Pernis plat l; PROCES MENTEN UITGESTELD risten-Turken uiken onder %Het üotorhuis EMIDDELINGS POGINGEN MISLUKT A n utorijdengoedkop& 7osr« Twee zwaargewonden bij steekpartij op Beestenmarkt DUITSE MARK HOGER DEENSE KROON OMLAAG Oranje Vernielzucht Zuid Afrika toch niet op Spelen gehandicapten? Zcidóc (Boma/ni Maandag 24 september 1979, 69e jaargang no. 21460 lekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 p\ 43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Bank:v Amro-bank N.V. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Jcomuziek en oproer Circus Gastheer Telly Savalas pre senteert het KRO's wereldcir cus om 19.15 uur op Ned. I. De film 'Hair' in 'Voor een brief kaart op de eerste rang' om 20.35 uur. De tekenfilm 'Dierenconferen- tie' naar het verhaal van Erich Köstper om 20.27 uur op Ned. II. Bewolking Veel bewolking en af en toe regen. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot ma tige wind uit noordwest tot west. Morgen zon: 7.30 - 19.34. Schev. hoogw.: 6.07 en 18.24 Laagw.: 2.09 en 14.15. «ARI {NNESBURG, (AP) Zuidafrikaans bedrijf de verkoop aangebo- van een anti-oproer- lig dat discomuziek via een krachtige reker om de gemoede- ran demonstranten tot en te brengen. ]onkerblauwe voertuig, middels is aangekocht een zwart Afrikaans waarvan het bedrijf de niet wil bekendma- leeft voor oproerlingen et van muziek houden waterkanon en jas aan boord. Zalm gevangen in de Waal HA AFTEN (ANP) Twee sportvissers hebben afgelo pen weekeinde in de Waal een zalm gevangen. Door de toenemende water- vervuling is deze vissoort de laatste jaren in de Neder landse rivieren steeds zeld zamer geworden. De vangst van de zalm zou er op kun nen duiden dat de kwaliteit van het rivierwater verbe tert, aldus een woorvoerder van de politie te water. De vis had een lengte van 60 centimeter. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De rechtbank heeft vanmorgen besloten de zaak tegen Pieter Men ten uit'te stel len „op grond van diens krankzinnig heid". De rechtbank grondde zijn be slissing op artikel 16 van het wetboek van styrafvordering, waarin staat dat een rechtszaak kan worden uitgesteld, als de verdachte in een zodanige psy chische toestand verkeert, dat hij zich niet behoorlijk kan verdedigen. Bij behandeling van het verzoek tot uitstel van het procers is de rechtbank gebleken dat er met Menten geen zinnig woord valt te praten. Bij de beslissing tot schorsing van de zaak heeft de rechtbank ook ge bruik gemaakt van de adviezen van drie deskundigen. Deze zijn van oordeel dat Menten aan een vergevorderd stadium van aderverklaking leidt. Een van de des kundigen typeerde de van oorlogsmisdrij ven beschuldigde Blaricummer als „een geestelijk en lichamelijk wrak". Thomassen. Ie vroegte vanmorgen is het personeel van Pernis in staking gegaan. Hier een opna- an de discussie aan de poort van de raffi- (van onze sociaal-economische redactie) ROTTERDAM Bij de Shell-raffinaderij in Pernis en Shell-Chemie in Moerdijk zijn vandaag stakingen uitgebroken. Inzet is een 35-urige werkweek en een vijfploegensys- teem, vast te leggen in de cao-1979. De onder handelingen hierover tussen de Industrie bonden FNV en de Shell-directie waren mis lukt. In het weekeinde is nog een bemidde lingspoging door oud-burgemeester Thomas sen van Rotterdam ondernomen, maar ook die had geen succes. De acties tegen Shell begonnen vanmorgen om kwart voor zeven in Pernis en vanmiddag om 3 uur in Moer dijk met een formele bedrijfsbezetting. Deze diende om het produktieproces geleidelijk af te bouwen, zodat geen ongelukken zouden gebeuren. Later zou de bezetting overgaan in staking. Zevenduizend werknemers zijn er bij betrokken. De bemiddelingspoging van Thomassen werd ondernomen op verzoek van de centrale onder nemingsraad van Shell en nadat hem gebleken was, dat zowel Shell als de bonden graag