VVDi^iiistitui^j)ositief^ver VAD en openbaarheid inkomen I 'otha wil uwelijk lank en wart oestaan Shell-staking leidt tot „puinhoop"in vervoer 3INj titidóe (2owiamt Bkersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas edacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: aal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 27 september 1979, 69e jaargang no. 21463 DAGBLAD VOOR ZÜID-HOLLAND Grijpstra Simonskoop om 20.15 uur op Ned. I aandacht voor de Ne derlandse speelfilm 'Grijpstra en De Gier' en om 20.30 'Der- riek'. 'Toppop' om 19.05 uur op Ned. II en 'Roots' om 20.27 uur. Een discussie rond de Olympische Spelen in Rusland om 22.05 Zonnig Droog en zonnig. Middagtem- peraturen omstreeks 16 gra den. Matige tot krachtige zuid westenwind. Morgen zon: 7 33 - 19 29. Schev. hoogw 7.50 en 20.13. Laagw.: 4.20 en 16.38. ELFT BOUWVAKKERS EEFT RUGKLACHTEN iTERDAM Hoewel bijna zeventig procent van »uwvakkers zegt het zonder meer prettig te vinden i de bouw te werken, voelt de bouwvakker zich ideld genomen ongezonder dan de Nederlandse lemer in het algemeen. Vijftig procent van hen de laatste drie jaar wel eens rugklachten gehad procent bleek spier- of gewrichtsaandoeningen te :n gehad. [blijkt uit een onderzoek dat het bureau Veldkamp gehouden in opdracht van de Stichting Bedrijfsge- lieidsdienst voor de Bouwnijverheid (BGBouw) in lerdam. Deze stichting werd in 1972 opgericht door de jgevers- en werknemersorganisaties, heeste werkgevers en werknemers vinden periodiek Vskundig onderzoek van arbeiders in de bouw dan ook Amerikanen: te veel zitvlees WASHINGTON Het Wit- te Huis heeft beloofd nog maals de zaak van te luxu eus reizende Amerikaanse regeringskopstukken onder de loep te nemen. President Carter verbood verleden jaar het gebruik van de eer ste klas op dienstreizen. De betrokken zwaargebouwde functionarissen, die niet erg lekker zaten in de smallere zetels in de economy-klasse, vonden een oplossing. Op vertoon van een briefje van de dokter mochten zij alsnog in de bredere zetels van de eerste klasse gaan zitten... Hagenaar wil doorzichtige Berlijnse muur DEN HAAG De Haagse beeldend kunstenaar Theo Wolters, bekend onder meer door zijn plan om een stads- camping te bouwen over het Prins Bernardviaduct, wil de „muur" in Berlijn doorzich tig maken. Hij heeft hier voor een plan gemaakt, dat hij op zeven oktober wil aanbieden aan de Oost-Duit se partijleider Erich Honec- ker in verband met het der tig jarig bestaan van de DDR. KONSUMENTEN KONTAKT: Weinig chocola in hagelslag RIJSWIJK Chocoladeha gelslag en -vlokken zijn niet zo gezond. Ze bestaan voor zestig procent uit suiker Wettelijk moeten ze twintig procent cacao bevatten, maar niet alle merken vol doen aan deze eis. Volgens het blad Koop kracht smaken de meeste merken niet zo goed doordat de hagelslag te oud is of doordat de fabrikant te wei nig cacao gebruikt. Minister treedt af om gifschandaal HAMBURG De Ham- burgse minister van justitie, Frank Dahrendorf, is in ver band met het gifschandaal in de havenstad afgetreden. Hij deed dit nadat het resul taat van een onderzoek was gepubliceerd, waarin het stadsbestuur ernstig in ge breke werd gesteld ten aan zien van de gang van zaken bij het bedrijf Stoltzenberg, waar onlangs enorme voor raden gifgas en oorlogsma teriaal werden gevonden. De minister had het bedrijf in 1971 als ongevaarlijk be stempeld. Van der Stee weigert Loden Kraai DEN HAAG Minister Van der Stee van Landbouw en Visserij is niet van plan de Loden Kraai een nega tieve onderscheiding) van de Stichting Kritisch Faunabe heer te aanvaarden. Hij is, in tegenstelling tot deze organisatie, van me ning dat op geen enkele wij ze is aangetoond dat het on der zijn verantwoordelijk heid gevoerde faunabeheer niet moreel en wetenschap pelijk zou zijn. VROUWEN ZIJN KOUWELIJKER DAN MANNEN BONN Wat mannen wel