arrng tot iaar 2000 kost 60 miljard Spaanse generaal: land is ziek Demonstratie havenstakers tegen optreden van politie Gasprijs moet nog veel verder omhoog Ajax schiet met scherp wee doden brand Vijf doden bij aardbeving in Midden-Italië Donderdag 20 september 1979, 69e jaargang no. 21457 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND ikersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas adacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ial ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Circus Buien Wereldkampioenschap circus om 19.55 uur op Ned. I en om 20.55 uur de arbeidersbewe ging tussen 1910 - 1914. In Televizier om 22.10 uur op Ned. II aandacht voor slaapge- woonten. Om 19.05 uur Top- pop en om 20.27 uur Roots. Half tot zwaar bewolkt met buien. Mininimumtempera- tuur omstreeks 10 graden, middagtemperatuur circa 15 graden. Vrij krachtige tot har de wind uit west tot noord west. Morgen zon: 7.23 - 19.43. Schev. hoogw.: 4.11 en 16.30. Laagw.: 12.14. EN ernatieve aret succes CHTEN Honey de alternatieve si- waarin geen tabak maar drie soorten aangevuld met roma van honing en itensappen, begint de rlandse markt te ver- n. Nog pas enekele n geleden werd de si- bier gelanceerd en. worden er wekelijks liljoen van verkocht, gar et is te koop bij st en reformhandel, wel teer, maar geen ine en blijkt in een t van de gevallen en met succes van het af te helpen. Bobbies in Duitse uniformen LONDEN (AFP) De Brit se politie, de „Bobbies" zal' voortaan in Duitse unifor men gekleed moeten gaan, maar veel agenten, die in de oorlog in het Britse leger ge diend hebben, hebben er on overkomelijke bezwaren te gen. Volgens de EEG-regels kon den alle lidstaten intekenen op een order van een half miljoen gulden voor nieuwe politieuniformen en de beste offerte kwam van een West- duitse firma.... Een Britsê dame houdt het verkeer op om een viertal een den een veili ge overtocht te bieden. Het is nodig, ook voor de veiligheid van de automobi listen. Een deskundige op het ge bied van de verkeersvei ligheid heeft namelijk ver klaard dat overstekende eenden het verkeer in gevaar bren- Regenwater Zeeland vies GOES Het regenwater in met name Zeeland is helemaal niet zo schoon als altijd is aangeno men. Onderzoek heeft uitgewezen dat de drup pels door de toenemende vervuiling van de lucht onverwacht een flinke hoeveelheid schadelijke stoffen als ammoniak, nitraat, fosfaat en chlo roform bevatten. Wat de gevolgen daarvan zijn voor de bodemverontrei niging moet nog worden onderzocht. Cadeaubon slijters verdwijnt DEN HAAG De slij- terscadeaubon gaat ver dwijnen, zo heeft het be drijfschap voor detail handel in alcoholhou dende dranken besloten. De vraag bleek tegen te vallen, de kosten waren' hoog in verhouding tot de omzet, die niet meer bedroeg dan een half proimille van de totale slijtersomzet. Na een en quête onder detaillisten bleek dat niemand het ter ziele gaan van de zes jaar oude bon zou be treuren. KABINET WH, KOPPÊLTNG AAN HUISBHANDOUE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De kleinverbruiker zal binnen afzienbare tijd nog veel meer voor "zijn aardgas moeten gaan betalen dan de 35 cent per kubieke, meter, die de regering nu per 1 januari voor ogen staat. Deze prijs betekent overigens al een verho ging met acht cent. De regering vindt deze „aan passing" en de aanpassingen die nog zullen vol gen noodzakelijk,,omdat zij de prijs van het aard gas wil koppelen aan die van huisbrandolie, zo vertelde drs. W.H.J. Tieleman, directeur-generaal voor de Energievoorziening van het ministerie van Economische Zaken, gisteren na de presenta tie van Deel I van de nota Energiebeleid. Huisbrandolie is momenteel omgerekend zo'n zestien cent duurder dan aardgas (per kubieke meter). In het streven naar energiebesparing, dat de regering structureel wil maken, vindt zij het niet verantwoord, aldus Tieleman, dat aardgas veel goedkoper blijft dan een brandstof, die voor hetzelfde doel wordt gebruikt. Daar komt nog bij dat minister Van Aardenne (Economische Zaken) i zo snel mogelijk ook de exportprijs wil verhogen. I Daartoe moet hij verscheidene buitenlandse colle- iga 's ervan overtuigen dat een tussentijds duurder Wworden van het gas noodzakelijk is. Dat kan zijns Ehziens alleen maar als ook bij ons, net als in an- Idere landen, de kleinverbruikersprijs op hetzelf de niveau gebracht wordt als dat van huisbrando lie. De grootverbruikers wil de regering voorals nog blijven ontzien. De prijs die zij voor het gas moeten betalen, blijft gekoppeld aan de'aanzien