Kabinet wil koopkracht ondanks lastenverzwaring handhaven Agt houdt looningreep als stok achter de deur MARINE OVERDEKTE SAN FRANCISCO IN 1950 MET BACTERIËN IjfuiDöliuis èloos M _JPI ©UstaUoBM AGUNA Dinsdag 18 september 1979, 69e jaargang no. 2145i 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas icteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: 3,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Prinsjesdag VARA-visie zal om 22.00 uur op Ned. II geheel gewijd zijn aan prinsjesdag. Bekende poli tieke figuren discussieren over de begroting. Een nieuw "familieprogramma 'Kennen en kunnen' op Ned. I om 20.00 uur. Veel bewolking Veel bewolking en nu en dan regen of motregen. Middag- temperaturen ongeveer 18 gra- •den. Morgen zon: 7.20 Schev. hoogw.: 3.02 Laagw.: 11.01 en 23.51. 19.48. (Van onze parlementaire redactie) 0nfc)EN HAAG Als de vakbeweging r®.Veigert de „uiterste matiging" te ulerac* iet komende jaar, „dan zal het kabinet - 1 ijdig die maatregelen nemen, die nodig in jjn om voorkomen dat zich ntwikkelingen voordoen, die niet -"■g uit hieer geredresseerd kunnen worden". 1 voort )it heeft premier Van Agt gezegd in en ziek en toelichting op de troonrede. De minister-president wilde zich niet fraaie 2 luidelijker uitspreken. „Deze Jerde a ormulering is er één van rituele aard. raken cjpat wil zeggen dat er niets aan •or zijn {veranderd kan worden," aldus de 1 de 3ikninister-president, waarbij hij verwees u Klaasnaar een afspraak met zijn ambtgenoot 3 bestevan Financiën. or zijn Uit de woorden van de premier maken et totas iommige waarnemers op, dat het cabinet een looningreep in gedachten lioen 1 heeft voor het geval de vakbonden n in L looneisen stellen. Dit temeer omdat Van 'vergeb n deze krant veel aan- owayo Jacht voor de Miljoenenno- L' a, die de regering vanmid- p. lag heeft aangeboden aan parlement. De Troonre- le en het hoofdredactio- I commentaar staan op jina 13. Op deze pagina comt tevens de oppositie lan het woord middels een schouwing van de PvdA- ionoom prof. Heertje. Een irtikel over de sociaal-eco- lomische ramingen van iet Centraal Plan Bureau, zgn. Macro Economi se Verkenningen, staat ip pagina 21. Het overige lieuws uit de departemen- ale begrotingen op pagina |14, 15 en 17. Op deze laat- ite pagina tevens de com mentaren van de politieke iartijen en werkgevers- en {werknemersorganisaties. Agt ontkende dat minister Andriessen al een voorkeur heeft uitgesproken voor zonodig nog meer bezuinigingen. „Hij heeft alleen een paar mogelijkheden genoemd, maar zeker niet gekozen". Het kabinet wil er vooralsnog niet van uitgaan, dat de vakbeweging reëele loonsverhogingen zal eisen. „Wij vertrouwen erop dat ons samenstel van maatregelen met begrip en sympathie zal worden pntvangen. Het zal kritici moeilijk vallen er iets anders tegenover te stellen". De premier doelde daarmee vooral op de beleidskeuze om de koopkracht veilig te stellen voor de mensen tot en met het modale inkomen 32.000 bruto per jaar) èn voor de trekkers van de sociale voorzieningen, terwijl er tegelijkertijd 1,5 a 2 miljard beschikbaar wordt gesteld ter bevordering van de werkgelegenheid. Blijft een matiging van de particuliere inkomens uit „dan betalen de gemeenschapsvoorzieningen het gelag ofwel de werkgelegenheid of misschien zelfs wel beide". Deze zin uit de troonrede, die ook opgevat zou kunnen worden als een dreigement voor de nabije toekomst, slaat volgens de premier niet specifiek op het komende jaar, maar „schouwt de jaren tachtig in". Het kabinet heeft daarmee duidelijk willen maken, aldus Van Agt, wat op de lange duur de gevolgen zijn van niet- matigen. Hij knoopte daar een „puur theoretische" beschouwing aan vast, waaruit moest blijken dat ook loonmaatregelen geen afdoende oplossing betekenen, als ze niet gedragen worden door de mensen, die erbij betrokken zijn. Hij verwees daarmee niet alleen naar de werknemers maar ook naar die werkgevers die hogere lonen betalen dan overeengekomen omdat ze anders niet voldoende personeel kunnen krijgen. Van Agt erkende volmondig dat het kabinet de bevolking niet heeft kunnen overtuigen van de ernst van de financieel-sociaal-economische toestand en daardoor in feite machteloos staat. Volgens de premier is het zelfs zo dat „we aan het vastlopen zijn". Dit met name als gevolg van het te groot worden van de zogenaamde overdrachtsuitgaven, vooral die ten behoeve van de sociale zekerheid. Het jongste verleden heeft echter uitgewezen, aldus Van Agt, dat een regering niet bij machte is daar echt iets aan te