een- conflict zouden zillen voorkomen. Onder Tho- massens leiding vond gisteren een gesprek tus sen de Shell-directie en de bonden plaats. Een kans op succes leek bij voorbaat gering, omdat beide partijen verklaarden in beginsel vast te houden aan eigen standpunt, zij het met een ge ringe marge tot verschuivingen binnen eerder aanbod en eis.' Shell verklaarde zich bereid de ongemakken van vol-continu-diensten te beperken door de mogelijkheden uit te breiden om vrije tijd op te nemen. Samen met de reeds beloofde vijf extra vrije dagen zou dit leiden tot een personeelsuit breiding met 225 man. Maar over de eis van een 35-urige werkweek in een vijfploegen dienst - eventueel gefaseerd in te voeren - wil de Shell niet praten. Ook wilde men niet toe zeggen, dat daarover volgend jaar wèl gespro ken zou kunnen worden. „Wij willen het pro bleem wel constructief benaderen, maar ons niet reeds vastleggen". Woordvoerder Piet Scheele van de Industriebonden was erg teleur gesteld over de afwijzing van zijn aanbod om de 35-urige werkweek gefaseerd in te voeren en over zijn suggestie om er volgend jaar over te praten. „Wat Shell heeft aangeboden is een schijnoplossing, die de mensen in verwarring wil brengen en hun actiebereidheid wil onder mijnen". Volgens Scheele is er geen sprake van, dat het personeelsbestand met 225 man zal wor den uitgebreid, hooguit is er sprake van het overhevelen van personeelsinkrimpingen el ders in de bedrijven. Het actiecomité kwam vanmorgen om vijf uur reeds bijeen. Uit veiligheidsoverwegingen moest eerst het produktieproces worden afge bouwd. Dit gebeurde in overleg met de bedrijf sleiding. De Shell-directie heeft al laten weten, dat de Nederlandse burgers wel zullen merken, dat er een actie gaande is. Over een dag of vier kan onder meer de benzinelevering aan de pompen gaan stagneren. VORMDE KERK ALMELO VERLATEN (Van een onzer verslaggevers) IELO - De Turkse christenen die drie weken hun heil fen in de Almelose Grote Kerk, zijn in het weekend op 'hillende plaatsen in ons land ondergedoken. De Tur- iebben zelf besloten de kerk te verlaten nadat ze begre- '~.t de kerkvoogden hun verblijf in de kerk niet langer is stelden. Na het houden van een laatste gebe- t zijn de Turken in de loop van zaterdagavond en morgen per auto in groepjes afgevoerd. Zij zijn daar- tolpen door de Actiegroep 41-plus. kerk werd gisterochtend een verklaring voorgelezen door ten van de hervormde gemeente in Almelo. Hij zei dat de g van de kerkgemeenschap er niet aan kon ontkomen zich het standpunt van de regering te scharen.„Wij kunnen iet langer tegen de overheid afzetten, hoéwei we dit doen ijn in ons hart". Hij doelde daarmee onder meer op de uit- c van de rechtbank vrijdag, waarbij werd gesteld dat vier :n terecht het land werden uitgewezen. Twee van hen mo oter, op bemiddeling van CDA-fractievoorzitter Lubbers, •pig blijven. Het betreft een hoogzwangere vrouw en haar ;noot. de mening van de Turkse premier Ecevit over de ver- Ie vervolging van christenen in Turkije, zie pagina 5). ADVERTENTIE- Innahmiwd 10 voordelige lydoet alleen Het Motorhuts b gas rijden is echt veel voordeliger. Reeds bij 20.000 Ti per jaar verdient u een forse besparing. Maak ge- uik van deze speciale aanbieding, welke slechts gel- g is tot 31 oktober a.s. ilt u meer inlichtingen? el de centrale werkplaats van Het Motorhuis, telefoon 71-120541 en vraag de heer J. van Seggelen. HOGE RIJNDIJK 5. LEIDEN. )de bij geval in izerswoude IERSWOUDE Een 2b- e Joegoslaaf, die in ons werkzaam was, is za- torgen omstreeks zes •ij een ongeval op de eneweg in Hazerswoude het leven gekomen, e andere Joegoslavische tenden raakten ernstig >nd en zijn naar het Eli- Ith Ziekenhuis in Leider- vervoerd. Het ongeluk gebeurde toen de auto met de Joegoslavische in zittenden door onbekende oor zaak van de weg af raakte en tegen een boom terecht