fozidóz&muMÜmm Vakbeweging woedend na sociaal overleg GAAN DOOR MET STAKING eslepers verspelen oogdok i» Grote schade na noodweer in Zeeuws- Vlaanderen TM] Het Motorhuis Van Kemenade in de clinch met Pais Kamermeerderheid tegen looningreep pothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas hef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 5 oktober 1Mb, *ue jaargang Kans op zon Vannacht nu en dan regen en kans op mist. Overdag wol kenvelden, maar ook perioden met zon. Minima rond 9 gra den, maximuma rond 17 gra den. Zwakke tot matige, naar zuid draaiende wind. Zon op 06.48. onder 18.08 uur. Hoogwater 03.01 en 15.24 uur, laagwater 11.09 en 23.33 uur. Nederland wil Sfoors aardgas EN HAAG Minister an Aardenne (Economi- V |che Zaken) zal binnenkort :n bezoek brengen aan zijn nbtgenoot in Noorwegen n te praten over eventuele inkoop van Noors gas door ederland. De minister eeft dit meegedeeld in ant- roord op schriftelijke vra- en van het D'66-Tweede Ka- ïcrlid Ineke Lambers'Hac- uebard. Zij had geinfor- leerd naar de juistheid van erichten, dat er in het borse deel van de Noordzee in omvangrijke gasbel zou •ijn gevonden. PSV loot Saint Etienne (Van onze sportredactie) DEN HAAG In de tweede ronde van het toer nooi om de Europa Cup voor landskampioenen speelt Ajax op 24 oktober en 7 november tegen Om- onia Nicosia, de titelhou der van Cyprus. Feye- noord en PSV, gewikkeld in de strijd om de UEFA Cup, kregen vanmiddag bij de loting in Zürich res pectievelijk Malmö FF uit Zweden en het Franse Saint Etienne als de ko mende tegenstanders toe-' gewezen. Staatssecretaris Smit-Kroes van verkeer en waterstaat overhan digde gisteren beroepschauffeur Hans Bakker uit Maastricht het certificaat behorend bij zijn onderscheiding als „ridder van de weg". Hij kreeg de gouden onderscheiding voor tien jaar schade vrij rijden. In totaal zijn negen gouden medailles (voor 10 jaar), 58 zilveren (5 jaar) en 109 bronzen voor 3 jaar „schadevrij" uit gekeerd. Jaap van Meek eren meest objectief AMSTERDAM Een kleine zestig procent van de ruim duizend door het NIPO onder- vraagde Nederlanders vindt Jaap van Meekeren, presenta tor van Avro's-televezier de meest objectieve televisiejour nalist. W.L. Brugsma van de VARA staat onderaan de ranglijst met een score van 24 procent VVD-kiezers blijken presentatoren het vaakst op subjectiviteit de betrappen. Zij vinden ook KRO's Ad Langenbent (42 en Ton Planken van Den Haag Van daag (41%) niet altijd objec tief. Twee zee van Smit Internatio- hebben afgelopen nacht de Noorse kust een van werelds grootste droog- verspeeld. Het dok onderweg was van Go thenburg naar Moermansk in Rusland liep op de kust, toen een verbindingskabel met de slepers brak. Het ongeluk gebeurde tijdens zwaar weer. Een Noorse heli kopter- heeft inmiddels de ze ven bemanningsleden van de twee slepers en het dok gered. Vanuit Rotterdam zijn duikers van Smit onderweg om te be kijken of het dok weer kan worden vlot getrokken. Over schade is niets bekend. XT A X7I7T\TCT ÏTI>"I7I?C Ondanks toenemende JLIzA. V JL11 O-LiJLi Jl/Alj „mafheid" van werkwilligen (Van onze verslaggevers) ROTTERDAM Hoewel het aantal „maffers", zoals de werkwilligen door hun stakende collega's worden aange duid, inmiddels tot vijftig is opgelo pen, heeft een vergadering van 200 ha venslepers gisteravond besloten de sta king gewoon voort te zetten. De vijftig maffers bemannen nu zes „maf- ferboten". Waaronder de mafferboot „Duitsland", die na kortstondig aan de kant te hebben gelegen als gevolg van het