altijd geweten zullen hebben, is dat vrou wen kouwelijker zijn dan zij. Op een vraag van het Westduitse Insti tuut voor het Onderzoek van de o- penbare mening in Tubingen, bij welke temperatuur men zich het be haaglijkst voelt, antwoordden de meeste vrouwen bij een gemiddelde van 21,9 graden en de mannen bij 19,7. Maar noch mannen, noch vrouwen wilden over het algemeen de thermostaat lager zetten in ver band met de energieschaarste. nke critici: Lffervriendje"' ANNESBURG (AP/ANP) De estie van de Zuidafrikaanse pre- Pieter Botha, dat de zogeheten ze- kswetten, die geslachtelijk ver en huwelijk tussen de verschillen- levolkingsgroepen verbieden, ver- :rd kunnen worden, heeft in het onder zowel voor- als tegenstan- van de apartheid opschudding ver- 1 Van de voorstanders kreeg- hij npt de naam „kaffervriendje"; te- tanders toonden zich verbaasd het feit „dat meneer Botha hier over nadenkt" a bracht dit aan de orde op het partij- res van de Nasionale Partij in Kaap- Hij. zei niet, dat de wetten geheel v. verdwijnen, maar dat zijn regering stond voor suggesties die konden lei tot verbetering. CDA is niet helemaal gelukkig met het beschouwt als een koerswijziging iet Zuid-Afrikabeleid van minister der Klaauw, die gisteren in de VN ukkelijk gewag maakte van positieve kkelingen in Zuid-Afrika. Het it dat deze tot stand is gekomen on- nvloed van die vleugel van de VVD, neer begrip voor de opvattingen van uidafrikaanse autoriteiten aan- de dag dan in een groot deel van de CDA be- Dit heeft het Tweede Kamerlid Gu- :rie van Weezei, die is toegevoegd aan 'ederlandse delegatie bij de VN. ldels heeft minister Van der Klaauw Algemene Vergadering van de VN Afrika gewaarschuwd dat grotere nationale druk, waaronder economi- sancties, onvermijdelijk worden, als de apartheid handhaaft. NMI registreert rnproef in VS HAAG (ANP) Het KNMI in lilt heeft medegedeeld, dat het gis- een ondergrondse kernproef in de ïeeft geregistreerd. De kracht van xplosie was zes op de schaal van iter. De registratie had plaats om uur des middags Nederlandse tijd. Vissen naar heroïne Rechercheurs van de Leidse politie hebben gistermiddag in een geleend boo tje van de brand weer een zakje heroïne uit het water langs de Jan van Houtka de gevist. Het zakje was afkom stig uit de porte- monee van een 24-jarige Leide- naar die het uit angst voor drei gende arrestatie in het water had geworpen. Tever geefs overigens, want het zakje was van plastic zodat het bleef drijven. De jongeman, overigens een bekende van de politie, was der mate bevreesd voor aanhouding, dat hij ook zelf het zakje volgde en in het water plonsde. De aan houding kon hij met zijn natte vluchtactie niet voorkomen. Aan de andere kant van de kade greep hij een uit gestoken hand van een politie man en kon ver volgens opdro gen op het bu reau. Het zakje met voor zo'n honderd gulden aan drugs werd hem uiteraard af genomen. Nieuwe liberale visie op inkomensverdeling (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een werkgroep van de Teldersstichting, het we tenschappelijk instituut van de VVD, heeft een nieuwe visie ont wikkeld op de verdeling van in komen en vermogen. In die visie moeten de werknemers kunnen delen in structurele overwinsten (Vermogensaanwasdeling), moet' er openheid van inkomens ko men en wordt in het algemeen overheidsbemoeienis op bepaal de terreinen als onvermijdelijk gezien. De werkgroep, die onder voorzit terschap stond van prof. dr. S.K. Kuipers, zegt in zijn gisteren gepu bliceerd geschrift „Een liberale vi sie op de verdeling van inkomen en vermogen" onder meer dat het traditionele liberalisme streefde naar een staatkundige en economi sche orde, waarin de individuele vrijheden zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Aan het al dan niet rechtvaardig zijn van de uitkom sten werd nauwelijks aandacht be steed. Die