te kwam, daarna weer op de weg schoot waar de auto vervol gens door een achterop ko mende wagen werd geschept. De achterop komende auto raakte door de botsing op de andere weghelft en kwam daar weer in botsing met een personenauto die uit de rich ting Hazerswoude-Rijndijk kwam. De bestuurders van de andere auto's raakten niet ge wond. Herfstsneeuw iri'Zwitserland In Zwitserland heeft de herfst zich zeer ruig aangekondigd met een fiks pak sneeuw, die tafeltjes en stoelen van dit café in Lenzerheide met een dikke laag bedekte. LEIDERDORPSE KERMISEXPLOITANT MET KETTINGEN MISHANDELD LEIDEN/LEIDERDORP Twee Leidenaars zijn in de vroege zaterdagmorgenuren tijdens een grote vechtpartij op de Beestenmarkt door messteken ernstig gewond geraakt. De daders van de steekpartij, twee Rotterdam mers van 19 en 24 jaar, zijn ingesloten. De twee gewon den zijn thans buiten levens gevaar. De vechtpartij op de Beesten markt ontstond uit een woor denwisseling op straat tussen enkele Rotterdammers en en kele Leidenaars. De Rotter dammers trokken hun mes, toen de Leidenaars vanuit de diverse café's versterking kre gen. In totaal namen ruim tien mensen aan de vechtpartij deel. Toen de politie' ter plek ke arriveerde lagen de twee Leidenaars zwaar gewond op het wegdek. Een 20-jarig slachtoffer was meerdere ma len door een mes verwond; het andere slachtoffer, 17 jaar oud, was maar eenmaal gestoken. Beiden werden overgebracht naar het Elisabeth ziekenhuis in Leiderdorp waar zij in de loop van de nacht werden ge opereerd. Een van de twee gewonden was eerder op de avond be trokken bij een ernstige mis handeling óp de kermis in Lei derdorp. Daar was rond negen uur een 15-jarige Leidse jon gen door de exploitant van een botsautotent weggestuurd om dat hij zich ergerlijk gedroeg en andere bezoekers lastig viel. Korte tijd later kwam hij. met twee broers verhaal ha len. Met kettingen werd de kermisexploitant mishandeld. Het slachtoffer moest worden opgenomen in het Elisbeth zie kenhuis. De daders waren la ter allen betrokken bij de vechtpartij in het Leidse cen trum. Een van hen werd daar bij zwaar gewond. (Van onze sociaal-economische redactie) BRUSSEL De ministers van financiën van de landen die zijn aangesloten bij het Europees Monetair Stelsel hebben afgelopen nacht tij dens een geheime vergade ring in Brussel besloten tot een revaluatie met twee pro cent van de Duitse Mark en een devaluatie met drie pro cent van de Deense kroon. Die maatregel was nodig om een evenwichtige verhou ding van de valuta in het EMS veilig te stellen. ADVERTENTIE - de kans uw energierekening van 1978 terug te verdienen, - alledei besparende tips voor thuis en onderweg, - een gezellig spel voor het hele gezin, - een leuke wedstrijd met pracht- prijzen, - een aardige strip voor de kinderen. Een blad boordevol tips, achtergrondinformatie en gezelligheid. Gratis bij u in de bus. ENERG is een uitgave van het ministerie van Economische Zaken. Brand op kermisterrein Sassenheim SASSENHEIM Op het kermisterrein in het Ko ningspark in Sassenheim zijn vanacht omstreeks eén uur twee kermiswagens in vlammen opgegaan. Een aanhanger met „Swingmill" en een kassawagen van ker misexploitant A. Gee ris uit Amsterdam werden daarbij geheel verwoest. De brandweer is ruim een uur bezig geweest om het vuur te doven. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor omdat het kermisterrein ver- der verlaten was. