 gra- weedse efensie laat nden zien )CKHOLM Ministers in nieuwe kabinet van Zwe- zijn gisteren met de bajo- tegengehouden toen zij aan een ingang van het u'nklijk paleis vervoegden ,erj r het middagmaal bij ko- g Karei Gustav en konin- Silvia. De twintig kabinet-' |en, die gisteren waren beë- bleken zich in de poort te ben vergist. „Het toont aan we een sterke defensie ben", zei minister van de- sie Eric Kroenmark. Pre- ^eijr F&lldin waarschuwde landgenoten voor moeilij- aren met scherpe prijsstij- ;en voor olie. 'ba Egeltje vindt bazin terug MOSKOU Wat een hond en een kat kunnen, kan een egel ook, zo is door het Russische dagblad Izvestia gemeld. Honden en katten kunnen grote afstanden afleggen om bij hun oude baas terug te ko men. En de egel Topa heeft 70 kilometer gelopen om terug te gaan naar Na- dezjda Oesjakova, werk zaam in een ziekenhuis, die Topa met een wond had opgenomen en ver pleegd, maar het diertje vervolgens aan haar klein dochtertje had meegege ven. Door zijn heimwee wat Topa echter niet te houden geweest. Zomerse mode In Parijs is gisteren lente- en zomermode gepresenteerd, waar bij de minirok een duidelijke rentree maakte. Ook een zeer kort jurkje in Chinese tijl, „zig-zag" ge noemd, in met zwart afgezette witte linnen. Begin tegen inbeslagneming Arabische grond JERUZALEM Premier Be gin van Israël is gekant tegen het afpakken van land van Arabische bewoners van de westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten die hun nederzettingen willen uitbrei den. Alleen als de veiliogheid in het geding is, kan dit wor den toegelaten, aldus de Israë lische radio. Begin zal dit standpunt uitspreken op de kabinetsvergadering die zon dag wordt gehouden. Minister Dajan heeft met aftreden ge dreigd als de naasting van Arabische particuliere grond door de regering wordt goed gekeurd. Een eitje bij het otnbijt? ZEIST Kunnen wij nu bij het ontbijt wel of niet met een gerust hart een ei tje op de kop tikken? Deze vraag is inzet geworden van een diepgaand verschil van mening tussen de Neder landse Hartstichting en het Produktschap voor pluim vee en eieren. Het blad Hart-magazine van de Hart stichting raadde vorige week aan maar helemaal geen eieren, meer te eten. Volgens het Produktschap hebben onderzoekingen aangetoond dat er nauwe lijks verband bestaat tussen cholesterolhoudend voedsel en het cholesterolgehalte in het bloed. Lekke olie bron vrijwel dicht MEXICO STAD De onderzeese oliebrom IX- TOC 1, die sinds 3 juni al 110 miljoen vaten olie in de Mexicaanse Golf heeft doen stromen, is vrijwel geheel gedicht. Er stromen nog slechts sporadisch minieme hoe veelheden olie weg, zo heeft de Mexicaanse staatsoliemaatsachappij Pemex verklaard. De bron kan de komende dagen geheel worden af gesloten, althans wat de ölie betreft, maar de oliestroom kan ook elk moment weer op volle kracht doorgaan. ROTTERDAM Smit Internatio nale heeft gisteren de ruim dertig schepen van de havensleepdienst laten inspecteren, in de hoop dat de staking van de sleepbootbemannin gen vanmiddag voorbij zou zijn. Veel stakers komen er rond voor uit dat ze weer willen varen. Ook leden van het stakingscomité heb ben gestemd voor werkhervatting. Volgens een van de elf leden ligt de verhouding binnen het comité on geveer fifity-fifty. Een woordvoer der van Smit ontkende gisteren echter dat het bedrijf zich al voor bereidde op de afloop van het bijna acht weken oude conflict. Vanmid dag maakt een Rotterdamse nota ris de uitslag bekend van een gehei me stemming onder de stakers. Onder de stakers heerst echter vrees voor rancunemaatregelen van de zijde van de di rectie van Smit. Veel mannen* hebben „neen" gestemd, omdat in het akkoord tus sen gemeente en Smit het