CDA en VVD: ambtenaar Onenigheid moet nog meer inleveren Vlphense vrouw laat baby dood y Kamermeerderheid tegen nieuwe NAYO-kernwapens Traditioneel geloof nam af in Nederland Vijftienhonderd man op herhaling over lagere inkomens Kernenergie bedreigt Indianen ITALIË WIL KERNWAPENS TOELATEN Meer belasting meer bezuiniging en meer werk CcidócSoincmtH hekorsdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Ir-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel.071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen. Staal 43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 10 oktober 1979, 70e jaargang no. 21474 v n haal met timers geld urg Dieven gisternacht aan ïaal gegaan met emmers vol die in een ver van het diere- el in Tilburg den. de emmers zat ,i000 aan pas- ir, de opbrengst een inzameling i Tilburgse olkinderen len gehouden gelegenheid van 'elddierendag. •eld was be- voor het aan- E)gen van enkele ete ringen Texel „Sondermeldung Texel: op stand der Georgiërs" om 19.30 uur op Ned. I en om 21.55 uur „Panoramiek". Om 20.32 uur op Ned. II The Police in „Countdown" en in „Info" een samenvatting van de voetbalwedstrijd MVV - L.A. Aztecs met Johan Cruyff. Tijdelijk regen Tijdelijk regen en later enkele opklaringen. Middagtempera- turen rond 17 graden. Zwakke toit matige wind uit zuidwest tot zuidoost. Zon op 06.56, onder 17.56 uur. Hoogwater 06.28 en 18.46 uur, laagwater 02.23 en 14.37 uur. Ministerie maakt geen gebruik van postcode (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Kamerleden van het CDA willen van staatssecretaris Smit-Kroes (postzaken) weten waarom het ministerie van Verkeer en Waterstaat nog steeds geen ge bruik maakt van de postcode. Ook het Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf zou er nog steeds geen gebruik van ma ken. In schriftelijke vragen aan mevrouw Smit wijzèn de Kamerleden er op dat nu al geruime tijd aan het bedrijfsle ven en aan particulieren drin gend gevraagd wordt de post code te gebruiken. Kwart miljoen voor Lutherbijbel (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Een deel van de Lutherbij bel, Wittenberg 1541, heeft gisteravond bij een veiling in Amster dam een kwart mil joen gulden opge bracht, een recordbe drag voor een derge lijk werk. In de bijbel staan opdrachten van Luther zelf en van eni ge van zijn mede werkers. Er bestaan in totaal drie delen van de Lutherbijbel. Eurosong festival gaat zeker door HILVERSUM De NOS heeft laten weten volgend jaar 19 april, het Eurosongfestival te willen organiseren. Dit gebeurt in het Ned. Congresgebouw in Den Haag. De NOS heeft hiervoor wel de voorwaarde ge steld, dat er financieel wordt bijgesprongen door de Europese Ra dio-Unie, omdat de or ganisatie op zo korte termijn extra geld vergt. geloof en kerkelijkheid de afgelopen jaren in Neder- Dal is een van de conclusies uil ecu onderzoek, dat dc K Kt> cn het weckhfad De Tijd samen hebben doen uit voeren onder do tltei „Opnieuw: God in Nederland". Het onderzoek is een momentopname uit dc eerste maanden Van dit jaar van de meningen van Nederlan ders boven dc revéniien jaar oyrr godsdienst en kerk. Het onderzoek ontleent zijn waarde mede aan deze ac tualiteit, alsmede uit het feit, dat dc enderzoekers veel verder gekomen zijn dan wat statistische onderancken tot nu toe leerden. Voor méér zie pagina te Vader schiet sportleraar zoon dood Een zeer boze vader in Santander (Span je) heeft de sportle raar van zijn zoon doodgeschoten, om dat deze hem niet in het schoolelftal had opgenomen. De vader stelde zichzelf, twee uur nadat hij de 40-jari- ge Macario Sanz Garcia met een ka