lijke goedkopere stookolie. BEZUINIGINGSPLAN REGERING GERESERVEERD ONTVANGEN (Van onze verslaggevers) DEN HAAG Op de gisteren door minister Van Aardenne uitgebrachte Energie-nota deel I, die beoogt de energieconsumptie in ons land zo danig terug te brengen dat er in het jaar 2000 30 minder wordt verbruikt dan nu, is gereser veerd en kritisch gereageerd. Het besparings plan zal naar schatting een investering vereisen van tenminste zestig miljard gulden. Twintig miljard in woningen en veertig miljard in be drijven. De overheid neemt hiervan 20 voor haar rekening met dien verstande dat zij per jaar, te beginnen in 1980, circa 600 miljoen be schikbaar stelt. De rest moet opgebracht worden door het bedrijfsleven en de burgers. De bezuini gingsstrategie mikt vooral op het terugdringen van het olieverbruik. De hoeveelheid olie die ons land verstookt, zou in 1980 de helft moeten be dragen van het huidige verbruik. „We kunen niet passief blijven. We zullen beslissingen moeten nemen, willen we ons huidige peil van welvaart kunnen handhaven", zo vatte Van Ardenne (eco nomische zaken), zijn nota gisteren samen. Het CDA vindt het op de eerste plaats jarhmer dat een samenhangend beeld nog ontbreekt om dat in het verschenen eerste deel van de nota al leen op besparing wordt ingegaan. Op de inge bruikneming van andere energie-bronnen steenkolen en kernenergiezal in de volgende twee delen worden ingegaan. Dat de regering haar keuze vóór kernenergie hiermee in wezen al heeft gemaakt, is iets dat door D'66 erg wordt be treurd. D'66 en het CDA vragen zich beide af of de energie-behoefte, gebaseerd op een economi sche groei van twee a drie procent per jaar, wel verantwoord geschat is. Te wenig is hierbij vol gens de christendemocraten een verband gelegd met industrie-beleid, innovatie, milieu, ruimtelij ke ordening, werkgelegenheid en verkeer en ver voer. De PvdA noemt de nota vrijblijvend aangezien veel voorstellen afhankelijk worden gesteld van nadere studie. De VVD komt in een commentaar op de nota tot de conclusie dat eenvoudige oplos singen niet voor het oprapen liggen. Ieder die de energie-problematiek versimpelt door voor of te gen kernenergie te zijn, doet de ernst van de pro blemen onrecht aan, aldus de liberalen. De consu mentenorganisatie Konsumenten Kontakt ten slotte vreest dat de nagestreefde besparing niet zal worden gerealiseerd omdat een effectief in strumentarium daartoe, ontbreekt. Voor meer nieuws over de energie-nota zie pagina MISSKI 7 H&güKE René Notten wordt gelukgewenst nadat hij het enige doelpunt voor Feyenoord heeft gescoord in de wedstrijd tegen Everton. (Van onze sportredactie) DEN HAAG Slechts twee van de vier Ne derlandse ploegen, die uitkomen in de strijd om de drie verschillende Europese voetbal- bekers, kunnen over veertien dagen met een redelijk gerust hart aan de returns begin nen. Voor Ajax zal het bereiken van de volgende ronde in het toernooi om de Europa Cup voor landskampioenen helemaal geen problemen meer opleveren. De Amsterdammers wonnen gisteravond in Helsinki met niet minder dan 8- 1 van het Finse HJK. FC Twente, dat in de Eu ropa Cup voor bekerwinnaars speelt, is zo goed als uitgeschakeld. In Athene werd bij Panionios met 4-0 verloren. Feyenoord verkeert vooralsnog in een uiterst onzekere situatie. De magere zege van 1-0 in de thuiswedstrijd tegen Everton betekent voorals nog allesbehalve riante uitzichten op de tweede ronde. PSV, dat evenals de Rotterdammers om de UEFA Cup strijdt, bewerkstelligde bij het Spaanse Sporting Gijon een verdienstelijk doel puntloos gelijkspel en lijkt over gunstige papie ren te kunnen beschikken voor de return in Eindhoven. EN Bij een felle uit- nde brand in twee huizen het Kanaal in Assen, zijn norgen vroeg twee slacht- ■s gevallen. Het zijn de 20- e M.Wessels ert haar twqe- L dochtertje. xand, die vanmorgen om uitbrak, was binnen e tijd geblust. Toch zijn de huizen grootdeels uitge- id. Ovber de oorzaak is niets bekend. Havenstakers protesteer den gisteren tegen het af voeren van hun collega's door de politie (Van onze sociaal-economische redactie) ROTTERDAM Na afloop van de gebruikelijke och tendbijeenkomst van de Rot terdamse havenstakers op het Afrikaanderplein, is yanmorgen een protestde- monstratie begonnen naar het stadhuis aan de Coolsin- gel. Voor de demonstratie is geen vergunning aange vraagd. De demonstratie is bedoeld tegen het politie-op- treden gisteren in de haven. Tijdens de ochtendbijeen komst, waar een kleine twee duizend havenarbeiders aan- hvezig waren, werd het optre- iden van de