uitkomsten waren echter niet steeds rechtvaardig, vooral wat betreft de verdeling van inkomen en vermogen. Het verzet hiertegen leidde tot een steeds grotere staat sinvloed. Ervan uitgaande dat overheidsbe moeienis onvermijdelijk is, beveelt de werkgroep onder meer aan: - een wettelijk kader op het terrein van de zeggenschapsverhoudingen, ter waarborging van de fundamen tele vrijheden; - deling van de werknemers in de structurele overwinst van grote be drijven waarin ze werkzaam zijn, ter compensatie van de onvermij delijke gebondenheid, waarin de betrokken werknemers zich bevin den; - een scholingsbeleid om de onbe nutte ruimte aan natuurlijke talen ten weg te nemen; - een beleid gericht op het vergro ten van de sociale mobiliteit en het wegnemen van sociale achterstand ssituaties; - het openbaar maken van inko mens, het doorzichter maken van de beloningsstructuur en het snel ler aanpassen van de loonschalen bij de overheid aan de wisselende relatieve schaarste van de diverse soorten arbeid, ter bestrijding van fricties op de arbeidsmarkt op kor te termijn; DU JE HOL WEL GQ£p\ celen zich pas bij een tem- tuur van 21.9 graden be- Hijk. komt er van energiebes- ng op stookkosten weinig cht. Geld uit winkel gestolen LEIDEN Voor een bedrag van f 2300,- cash geld is gis termorgen ontvreemd uit een zaak in sportartikelen aan de Haarlemmerstraat. Het geld zat in een bureaula de in het kantoortje van de zaak op de eerste verdie ping. Het was de dieven duidelijk om het geld te doen. De even eens in de bureaulade liggende cheques, betaalkaarten en an dere waardepapieren lieten zij onaangeraakt. De eigenaar van de sportzaak ontdekte de diefstal rond twaalf uur. Het geld is waarschijnlijk tussen half tien en twaalf uur ont vreemd. Winkeldiefstallen LEIDEN Een 19-jarige Voorschotense is gistermid dag in het grootwinkelbe drijf van C A aangehou den in verband met winkel diefstal. Zij werd betrapt op het stelen van kinderkle ding ter waarde van 290 gul den. Later op de middag werd in dezelfde kledingzaak een dame uit Langeraar aangehou den. Zij zou een bloesje van 25 gulden hebben gestolen. Op de Haarlemmerstraat werd een Leidse dame beroofd van haar portemonnee met 250 gulden. De beurs zat in een mandje. ADVERTENTIE GRENEN SCHROTEN 6 cm breed 0.94 p. mtr. 8,5 cm breed 1.32 p. mtr. Tóch even kijken bij DE HOUTBAAN Zelfbouwcentrum Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek Zaterdags geopend. Radio 'Katwijk' uit de ether KATWIJK De politie van Katwijk heeft de ingenieus verborgen zender 'Radio Katwijk' uit de ether ge haald. Gisteren werd in het 'Duinpark', aan de zijde van de Nachtegaallaan de zen der, een batterij en een cas setterecorder onder een hoop bladeren vandaan gehaald. De spullen, die samen in een platenkoffertje zaten, zijn in beslag genomen. De zender was met een coax- kabel verbonden met een in een boom verborgen antenne. Op het cassettebandje stond behalve muziek de naam 'Ra dio Katwijk'. VOOR TWEE MILJOEN AAN VAKANTIEBONNEN GEROOFD IN HEERLEN HEERLEN (ANP) Een gewapende overvaller heeft gis termiddag voor twee miljoen gulden aan vakantiebonnen geroofd uit het kantoor van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid in Heerlen. Een woordvoerder van het verbond dacht dat de bonnen bestemd zijn voor koppelba zen. Zij kopen de bonnen op en geven die vervolgens aan hun werknemers. Als deze werknemers een vakantiebon- nenboekje hebben, kunnen zij tegen inlevering van een vol boekje de bonnen laten verzil veren. De overval op het Heerlense kantoor kan daar om leiden tot een zware scha depost, aldus de woordvoerder. Beroepsorganisaties waarschuwen tegen gevolgen benzine-tehort (Van onze verslaggevers) DEN HAAG Als de Shell-staking doorzet, komen het openbare busvervoer en het goe derenvervoer over de weg door brandstof-te kort in ernstige moeilijkheden. „We