rabijn op de speel plaats had gedood, ter beschikking van dc politie. DONDERSLAG 10 DEN HAAG/'T HARDE Vanmorgen vroeg zijn 1500 klein- en grootverlofgangers opgeroepen om deel te nemen aan de militaire herhalingsoefening „Donderslag 10". Ze inaken deel uit van de 43e pantser-infanteriebrigade, een van de parate brigades van de Koninklijke Landmacht, die daardoor op volledige oorlogssterkte is gekomen. De oefe ning duurt drie dagen. Bij het ter perse gaan van deze editie was nog niet bekend hoeveel man van de 1500 is opgeko- [ND WILDE NIET ETEN PHEN AAN DEN RIJN De politie Alphen aan den Rijn heeft een 25-jarige uw aangehouden omdat haar kind van II maanden is overleden ten gevolge van 'handeling. De moeder heeft inmiddels ?egeven haar kind, een jongetje, een dag r zijn overlijden een stomp op het hoofd lebben gegeven omdat het kind niet wil- ieten. Volgens de woordvoerder van de po- e was het een gewoonte van de moeder haar kind op deze manier te straffen •r zijn geringe eetlust. politie kwam de kindermishandeling op het or toen vorige week donderdag op het bu rn een melding binnenkwam dat er op een >aald adres een kind ernstig ziek zou zijn. De politie die poolshoogte ging nemen trof daar moeder aan met het doodzieke kind in haar ar men. Het kind werd door de politie ijlings over gebracht naar het Rijnoordziekenhuis. Bij aan komst aldaar bleek het kind te zijn overleden. Nadat op het lichaam van het kind een aantal blauwe plekken werd aangetroffen kreeg de politie argwaan en besloot na overleg met de officier van justitie, sectie te laten verrichten. Hoewel de definitieve uitslag hiervan nog niet bekend is, staat het volgens de politie vast, dat de stomp op het hoofd de dood tot gevolg heeft gehad. De vader was volgens de politie niet op de hoogte van de frequente mishandeling van zijn kind. De vrouw die vorige week vrijdag werd aangehouden, is gistern voorgeleid aan de officier van justitie. AMSTERDAM (ANP) De Amerikaanse Indianen drei gen als eersten het slachtof fer te worden van de ont wikkeling van kernenergie. De uraniumwinning in de Verenigde Staten heeft on der de inheemse bevolking al talloze slachtoffers geëist en die situatie kan in de toe komst alleen maar erger worden. Deze waarschuwing uitte de Amerikaanse Indianenbewe- ging gisteren op een perscon ferentie in Amsterdam. De problematiek zal overigens uitvoerig aan de orde komen op het vierde Internationale Russell-Tribunaal dat waar schijnlijk volgend jaar in Ne derland gehouden wordt. Wi nona La Duke en Herbert Blatchford, vertegenwoordi gers van de Amerikaanse In- dianenbeweging, wezen er gis teren op dat de desastreuze ge- VOLGEND JAAR MOGELIJK RUSSELL-TRIBUNAAL IN NEDERLAND volgen van de uranium-mijn- bouw schromelijk worden ver waarloosd. Tweederde van de Amerikaanse uraniumreser- ves, aldus dit tweetal, wordt gewonnen in de Indiaanse re- servaatgebieden, omdat de ex ploitatie daar makkelijk is: „Daarbij komen tonnen afval stoffen vrij, die in hoge mate radio-actief zijn. De gevolgen van die straling zijn onder de plaatselijke bevolkingduide lijk merkbaar: kanker, leuke mie, steriliteit, zijn aan de orde van de dag en ook het aantal geboorteafwijkingen is onmis kenbaar toegenomen". Op de Rijksweg 16 nabij de Brienenoordbrug heeft gisteren een ernstige aanrijdig plaatsgehad. Onaedeerd toen een Franse trekker op de verkeerder weghelft ging reden en tegen een op de vluchtstrook ge- parkeerde vrachtauto botste. Op de foto: de Franse chauffeur die ongedeerd uit zijn verwoeste ca bine tevoorschijn kon komen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De overgrote meerder