bedrijf niet heeft vastgelegd dat er geen maatregelen geno men zullen worden tegen de harde kern van de stakers. Daarom worden vragen ge steld als: vallen er toch zeventig ontslagen bij het dochterbedrijf Smit-Vos, gaat de di rectie stakers en werkwiligen tegen elkaar uitspelen en volgen er strafoverplaatsingen naar kleine dochterbedrijven? Daarbij speelt voor veel stakers mee dat Smit een monopoliepositie in de haven in neemt. „Wie bij Smit eruit vliegt komt in Rotterdam niet meer aan de bak". Volgens smmige stakers heeft Smit ook bij andere Nederlandse sleepbedrijven een vinger in de pap, zelfs bij de grote concurrent Wijs muller in IJmuiden. Volgens de stakers ademt de hele sfeer bij Smit minachting voor de mensen die het werk doen. Het zijn volgens de stakers niet de kleine dingen die de sfeer bederven. Zo is het tekenend voor Smit dat het bedrijfs restaurant verboden terrein is voor varend personeel, en dat alleen walpersoneel gratis koffie krijgt. De staking heeft daaraan niets veranderd. UTRECHT De omstreden kwestie van de kernbewape ning van de NAVO en de druk die deze legt op de Neder landse regering krijgt dit weekeinde nog een vervolg op een bijeenkomst van de ARJOS-raad in Utrecht. Voorzitter Klaas de Vries sprak vanmorgen de vrees uit dat de hoop volle woorden in het CDA-program van uitgangspunten niet zullen leiden tot concrete stappen in de richting van be perking en vermindering van de kernwapens. Naar zijn me ning staat de geloofwaardigheid van het CDA op het spel. Wanneer het CDA in deze zaak door de knieën zou gaan, al dus De Vries, wordt daardoor voedsel gegeven aan het ver wijt dat het CDA weliswaar mooie programma's schrijft maar er niet naar handelt. In België groeit het verzet tegen de installering van nieuwe atoomraketten op Belgisch grondgebied snel. Minister van bui tenlandse zaken Henri Simonet heeft gisteren verklaard dat de Cruise- en Pershingraketten in geen geval België binnenkomen als het SALT-II-akkoord wordt afgewezen door de Amerikaanse Senaat. Mocht het akkoord wel doorgaan, dan krijgt het parle ment in Brussel het laatste woord. Enkele dagen geleden nog had Simonet in Washington ver klaard dat België akkoord zou gaan met de stationering van atoomraketten, als de Senaat het SALT-akkoord zou goedkeu ren. Geconfronteerd met groeiende ongerustheid^over deze zaak moest premier Martens zijn minister bij terugkeer op het matje roepen, waarna beiden verzekerden dat er geen sprake van is dat België al een standpunt zou hebben ingenomen. Simonet kwam gisteren met een compromis-voorstel dat het produceren maar niet het installeren van de raketten zou inhouden. 90 tECHT Minister Pais van Onderwijs heeft van on- vijzend Nederland een dikke onvoldoende gekregen. Op £rote manifestatie in Utrecht lieten woordvoerders van Nederlandse federatie van onderwijsvakorganisaties 10) en de Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO) spaan heel van het beleid van de minister. van den Bosch van de NFO verweet de bewindslieden H n W. dat ze totaal geen visie hebben op het onderwijs. De I i ïrwijsbegroting voor 1980 vindt Van den Bosch een zoethou- je, waarin geen werkelijk belangrijke maatregelen worden jekondigd, en waarin met geen woord gesproken wordt over opvangen van het verlies van niet minder dan 6000 arbeids- tsen in 1980. Ook toonde hij zich ongerust dat het aandeel het onderwijs in de rijksbegroting maar blijft dalen. ;rs in Utrecht waren 2000 meest vrouwelijke demonstranten en bijeenkomst van de ABOP, de algemene bond van onder- end personeel, om te demonstreren yoor meer werk in het herwijs. „Pais is tevree, wij zitten in de ww", zo luidde een de leuzen. ADVERTENTIE. VERONICA JJRIVE-IN-SH0W Blessepaard