koersen met z'n allen naar een puinhoop toe", zo waarschuwde woordvoerder B. Oldeboom van de Koninklijke Nederlandse Vereni ging van Transport Ondernemingen giste ren op een persconferentie. Het goederenvervoer en de busbedrijven zijn elk voor 25 afhankelijk van de Shell-raffina- derij in Pernis, waar de productie net als bij Shell Moerdijk sinds maandag stil ligt. Een aan tal goederentransport- en streekvervoerbedrij- ven heeft nog maar een voorraad van enkele dagen, aldus de waarschuwing van de KNVTO. Tenzij de aanvoer weer op gang komt, zullen sommige bedrijven al spoedig gedwongen wor den hun werk stil te leggen. Volgens de over heid is de dreigende schaarste op dit moment overigens nog niet ernstig genoeg om distribu tie-maatregelen te treffen. De werkwilligen bij Shell houden inmiddels vol dat de staking bij lange na niet door een meerderheid van de werknemers wordt ge steund. Een aantal van hen hield vanmorgen een demonstratie door de Rotterdamse binnen stad om dit duidelijk te maken. De CNV-be- drijfsledengroep Shell Pernis had haar achter ban geadviseerd niet mee te lopen. Het CNV gaat er vanuit dat iedereen weet dat dit vak verbod het CAO-resultaat bij Shell heeft aan vaard en daarom tegen de staking is. Het hoger personeel bij Shell heeft zich inmiddels ook te gen de staking uitgesproken. Mogelijke werk willigen onder de werknemers van de Rotter damse kunstmestfabriek Albatros, waar sinds gistermorgen eveneens wordt gestaakt, hebben aan hun opvatting tot nu toe geen ruchtbaar heid gegeven. Minister Wiegel heeft inmiddels, in een brief aan voorzitter Van Veen van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen laten weten dat werkwilligen bescherming moeten krijgen als zij „op de openbare weg door stakers of andere personen worden of dreigen te worden gemo lesteerd". Deze uitspraak lijkt in overeenstem ming te zijn met het tot nu toe door burgemees ter Van der Louw gevoerde poiitie-beleid. Overigens hebben de Shell-stakers ook tal van solidariteitsbetuigingen ontvangen Van de Al gemene Bond Van Ambtenaren bijvoorbeeld die vindt dat de vijfploegendienst en de 35-uri- ge werkweek die de stakers eisen, de acties al leszins rechtvaardigen. Ook in het buitenland hebben de actievoerders steun gevonden. De Britse chemiebond heeft al haar leden opgeroe pen om transporten naar en van Shell-Neder- land te boycotten, terwijl de Belgische bond „passende maatregelen" heeft aangekondigd. Het conflict tussen de 500, nu al vier weken sta kende, havenslepers en Smits Sleepbedrijven lijkt inmiddels dicht bij een oplossing te zijn ge komen. De directie heeft beloofd per 1 januari aanstaande de lonen met f 28,50 bruto te verho gen. De havenslepers lijken met deze opslag ak koord te willen gaan onder voorwaarde dat de verhoging met terugwerkende kracht tot 1 juli wordt ingevoerd en althans een deel van de ge staakte dagen wordt doorbetaald. Dit gaat de Smit-directie nog te ver. Voorzitter Wim Kok van de Federatie van Ne derlandse Vakverenigingen heeft zich gisteren boos uitgelaten over een commentaar van mi nister Albeda op de sociale onrust. Albeda had gewaarschuwd dat invoering van de 35-urige werkweek en de vijfploegendienst kan leiden tot verlies van werkgelegenheid als die eis el ders, met name in zwakkere bedrijven zou wor den overgenomen. Kok heeft deze uitspraak uitgelegd als partijdigheid in het Rotterdamse conflict. De milieudienst van Rijnmond zal van het stil vallen van de productie bij Shell gebruik ma ken om de effecten hiervan op-het milieu na te gaan. In het conflict tussen de NVJ-journalisten en hun werkgevers is gisteren een opening geko men doordat de in de Nederlandse Dagblad Pers verenigde werkgevers hebben besloten het CAO-overleg te heropenen. flltrcx aluminium ladders, stabiel van onder tot boven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1