heid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet niet akkoord gaat met de NAVO-plannen om, als antwoord op de nieuwe kernraketten (SS 20) van het Warschaupact, nieuwe middellange af standsraketten in West-Europa te stati oneren. Er moet zo snel mogelijk met Rusland onderhandeld worden over wederzijdse vermindering van de kern wapens, zo luidde gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen de mening van CDA, PvdA, D'66 en de kleinere progresieve partijen. De VVD vindt echter dat, ook al zouden er on derhandelingen komen, in ieder geval een antwoord van de NAVO op de SS 20-raketten nodig is. PPR-fractieleider Ria Beckers diende al vast een motie in, waarin wordt uitgespro ken dat het ongewenst is, in Nederland nieuwe kernwapens te stationeren en tot kwalitatieve of kwantitatieve uitbreiding van het Europese kernwapenarsenaal over te gaan. Het CDA en de linkse oppo sitie toonden zich opmerkelijk eensgezind over de noodzaak, nu werkelijk ernst te maken met het streven tot vermindering van de rol van de kernwapens. Zij vinden, dat de Nederlandse regering bij de NAVO sterk op ontwapeningsbesprekingen met Rusland moet aandringen. De fractielei ders noemden daarbij de mogelijkheid, dat de NAVO eenzijdig bepaalde kernwapens vermindert. Genoemd werden onder meer de atoomraketten voor korte af stand. Van de zijde van PvdA, D'66 en PPR werd de regering gevraagd, na te gaan wat de betekenis is van de voorstellen tot wapenvermindering, die Brezjnjev enkele dagen geleden heeft gedaan en welke mo gelijkheden die voorstellen bieden om tot vruchtbare onderhandelingen te komen. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft gisteren verklaard dat het aanbod van de Russische partijleider om 20.000 man troepen en duizend tanks uit Oost- Duitsland terug te trekken niet van in vloed zal zijn op de procedure binnen de NAVO om tot modernisering van de eigen kernwapens te komen. De tekst van de rede van Brezjnjev wordt overigens nog steeds bestudeerd. Het voorstel lijkt een positieve ontwikkeling, maar het moet af gemeten worden naar het enorme over wicht van de strijdkrachten van het War- schau-pakt. Italië zou bereid zijn in te stemmen met stationering op zijn grondgebied van NAVO-kernraketten, zo is in Rome ver nomen. De beslissing zou van invloed kunnen zijn op België, dat zijn beslissing mede wil laten afhangen van de goedkeu ring van het SALT-II-akkoord door de Amerikaanse Senaat, zoals gisteren door minister Simonet in Washington is meege- President Carter heeft vannacht zijn voorkeur uitgesproken voor verbetering van de Westeuropese defensie. Hij rea geerde koel op het aanbod van Brezjnjev, en omschreef diens voorstel als „een po ging de bereidheid of het verlangen van onze bondgenoten om zich voldoende te verdedigen in slaap te sussen". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering moet en kan meer bezuinigen. Ambtena ren moeten meer inleveren, de prijscompensatie moet permanent worden afgetopt en mensen met een gedeeltelijke baan, die een mi nimum aan ziekenfondspremie be talen moet het recht op een volle dig ziekenfondspakket ontnomen worden. Over die maatregelen zijn de regeringspartijen het eens, zo bleek gisteren en vandaag uit de al gemene en financiële beschouwin gen die in de Tweede Kamer wor den gehouden over de rijksbegro ting voor het komende jaar. Het meest ingrijpend zijn de voorstel- len van CDA-leider Ruud Lubbers. Hij wil een verlaging van de aanvang ssalarissen vam ambtenaren (600.000) en ook van die van de trendvolgers (900.000) en bovendien, een boven grens voor de pensioenen ën een per manent aftoppen