£eidóe (Botivmtin Kabinet heeft plan voor loon maatregel al klaar Geweld bij staking van slepers KIEZERS ZUID-AFRIKA TEGEN POLITIEK BOTHA 1.59 Twente uitgebekerd Bom voor FNV-gebouw PLINTEN Bonden in verzet tegen opstarten Franse kerncentrales Apothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jhef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 4 oktober 1979, 70e jaargang-no. 21469 Verlaten mijn Eerste deel van 'De verlaten mijn' om 21.30 uur op Ned. II en om 20.27 uur de Mounties. Orn 20.40 uur op Ned. I 'Dag boek uit Zuid-Arika' en om 22.10 uur een portret van bur gemeester Wim Thomassen en zijn vrouw. De reis van de paus om 23.20 uur. Mogelijk een bui Eerst veel bewolking met mo gelijk een bui. Later enkele opklaringen. Middagtempera- turen rond zestien graden. Zon op 06.46, onder 18.10 uur Hoog water 02.18 en 14.43 uur Laag water 10.20 en 22.42 uur politie kent schutter DEN HAAG De Haagse politie weet wie één van de daders ^an de schietpartij in iet Chinese restaurant !an Het Plein in Den is. Het betreft de '4-jarige Chan Wo Jang. je man is echter nog liet aangehouden. 3ij de schietpartij (wam maandagavond jén man om het leven, (rijf mannen werden 'ewond. (Van onze sportredactie) DEN HAAG Drie van de in totaal vier Neder landse clubs, die deelne men aan de verschillende Europa Cuptoernooien, hebben zich gisteravond kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Bij de landskampioenen herhaalde Ajax tegen HJK Helsinki het doel- puntenfestijn van veer tien dagen eerder in de Finse hoofstad: ook dit maal werd het 8—1 voor de Amsterdammers. In het toernooi van de beker winnaars kon FC Twente het niet bolwerken. De overwinning van 31 in Enschede op Panionios was onvoldoende om de te Athene geleden nederlaag (40) weg te kunnen cij feren. Feyenoord en PSV, strij dend in het toernooi om de UEFA Cup, rekenden beide met sterke tegen standers af. De Rotter dammers versloegen Everton in Liverpool knap met 1—0, terwijl PSV in het vertrouwde Eindhoven met dezelfde cijfers won van Sporting Gijon. Morgen wordt in Zürich de loting voor de tweede ronde verricht. De KRO- radio zal daarvan een rechtstreeks radio-verslag verzorgen. De uitzending, op Hilversum 1, begint om ongeveer tien over twaalf 's middags. Gentleman brengt trein tot stoppen LONDEN „Het spijt me zeer", zei een compleet met bolhoed en paraplu uitgeruste Engelse gen tleman toen hij, ter hoogte van zijn woonplaats, in een 140 kilo meter per uur rijdende sneltrein aan de noodrem trok, uitstapte en op zijn zitvlak van de spoordijk gleed. Door een staking van spoorweg personeel kon de man niet met de stoptrein naar huis. Daarom stapte hij in een sneltrein, die hij ter hoogte van zijn vaste uitstap- plaats liet stoppen. De Britse spoorwegen zijn erg boos. Door het plotselinge remmen van de trein hadden er slachtoffers kun nen vallen. Admiraal (79) geeft het niet op WASHINGTON (UPI) Ad- miraal Hyman G. Rickover is inmiddels 79, maar hij denkt nog niet aan zijn pensioen. Twee maanden geleden onder ging hij een medische behan deling wegens een breuk, maar hij is al weer actief als leider van het kernaandrij- vingsprogramma van de Ame rikaanse marine. De vader van de Amerikaanse kernonderzeeër en oudste mi litair in actieve dienst werd dinsdag voor nog eens twee jaar benoemd, en wel met in gang van januari 1980. Mondje dicht bij Spelen Moskou DEN HAAG Het Neder lands Olympisch Comité heeft het plan degenen die volgend jaar Nederland gaan vertegen woordigen op de Olympische Spelen in Moskou, voor hun vertrek te laten beloven zich ter plaatse te onthouden van politieke activiteiten. Op de buitgewone ledenvergadering van 27 november moet daar over een beslissing worden ge nomen. De voorzitter van het comité Olympische Spelen en Mensenrechten, Ed van Thijn, heeft dit voornemen onaan vaardbaar genoemd. Uit speech VanAgt blijkt: (Van onze parlementaire redaktie) DEN BOSCH Als de vakbewe ging weigert zich te matigenin haar looneisen - en gegeven de stemming op het FNV-congres in Utrecht is dat zo goed als zeker - dan komt de regering met een loonmaatregel. Dat kan worden afgeleid uit de speech, die premier Van Agt gisteren hield in Den Bosch ter gelegenheid van het 70- jarig jubileum van het CNV. Van Agt noemde het woord „loonmaa