ingrijpen van de rivierpolitie, toen stakers de Duitsland enterden, inmiddels weer in de vaart is genomen. Drie matrozen (22, 29 en 33 jaar oud) en een 46-jarige machi nist die de entering uitvoerden met be hulp van de gekaakte sleepboot Neptunus 11zijn gisteren door de politie gearres teerd. Twee stakende havenslepers die met een auto inreden op een groepje poli- tie-mannen zijn, zoals gemeld, wegens doodslag aangehouden. De stakers die de Duitsland overvielen zeggen aan boord van dit schip grote hoeveelheden alcohol te hebben aangetroffen. Volgens het sta kingscomité wendt Smit Internationale drank-en geld aan („3000 piek de man") bij de werving van „maffers". De vervoersbond FNV heeft aan die ha venslepers die lid zijn van de bond een uitkering van 550 gulden toegekend. De FNV gaat er vanuit dat zij werkwillig zijn. De acht leden van het stakingscomité hebben geen uitkering ontvangen. Oppo sitie-leider Den Uyl heeft in een inter view met het blad „Onderweg" van de FNV-vervoersbonden fel uitgehaald naar de CPN. Volgens Den Uyl handelt de CPN erg „on-solidiar" door de stakers aan te zetten tot looneisen die zo hoog zijn dat de werkgelegenheid in gevaar wordt ge bracht MAASTRICHT Uit vele onderzoe kingen is gebleken dat de hoeveelheid voedsel waarmee het lichaamsge wich t consdtant wordt ge houden, van persoon tot persoon sterk uit eenloopt. De klacht van veel te dikke mensen dat bij hen alle eten onmiddel lijk „aanzet" en dat hun vrienden én kennissen veel meer kunnen eten zónder dik te worden, is ze ker niet altijd onge grond. Prof. dr. F. Schwartz uit Utrecht zei dit vandaag in Maas tricht op het aan voedingge wijde congres van de Ko ninklijke Nederland se Maatschappij tot Bevordering der Ge neeskunst (KNMG). Hoe „gezond" dik of dun is, staat volgens Schwartz nog steeds niet vast. Wel is vol gens hem uit onder zoek gebleken dat de invloed van overge wicht op de sterfte kans kleiner is dan aanvankelijk werd verwacht. Volgens dr. R. Krau- se uit Maastricht zijn er aanwijzingen dat voedingsge woon ten in verschillende de len van de wereld sa menhangen met het vóórkomen van van allerlei soorten kan ker. Het onderzoek naar de invloed van het voedselpakket op het ontstaan van kanker is nog in vol le gang. Dagelijks worden er nieuwe suggesties gedaan en weer verworpen. Maar volgens dr. Krause is het wel de gelijk mogelijk be paalde adviezen te geven, zoals het ver minderen van de vetconsumpfie en het nuttigen van een ve zelrijk diëet. DEN HAAG Met de cen trale werkgeversorganisa ties valt niet te praten over werktijdverkorting in 1980. Zij hebben dat gisteren on omwonden gezegd in het ge- sprek met de regering en de vakbeweging over het in 1980 te voeren beleid. De vakcentrales hebben hierop woedend gereageerd en aan gekondigd, dat zij niettemin actie zullen voeren voor kor ter werken als bijdrage in de werkloosheidsbestrij ding. Premier Van Agt heeft in datzelfde gesprek de toorn van de werknemers vertegenwoordigers opge wekt door toe te geven, dat de koopkracht voor uitke ringtrekkers slechts zal wor den gehandhaafd voor wat de minima betreft. Het eerste gesprek van de re gering met de speciale part ners heeft geen perspectief ge opend voor het afsluiten van een centraal akkoord voor 1980. Weliswaar zal men me dio november nog eens gaan praten, maar geen der partijen deed hoopvol. Minister Albeda van Sociale Zaken zei: „Het zou onzin zijn te beweren, dat het glad zal verlopen. De klo ven in de opvattingen zijn zeer diep. Maar als er geen akkoord komt zijn onze nationale