van de prijscompen satie, (ook voor niet ambtenaren) Voor iemand met een inkomen van ƒ130.000 (vier maal modaal) betekent dat'één procent koopkracht per jaar minder. Bij Lubbers staat voorop dat de de koopkracht net zoals voor alle andere modale Nederlanders, ook voor de modale ambtenaar gehandhaafd moet blijven. Uit betogen van VVD-leider Koos Rietkerk en zijn financieel specialist Theo Joekes werd duidelijk dat de VVD denkt aan een verlaging van de beginsalarissen van overheidsperso neel met tien procent. Bij de VVD staat een lastenverlich ting voor het bedrijfsleven voorop. Het CDA hoopt met de extra bezuini gingen „tegenvallers" te kunnen op vangen, zaosl een verminderde econo mische groei, nieuwe olieprijsstijgin gen en een stijging van de netto-inko mens hoger dan in de miljoenennota is geraamd dit naar aanleiding van de opstelling binnen de FNV dat re kening moet worden gehouden met looneisen) Verschil van mening is er tussen CDA en VVD over de positie van mensen met een laag inkomen of een uitke ring. Het CDA wil hun positie niet aantasten, de VVD daarentegen vindt dat thuiswonenden jongeren best met monder loon of een lagere uitkering kunnen krijgen en vindt meer aleg- meen dat dhet verschil tussen sociale uitkeringen en minimuloon groter mag worden. De VVD bepleitte van morgen ook een blijvende bevreizing van de kinderbijslag voor het eerste kind, het meer inschakelen van be paalde groepen wachtgelders bijvoor beeld in het onderwijs cn ccn beper king van de WAO door bedrijfsleven en overheid te verplichten niet 2 pro cent maar 5 procent van het arbeids- bestand uit deze categorie te houden of op te nemen. Met deze maatregelen denkt de VVD in totaal een miljard meer te kunnen bezuinigen. Kritiek had de liberaal Joekes op een doorvoering van maar 80% van de in flatiecorrectie in 1980. Het CDA had daar geen moeite mee. CDA-woorvoe- der Van Amelsvoort verklaarde dat het kabinet volgens hem alles doet wat het kan om onze economie weer in het rechte spoor te krijgen. PvdA: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Door bijna 900 miljoen te bezuinigen, het mes te zetten in de hogere inkomens en nog eens voor 360 miljoen aan belastingverhogingen door te voe ren wil de PvdA-fractie in de Tweede Kamer een ar beidsplaatsenplan financieren dat de werkloosheid volgend jaar beneden de 200.000 moet brengen. Op deze wijze willen de socialisten hun werkgelegenheidsdoel- stelling in het alternatief voor Bestek '81, het terug dringen van de werkloosheid tot 150.000, toch proberen te halen, waar het kabinet al genoegen lijkt te nemen met een stabilisatie op het niveau van 210.000. Het door PvdA-leider Den Uyl en financieel specialist Kombrink vanmorgen ingediende plan voorziet in een for- se inkomensmatiging boven modaal. Vanaf een inkomen van 32.500 gulden per jaar moet de Nederlander gaan inle veren, oplopend tot 4 procent bij een salaris van 126.000 per jaar. De inflatiecorrectie wil de PvdA maar voor de helft doorvoeren (de regering gaat uit van 80 procent): op brengst 50 miljoen. Verder willen de socialisten een wette lijke regeling voor aftopping van de prijscompensatie van af 45.000 gulden per 1 januari 1980 voor de overheid en vanaf 40.000 gulden per 1 juli 1980 voor het bedrijfsleven (opbrengst 280 miljoen). PvdA-fractieleider Joop den Uyl grapt ontspannen met de D'66-ers Brinkhorst en Terlouw, na zijn bijdrage aan de al gemene beschouwingen in de Tweede Kamer. PvdA-fractieleider Joop den Uyl grapt ontspannen met de D'66-ers Brinkhorst en Terlouw, na zijn bijdrage aan de al gemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1