Aanvang 20.00 uur. bondag 14 oktober Dorpshuis, Rijpwetering Aanvang 20.00 uur. krant ontvangen? Bel tus- 18.00 en 19.00 uur nummer 122248 en per speciale koe- wordt de krant alsnog ge- cht. Stroomstoringen in heel Zimbabwe SALISBURY Zwarte guer rillastrijders in Zimbabwe- Rhodesië hebben gisteren, ge holpen door zware windstoten, masten van het electriciteits- net omvergehaald waardoor in heel het land stroomstoringen ontstonden. In de hoofdstad Salisbury werd het werk van' de verkeerslichten overgeno men door agenten, en restau rants serveerden koude ge rechten. Vluchtelingen wachten op voedsel Duizenden hongerige Cambodjaanse vluchtelingen stromen Thailand binnen uit vrees voor nieuwe aanvallen van Vietnamese troepen op de restanten van de troe pen van de verjaagde Cambodjaanse leider Pol Pot. Het regenseizoen is bijna af gelopen en dat geeft de Vietnamese troepen de gelegenheid voor nieuwe aanval len. De vluchtelingen staan in de rij voor voedseluitdelingen. DR. L. DE JONG: (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Dr. Lou de" Jong, oud directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en auteur van de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoor log, twijfelt er niet aan of de Leide- naar Marinus van der Lubbe is als eni ge schuldig aan de brandstichting in het gebouw van de Rijksdag in Berlijn De Jong zei dit gisteren op een pers bijeenkomst in Den Haag. Hij haakte daarmee in op publicaties dié vorig jaar in West-Duitsland onder meer van de hand van dr. Edouard Calic ver schenen en die er op neer kwamen dat de brand in de Rijksdag niet het werk was van Van der Lubbe, maar van een samen zwering door een groep nog onbekenden. De Jong toonde grote bezwaren tegen die opvatting, omdat deze gebaseerd is op do cumenten, waarvan hij de authenticiteit „uiterst twijfelachtig" acht. Ook wees De Jong op een viertal publicaties die recen telijk in het Westduitse weekblad Die Zeit zijn verschenen en waarin de betrouw baarheid van de dr. Calic sterk in twijfel werd getrokken. Moordenaar ambassadeurszoon mogelijk geen Armeen BEIROET/DEN HAAG Op het kantoor van het Brit se persbureau Reuter in de Libanese hoofdstad Beiroet is gisteravond een telefoon tje van het „Armeense gehei me leger voor de bevrijding van Armenië" binnengeko men, waarin deze groepe ring dreigt Nederlandse be langen over de hele wereld te schaden, wanneer Neder land naar aanleiding van de moord op de zoon van de Turkse ambassadeur maat regelen zou nemen tegen de Armeense gemeenschap in Nederland. Veel wijst er nu op dat de moordenaar een representant zou kunnen zijn van deze Ar meense bevrijdingsorganisatie.' Niettemin beschikt de Haagse politie nu over gegevens die erop wijzen dat de moordenaar niet uitsluitend in Armeense kringen moet worden gezocht. Op wélke gegevens dit verras sende vermoeden van de poli tie stoelt, kon in het belang van het onderzoek nog niet worden medegedeeld. Na het verhoor van de tien ooggetuigen van het drama heeft de politie nu een goed bruikbaar signalement van de dader. De recherche heeft vannacht nog koortsachtig gewerkt aan een compositiefo to. In een verklaring van het mi nisterie van Buitenlandse Za ken heeft de Nederlandse re gering haar afschuw over de, wat men noemt, laffe aanslag uitgesproken. Minister Van der Klaauw heeft de Turkse ambassadeur persoonlijk ge condoleerd. De Turkse rege ring heeft de Nederlandse re gering om opheldering over de moord gevraagd. (Zie verder p 3) ADVERTENTIE nieuwbouwprojecten WERELDMISSIEDAG 21 OKTOBER 1979 MEELEVEN, MEEDELEN, OM KERK TE ZIJN VOOR ELKAAR, IN WERELDWIJDE SAAMHORIGHEID. GIRO 1566 WERELDMISSIEDAG DEN HAAG - je y.-é-A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1