risi co's wel erg groot". Albeda noemde de bijeenkomst een informatief gesprek, waarin nog niet is onderhandeld. Hij wil in een volgende bijeen komst een breed sociaal plan aan de orde stellen om de pro blematiek van de herverdeling van werk, de arbeidsduur, de invoering van een vijfploegen dienst zowel op de korte als langere termijn te regelen. De werkgevers toonden zich wel bereid om na te gaan of er een grote werkloosheid dreigt in de jaren tachtig en wat daartegen moet worden ge daan, maar voor het volgende jaar willen zij niets doen, pm- dat arbeidstijdverkorting duur is envomdat men nu al de va catures niet kan opvullen. Er zou, als er al een plan voor la tere jaren komt, niet met een „voorschot" op vooruit gelo pen mogen worden. „Het is een pertinente onwaarheid, dat er geen werkloosheid is", reageerde FNV-voorzitter Wim Kok. „We willen dan ook geen plan op termijn, maar voor direct. We laten ons door een centrale afspraak niet afgrendelen om -zeker voor sterke bedrijven- aan het einde van het jaar korter wer ken te eisen". Ook CNV voorzitter Harm van der Meulen was teleurge steld, in de eerste plaats omdat de werkgevers eigenlijk geen enkele opening hebben gebo den. Maar ook de regering vond hij tekortschietend. „Ik maak me grote zorg of het ma- tigingsbeleid kan worden voortgezet". Verbaasd en ver ontwaardigd was hij, dat pre mier Van Agt woensdag op een CNV bijeenkomst nog sprak over koopkrachthand- having voor allen beneden het modale inkomen, nu gaf de premier desgevraagd toe, dat de uitkeringtrekkers tussen het minimum en modaal wel een veer zullen moeten laten, circa een half procent. AARDENBURG (ANP) Zwaar onweer, dat gepaard ging met hevige slagregens heeft gisteren in westelijke Zeeuws-Vlaanderen en in een deel van Walcheren gro te schade veroorzaakt. In de gemeente Aardenburg werd zelfs een crisis-centrum in het leven geroepen om de hulpacties van politie, brand weer BB te coördineren. Tal van kelders in Aardenburg zelf en in de nabij gelegen ge meente Eede moesten worden leeggepompt. Het verkeer werd stilgelegd om golfvor- ming en daardoor nog grotere wateroverlast te voorkomen. Ook andere steden in Zeeuws- Vlaanderen, zoals Breskens, Sluis en Oostburg ondervon den veel overlast. In sommige straten steeg het water tot 50 centimeter.Op Walcheren werden vooral Vlissingen en Koudkerke getroffen. Een ra ming van de schade is nog niet gemaakt. Heeft u de totaal vernieuwde Opel Kadett 1980 al bekeken? Een unieke auto! Kom nu vrijblijvend proefrijden. Tevens in onze show room de modellen van 1980 van de Ascona, Manta, Re- kord. Commodore. Senator en Monza. Komt u morgen tussen 9.00 en 17.00 uur even langs. Vertellen wij u gelijk de beslist verrassende inruilprijs van uw huidige auto. Het Motorhuis en Opel: jarenlang toonaangevend in Lei den en wijde omgeving. Vondellaan 80, Leiden, telefoon 071-769313 DEN HAAG Oud-minister Van Kemenade vindt het „be nepen" dat zijn opvolger op „Onderwijs", Pais, weigert - ter wijl hij daartoe alle mogelijkheden heeft - bekendheid te geven aan het initiatief-wetsontwerp van de PvdA over medezeggenschap in het onderwijs. Het ontwerp beoogt wijziging van de wet op het voortgezet on derwijs, en van de wet opo het leerlingenwezen met betrekking tot (invoering van) medezeggenschap van personeel, leerlingen en ouders. Pais zelf heeft ook zo'n ontwerp op stapel staan, waaraan hij door middel van een brochure met een oplaag van 90.000 exemplaren bekendheid heeft gegeven. Gasbedrijven tegen prijs verhoging acht cent DEN HAAG