tregel" niet maar verwierp wel alle andere mogelijkheden voor loonbeheersing. Waarschijnlijk zal de regering volgende week tij dens de Algemene Beschouwin gen in de Tweede Kamer medede ling doen van haar voornemen. Na zijn redevoering vertelde Van Agt dat het plan voor een ingrijpen door de rege ring al klaar ligt. Dat hij de precieze in houd daarvan niet openbaar had gemaakt, was omdat hij het gesprek van vandaag tussen regering, werknemers- en werkge versorganisaties niet bij voorbaat wilde doen mislukken. Overigens heeft de rege ringsdelegatie, die deze keer zal worden voorgezeten door Van Agt zelf, er naar verluidt zeer weinig vertrouwen in dat zij „de sociale partners, met name de vakbe weging, in deze bijeenkomst zal kunnen overtuigen van de juistheid van haar be leid. In regeringskringen gaat men er vanuit dat alleen een wonder de FNV tot aanvaarden van de plannen van het kabi net kan brengen. Zoals gezegd ging de premier in Den Bosch uitvoerig in op de mogelijkheden voor de regering een netto loonstijging van meer dan een half procent te voorko men. Ten eerste zou zo'n stijging kunnen wor den afgeroomd door de sociale premies of de inkomstenbelasting te verhogen, waar minister Albeda nogal voor geporteerd leek. Dan is er de mogelijkheid een te grote loonstijging te compenseren door het fi nancieringstekort te vergroten. Ook dat is echter voor de regering onaanvaardbaar. „Nu we met het financieringstekort op 5,5 procent zitten, mag niemand van de mi nister van Financien verlangen, dat hij op dit punt nog meer ruimte biedt. Iedereen is het er over eens dat die 5,5 procent toch wel de bovengrens is". Het derde alterna tief is een extra bezuiniging van de over heid op directe bestedingen, zoals onder wijs, woningbouw en wegen, waarvoor minister Andriessen (Financiën) een voor keur zou hebben. Van Agt voelt echter ook daar niets voor. Vracht auto onder trein Een 35-jarige vrachtwagen chauffeur uit Jacobiparo- chie is giste ren zwaar ge wond geraakt toen zijn wa gen op een met knipper lichten bevei ligde spoor wegovergang in botsing kwam met een trein. Het on geluk gebeur de tussen Leeuwarden en Harlingen. Drie passa giers van de trein raakten gewond. Eén van hen, een verpleegster uit Harlingen, moest de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Over de toe dracht van het ongeluk is nog weinig be kend. De NS zette gisteren bussen in om de vertragin gen in het treinverkeer op te vangen. INCIDENT TIJDENS DRIE OKTOBER OPTOCHT Sjees rijdt publiek in: twee gewonden LEIDEN Twee bejaarden zijn gister middag aan de benen gewond geraakt, toen zij naar de Drie Oktober optocht keken ter hoogte van sociëteit Minerva in de Leidse Breestraat. Een span paar den dat een sjees trok waarin twee be stuursleden van de Drie Oktober Vere niging zaten, schrok van het aanbieden van drank aan beide bestuursleden. Het span reed achterwaarts het pu bliek in op een plaats waar minder va liden op gereserveerde stoeltjes zaten. Een 75-jarige Leidse werd aan een been verwond, een 71-jarige vrouw uit Scheve- ningen liep verwondingen en een gebro ken onderbeen op. Beiden werden overge bracht naar het Academisch Ziekenhuis (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De politie in Rotter dam heeft twee havenslcpers aange houden, die worden verdacht van po ging tot doodslag. Met hun auto's wa ren zij vannacht ingereden op agenten die deel uitmaakten van de afzetting van de Willemskade. De stakers reden op de politie in, na een rumoerige nacht, waarbij de mobiele een heid van de Rotterdamse politie met de ri vierpolitie handelend moest optreden. De stakers hadden een aantal werkwilligen, die op een sleepboot op de Maas voeren, gemolesteerd. De politie heeft twee sleep boten die bij de actie waren betrokken, in beslag genomen. Aan boord vond men een aantal ijzeren staven plus enkele flessen met een nog onbekende vloeistof met en kele lonten. Het optreden van de politie geschiedde in nauw overleg met burgemeester Van der Louw. