Overheid treft weinig blaam in aanpak zaak- Menten FNV-enquête toont aan: leden zijn matiging beu Duitse kaper eiste menselijker wereld (Boma/nt Donderdag 13 september 1979, 69e jaargang no. 21451 lakersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-1212244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122246 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Tsjechov Acteur Jules Croiset laat de Russische schrijver Anton Tsjechove herleven op Ned. I om 20.15 uur. Een portret van Alexandra Radius en Han Ebbelaar, die hun twintigjarige carrière als danspaar vieren op Ned. I om 23.15 uur. Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt en een kleine kans op een bui. Mid- dagtemperaturen ongeveer 17 graden. Morgen zon: 7.12 - 20.00. Schev. hoogw.: 9.47 en 22.22. Laagw.: 5.22 en 17.49. vijf werven Van een onzer verslaggevers) TERDAM/DEN HAAG De rege- g wil haast zetten achter de fusie van I vijf Rotterdamse scheepswerven ~M, NDSM, Wilton Fijenoord, RDM "MIJ. Zij wil daarom op korte termijn nieuwe leiding voor de samengevoeg- erven vinden. De haast is des te meer Jen, omdat één van de werven, de M, dreigt leeg te lopen. 'aag heeft de minister van Economi- Zaken vertegenwoordigers van de -rmingsraden op zijn ministerie bijeen -pen, om de fusieplannen nader toe te ten. Hij heeft deze raden laten weten, de fusie niet te lang meer op zich kan n wachten, om de werkgelegenheid L verder in gevaar te brengen, s bekend heeft in het nabije verleden ral de VDSM veel problemen gekend, sluiting van deze werf dreigde. Deze twee oli fanten, Rangoon en Ceylon, gaan tezamen met de professor in de filosofie Jack Wheeler uit Los Angeles, diens verloofde Jacqu eline Vial-King, zijn vriend Sam Oschin, een fo tograaf en twee kornaks de tocht nabootsen, die Hannibal, de eenogige Car- thaagse veld heer in 218 v.C. over de Alpen ondernam, om met zijn strijdoli- fanten als klas sieke tanks, de Romeinen te verrassen. Treinramp Joegoslavië: 48 doden; 100 gewonden BELGRADO (AFP) De exprestrein Belgrado-Skoplje is vannacht op het spoorwegknooppunt van Stalac in botsing gekomen met een goederentrein. Tot nu toe is het aantal doden tenminste 48 en er zijn meer dan honderd gewonden. Stalac is gelegen op 130 km van Belgrado en is het belangrijkste spoorwegknoop punt in Oostelijk Joego-Slavië. De goederentrein reed met grote snelheid door een onveilig signaal heen en ploegde zich letterlijk door de overvolle passagier- strein. De passagierstrein was met een uur vertraging uit Belgrado vertrokken. Er reisden veel rekruten mee. Spoorwegfunctionarissen hebben ver klaard, dat vier wagens zijn ontspoord. Reddingsploegen moesten overlevenden met snijbranders bevrijden. Het is niet be kend of er buitenlanders onder de slacht offers zijn. Treinverkeer weer in de war door foute wissel UTRECHT (ANP) Zeven treinen, vijf uit Amsterdam en twee uit Utrecht, hebben gis teravond vertragingen opgelo pen van omstreeks een uur tengevolge van een verkeerde wisselstand bij Duivendrecht. De seinen sprongen op rood doordat de wissel de treinen van de hoofdlijn af de aftak king naar Watergraafsmeer op wilde sturen. Het is de derde keer binnen drie weken dat het treinverkeer in de war raakt door een foute wissel stand. Op 28 augustus vielen bij een ongeluk dat deels het gevolg was van een foute wis selstand, acht doden. Koekoek liet voor tv. verstek gaan HLVERSVM Omdat er een meningsverschil was ontstaan tussen een filmer van de NOS en het Tweede-Kamerlid Koekoek is gisteravond de televisie-uitzending van de Boerenpartij niet doorgegaan. Koekoek wilde de zend tijd gebruiken om een ti rade te houden tegen de mensen, die hem ervan beschuldigen zijn pony's verwaarloosd te hebben. Volgens de filmer was dat niet op zijn plaats in een uitzending voor poli tieke partijen. „Frederik" treft Golf van Mexico MOBILE (UPI) De orkaan Frederik heeft vanmorgen met vol geweld de Ameri kaanse kust van de Golf van Mexico getroffen. De grootste kracht ontwikkelde Frederik voorlopig in het gebied ten zuiden van de stad Mobile in de staat Alabama. Met windsnelheden van 200 kilometer per uur werd de zee in de golf van Mobile viere- neenhalve meter opgestuwd. Naar schatting een half mil joen menmsen waren tevoren reeds de lager gelegen delen aan de kust ontvlucht in een gebied, dat zich uitstrekt van Pensacola in Florida tot Gulf- port, Mississippi. ëmM Eindrapport commissie Schöffer wijst uit: renswaardige incidenten na heeft de Nederlandse overheid in de af- faire-Menten tussen 1945 en 1976 zorgvuldig gehandeld. Voorts is ko men vast te staan, dat er in de zaak-Menten nooit sprake is ge weest van grote omkopings- of chantageschandalen en dat de zaak niets uitstaande had met de zogehe ten Velser affaire en de affaire- Schallenberg. Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit het vanmiddag openbaar gemaakte ein drapport van de commissie-Schöf- fer, die in opdracht van de regering een uitgebreid onderzoek heeft ge daan naar het opsporings- en ver volgingsbeleid inzake Menten tus sen 1945 en 1976. In haar rapport besteedt de commissie veel aandacht aan de geest van de tijd in de eerste tien jaren na de oorlog. In dat licht bezien worden volgens Schöffer en de zijnen veel gebeurte nissen die zich toen rond Menten heb ben afgespeeld begrijpelijk. De com missie rekent in haar rapport af met een aantal verhalen en suggesties die in de loop der jaren in verband met de affaire-Menten de ronde hebben gedaan. De volgende beweringen worden door de commissie als „hoogst onwaarschijnlijk of onjuist" bestem peld: - dat Prins Bernhard een rol ten gun ste van Menten zou hebben gespeeld; - dat Menten rond 1950 zijn advocaat Kortenhorst (in die tijd voorzitter van de Tweede Kamer) voor f200.000 zou hebben omgekocht; - dat Menten in de jaren vijftig van minister Donker (Justitie) of diens voorganger Mulderije de toezegging zou hebben gekregen, dat hij niet meer vervolgd zou worden. - dat de KVP zich indertijd in een ge sloten front achter Menten heeft ge schaard. In afkeurende bewoordingen spreekt de commissie over sommige handel wijzen van de ministers van Justitie Wijers en Struycken. Deze bewinds lieden hebben zich volgens de com missie op bepaalde momenten teveel laten „inpakken" door Mentens ver dedigers. Voorts stelt de commissie, dat de wijze waarop diverse overheid sinstanties direct na de oorlog zijn om gesprongen met Mentens bezittingen beslist onzorgvuldig moet worden ge noemd. Overigens heeft men nog steeds geen bewijs kunnen vinden voor Mentens bewering, dat er in 1946 voor miljoenen guldens aan goederen uit zijn villa zijn gestolen. Ten aanzien van een vermeende rol van Prins Bernhard in de zaak-Men ten tekent de commissie-Schöffer aan, dat Menten in de zomer van 1945 Prins Bernhard schriftelijk heeft ver zocht, zijn vrijlating te bewerkstelli gen. Hij beriep zich hierbij op het feit, dat hij de Prins in 1937 in Polen had ontmoet. Het is niet zeker of de Prins het verzoek zelf onder ogen heeft ge had. In ieder geval is er niet op gerea geerd. De Prins kan zich trouwens de hele zaak niet meer herinneren. De commissie bestrijdt ook de vaak gehoorde bewering, dat de zaak-Men ten in nauw verband zou staaq met twee andere zaken uit het eind van de veertiger jaren: de Velser affaire (be schuldigingen tegen (oud) -politiea genten en gerechtelijke functionaris sen uit Velsen en omgeving wegens het plegen van onoirbare feiten, tij dens en na de oorlog) en de zaak- Schallenberg: de nog steeds onopge helderde, mysterieuze dood van de in Den Haag wonende Duitser Schallen- berg, die connecties had onderhouden met het verzet. „Het enige verband tussen de drie affaires, is dat ze tege lijkertijd speelden, dat ze qua aard enigszins vergelijkbaar waren en dat er soms, naar nu blijkt geheel toeval lig, dezelfde namen in opdoken. Zeker is echter dat de affaire-Menten een geheel op zichzelf staande zaak is ge weest. Een affaire onder de affaires, meer niet",/ aldus de commissie. Vr'M—I Bewoners van New Orleans bereiden zich voor op de komst van de orkaan Frederik, die inmiddels de Golf van Mexico bereikt heeft. In de Franse wijk van de stad worden ijlings luiken voor de winkelruiten gedaan, zoals bij deze oesterbar. In Gulfport roept de familie Park Frederik op hun ludieke manier een hartelijk welkom toe. Intussen vluchten honderden bewoners van de laaggelegen ge bieden naar veiliger oorden, terwijl de stormvlagen de zeegolven aan de kust van de Golf van Mexico tot schuimens toe opjagen. Gezamelijk arbeidsvoorwaardenbeleid van de baan (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG De bij de FNV aange sloten voedingsbonden, vervoersbon- den en dienstenbonden voelen er niets voor om het matigingsbeleid dat de vakbond dit jaar in de cao-onderhande lingen heeft gevoerd het volgend jaar voort te zetten. Ook de afdeling Am sterdam van de Inudstriebond FNV is daar op tegen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een enquête die de FNV onder haar leden houdt Genoemde bonden vormen samen meer dan een vijfde van het ledenbestand van de FNV. deskundige Frans Drabbe van de FNV al eerder hadden uitgesproken, dat de leden het matigen ten behoeve van de werkge