Het bestuur van de vereniging van ex ploitanten van gasbedrijven in Nederland (Vegin) heeft zich tijdens een vergadering gisteren uitgesproken tegen de verhoging van de gas- prijs met acht cent, zoals die in de troonrede bekend is ge maakt. De Vegin houdt vast aan een verhoging van vier cent, zoals deze op grond van de gestegen prijs van stookolie gerechtvaardigd zou zijn. Een verhoging met acht cent levert in de praktijk een stij ging met 9,5 cent op, vanwege een BTW-toeslag. Het bestuur moet overigens het definitieve oordeel over een tariefswijzi ging overlaten aan de algeme ne ledenvergadering. Als deze ook tegen is, kan de minister op grond van de wet buiten de Vegin om tot een prijsverho ging over gaan. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht NOORDWIJK Een ^jari ge inwoner van Loosduinen is gisterochtend ernstig ge wond geraakt doordat een ruit op zijn schouder terech tkwam. Op een bouwwerk was men juist bezig de ruit, 1.85 bij 2.15 meter, in een ko zijn te zetten. Plotseling lieten de zuignap pen los en stortte de ruit naar beneden. Het slachtoffer, dat onderaan de ladder stond, moest met een slagaderlijke bloeding naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden ver voerd worden. De arbeidsin spectie is inmiddels van het ongeval op de hoogte gesteld. Jasino jraait Jet Schevening- UI cas no is met 4igang van van- k aag voor het ubliek toegan- elijk. Burge- leester Schols an Den Haag af gisteravond jdens de offi- opening- ceremonie het tartsein voor et fameuse ha- ardspel. De Schols eed dit door en spelletje op et groene laken nee te spelen, 'oor alle geno- ligden -— onder Yie veel verte- enwoordigers an bij de we- eropbouw van badplaats etrokken groe- eringen /erden daarna de gelegen- -!-4 gestold een te wagen. Schevening- casino is met speelzalen grootste ca- van Neder- geworden. inrichting dit deel van gerestau- Kurhaus ongeveer miljoen gul- gekost. Man ernstig getroffen door vallende ruit Van Agt: koopkracht alleen voor laagste uitkeringen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De voorkeur, die het kabinet lijkt te hebben voor een looningreep in het geval de vakbeweging de nul lijn los laat, stuit op breed verzet in de Tweede Kamer. De regeringspartijen, CDA en VVD, zouden zo'n maatregel, zij het om uiteenlopende redenen, „uiterst onverstandig" vin den, terwijl de PvdA niets van zo'n dwang moet hebben, als daar geen maatschappijhervormende maatregelen tegen over staan. Premier Van Agt be groette gisteren FNV- voorzitter Wim Kok aan het begin van het overleg met een ietwat schroom vallige blik. Binnen het CDA meent men dat een looningreep alleen succes vol kan zijn, indien de meerderheid van de bevolking de juist heid daarvan erkent. Uit de stakingen in de vleeswarensector en in de havens blijkt echter, aldus de christendemocraten, dat dat niet het geval is. Bovendien meent men dat de kans groot is, dat vele werkgevers de maatregel zouden (moeten) ontduiken om aan voldoende personeel te kunnen komen. •In de VVD-fractie laat men zich vooral leiden door de vrees, dat een loonmaatregel politieke stakingen - tot nu vrijwel onbekend in Nederland- tot gevolg zal hebben. De PvdA is in principe niet tegen een geleide loonpolitiek. Nu zijn de socialisten echter tegen zo'n maatregel, omdat de rege ring in onvoldoende mate bereid zou zijn de vakbeweging tege moet te komen in zaken als garanties voor meer werk, verkor ting van de arbeidstijd, laten meedelen in de winsten, enz..

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1