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Geen krant ontvangen? Bel nummer 071 - 122248 en per nog gebracht tussen 18.00 en 19.00 uur speciale koerier wordt als- Eén miljoen buit bij overval MUIDEN Bij een overval op de supermarkt Maxis aan de rijksweg van Amsterdam naar Amersfoort vanmorgen even voor acht uur, is een be drag van een miljoen gulden buitgemaakt Volgens de Rijkspolitie in Amsterdam is er sprake van meer dan één dader. De daders zijn in een auto gevlucht in de richting van Amersfoort Over de toe dracht van de overval is nog weinig bekend. ENSCHEDE - Twentes com mercieel direc teur Ton van Da len, die zich za terdagavond in het Zuiderpark na de wedstrijd tegen FC Den Haag zeer op wond en van scheidsrechter Geurds zei dat deze FC Twente had bestolen, heeft gisteren een brief gepost waarin hij Geurds zijn excuses aanbiedt voor zijn on genuanceerde uitspraken. Een dubieuze strafschop betekende dat FC Den Haag met 2-1 won. Daarover maakte Van Dalen zich buiten gewoon kwaad en dat uitte hij door de bovengenoem de uitspraak. Van Dalen gisteren: „Ik heb me oncom plimenteus uitgedrukt en daarvan heb ik spijt, al blijf ik van mening dat we op een schlemielige manier de boot zijn ingegaan. Dat ik me op een zodanige manier heb uitgelaten, komt mede door de spanningen van de afgelopen week. Alles loopt bij ons niet zoals het moet en dan reageer je wat al te emotioneel. Deson danks, als Geurds rapport uitbrengt, heeft hij gelijk en ik zal de gevolgen accepteren". Het bestuur van FC Twente heeft Van Dalen berispt en hem te verstaan gegeven dat hij als officieel vertegenwoordiger van de club moet beseffen hoe ver hij kan gaan. ZEIST Het Nederlandse elftal is voor de jubileum wedstrijd tegen België, die woensdag in het Feye- noordstadion wordt gespeeld, als volgt samengesteld: doel: Piet Schrijvers (Ajax); achter: Ben Wijnstekers (Feyenoord), Ruud Krol (Ajax), Huub Stevens (PSV) en Hugo Hovenkamp (AZ '67); midden: Willy van de Kerkhof (PSV), Wim van Hanegem (FC Utrecht) en Jan Poortvliet (PSV); voor: Renè van de Kerkhof (PSV), Dick Nanninga (Roda JC) en Simon Tahamata (Ajax). Wisselspelers zijn Pim Doesburg (Sparta), Ernie Brandts (PSV). Michel Valke (PSV). Kees Kist (AZ '67) en Michel van de Korput (Feyenoord). Voor Johnny Rep, die wegens een blessure niet beschikbaar is, zou vandaag een vervanger worden aangewezen, die komt uit de groep van spelers van Jong Oranje. De agent (links) kon gemakkelijk in de tram kruipen want supporters van Excelsior of Feyenoord hadden na afloop van het duel de ruit Ingegooid. Zij verniel den nog meer in de Rotterdamse trams die hen weer naar het centrum moesten brengen. De politie trad stevig op en een van de raddraaiers werd (rechts) ste vig in de kraag gevat en uit een deels vernielde tram verwijderd. Terwijl supporters van sommige, vorig sei zoen slecht bekend staande, clubs (o.a. Utrecht en Ajax), zich tot nu toe rustig gedragen, duurt de ellen de in Rotterdam maar ook in Den Haag nog steeds voort. FC Utrecht heeft tegen Ajax niet voor een stunt kunnen zorgen..... Feyenoord had geen kind aan stadgenoot Excelsior... ..en PSV bleef In de running met één laat gescoord doelpunt. UTRECHT Jan Bedeling, voorzitter van de Nederland se Backetbalbond, verwacht dat op de Olympische Spelen voor gehandicapten die vol gend jaar in ons land zullen worden gehouden, Zuid Afri ka niet vedegenwoordigd zal zijn. Het is zijn persoonlijke visie, die hij te berde bracht op de, zaterdag in Utrecht gehouden ledenvergadering van de rol- stoelbasketballiga. De NBB verbiedt de leden, in clusief de deels geïntegreerde rolstoelbasketballers, deel te •nemen aan evenementen waarbij Zuid-Afrlka is verte genwoordigd. Maar Zuid Afrika is lid van de (beide) internatio nale spodbonden voor gehan dicapten en wil derhalve In Ne derland aanwezig zijn. Het par- I lement houdt zich met deze kwestie bezig maar Bedeling zei: „De regering zal geen uit spraak doen en vasthouden aan het beginsel van de auto nomie van de spodorganisa- tes, tenzij de belangen van de Nederlandse staat zo groot worden dat de egering ge dwongen wordt". Bedeling stoelde zijn uitspraak dat Zuid-Afrlka toch niet aan- I wezig zal zijn op een aantal bronnen, waarvan hij Engeland met name noemde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1