legenheid beu zijn. De FNV-top toont zich dan ook allerminst verbaasd over de uit slag. „Wij zijn", aldus Drabbe, van me ning dat werkgevers en regering samen een klimaat hebben geschappen, waarin het voor de vakbond heel moeilijk wordt om de matigingsgedachte aan de leden te verkopen". Drabbe doelt daarbij op de klacht dat de vakbond zich duidelijk heeft gematigd in het stellen van looneisen, maar dat daar niet de gewenste uitbreiding van de werk gelegenheid tegenover heeft gestaan. „Er iworden geen garanties gegeven voor om zetting van winst in werk, ook in die be drijven waar dat best zou kunnen", aldus een woordvoeder van de FNV. De stakingen in Rotterdam worden als een belangrijk signaal gezien van de groeiende onvrede in brede kring en ook onder de leden van andere bedrijfstakken. Woordvoeders van de vervoersbonden en de voedingsbonden maakten gisteren ook duidelijk geen enkel geloof meer te heb ben in één centraal arbeidsvoorwaarden beleid voor het komende jaar voor alle bij de FNV aangesloten bonden. We zullen met een gevarieerd pakket van eisen moeten komen, waarmee kan worden in gespeeld op de specifieke situatie in een bepaalde bedrijfstak en soms zelfs voor bedrijven afzonderlijk. Eén beleid zit er voor ons niet meer in, aldus de woordvoe ders. -on vrij Hgens de volksgezondheid in Ho ligt dat aan de*koude, re- jachtige zomermaanden. KAN ZAAK\-N fëjK NU WELTVO Srk 'en wil daar nu, voor de echte w/er invalt, vrijaf geven op Onnige dagen. 1 dagen moeten dan wel Ia- Ingehaald worden. ADVERTENTIE Maak zelf uw MEUBEL of een KASTENWAND GRENEN JALOUZIEDEUREN (kwastvrij hout) breedte van 30 tot 60 cm. hoogte van 62 tot 244 chr (montage-materiaal beschikbaar) tóch even kijken bil DEH0UTBAAN zei/bouwcentrum Zijldijk 22 Leiderdorp tel. 071-899311 Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek Zaterdags geopend KEULEN De eerste ka ping tijdens een binnenland se vlucht van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is gisteravond zonder incidenten en bloed vergieten tot een eind geko men. De circa 20-jarige Duit se wereldverbeteraar, die ADVERTENTIE een Boeing 727 tijdens de vlucht Frankfurt-Bonn met een speelgoedpistool in Keu len tot landen had gdwon- gen, gaf zich gisteravond over, nadat hij eerder de 120 passagiers van het toestel en daarna ook de bemannings leden had vrijgelaten. Staatsminister Wischnewski, die twee jaar geleden ook de leiding had van de crisisstaf tijdens de kaping van een Duits toestel naar Somalië, heeft urenlang met de kaper gepraat om hem ervan te overtuigen dat kaping ge succesvolle methode was om tot een meer humanitaire we reldorde te komen. Voor de Duitse tv kreeg de kaper de gelegenheid een verklaring van een half uur af te leggen, waarin hij een groot aantal ei sen voor verbeteringen in de Duitse wetgeving stelde. Deze behelsden o.a. een referendum over kernmacht, een betere kinderzorg, betaalde vakantie voor werkende moeders en af schaffing van het leger om tot een menselijker wereld te ko men. Altrex aluminium ladders, stabiel van onder tot boven. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-' 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. „Rijn en Lek" distancieert zich van Amicales LEIDEN De stichting bij stand buitenlandse werkne mers „Rijn en Lek" heeft mede namens de (ex-) pensi onbewoners, een brief aan het college van Burgemees ter en wethouders gestuurd, waarin zij zich distantiëert van het onlangs bij de ge meente binnengekomen tele gram van de landelijke „Amicales". In dit telegram keuren de Amicales het ge meentelijk beleid ten aan zien van de pensionbewo ners af en ondersteunen de aktie van de Marokkanen. De stichting Rijn en Lek heeft in een vergadering met de pensionbewoners besloten zich te distanciëren van elke aktie van de Amicales. Zoals bekend is de amicales een extreem rechtse Marokkaanse groepe ring die probeert veel invloed op de Marokkanen in Neder land uit te oefenen. Dit om de mondigheid van de Marokka nen zo veel mogelijk aan ban den te leggen en cultuur vreemde ideeën uit de groep te weren. DEN HAAG (ANP) De christelijke militie van majoor Haddad heeft de af sluiting van de weg naar het hoofdkwartier van Unifil in Nakoura (Libanon) gisteren opgeheven. De militie had maandagavond de enige toegangsweg tot het Unifilgebied afgesloten. Majoor Haddad wilde daarmee een gesprek met de bevelheb- Isolement van Unifiltroepen opgeheven ber van de Unifiltroepen, ge neraal Erskine, afdwingen. Nadat deze daarin had toege stemd werd de blokkade opge heven. I 'óf* I 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1