doen. „Zelfs minuscule wijzigingen, als het korten met een half procent op de stijging van een bepaalde uitkering, riep een massieve weerstand op". Wat dit betreft maakt het naar de mening van de premier niets uit wat voor coalitie er aan het roer staat, zodat het geen zin zou hebben voor het kabinet om op te stappen en verkiezingen uit te schrijven. Het ontbreken van een algemene bereidheid om de collectieve lasten te verlichten, maakt het de regering, aldus Van Agt, onmogelijk méér ruimte te scheppen voor de ondernemingen en zodoende de werkloosheid aan de wortel te bestrijden. „Er zijn nu 210.Cf00 werklozen en dat zal volgend jaar wel zo blijven". De premier wees er in dat verband ook op dat de vraag naar arbeid voorlopig alleen nog maar zal stijgen, bijvoorbeeld vanwege het op de arbeidsmarkt komen van de zogenaamde tweede geboortegolf. Het uiterste wat het kabinet nu kan doen („een gigantische opgave") is, aldus de premier, de bedrijven in staat te stellen iets goed te maken van de achterstand die ze in de jaren '72-'77 hebben opgelopen en tegelijkertijd de werkgelegenheid op hetzelfde peil te houden. Daarmee is volgens Van Agt niet gezegd dat Bestek '81, dat mikte op het fors terugdringen van de werkloosheid (tot 150.000 in 1981), is mislukt. „De cijfers van het Centraal Planbureau wijzen uit dat we op de goede weg waren, maar de ontwikkeling van de energieprijzen heeft ons de voet dwars gezet". Volgens de minister-president is het ook niet terecht te zeggen dat het tot nu gevoerde matigingsbeleid geen resultaat heeft gehad voor de werknemers. Van Agt is ervan overtuigd dat zonder dit beleid nog veel meer arbeidsplaatsen verloren zouden zijn gegaan. Dat dit niet direct zichtbaar is, komt doordat vele bedrijven de extra ruimte moeten gebruiken voor investeringen, die gericht zijn op overleven en derhalve ook tot een verkleining van het aantal arbeidsplaatsen in een onderneming kunnen leiden, aldus Van Agt. BENZINE 5 CENT OMHOOG DRANK ƒ.2.50 PER LITER Voor auto's 2 - méér neertellen AARDGAS 8 CENT PER m3 DUURDER ïrnati door 9 41-j isteni von< moto hij hy va amfe< twee< (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet heeft in zijn vanmid dag aangeboden rijksbegroting voor 1980 een aantal prijsstijgingen aangekondigd die er niet om liegen: - benzine wordt aan de pomp ruim vijf cent per li ter duurder; - sigaretten en shag gaan veertig cent per pakje meer kosten; de jeneverprijs wordt bijna een rijksdaalder per liter hoger; nieuwe auto's gaan 2 5 procent omhoog; - voor aardgas moet men 8 cent per kubieke meter meer betalen, wat neerkomt op zo'n 240 gulden per gezin per jaar. Deze prijsverhogingen zijn deels nodig om hogere rijksuit gaven te dekken, maar hebben tevens tot doel het energie verbruik te beperken. De kosten van levensonderhoud zul len vólgend jaar met 5,5 a 6 procent stijgen. Maatregelen zijn getroffen om de inkomens tot modaal (32.000 gulden) in koopkracht gelijk te houden zonder dat er naast prijs compensatie loonsverhoging nodig is (zonder „initieel" dus). De hele rijksbegroting is dan ook opgesteld vanuit de verwachting van een uiterste loonmatiging. Minister Wiegel van binnenlandse zaken, tevens vice-premier, sloot gisteren voor één dag het parle mentair jaar tijdens een gezamenlijke zitting van de Staten-Generaal Handhaving van de koop kracht tot modaal is, blijkens de miljoenennota, mogelijk ge worden door de loon- en in komstenbelasting aan de voet te verlagen en de sociale pre mies (ten koste van de reser ves) globaal te stabiliseren, 9rwi1 hier en daar zelfs iets te ver- 9 w®j lichten. Dit komt vooral de la- gere inkomens ten goede. Aan 0,%* de andere kant was verhoging van indirecte belastingen no dig, met het hierboven reeds vermelde effect, om meer in komsten voor het rijk te ver werven. Mede hierdoor zullen de inkomens boven modaal er in koopkracht op achteruit gaan, zelfs als er nog een bè- perkte persoonlijke loonsver hoging zou worden toegekend (zogenaamd incidenteel). Hogere inkomsten zijn voor het rijk ónder meer nodig (1,5 c miljard) om de werkgelegen ere heid zowel in het bedrijfsleven ïzei als bij de overheid te verster- '©lis ken. Zonder gerichte maatre- dut| gelen zou de werkloosheid na melijk volgend jaar toenemen. Voorts zijn extra miljarden no dig voor loon- en prijsbijstel lingen en sociale voorzienin gen. Extra middelen kon het kabi net naast belastingverhoging onder meer vinden door de aardgasprijs extra te verhogen, dus boven de verhoging die nodig is om de gasprijs gelijk op te laten lopen met de olie