politie scherp ver oordeeld. Na de rumoerige gebeurtenis sen van gisteren was het van nacht en vanmorgen weer rus tig in de haven. Confrontaties tussen werkwilligen, stakers en politie bleven uit De „dweilploegen" zijn ook vanmorgen weer naar een aantal containerbedrijven ge gaan, om te pogen werkwilli gen bij de staking te betrek ken. Dit overeenkomstig de oproep van het actiecomié gis teren. De ploegen hebben ech- blijft op verschillende punten in de haven beschikbaar om bij eventuele moeilijkheden in te grijpen. ternatief ADVERTENTIE alternatieve sigaret, samen- teld uit kruiden en zonder ak, wordt goed verkocht in Ierland. STEENWOL voor ISOLATIE in rollen en platen vanaf 2.70 p.m2 tóch even kijken bij DEH0UTBAAN zelfbouwcentrum Zijldijk 22 - Leiderdorp tel. 071-899311 Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek Zaterdags geopend ADVERTENTIE maar het teergehalte is ge- aan dat van de gewone si- Altrex aluminium ladders, stabiel van onder tot boven. Verkrijgbaar bli ijzerwarenzaken en bouwmarkten ,ci> zijn 25% van de zware ro- 's anstopt met roken. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt alsnog gebracht ROME (AFP/UPI/AP) Een vrij zware aardbeving heeft in Midden-Italië vijf doden veroorzaakt en veel paniek te weeg gebracht. De materiele schade is tamelijk meegeval len. Het ergst werd de streek rond Norcia, een middeleeuws stadje in Umbrië, getroffen. Hier kwam een gezin van drie personen om toen hun huis in San Marco instortte. In Chiavano kwamen op die manier nog eens twee mensen. De zeven achtereenvolgende schokken werden tot in Rome en Napels waargenomen. In Rome renden veel mensen in pyama met huilende kinderen op de arm, de straat op. In de meeste plaatsen is de schade beperkt gebleven tot gebroken leidingen, ingestorte steigers en neergevallen electrische kabels. Sommige historische gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Het epi centrum van de beving lag 20 km ten noorden van Perugia en Umbrië. De kracht van de schokken was VIII op de schaal van Mercalli (niet te verwarren met Richter). Dit betekent: paniek- verwekkend en gedeeltelijke vernieling van zwakke bouwwer ken. Verontruste Romeinen wachten buiten op de dingen die gaan ko men. In de Italiaanse hoofdstad vielen echter geen slachtoffers door de beving. WAARSCHUWINGEN AAN REGERING IN MADRID MADRID Twee hoge Spaanse offi cieren hebben waarschuwingen laten horen aan het adres van de regering naar aanleiding van de gisterochtend gepleegde moord op twee officieren in de Baskische stad Bilbao. „Er is geen twijfel aan dat Spanje ziek is", zo rega- eerde de chef van de generale staf van het Spaanse leger, generaal José Gabei- ras Montero. Spanje krijgt een behan deling die niet het door ons gewenste resultaat oplevert, zo voegde de gene raal eraan toe. Ook de kapitein-generaal van de Canari- sche Eilanden, generaal Gonzales del Hierro, reageerde op de moorden. „Spanje lijkt zelfmoord te plegen", aldus Herrio die de regering verweet niet doeltreffend op te treden en daardoor ongerustheid te wekken bij het militaire kader. De dubbele moord van gisteren betrof twee officieren, een majoor en een kolo nel, die in een dienstauto onderweg waren van hun huis naar het militaire hoofd kwartier in de provincie Vizcaya. Zij wer den in het centrum van Bilbao door met machinepistolen gewapende jonge man nen onder vuur genomen. Dit jaar zijn al 102 mensen het slachtoffer geworden van politiek gewelf in Spanje. Verkrachter kwam terug NIEUWKOOP De Nieuwkoopse politie heeft deze week een 24 - jarige man uit Maasdijk aangehouden op verden king van het plegen van een verkrachting op woensdag 12 september van een vrouw uit Nieuwkoop. De man kon wor den aangehouden omdat hij afgelopen dinsdag opnieuw zijn slachtoffer bezocht. De vrouw wist ditmaal echter de politie te alarmeren. Morgen wordt de man voorgeleid aan de offi cier van justitie. De verkrachter belde op de 12-e september gewoon aan. De vrouw deed de voordeur open en werd door de Maasdijker over weldigd. Verzet van het slachtoffer mocht niet baten. Afgelopen dinsdag kwam de man terug. De vrouw zag de man op haar wo ning toelopen en alarmeerde meteen de politie. De man had op dat moment nog niet aan de voordeur gebeld. De politie zette na het telefoontje van de vrouw twee onopval lende personenauto's in, om de man te achterhalen. Deze was nadat hij vergeefs had aangebeld verder gelopen. Enkele hon derden meters van het woonhuis van de vrouw kon hij in de kraag worden gevat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1