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Vannacht "is een bom aanslag gepleegd op het hoofdgebouw van de FNV in Utrecht. Er zijn geen ge wonden gevallen; de schade is gering. Om kwart voor ontplofte voor het gebouw een helse machine, waarvan de mijno- pruimingsdienst later vaststelde dat het bestond uit een tijdmechanisme en een met benzine gevulde jerrycan. Alleen het tijdmechanisme ontplofte; de jerrycan bleef heel. Het is de tweede keer dat het FN V-ge- bouw doelwit is van een „aanslag". Vorige week werden ruiten ingegooid door ie mand die zich later meldde als een onte vredene, en sympathisant met de staken de zeeslepers. De Utrechtse politie heeft de zaak in on derzoek. ADVERTENTIE. HARDHOUTEN REEDS GELAKT per meter Toch even kijken bij DEHOUTBAAN ZELFBOUWCENTRUM Zijldijk 22 - Leiderdorp Telefoon 071-899311 Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek Zaterdags geopend f ernielingen ian school 'EIDERDOKP Aan de la- ere school „de Schakel" aan et van Alphenplein in Lei erdorp vinden aan de lo onde band vernielingen 'laats. In anderhalve week berden 11 luchtroosters ka- tot gemaakt. te politie vermoedt dat de ernielingen door baldadige eugd gepleegd worden. Tot op eden ontbreekt van de da- ers elk spoor. JOHANNESBURG De Zuidafrikaanse kiezers heb ben premier Botha te ken nen gegeven het niet eens te zijn met zijn pogingen de zwarte bevolking in Zuid- Afrika meer rechten te ge- maar de stemmenmeerder- ven. Weliswaar wist de Na- heid over de uiterst rechtse sionale Partij van Botha bij Herstigste Nasionale Partij vier deelverkiezingen die bedroeg in een geval slechts gisteren plaats vonden de 846 zetels. Ook in de drie an- meerderheid te behouden, dere kiesdistricten verloor de partij van Botha aanzien- Het slechte resultaat voor lijke steun, zowel aan links Botha's partij en de winst als aan rechts. Veel kiezers van de uiterst conservatieve bleven in deze districten partij komt op een moment thuis, hetgeen wijst op onte- dat ontevreden nationalis- vredenheid over het beleid. ten, onder leiding van de voormalige minister Connie Mulder, hebben gedreigd zich af te scheiden en een nieuwe partij te vormen die zich tegeh de gematigde koers van Botha wil verzet ten. Mulder werd uit de par tij gezet na het naar hem ge noemde omkoopschandaal Muldergate. Desondanks wordt verwacht dat Botha zijn ideeën wil doorzetten. PARIJS De Franse regering houdt ondanks fel verzet van de vakbonden vast aan haar besluit om twee kerncen trales, waar onlangs kleine scheurtjes werden ontdekt, op te laden. De Franse overheid geeft hiervoor als reden, dat de centrales nu moeten worden opgeladen om de komende winter nog stroom te kunnen leveren. Het duurt drie maan den voor zij op het net kunnen worden aangesloten. De vakbonden CGT en CFDT hebben aangekondigd dat bij een van de omstreden centrales, in Gravelins in het noorden van Frankrijk, een alarmsysteem wordt aangelegd om te voorkomen dat 's nachts met het opladen wordt begonnen. In Tricastin, in het zuidoosten van het land, is een staking uitgeroepen om het opladen van de reactor te verhinderen. De door de Franse over heid ingestelde Voorlichtingsraad voor Electriciteit uit Atoom kracht heeft de regering van „onvolledige voorlichting" beticht. ADVERTENTIE Altrex aluminium ladders, stabiel van onder tot boven. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. Kettingbotsing op rijksweg 4 OEGSTGEEST Bij een aanrijding op de rijksweg Den Haag-Amsterdam wer den gisteravond drie auto's geheel vernield. Het ongeluk ontstond doordat een auto mobilist zich plotseling op de linkerrijstrook begaf waardoor hij door een ach teropkomende auto werd ge raakt. De auto raakte in een slip en kwam dwars op de rijbaan te staan. Twee achteropkomende auto's konden niet meer uit wijken en ramden het dwars staande voertuig. Eén van de bestuurders moest naar het Academisch Ziekenhuis ver voerd worden. Doordat één' van de auto's bij het ongeluk olie verloor heeft de brand weer de twee rijstroken rich ting Amsterdam een uur moe ten afsluiten om de olie te ver wijderen. Om tien over acht werden de twee rijbanen weer opengesteld voor het verkeer. Meer recht voor klagers over niet-vervolgen DEN HAAG Minister De Ruiter van justitie wil belang hebbenden meer rechten geven als ze bij een gerechtshof klagen dat een strafbaar feit naar hun mening ten onrechte niet wordt vervolgd, of een strafvervolging niet wordt voortgezet. Zij krijgen het recht te worden gehoord en kun-, ru» een advocaat krijgen. - ji

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1