prijs, door de inflatiecorrectie op de belastingen niet volledig doch voor slechts 80 procent toe te passen en door minder geld te stoppen in het Fonds Investeringsrekening ten be hoeve van nieuwe en uit te breiden bedrijven. Aldus ont stond ook ruimte om hetzelfde woningbouwprogramma als dat van dit lopende jaar te rea liseren. Bij de woningbouw wordt het accent verlegd naar huurwoningen ten koste van koopwoningen. In de sfeer van de belasting plannen heeft de regering voorts aangekondigd: - er wordt een groter bedrag (700 gulden, was 200) aan ge kweekte rente op spaartegoe den Vrijgesteld van belasting: - de mogelijkheid om rente van schulden af te trekken (persoonlijke leningen bijvoor beeld) wordt beperkt tot glo baal 5000 gulden, maar hypo theeklasten voor eigen woning vallen niet onder deze beper king; - er komt een nieuwe regeling voor de vermogensbelasting, maar vermogensaanwas zal niet extra worden belast. De regering betreurt het dat de inflatie volgend jaar waar schijnlijk weer wat zal toene men (5,5 a 6 procent tegen dit jaar 4,5 procent), maar de con currentiekracht van het be drijfsleven zal hierdoor niet worden geschaad omdat het buitenland, met name Duits land, in dezelfde mate verder infleert. Teneinde alles zo goed mogelijk in evenwicht te houden, is het niet gelukt het financieringstekort van de overheid wezenlijk te vermin deren. Het zit vrijwel op het niveau van dit jaar. „Onont koombaar", aldus het kabinet, „anders zou de koopkracht hebben moeten dalen of zou er dramatisch gesnoeid moeten worden in de rijksuitgaven". Het financieringstekort be draagt volgend jaar 12 miljard op een totaal aan rijksuitgaven van 111,6 miljard en inkom sten van 100,5 miljard gulden. De uitgaven zijn 9 miljard ho ger dan vorig jaar. Uit de rijksbegroting kan voorts worden aangestipt dat minister Ginjaar een milieube leidsplan heeft opgesteld, dat komend jaar drie miljard gaat kosten, vervolgens telkens stijgt en in 1985 uitkomt op vijf miljard. Voor ontwikke lingshulp, die vooral zal wor den gericht op directe armoe- bestrijding, is opnieuw 1,5 pro cent van het netto nationaal inkomen beschikbaar, wat in concreto komend jaar neer komt op vier miljard gulden, een kleine vier ton meer dan in 1979 werd uitgetrokken. De Gouden Koets op weg naar de opening van het nieuwe, waarschijnlijk zware, parlementair jaar iljoenen figer hadden we het op de I L| de dinsdag van september Bt de miljoenennota. alsof het niets Is. Barry Hughes weg bij KRO HILVERSUM Barry Hug hes, trainer van de voetbalver eniging Haarlem, moet na dertien afleveringen van zijn kwis weg bij de KRO. Kijkcij fers en waardering zijn zoda nig dat blijkt dat de kwis niet is aangeslagen. (Zie ook pagina 2.) Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071- 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. (Van onze correspondent Dick Toet) WASHINGTON De Ame rikaanse marine heeft in 1950 bij een oefening in bio logische oorlogvoering een enorme wolk met bacteriën over San Francisco ver spreid. Zeker 800.000 inwo ners in een gebied van meer dan 70 vierkante kilometer zouden daarbij gedurende zes dagen zijn blootgesteld aan een bacterie die een soort longontsteking kan veroorzaken. De feiten zijn aan het licht ge komen door de juridische strijd die al jarenlang wordt gevoerd namens Edward Ne- Vins, die in 1950 aan longont steking overleed. Volgens de militaire documenten werd de Jiacterie ten tijde van de proef als onschuldig beschouwd en werd pas later het gevaarlijk karakter ontdekt. Hoewel zich ADVERTENTIE Haarlemmerstraat Tel. 071-131204 Met één der grootste collecties bruids- cn avondjaponnen van heel Nederland. na jde proef een explosie van longontstekingsgevallen in San Francisco voordeed, was Nevins voor zover bekend het enige slachtoffer. Ondanks ar tikelen in medische tijdschrif ten heeft het leger nooit eer der de „aanval" op San Fran cisco onthuld. De onthullingen zullen zeker leiden tot een hernieuwd on derzoek naar andere biologi sche proefnemingen, waarbij ondermeer New York en Was hington betrokken zouden zijn geweest. Het is voor de derde maal bin nen een jaar dat de Ameri kaanse strijdkrachten in op spraak komen door geheime proefnemingen waarbij de ge zondheid van mensen bewust in de waagschaal werd gesteld: de eerste keer naar aanleiding van atoomproeven in de 50-er jaren, de tweede keer door het toepassen van LSD op dienst plichtigen. Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leictep, tel. 071-134541.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1